Νόμος 2676/99 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών - Κατάργηση προσαυξήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8)α του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4104/1960 (ΦΕΚ 147/Α/1960) αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α/1984), συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1976/1991, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995) και ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως εξής:

 

{Ο εργοδότης σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούται να τηρεί τα ακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης και αμοιβής των εργαζομένων του, τα οποία εντός των νομίμων προθεσμιών. Πρέπει να καταχωρίζει στα προβλεπόμενα έντυπα ή μαγνητικά μέσα και να τα υποβάλλει στις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Ο εργοδότης που παραβαίνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του επιβαρύνεται με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, ίση με το 30% των οφειλόμενων εισφορών από τις αιτίες αυτές, για δε τις επιχειρήσεις που ελέγχονται μέσω μηχανογραφικών συστημάτων ίση με 50%, πλην των περιπτώσεων εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολουμένου (ΑΒΑ) και Βιβλιαρίου Υποχρέωσης - Καταβολής Εισφορών (ΒΥΚΕ), για τις οποίες η επιβάρυνση ανέρχεται σε 20% των εισφορών.

 

Οι οφειλές από την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών πρέπει να εξοφλούνται από τον υπόχρεο, ως το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου της κοινοποίησης της σχετικής καταλογιστικής πράξης. Οι παραπάνω επιβαρύνσεις προσαυξάνονται μετά την προθεσμία αυτή με τα πρόσθετα τέλη, όπως ορίζονται από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του παρόντος.

 

Με Κανονισμό ορίζεται η με μηχανογραφικά συστήματα παρακολούθηση από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ασφαλιστικών στοιχείων των ασφαλισμένων του και των λογαριασμών των εισφορών. Με τον ίδιο Κανονισμό ορίζονται οι εργοδότες κατά περιοχή ή κατηγορία, που εντάσσονται στα ανωτέρω μηχανογραφικά συστήματα, τα στοιχεία που για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων αυτών πρέπει να τηρούν και να υποβάλλουν στο Ίδρυμα οι εργοδότες, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Σε βάρος των εργοδοτών που καθυστερούν την προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλονται τα οριζόμενα από την παρούσα παράγραφο πρόστιμα.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης, καταργούμενων των διατάξεων του έκτου και έβδομου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 825/1978, της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (Περί του τρόπου ασφαλίσεως των εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέσω μηχανογραφικού συστήματος (απόφαση Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Β1/21/2138/1979 (ΦΕΚ 716/Β/1979), του άρθρου 5 του [Π] Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με μηχανογραφικό σύστημα (ΑΥΥΠΚΑ 21/21/3623/1985 (ΦΕΚ 744/Β/1985), καθώς και κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.