Νόμος 2676/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ποσό Σύνταξης Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η σύνταξη που χορηγείται με τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων συντάξιμης υπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό 20% των συντάξιμων αποδοχών του τελευταίου μηνός εξόδου από την υπηρεσία. Το ποσό που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται από τα τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης.

 

Το ποσό σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο, αυξάνεται κατά 1/50 για κάθε έτος ασφάλισης πέραν των τριάντα πέντε (35) και μέχρι των σαράντα (40) ετών.

 

Το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό στρογγυλοποιείται σε ακέραιες δεκάδες δραχμές, των ποσών μέχρι πέντε (5) δραχμές παραλειπομένων, των δε ανωτέρων των πέντε (5) δραχμών λογιζομένων ως ακέραιων δεκάδων δραχμών.

 

Συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης είναι οι οριζόμενες από την περίπτωση α' του εδαφίου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

Ως χρόνος ασφάλισης για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης, νοείται ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και κάθε αναγνωριζόμενος χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

β. Όπου από τις καταστατικές διατάξεις των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 Ταμείων Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπεται ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο, αυτό αυξάνεται από 01-01-2000 και για κάθε επόμενο έτος κατά ποσοστό 1%, μέχρι να εξισωθεί με το ανωτέρω ποσοστό.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και μελέτη της οικονομικής του δυνατότητας, το ποσοστό μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται.

 

γ. Όπου από τις καταστατικές διατάξεις των καταργούμενων ταμείων αρωγής των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό από το οριζόμενο στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31-12-1992, αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται και για τους ασφαλισμένους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Στο ποσοστό του παρόντος εδαφίου περιλαμβάνεται και η αύξηση της σύνταξης που προέρχεται από τους ειδικούς λογαριασμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από αναλογιστική μελέτη και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το οριζόμενο από το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης να καθορίζεται ενιαίο ποσοστό και να ανακαθορίζονται οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου υποχρεούται στην εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

3. Για τους ασφαλισμένους από 01-01-1993 και εφεξής έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

4. Η αύξηση των συντάξεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής, όπως ειδικότερα ορίζεται από το άρθρο 66 του νόμου [Ν] 2084/1992.

 

5. Οι εφημέριοι εκπαιδευτικοί ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων για τους οποίους συντρέχουν προϋποθέσεις διπλής ασφάλισης στο Ταμείο αυτό, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο για την ιδιότητά τους εκείνη από την οποία λαμβάνουν τις μεγαλύτερες αποδοχές.

 

Πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ασφαλισθεί στο Ταμείο και με τις δύο ιδιότητες, κατά τη συνταξιοδότηση λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους ίση με ποσοστό 2% για κάθε χρόνο παράλληλης ασφάλισης.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους ήδη συνταξιούχους του Ταμείου, οι συντάξεις των οποίων επανακαθορίζονται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.