Νόμος 3492/06

Ν3492/2006: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3492/2006: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 210/Α/2006), 05-10-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση υπηρεσιών και πεδίο εφαρμογής ελέγχου

 

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Ορισμοί

Άρθρο 6: Διάρθρωση υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Άρθρο 7: Σύσταση θέσεων - Δημοσιονομικοί Ελεγκτές

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 10: Σύσταση επιτροπής συντονισμού ελέγχων

Άρθρο 11: Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης

Άρθρο 12: Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου

 

Κεφάλαιο Β: Είδη και διαδικασία ελέγχου

 

Άρθρο 13: Είδη και μεθοδολογία ελέγχων

Άρθρο 14: Όργανα ελέγχου

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Ελεγκτικών Οργάνων

Άρθρο 16: Διαδικασία μετά το πέρας του ελέγχου

Άρθρο 17: Αντιρρήσεις φορέων

Άρθρο 22: Ετήσια Έκθεση Ελέγχου

Άρθρο 24: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 27: Φορολογική μεταχείριση υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος οδικού οχήματος

Άρθρο 29: Φόρος ασφαλίστρων

Άρθρο 30: Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-10-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.