Νόμος 2676/99 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο εργασιών τον καθορισμό κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς και προδιαγραφών σύνταξης μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 1 υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

β. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση θα καθορισθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτής.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ως άνω κανόνες και προδιαγραφές καθίστανται υποχρεωτικές και αποτελούν το ρυθμιστικό πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

2. α. Ανατίθεται στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου η εκπόνηση μελέτης και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων επενδυτικής συμπεριφοράς με βάση τις προδιαγραφές του εδαφίου α της παραγράφου 1, τόσο για την ακίνητη περιουσία του συνόλου των Ασφαλιστικών Οργανισμών, όσο και για την ακίνητη περιουσία κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού.

 

β. Αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου είναι η πρόταση εναλλακτικών επιλογών για αξιοποίηση αφ' ενός της υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών και για επένδυση αφ' ετέρου σε νέα ακίνητα, και ειδικότερα για:

 

- τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας με κάθε πρόσφορο μέσο (εκποίηση, ανταλλαγή, αντιπαροχή, ανοικοδόμηση, επισκευή),

- την αύξηση της αποδοτικότητας αυτής μέσω σύγχρονων μορφών διαχείρισης,

- την αγορά ακινήτων προς εκμετάλλευση ή προς στέγαση υπηρεσιών,

- τον τρόπο αξιοποίησης ακινήτων, των οποίων η διατήρηση επιβάλλεται για λόγους πολιτιστικούς (διατηρητέων).

 

γ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου και παράδοσης της σχετικής μελέτης καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης του εδαφίου δ της παρούσας παραγράφου.

 

δ. Το ύψος της αμοιβής της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, που βαρύνει τον ΛΒΚΑ, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.

 

ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προτάσεις της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου. μετά την προηγούμενη αποδοχή τους καθίστανται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν αυτές σε τριετές πρόγραμμα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους.

 

3.α. Η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου με βάση την υφιστάμενη στεγαστική κατάσταση των Ασφαλιστικών Οργανισμών καταρτίζει, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προγράμματα συστέγασης των υπηρεσιών δύο ή περισσότερων Ασφαλιστικών Φορέων.

 

Πρόγραμμα στέγασης υπηρεσιών εκπονείται και για τους Ασφαλιστικούς Φορείς που συγχωνεύονται.

 

β. Η συστέγαση καθίσταται, κατά τα ανωτέρω, υποχρεωτική για τους Ασφαλιστικούς Φορείς, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία εγκρίνεται η πρόταση της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.

 

γ. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή.

 

5. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να καταρτίζουν πρόγραμμα τριετούς διάρκειας, αρχής γενομένης από την κοινοποίηση της υπουργικής απόφασης του εδαφίου ε της παραγράφου 2 του παρόντος, για αξιοποίηση αφ' ενός της υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας και αφ' ετέρου για επένδυση σε ακίνητα είτε προς εκμετάλλευση είτε προς στέγαση των Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό θα αναθεωρείται κατ' έτος με προοπτική τριετίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.