Προεδρικό διάταγμα 107/14

ΠΔ 107/2014: Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 107/2014: Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΦΕΚ 178/Α/2014), 28-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), το άρθρο 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) και το άρθρο 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) και το άρθρο 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014).

 

β) Της παράγραφος 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και του άρθρου 10 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

γ) Του άρθρου 21 του νόμου 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης (ΦΕΚ 34/Α/2012).

 

δ) Του άρθρου 12 του νόμου 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/2006).

 

ε) Της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν [Α] Υ/48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012).

 

3. Τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που αφορούν μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις από 14-02-2013 και 26-08-2013 συνεδριάσεις του.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 147/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή και βασική διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Βασική Διάρθρωση Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Κεντρική Υπηρεσία

 

Άρθρο 3: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 7: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας

Άρθρο 9: Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 10: Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 11: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο 12: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο 13: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

Άρθρο 14: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Ειδικών Υπηρεσιών

Άρθρο 15: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Αρμοδιότητες

Άρθρο 16: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Γ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

 

Άρθρο 17: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Άρθρο 19: Προϊστάμενοι Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Δ: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων - Προσωπικό

 

Άρθρο 20: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 21: Διάκριση θέσεων προσωπικού

Άρθρο 22: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 23: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 24: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 25: Κλάδος Επιθεωρητών

Άρθρο 26: Προϊστάμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 27: Κατάταξη Προσωπικού

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 28

 

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.