Νόμος 2676/99 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται:

 

α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τέσσερις (4) θέσεις προσωπικού.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζονται:

 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ή του Πανεπιστημίου Πειραιά, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά και εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων στη μηχανογραφημένη Λογιστική που αποδεικνύεται με σχετικό βιβλιάριο του οικείου ασφαλιστικού Φορέα.

 

β) Πέντε (5) θέσεις προσωπικού του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστικών της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, προστιθέμενες στις ήδη υπάρχουσες.

 

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται:

 

Πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής ή πτυχία άλλων σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στις οποίες διδάσκονται ασφαλιστικά και οικονομικά μαθηματικά.

 

γ) Μία (1) θέση στον Κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικό της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτων.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση της θέσης στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988).

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θέση αυτή δύναται να πληρωθεί με μετάταξη από υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με επαγγελματική άδεια οδήγησης.

 

δ) Πέντε (5) θέσεις του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προστιθέμενες στις ήδη υπάρχουσες.

 

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988.

 

2. Συνιστώνται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων οι παρακάτω οργανικές θέσεις προσωπικού και Κλάδος ως εξής:

 

α) Δεκατέσσερις (14) θέσεις του Κλάδου ιατρών και Οδοντιάτρων εκ των οποίων μία (1) ειδικότητα ορθοπεδικού, μία (1) ειδικότητας οφθαλμίατρου, έντεκα (11) ειδικότητας παθολόγου και μία (1) ειδικότητας ψυχιάτρου.

β) Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου Φαρμακοποιών.

γ) Πέντε (5) θέσεις του Κλάδου Πληροφορικής.

δ) Εννιά (9) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων Β.

ε) Τέσσερις (4) θέσεις του Κλάδου Προσωπικού Η/Υ.

στ) Κλάδος Τεχνικός στην κατηγορία Διοικητικού Προσωπικού Β με μία (1) θέση βαθμού Β6 - Δ1 με τα εξής προσόντα στον εισαγωγικό βαθμό:

 

Απολυτήριο τίτλο ηλεκτρολόγου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής ή αντίστοιχης ειδικότητος Σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου [Ν] 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/1983) ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τριετή τουλάχιστον εμπειρία αποδεικνυόμενη με σχετικό βιβλιάριο του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

3. Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων συνιστώνται: α) κλάδοι και θέσεις προσωπικού και β) περιφερειακές υπηρεσίες ως εξής:

 

α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ) και μία (1) θέση.

β) Στον υφιστάμενο Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (Ειδικότητας ηλεκτρονικούς υπολογιστικού συστήματος - HARDWARE) μία (1) θέση.

γ) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ (Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 15 θέσεις.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 172/1992 (ΦΕΚ 81/Α/1992).

 

δ) Περιφερειακό Γραφείο Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων στην Καλαμάτα και μία (1) θέση Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

ε) Περιφερειακό Γραφείο Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων στα Τρίκαλα και μία (1) θέση του Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) Πέντε (5) θέσεις μόνιμου προσωπικού Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών όλων των ειδικοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988).}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Επίσης, συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.