Νόμος 2676/99 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Θέματα Ταμείων Τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1866/1989 (ΦΕΚ 22/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Δημοσιογράφοι - συντάκτες, απασχολούμενοι, κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε μη κρατικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα και εκπέμπουν ή παρουσιάζουν δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές τρεις (3), τουλάχιστον, φορές το εικοσιτετράωρο, συνολικής διάρκειας μίας και μισής (1,30) τουλάχιστον, ώρας και οι οποίοι ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, σχολιασμό και γενικά τη διαμόρφωση της ύλης, που βασίζεται σε πληροφορίες και γεγονότα και προορίζεται για τη σύνταξη δελτίων ειδήσεων, ενημερωτικών ή αθλητικών εκπομπών, υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).

 

Ως δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές, η διάρκεια των οποίων υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ανωτέρω 1.30' ώρας, θεωρούνται μόνο όσα ο σταθμός παράγει με δικά του μέσα και δικούς του δημοσιογράφους και όχι τα δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές άλλων σταθμών που αναμεταδίδονται ύστερα από σύμβαση με αυτούς.}

 

β. Οι υπάλληλοι διοίκησης και διαχείρισης, που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους μη κρατικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, που λειτουργούν νόμιμα και τα κέντρα εκπομπής τους βρίσκονται μέσα στα γεωγραφικά όρια των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τις ειδικότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1974 (ΦΕΚ 101/Α/1974), ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

γ. Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων, καταβάλλεται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης και 2% για τον κλάδο ανεργίας καθώς και εισφορά ασφαλισμένου από ποσοστό 8,5% για τον κλάδο σύνταξης. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στις συνολικές αποδοχές των ασφαλισμένων και για την είσπραξή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1974.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002).

 

2. Στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1866/1989 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Οι δημοσιογράφοι - συντάκτες, μη μέλη των αναγνωρισμένων Ενώσεων Συντακτών, οι οποίοι απασχολούνται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία με σύμβαση έργου, υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετά τη συμπλήρωση τριών (3), τουλάχιστον ετών συνεχούς απασχόλησης ή μετά τη συμπλήρωση τριών (3) τουλάχιστον ετών διακεκομμένης, η οποία όμως πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός μιας (1) πενταετίας.}

 

3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ασφάλιση στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης των παραπάνω απασχολουμένων στα μη κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς και των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία με σύμβαση έργου.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάγονται υποχρεωτικά και τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία με μισθό ως συντάκτες στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Οι προερχόμενοι από αγγελιόσημο Πόροι του καταργούμενου Κλάδου, καθώς και οι Πόροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1Α περίπτωση α και 1Β περίπτωση α του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1872/1951 (ΦΕΚ 202/Α/1951), όπως ισχύουν κάθε φορά, διατηρούνται και αποτελούν εφεξής πόρους του ΤΑΤ-ΤΑ.}

 

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1186/1981 (ΦΕΚ 202/Α/1981), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2556/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Τεχνικοί Τύπου, που κατά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 1186/1981 έχουν πέντε (5) χρόνια πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο και απασχολούνται στα έντυπα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7, εφόσον απολύονται χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 και χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 των άρθρων 6 και 8, δικαιούνται σύνταξη, η οποία υπολογίζεται μόνο βάσει του χρόνου ασφάλισής τους στο ταμείο, κατά την παρακάτω κλίμακα:

 

Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο

Σύνταξη (δραχμές)

α. 5 έως 10 χρόνια

10.000

β. 10 χρόνια και μία ημέρα έως 15 χρόνια

20.000

γ. 15 χρόνια και μία ημέρα έως 20 χρόνια

30.000

δ. 20 χρόνια και μία ημέρα έως 25 χρόνια

40.000

πάνω από 25 χρόνια

η σύνταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του ταμείου

 

Τα ποσά των περιπτώσεων α, β, γ και δ προσαυξάνονται κατά τα ποσοστά των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 από την έναρξη ισχύος του νόμου 1186/1981.

 

Πλήρες έτος λογίζεται αυτό που περιλαμβάνει από 300 μέχρι 365 ημέρες εργασίας και σε κάθε ημέρα εργασίας αναλογεί μία ημέρα ασφάλισης.}

 

Οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.

 

7. Ασφαλισμένοι του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών που είχαν πραγματοποιήσει κατ' ανώτατο όριο μέχρι πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, είτε κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη συγχώνευση του Ταμείου αυτού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμπλήρωσαν μέχρι τις 27-08-1997 το όριο ηλικίας, που προβλεπόταν από τη νομοθεσία του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας του συγχωνευθέντος Ταμείου, εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι ή οι δικαιοδόχοι τους αίτηση μέσα σε έξι μήνες από την ισχύ του παρόντος, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, που τυχόν απορρίφθηκαν με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν και εμπίπτουν στην παραπάνω ρύθμιση επανακρίνονται, εφόσον υποβληθεί νέα αίτηση από τους ενδιαφερόμενους μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

8. Στην ασφάλιση των Κλάδων Επικούρησης και Πρόνοιας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος νόμου μήνα και τα μέλη των ενώσεων φωτοειδησεογράφων και εικονοληπτών επικαίρων τηλεοράσεως και ανταποκριτών Ξένου Τύπου ασφαλίζονται στους αντίστοιχους κλάδους κύριας σύνταξης του Ταμείου, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα επικούρησης ή πρόνοιας, έναντι καταβολής της αυτής εισφοράς που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους των εν λόγω Κλάδων.

 

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης θα καθορισθούν τα της χρηματοδότησης των Κλάδων Επικούρησης και πρόνοιας από τους αντίστοιχους κλάδους κύριας ασφάλισης των ως άνω προσώπων, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των παροχών, τα της αναγνώρισης και εξαγοράς προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.