Νόμος 2676/99 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Συγχώνευση του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής στο Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής (ΤΑΑΧ) ενοποιείται με το Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (ΤΑΟΧ), το οποίο μετονομάζεται σε Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), αποκαλούμενο στις επόμενες διατάξεις Ταμείο.

 

2. Οι ασφαλισμένοι των ενοποιημένων Φορέων καθίστανται ασφαλισμένοι του Ταμείου και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε αυτά θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο νέο Ταμείο.

 

3. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία του Πόροι και γενικά όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, ως καθολικό διάδοχο αυτού.

 

Εκκρεμείς δίκες, οι οποίες προέκυψαν κατά το χρόνο λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, συνεχίζονται από και κατά του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών χωρίς διακοπή.

 

Η μεταβίβαση των ακινήτων απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρου υπέρ του Δημοσίου όπως και άλλων φορέων, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ δήμου ή κοινότητας ή άλλων τρίτων. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

 

4. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

 

α) τον αρχαιότερο κατά βαθμό, από τους υπηρετούντες στο Νομό Αττικής, μέτοχό του ως Πρόεδρο,

β) έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, μέτοχο του Ταμείου,

γ) έναν αρχιφύλακα ή αστυφύλακα με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία, μέτοχο του Ταμείου,

δ) έναν υπάλληλο με βαθμό Α του Υπουργείου Οικονομικών,

ε) έναν υπάλληλο με βαθμό Α του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

στ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας μέτοχο του Ταμείου,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, μέτοχο του Ταμείου, ως μέλη.

 

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς ψήφο, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος με Α βαθμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

6. Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, μετέχει με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος από τους υπαλλήλους του Ταμείου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ορίζονται τα μέλη αστυνομικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές. Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των συνδικαλιστικών Φορέων, προτείνονται από αυτές, σύμφωνα με τα καταστατικά τους. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών που ανήκουν στον Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής παρατείνεται μέχρι του διορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών.

 

7. Ως διευθυντής και υποδιευθυντής του Ταμείου τοποθετείται ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ως γραμματέας αυτού, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου κατώτερος αξιωματικός, οριζόμενοι με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Στο Ταμείο, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών, τοποθετείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το απαραίτητο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που είναι μέτοχοι αυτού.

 

Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν σε αυτό εξακολουθούν να υπηρετούν ως υπάλληλοι του νέου Ταμείου.

 

Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Ταμείου, συστήνονται, επιπλέον των υφισταμένων, δύο (2) οργανικές θέσεις, που θα πληρωθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: α) μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου και β) μία (1) θέση καθαρίστριας.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ρυθμίζονται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τα θέματα που αφορούν τη διοικητική και οικονομική οργάνωση, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων, τη στελέχωση των υπηρεσιών, τη διαχείριση της περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Ταμείου. Μέχρι έκδοσης του παραπάνω διατάγματος ισχύει το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 23/1997 (ΦΕΚ 23/Α/1997).

 

9. Από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου καθορίζεται ενιαία μηνιαία κράτηση για όλους τους ασφαλισμένους του εκ ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και επί των επιδομάτων εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 και στην υποπερίπτωση β)β της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2448/1996 (ΦΕΚ 299/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2512/1997 (ΦΕΚ 138/Α/1997), ανεξαρτήτως βαθμού οικογενειακής κατάστασης ή άλλης μεταβολής, περιλαμβανομένων και των δώρων Χριστουγέννων στους ασφαλισμένους, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) για τους ασφαλισμένους από 01-01-1993 και εφεξής.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου μετά από αναλογιστική μελέτη, εκπονούμενη εντός έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος των μετόχων του Ταμείου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας των ενοποιημένων φορέων.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ανακαθορίζονται οι αποδοχές επί των οποίων διενεργείται η κράτηση και υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα και αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσοστού των κρατήσεων και του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος.

 

12. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για το Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής.

 

13. Το γραφείο ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας υπάγεται στο ενοποιημένο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών Προϊστάμενος του γραφείου αυτού ορίζεται κατώτερος αξιωματικός ή ανθυπαστυνόμος της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

14. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία μετά την 01-01-1993 και εφεξής μπορούν να ασφαλισθούν προαιρετικά και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, εφαρμοζομένων των διατάξεων που διέπουν το Ταμείο αυτό.

 

Η σχετική αίτηση, η οποία δεν ανακαλείται, υποβάλλεται στο Ταμείο αυτό και στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας από τους ήδη υπηρετούντες εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και από τους εφεξής προσλαμβανόμενους εντός της αυτής ανατρεπτικής προθεσμίας από την ημερομηνία πρόσληψής τους στην Ελληνική Αστυνομία.

 

Οι ασφαλισμένοι αυτοί, μπορούν να αναγνωρίσουν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στην Ελληνική Αστυνομία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η αναγνώριση και η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων περί αναγνωρίσεως προϋπηρεσιών.

 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας των προσώπων αυτών, με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, αποσπάται στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων πολιτικό πρόσωπο και μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα ενός έτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.