Νόμος 2676/99 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Ευεργετήματα του οφειλέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής εξόφλησης και η συμμόρφωση με αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 

α. Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιοδήποτε τρόπο συν-υπόχρεους περιλαμβανομένων και των εγγυητών, ενήμερους για τις οφειλές του προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές του αιτούντος που να εμποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού.

 

Εξαίρεση του ευεργετήματος αυτού αποτελεί η διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 5 εδάφιο ε του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

β. Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του υπόχρεου με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.