Νόμος 2676/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από την ισχύ του παρόντος, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, αναλογιστική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, καταρτίζονται το Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με το οποίο ορίζονται οι ενιαίες ασφαλιστικές κατηγορίες για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, το ύψος των ασφαλιστικών κατηγοριών, το εισπρακτικό σύστημα, οι προϋποθέσεις προαιρετικής ασφάλισης, οι προϋποθέσεις απονομής των παροχών, το είδος, η έκταση και το ύψος αυτών, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, το κατώτατο καταβαλλόμενο όριο, οι κανόνες που ισχύουν επί συρροής συντάξεων, η εν γένει διαδικασία χορήγησης των παροχών, οι λόγοι έκπτωσης και αναστολής της καταβολής παροχών, η παραγραφή των αξιώσεων επί των παροχών, ο χρόνος έναρξης και λήξης του δικαιώματος για τις παροχές, η αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας, η αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προαιρετικής ασφάλισης των ξενοδόχων, τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα κατά το άρθρο 3 του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την υλοποίηση του παρόντος νόμου.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, η οποία λαμβάνεται με βάση πόρισμα Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ως προς το περιεχόμενο του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997). Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται και η μεταφορά των θέσεων και του υπηρετούντος προσωπικού του Ταμείου Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, του Ταμείου Ασφαλίσεων Εμπόρων και του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών:

 

α) αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές

β) ρυθμίζεται κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

γ) καταρτίζεται Κανονισμός Λογιστικής και Οικονομικής Λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται και τα οικονομικό θέματα των καταργούμενων Ταμείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από αναλογιστική μελέτη και γνώμη των οικείων Φορέων και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, εντάσσεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων.

 

5. Εάν, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο αυτό προθεσμιών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών δεν εκφέρει την απαιτούμενη γνώμη για την έκδοση των Κανονιστικών Πράξεων, ο αρμόδιος Υπουργός εκδίδει τις προβλεπόμενες Πράξεις, τηρούμενης της λοιπής διαδικασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.