Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Βασική Διάρθρωση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνιστώνται και λειτουργούν τα παρακάτω Γραφεία:

 

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού

 

β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ή Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού

 

γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, καθώς και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό και το Γενικό Γραμματέα, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιμελούνται της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν οι παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις, η οργανωτική διάρθρωση των οποίων έχει ως εξής:

 

α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

α)α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

β)β) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

γ)γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

δ)δ) Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

α)α) Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων

β)β) Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων

γ)γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

δ)δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

ε)ε) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης

 

γ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης

β)β) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών

γ)γ) Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

δ)δ) Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων

ε)ε) Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων

στ)στ) Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής

 

δ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών

β)β) Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας

γ)γ) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

δ)δ) Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων

ε)ε) Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

 

ε) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.

β)β) Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων

γ)γ) Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων

δ)δ) Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών

ε)ε) Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

στ)στ) Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

 

στ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων

β)β) Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων

γ)γ) Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων

 

3. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης:

 

α) Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων, υπαγόμενη στον Υπουργό

 

β) Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, υπαγόμενη στον Υπουργό

 

γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενη στον Υπουργό

 

δ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό

 

ε) Ειδικές Υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Υπουργό, ως ακολούθως:

 

α)α) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

β)β) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

γ)γ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

δ)δ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν ακόμα, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις:

 

α) Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως ακολούθως:

 

α)α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου

β)β) Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου

 

β) Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

 

δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό

 

5. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν οι παρακάτω Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες:

 

α) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής

β) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

γ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

δ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

ε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου

στ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης

ζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης

η) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

θ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.