Νόμος 2676/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Συγχώνευση του Κλάδου Σύνταξης του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Κλάδος Σύνταξης του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ), που συστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα της [Ν] 05-11-1935 (ΦΕΚ 539/Α/1935), συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου μετονομάζεται σε Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ) και διέπεται από τη νομοθεσία του Κλάδου Πρόνοιας του μετονομαζόμενου Ταμείου, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995).

 

Συνιστάται Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον Πειραιά με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων του συγχωνευόμενου κλάδου του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, που θα υφίστανται κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης.

 

Το συνιστώμενο Υποκατάστημα θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

Απονομή σύνταξης.
Εσόδων.
Μητρώου ασφαλισμένων.
Πληρωμών συντάξεων.
Γραμματείας.

 

Οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των τμημάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

Η λειτουργία του Υποκαταστήματος αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 31-12-2000. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να παραταθεί η λειτουργία αυτού εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

Στο Υποκατάστημα αυτό συνιστάται τοπική διοικητική επιτροπή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 11-02-1954 (ΦΕΚ 134/Α/1954), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978) και ισχύει. Έργο της επιτροπής θα είναι η εξέταση των εκκρεμών ενστάσεων ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του τέως Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και των ενστάσεων επί συνταξιοδότησης αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του Υποκαταστήματος.

 

2. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Κλάδου της προηγούμενης παραγράφου, γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Για τους συνταξιούχους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο, που συγχωνεύεται, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, που με βάση τις διατάξεις του καταστατικού του έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Κλάδου, από τη συγχώνευση και μετά, διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου και του Καταστατικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων αυτών, απαιτούνται οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1384/1983 (ΦΕΚ 106/Α/1983), ως προ τους υπαχθέντες στην ασφάλιση του συγχωνευόμενου Κλάδου του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσής του.

 

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, που προέρχεται από τον συγχωνευόμενο κλάδο, οι Πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, η κινητή περιουσία του, καθώς και η ακίνητη περιουσία του Ταμείου, περιέρχονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, ως καθολικό διάδοχο αυτού, με εξαίρεση το οικόπεδο του Ταμείου, περιοχής Βιλλίων, το οποίο παραμένει στο Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου με αποκλειστική χρήση τη λειτουργία κατασκηνώσεων. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων.

 

Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας ή τρίτου.

 

Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του Κλάδου, που συγχωνεύεται συνεχίζονται υπέρ ή κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών χωρίς διακοπή.

 

3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου της δημοσίευσης του παρόντος νόμου μηνός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.