Νόμος 2676/99 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων είναι:

 

Α. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992.

 

α. Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων οριζόμενη σε ποσοστό 5% επί των τακτικών αποδοχών που λαμβάνουν με βάση τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Ως τακτικές αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός μισθολογικού κλιμακίου που θα ισχύει κάθε φορά, μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και τις αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής ή κάθε αύξηση αντί αυτής.

 

Η κράτηση δεν ενεργείται στο τμήμα των τακτικών αποδοχών που υπερβαίνει το μηνιαίο βασικό μισθό του πρώτου κλιμακίου του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 10/Α/1997), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά προσαυξημένο με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας 60% και τα ποσοστά της εισοδηματικής πολιτικής ή κάθε άλλης αύξησης η οποία παρέχεται αντί αυτής.

 

β. Κράτηση ποσού ίσου με τις αποδοχές του πρώτου δεκαπενθημέρου από του διορισμού όσων ασφαλίζονται για πρώτη φορά στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

γ. Κράτηση της διαφοράς αποδοχών, όσων προάγονται ή λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή, το πρώτο δεκαπενθήμερο μετά την προαγωγή ή την απονομή του επιδόματος.

 

δ. Κράτηση 5% στις πάσης φύσεως αμοιβές των ασφαλισμένων στο Ταμείο λόγω παροχής πρόσθετης υπηρεσίας πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης και οδοιπορικών, με εξαίρεση τα καταβαλλόμενα για εκτός έδρας μετακινήσεις και όσα εξαιρούνται με ρητή διάταξη νόμου.

 

Τα καταβαλλόμενα δώρα εορτών Χριστουγέννων - Νέου Έτους και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας δεν υπόκεινται σε κράτηση, με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων.

 

ε. Εισφορά εργοδότη.

 

Από 01-01-2000 το Δημόσιο υποχρεούται σε απόδοση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων σε ποσοστό 1%, επί των ιδίων τακτικών αποδοχών που υπολογίζεται η μηνιαία τακτική εισφορά των ασφαλισμένων. Από 01-01-2001 το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς αυξάνεται σε 2% μειούμενης αντίστοιχα της εισφοράς των ασφαλισμένων κατά 1% και από 01-01-2002 σε 3%, μειούμενης της εισφοράς των ασφαλισμένων κατά 2% και διαμορφούμενης αυτής σε 3% (ισόποση με αυτήν του εργοδότη).

 

Β. Για τους ασφαλισμένους από 01-01-1993 και εφεξής:

 

α. Για τους διοριζόμενους μετά την 01-01-1993 και ασφαλιζόμενους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22 και 32 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

β. Κράτηση ποσού ίσου με τις αποδοχές του πρώτου δεκαπενθημέρου από το διορισμό όσων ασφαλίζονται για πρώτη φορά στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Εισφορές που κατεβλήθησαν από τους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, κατ' εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1Α από τις παροχές των ΔΕΤΕ και ΔΙΒΕΕΤ θεωρούνται εισφορές των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1Β και δεν αναζητούνται επιπλέον από τον εργοδότη ούτε επιστρέφονται σε ασφαλισμένους.

 

Γ. α. Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και τα έσοδα που προέρχονται από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 

β. Οι τόκοι και οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και της περιουσίας του Ταμείου.

 

γ. Κάθε άλλο υφιστάμενο έσοδο υπέρ των καταργούμενων Ταμείων περιέχεται στο συνιστώμενο Ταμείο.

 

Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία παρακρατούνται σε μηνιαία βάση από την καταβαλλόμενη σε κάθε δικαιούχο παροχή Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων, για τη χορήγηση πρόσθετου μερίσματος, κατατίθενται στο λογαριασμό που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικών Υπαλλήλων και αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχος Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων.

 

Στο λογαριασμό αυτόν συγκεντρώνονται:

 

α) το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε, που τηρούσε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

β) το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο ΕΔ Υπουργείο Οικονομικών - Εισφορές από Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων 01-07-2001 - 31-07-2004 Πρόσθετο Μέρισμα,

 

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δυνάμει της οίκοθεν 2/42423/Α0024/10-06-2009 απόφασης [Α] του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1162/Β/2009).

