Νόμος 2676/99 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Παράταση Προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο αλλοδαπός οφείλει να πραγματοποιήσει το προβλεπόμενο στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1997 (ΦΕΚ 240/Α/1997) εισόδημα από 01-01-1998 έως 31-12-1998 και για τις οικιακές βοηθούς έως τις 28-02-1999.

 

β) Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1997 παρατείνεται έως της 30-04-1999.

 

γ) Οι κάτοχοι του εγγράφου πιστοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 358/1997 (ΦΕΚ 240/Α/1997), καθώς και της λευκής κάρτας τεκμαίρεται ότι βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια πριν την 28-11-1997, εκτός και αν το δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει μεταγενέστερη περίοδο.

 

δ) Η ισχύς του εγγράφου πιστοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 358/1997, καθώς και της λευκής κάρτας παρατείνεται έως την 30-04-1999.

 

ε) Η έλλειψη του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί η σχετική αίτηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1997, δεν εμποδίζει τη χορήγηση πράσινης κάρτας, της οποίας ανακαλείται η ισχύς αν εν τω μεταξύ βεβαιωθεί καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 358/1997.

 

στ) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 358/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε αλλοδαπό ο οποίος χωρίς να πληροί τις νομικές προϋποθέσεις εισόδου και απασχόλησης στη χώρα βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εργαζόμενος ή με την επιθυμία να εργαστεί στην Ελλάδα σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενος ή με την επιθυμία να αυτοαπασχοληθεί. Οι λοιποί αλλοδαποί εξακολουθούν να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1975/1991.}

 

ζ. Η διάταξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 358/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στον αλλοδαπό που δεν υπέβαλε μαζί με την ανωτέρω αίτηση - δήλωση ή δεν προσκόμισε εντός προθεσμίας των 5 μηνών τα ως άνω οριζόμενα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας. Σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κατόχου της Κάρτας Προσωρινής Αδείας Παραμονής Αλλοδαπού δεν δύνανται να απελαθούν κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Δεν χορηγείται κάρτα Προσωρινής Αδείας Παραμονής Αλλοδαπού σε όσους έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα στην Ελλάδα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, εξαιρουμένων όσων καταδικάστηκαν για παράνομη είσοδο και εργασία σε ελληνικό έδαφος προς της έναρξης της ισχύος του παρόντος διατάγματος ή σε όσους αναφέρονται στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1975/1991, μη συμπεριλαμβανομένων όσων είναι καταχωρημένοι συνεπεία διοικητικής ή δικαστικής απέλασης λόγω παράνομης εισόδου, παραμονής ή εργασίας, της σχετικής δικαστικής απέλασης αναστελλόμενης.}

 

η. Η διάταξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 241/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα υπό στοιχεία (ε) και (στ) δικαιολογητικά μπορεί να προσκομίσει ο αλλοδαπός και πέραν της ως άνω προθεσμίας, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής των, πάντως όχι πέραν της 31-12-1998.}

 

θ. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Χρέη εισηγητή εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με αναπληρωτή του έναν υπάλληλο του ίδιου Οργανισμού. Η θητεία των μελών είναι δύο έτη.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{Η ισχύς των διατάξεων του εδαφίου αυτού αρχίζει ένα έτος μετά την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

3. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 172/1974 (ΦΕΚ 345/Α/1974) προθεσμία, που παρατάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1276/1982 (ΦΕΚ 100/Α/1982), την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α/1984), το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 1654/1986 (ΦΕΚ 177/Α/1986), την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) και του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2217/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994) παρατείνεται για 1 έτος από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 11/Α/1984) προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή, που παρατάθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 16 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) και της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990) και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2217/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994) μέχρι 31-05-1996, παρατείνεται για 1 χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.