Νόμος 2676/99 - Άρθρο 88

Άρθρο 88


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους κυρίους ιδιωτικών οικοδομικών έργων ή εργασιών σε βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί διαφορές εισφορών με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του [Π] Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έργα ή εργασίες που αποπερατώθηκαν μέχρι 31-12-1992, καθώς και γι' αυτά στα οποία έγινε έναρξη εργασιών μέχρι την ίδια ημερομηνία και η αποπεράτωσή τους συντελέστηκε μετά την 01-01-1993 παρέχεται δικαίωμα ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών.

 

Η ρύθμιση αυτή παρέχεται και στους κυρίους έργων ή εργασιών των προαναφερόμενων χρονικών περιόδων έναρξης και περαίωσης, στα οποία δεν έχει διενεργηθεί εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών, εφόσον ζητήσουν από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων την εκκαθάριση του έργου, εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος, από την οποία θα προκύψουν διαφορές εισφορών με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του [Π] Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι παραπάνω εργοδότες, ύστερα από αίτησή τους, και ανεξάρτητα από το ύψος του οφειλόμενου ποσού μπορούν να ζητήσουν την εξόφλησή του είτε:

 

α. Εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών και προσαυξήσεων (ΠΕΠΕΕ ή ΠΕΠΕΟ) ή

 

β. Τμηματικά σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% των προσθέτων τελών και προσαυξήσεων (ΠΕΠΕΕ ή ΠΕΠΕΟ), προκαταβάλλοντας το 5% της συνολικής οφειλής.

 

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν οφειλές από έργα ή εργασίες που εμπίπτουν στις ειδικές ρυθμίσεις της παραγράφου 2 περίπτωση δ του άρθρου 26 του νόμου 2520/1997 και της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997.

 

2. Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στους οργανισμούς, Ταμεία και λογαριασμούς, των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από αυτό (για κύρια και επικουρική ασφάλιση), που οφείλονται από επιχειρήσεις της πόλης της Αθήνας που υπέστησαν υλικές ζημιές από πράξεις βία ομάδας - (ων) αναρχικών ατόμων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις των Υπουργικών αποφάσεων οίκοθεν Φ11/792/06-03-1989, που κυρώθηκε με το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991) και απώλεσαν το δικαίωμα της ρύθμισης και είναι απαιτητές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, μαζί με τα αναλογούντα σ' αυτές πρόσθετα τέλη, υπολογιζόμενα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μειωμένα κατά 80% τους τόκους, λοιπές προσαυξήσεις ή επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης κ.λ.π. κεφαλαιοποιούνται και αναστέλλεται η καταβολή τους για 1 έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις.

 

Μετά το πέρας της αναστολής, οι προαναφερόμενες εισφορές εξοφλούνται σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Προϋπόθεση για υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η υποβολή αίτησης από την πληγείσα επιχείρηση στο αρμόδιο υποκατάστημα ή Ταμείο Είσπραξης Εσόδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο οποίο είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος νόμου.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 51 του παρόντος νόμου προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Ειδικά για τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και τους δημοτικούς οργανισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, καθώς και για τις επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης περιοχών Πειραιά, Αγίας Σοφίας, Σαλαμίνας, Δραπετσώνας, Καμίνια, Κερατσινίου και Περάματος, οι οποίες λειτουργούσαν αποδεδειγμένα κατά την 31-12-1996, η προβλεπόμενη από την παραπάνω παράγραφο 5 έκπτωση στα πρόσθετα τέλη ανέρχεται σε ογδόντα (80%) σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής και πενήντα (50%) σε περίπτωση καταβολής σε 24 έως 60 δόσεις, για οφειλές που είναι απαιτητές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος.}

 

Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχει εφαρμογή και επί των μέχρι την 31-12-1997 οφειλών των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις περιοχές στις οποίες επεκτάθηκε από 01-10-1983 η ασφάλιση του πρώην Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1384/1983 (ΦΕΚ 106/Α/1983), για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 2676/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999).

 

4. Οι προβλεπόμενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του [Π] Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων συντελεστές υπολογισμού των κατ' ελάχιστον απαιτούμενων ημερών εργασίας για τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα μειώνονται κατά 10%.

 

Οι προκύπτοντες μετά την παραπάνω μείωση συντελεστές στρογγυλοποιούνται σε εκατοστά της μονάδας, προκειμένου για τους πίνακες 1 και 2, παραλειπομένων των μέχρι 0,5 χιλιοστών, των δε πάνω 0,5 χιλιοστών στρογγυλοποιούμενων στο επόμενο εκατοστό, προκειμένου δε για τον πίνακα 3 σε χιλιοστά της μονάδας, παραλειπομένων των μέχρι 0,5 δεκάκις χιλιοστών, των δε πάνω 0,5 δεκάκις χιλιοστών στρογγυλοποιούμενων στο επόμενο χιλιοστό.

 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει για έργα των πινάκων 1 και 2 ή εργασιών του πίνακα 3 που θα απογραφούν από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα και μετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απογράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ' αυτά μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.

 

Στις περιπτώσεις έργων του πίνακα 1 ή εργασιών του πίνακα 3 που έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, οι νέοι συντελεστές εφαρμόζονται μόνο για όσες φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν το πρώτον μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

5. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης 5 του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2698/1953, προστίθεται διάταξη ως εξής:

 

{Ειδικά επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών εργολαβικά κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται για την καταβολή των εισφορών αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.