 

Η διαχείριση και η λειτουργία του παραπάνω λογαριασμού ασκείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Διεύθυνση 24η Λογαριασμών του Δημοσίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση και τη λειτουργία του λογαριασμού αυτού, τους δικαιούχους και το ύψος του πρόσθετου μερίσματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), με την παράγραφο 9 του άρθρου 45 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

2. Οι παραπάνω κρατήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές καταστάσεις και εντάλματα πληρωμής και τα ποσά αυτών αποδίδονται απευθείας από τον εκκαθαριστή των αποδοχών στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο από την καταβολή τους.

 

3. Για τους ασφαλισμένους του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα έσοδα που προέρχονται από παροχές μέσω ειδικών λογαριασμών εκτός του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της καθοριζομένης κρατήσεως από την περίπτωση δ' του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, περιέχονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και τηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς αυτού, κατά φορέα προέλευσης εσόδου.

 

Τα ποσά κάθε λογαριασμού που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω χορηγούνται για την αύξηση της μηνιαίας σύνταξής τους πέραν της καθοριζομένης κάθε φορά από την παραγράφου 1 του εδαφίου α' του άρθρου 19 του παρόντος, στους συνταξιούχους των φορέων από τους οποίους προέρχονται τα επιπλέον έσοδα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε ειδικού λογαριασμού.

 

Ειδικά για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων που λαμβάνουν παροχές μέσω ειδικών λογαριασμών εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού από Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων και ΔΕΤΕ, επιβάλλεται κράτηση ή εισφορά κατά περίπτωση επί των παροχών αυτών ως ακολούθως:

 

α) Στους δικαιούχους Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%), η οποία υπολογίζεται επί της καταβαλλόμενης σε κάθε δικαιούχο παροχής Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων, ως μηνιαίας αποζημίωσης.

 

β) Εισφορά σε ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%), η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου των εισπραττόμενων στα τελωνεία ΔΕΤΕ, για τους δικαιούχους ΔΕΤΕ. Από το ποσοστό αυτό αφαιρούνται οι κρατήσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 Α και της εισφοράς του ασφαλισμένου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1Β του άρθρου αυτού.

 

Το ύψος των ποσοστών των κρατήσεων ή εισφορών της παραγράφου αυτής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα ποσά κάθε λογαριασμού, που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, χορηγούνται για την αύξηση της μηνιαίας σύνταξής τους πέραν των καθοριζομένων κάθε φορά από τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 19 του νόμου αυτού. Για όσους λαμβάνουν παροχές μέσω ΔΕΤΕ τα ποσοστά των αυξήσεων καθορίζονται σε συνάρτηση με τα ποσά της βασικής τους σύνταξης. Τα ποσά των προσαυξήσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε ειδικού λογαριασμού. Συνταξιούχοι, για τη χορήγηση της άνω αυξήσεως στη μηνιαία σύνταξή τους από τον ειδικό λογαριασμό Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων, θεωρούνται εκείνοι στους οποίους έχει χορηγηθεί η παροχή αυτή. Η αύξηση είναι ανάλογη και με το χρόνο καταβολής της παροχής και καθορίζεται με την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση.

 

Ποσά, τα οποία έχουν αποδοθεί στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και στα ταμεία που συγχωνεύτηκαν σε αυτό, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τους λογαριασμούς Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων, ΔΕΤΕ ή τους δικαιούχους των λογαριασμών αυτών και τηρούνται στους ειδικούς λογαριασμούς κατά την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν νόμιμα υπέρ των ειδικών αυτών λογαριασμών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Με αναλογιστική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται το ποσό που προήλθε από την επιπλέον κράτηση των ανωτέρω παροχών, το οποίο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων μεταφέρεται από τον αποθεματικό των καταργουμένων ταμείων στους κατά τα ανωτέρω συνιστώμενους ειδικούς λογαριασμούς των οικείων φορέων.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ανωτέρω διατάξεις που αναφέρονται στους ειδικούς λογαριασμούς έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις που από κατηγορίες ασφαλισμένων καταβάλλονται για επικουρική ασφάλιση ποσά από κρατήσεις ή εισφορές πέραν των προβλεπομένων από την περίπτωση δ' του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.