Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α)α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και του Τ.Γ.&Κ. και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

 

β)β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής υπ' αριθμόν 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και του Τ.Γ. & Κ.

 

γ)γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του οργανισμού βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης) των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και του Τ.Γ.&Κ.

 

δ)δ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και του Τ.Γ.&Κ.

 

ε)ε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και του Τ.Γ. & Κ., με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

 

στ)στ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου.

 

ζ)ζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

 

η)η) Η παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και του Τ.Γ. & Κ.

 

θ)θ) Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, πάνω στα αντικείμενα των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Τμήματος για την βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης, διαχείρισης κινδύνων ή των ίδιων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

 

ι)ι) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και του Τ.Γ.&Κ.

 

ι)α)ι)α) Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο, στους εποπτευόμενους φορείς αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και το Τ.Γ.&Κ.

 

ι)β)ι)β) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 

ι)γ)ι)γ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

ι)δ)ι)δ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου, στους εποπτευόμενους φορείς αυτού με προϋπολογισμό κάτω των 3.000.000 € και στο Τ.Γ.&Κ.

 

2. Της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ10 Οικονομικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.