Νόμος 2676/99 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 825/1978 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι λειτουργούσες στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές απαρτίζονται ως ακολούθως:

 

Α. Τοπικά και περιφερειακά υποκαταστήματα περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης από:

 

α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν διοικητικό υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με βαθμό Α', με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.

 

β) Έναν (1) υπάλληλο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος.

 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ιδρύματος, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος και

 

δ) Ένα μέλος που ορίζεται από τον οικείο εργοδοτικό φορέα με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Β. Τοπικά και περιφερειακά υποκαταστήματα υπολοίπων περιοχών της χώρας, πλην Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης από:

 

α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή έναν διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Α', του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.

 

β) Έναν (1) υπάλληλο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος.

 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Ιδρύματος, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος.

 

δ) Ένα μέλος που ορίζεται από τον οικείο εργοδοτικό φορέα με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

ε) Οι διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) έχουν εφαρμογή μετά τη λήξη της θητείας των μελών των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είχαν συγκροτηθεί με το προηγούμενο του ως άνω νόμου καθεστώς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999).

 

2. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1096/1980 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να περιορίζεται ο συνολικός αριθμός των τοπικών διοικητικών επιτροπών με κατάργηση ή συγχώνευση των τοπικών διοικητικών επιτροπών ορισμένων υποκαταστημάτων και την ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους σε υφιστάμενες τοπικές διοικητικές επιτροπές άλλων υποκαταστημάτων με ταυτόχρονη επέκταση της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των τελευταίων ώστε να καταλαμβάνουν ομάδες υποκαταστημάτων και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που θα προκύψει.}

 

3. Η θητεία του προέδρου και των μελών είναι τριετής χωρίς δυνατότητα συμμετοχής των ιδίων μελών πέραν των δύο (2) συνεχών θητειών στην ίδια επιτροπή.

 

Ο παραπάνω περιορισμός ισχύει μόνο για τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

Σε περίπτωση λήξης της θητείας του προέδρου και των μελών των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων μελών και όχι περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009), το άρθρο 54 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

4. Οι διατάξεις των εδαφίων α' έως ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3710/1957 (ΦΕΚ 100/Α/1957) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η τοπική διοικητική επιτροπή ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων του διευθυντή του Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν την ασφάλιση, τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών, την πραγματοποίηση των ασφαλιστικών παροχών και οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς του και περιλαμβάνεται τον ουσιαστικό και νομικό έλεγχο της ορθότητας αυτών.

 

Κατά τον έλεγχο η τοπική διοικητική επιτροπή ερευνά ελευθέρως τα πραγματικά και νομικά της υπόθεσης στοιχεία. Δύναται για την ανεύρεση της αλήθειας να καλέσει οποιονδήποτε για τη λήψη πληροφοριών, να εξετάσει μάρτυρες, να ενεργήσει αυτοψία, να προκαλέσει ιατρικές γνωματεύσεις, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε αρχή και να λάβει υπόψη της οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, χωρίς να δεσμεύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα, αποφασίζει δε ελευθέρως και κατά συνείδηση, σύμφωνα όμως προς το νόμο και τους κανονισμούς του ιδρύματος.

 

β) Γνωματεύει για την αποτίμηση των παροχών, σε είδος, των εργοδοτών της περιφέρειας προς τους ασφαλισμένους, καθώς και για την κατάταξη των μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές σε μισθολογικές κλάσεις, ως και των αυτοτελώς εργαζομένων, που υπάγονται στην ασφάλιση του ιδρύματος.

 

γ) Γνωματεύει για τον καθορισμό της τοπικής αρμοδιότητας του υποκαταστήματος και των τυχόν υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων αυτού και τέλος.

 

δ) Γνωματεύει προς το διοικητή για την ανάγκη της σύστασης ή της κατάργησης ιατρείων, θεραπευτηρίων ή τμημάτων αυτών.}

 

5. Με τον κανονισμό ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται με λεπτομέρεια τα θέματα λειτουργίας των τοπικών διοικητικών επιτροπών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.