Νόμος 2676/99 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Τρόπος εξόφλησης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πλήρως αιτιολογημένες, παρέχεται η ευχέρεια της εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις, των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση, της καταβολής υπό του οφειλέτου των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής ίσης με:

 

α. για ποσό οφειλής μέχρι 1.000.000 ποσοστό 20%,

β. για ποσό οφειλής από 1.000.001 - 3.500.000 δραχμές ποσοστό 15%,

γ. για ποσό οφειλής από 3.500.001 δραχμές και άνω ποσοστό 10%.

 

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των έξι (6) τεκμαρτών ημερομισθίων της έκτης ασφαλιστικής κλάσης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει κάθε φορά, στρογγυλοποιούμενη σε χιλιάδα δραχμών.

 

2. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση, μετά εξάμηνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης.

 

Το αρμόδιο όργανο δύναται να ρυθμίσει εκ νέου τις οφειλές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και προκαταβολής ίσης με το διπλάσιο των, στην παράγραφο 1, προβλεπόμενων ποσοστών.

 

Στον οφειλέτη που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσε το δικαίωμα εξόφλησης σε δόσεις, δύναται να παρέχεται από το αρμόδιο όργανο νέα δυνατότητα εξόφλησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και προκαταβολής ίσης με το 40% της συνολικής οφειλής.

 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή έκπτωση επί των προσθέτων τελών των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, ως ακολούθως:

 

α. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών.

β. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης σε 12 μηνιαίες δόσεις έκπτωση 15% επί των πρόσθετων τελών.

γ. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης σε 24 μηνιαίες δόσεις έκπτωση 10% επί των πρόσθετων τελών.

 

Τα ανωτέρω ποσά έκπτωσης των προσθέτων τελών αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.

 

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται ειδικά για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αφού ληφθεί υπόψη το ύψος του χρέους, η οικονομική κατάσταση του υπόχρεου και μετά από προηγούμενη διαπίστωση ότι η έκπτωση από το δικαίωμα υπήρξε δικαιολογημένη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών σε δόσεις, στους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές του Οργανισμού τους.

 

5. Το ύψος των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται με βάση το ισχύον ασφάλιστρο κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης του οφειλέτη μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

6. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, υπολογιζόμενου βάσει του ισχύοντος ασφαλίστρου κατά την ημέρα εξόφλησης, μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

7. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

8. Όπου από τις κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής σύνταξης η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη στον παρόντα διακανονισμό, εξακολουθεί να ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου της εξόφλησης μήνα.

 

9. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/2005).

 

10. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής προσαυξημένα με τα πρόσθετα τέλη συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες των σαράντα (40).

 

Η 1η δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/2005).

 

11. Καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικών φορέων, με τις οποίες προβλέπεται ευνοϊκότερος τρόπος ρύθμισης σε δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογουσών επιβαρύνσεων, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις οφειλές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995).

 

13. Σε περίπτωση μηχανογραφικής εφαρμογής συστημάτων υπολογισμού των εισφορών σε διμηνιαία βάση, η καταβολή γίνεται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 6, 12 ή 18.

 

14. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.