Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ως στρατηγικό σκοπό την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας και τη βελτίωση του εμπορικού της ισοζυγίου, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και του εξαγωγικού προσανατολισμού τους. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και στην ενίσχυση καινοτόμων καλλιεργειών και τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

 

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

Α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης

Β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών

Γ. Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Δ. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων

Ε. Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων

ΣΤ. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής

 

Α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης

 

1) Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

β) Τμήμα Αξιολόγησης

 

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης ανήκουν:

 

α) Η διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών στόχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα από τη συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων, αναγκών, προβλημάτων, ευκαιριών και κινδύνων.

 

β) Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία όλων των πληροφοριών που αφορούν στον αγροτικό τομέα.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

α)α) Η συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων, αναγκών, προβλημάτων, ευκαιριών, κινδύνων κ.λ.π. από όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders) του αγροτικού τομέα.

 

β)β) Η οργάνωση της ετήσιας και πολυετούς SWOT ανάλυσης για τον αγροτικό τομέα.

 

γ)γ) Η στοχευμένη μελέτη και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του αγροτικού τομέα (όπως υποδομές που αφορούν αρδευτικά έργα, επενδύσεις, εργαστήρια, τεχνογνωσία κ.λ.π., αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις της παραγωγής, η προώθηση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης κρίσεων, της ιχνηλασιμότητας, της αναγκαίας επιμόρφωσης, της επισιτιστικής επάρκειας και ασφάλειας της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού, των γεωργικών συμβουλών, της προώθησης και ενσωμάτωσης της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα (με τη μεταποίηση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την προώθηση της ποιότητας, της επωνυμίας, της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας) κ.λ.π.

 

δ)δ) Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή fora χάραξης στρατηγικής για τον τομέα.

 

ε)ε) Η διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών προτάσεων στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επιλογή των σχετικών δεικτών ανάπτυξης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων για τον αγροτικό τομέα.

 

στ)στ) Η συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων για τα θέματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης.

 

β) Τμήμα Αξιολόγησης

 

α)α) Η οργάνωση της διαδικασίας ανάλυσης των ετήσιων και πολυετών στρατηγικών στόχων του Υπουργείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και διαμόρφωση ή/και επικαιροποίηση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων δράσης τους (με τους κατάλληλους δείκτες, τα αποτελέσματα και τις απαραίτητες ενέργειες - δράσεις επίτευξής τους), τόσο των χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους, όσο και από κοινοτικούς. Η αξιολόγηση των ετήσιων αποτελεσμάτων επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών (υπηρεσιακών) στόχων όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β)β) Η συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων για τα θέματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης.

 

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αγροτικής Στατιστικής

 

α)α) Η συγκέντρωση, οργάνωση και κωδικοποίηση όλων των πληροφοριών τεκμηρίωσης που αφορούν στον αγροτικό τομέα πάσης φύσεως δεδομένων (μελέτες, πληροφορίες, ηλεκτρονικά αποθετήρια, περιοδικά, ψηφιακές ή μη βιβλιοθήκες, περιεχόμενο ερευνών, επιστημονικών δημοσιευμάτων, αλφαριθμητικών και χαρτογραφικών ψηφιακών δεδομένων κ.λ.π.).

 

β)β) Η παροχή τεκμηρίωσης για τον Στρατηγικό σχεδιασμό και τις εκάστοτε διαπραγματεύσεις που αφορούν στον αγροτικό τομέα.

 

γ)γ) Η συνεργασία με εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς φορείς για τη διασύνδεση της χώρας με αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα και ανταλλαγή πληροφοριών.

 

δ)δ) Η έρευνα, συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και μηχανοργάνωση των στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τον αγροτικό τομέα στο σύνολό του, σε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

 

ε)ε) Η παροχή στατιστικής υποστήριξης για τον Στρατηγικό σχεδιασμό και τις εκάστοτε διαπραγματεύσεις που αφορούν στον αγροτικό τομέα.

 

στ)στ) Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία όλων των πληροφοριών που αφορούν στον αγροτικό τομέα.

 

ζ)ζ) Η οργάνωση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχο του κοινοτικού προγράμματος Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) σε εθνικό επίπεδο.

 

η)η) Η οργάνωση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της Κοινοτικής Τυπολογίας σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

 

θ)θ) Η οργάνωση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της διενέργειας προσανατολισμένων δειγματοληψιών σε εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ή σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που διενεργούνται στα πρότυπα του ΔΙΓΕΛΠ, με συγκεκριμένο πεδίο παρατήρησης και σχέδιο επιλογής.

 

ι)ι) Η σύσταση, η τήρηση και η ενημέρωση Μητρώου, με την ονομασία Μητρώο Γεωργικών Στατιστικών Οργάνων (Μητρώο ΓΣΟ), στο οποίο εντάσσονται εκείνα τα διοικητικά όργανα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα περί των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της συνοχής των δεδομένων.

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για τη διενέργεια αξιολογήσεων, αναλύσεων, μελετών και ερευνών καθώς και για την έκδοση, τη δημοσίευση ή τη διάδοσή τους.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς διοικητικά όργανα και τον αγροτικό πληθυσμό.

 

ι)δ)ι)δ) Η συμμετοχή σε ενωσιακά και σε διεθνή προγράμματα, καθώς και σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας.

 

ι)ε)ι)ε) Η διαρκής θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση διοικητικών οργάνων και αγροτικού πληθυσμού περί των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων, ακόμη και εξ' αποστάσεως με χρήση ΤΠΕ.

 

ι)στ)ι)στ) Η κατάρτιση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Τμήματος, από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. 4) Της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού, ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ 10 Οικονομικού.

 

Β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών

 

1) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων

 

β) Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

γ) Τμήμα Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων

 

δ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών ανήκουν:

 

α) O προγραμματισμός και η εφαρμογή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου αγροτικού χώρου και επιχειρηματικότητας (agrobusiness).

 

β) Η μελέτη και αξιοποίηση των βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του αγροτικού τομέα.

 

γ) Η προώθηση των επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και κινήτρων προσανατολισμού που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων.

 

α)α) Η εφαρμογή της στρατηγικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς οργανισμούς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τους μη κρατικούς οργανισμούς.

 

β)β) Η προώθηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων, του εξαγωγικού χαρακτήρα και του περιβάλλοντος, τη δυνατότητα εξεύρεσης κανονιστικών διεξόδων στην αγορά, την ικανοποιητική συμμετοχή των παραγωγών των βασικών προϊόντων στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τις επενδύσεις, μέσω της υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων βάσει Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

γ)γ) Η κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου στο σύνολό του, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, επιχειρησιακά σχέδια δράσης, οδηγοί εφαρμογής, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του.

 

δ)δ) Η υλοποίηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών που έχουν ως στόχο την ορθή και απρόσκοπτη απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων, και τη μείωση των δημοσιονομικών διορθώσεων.

 

ε)ε) Η κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις στον Τομέα της Γεωργίας των Τροφίμων ή/και του Αγροτοδιατροφικού τομέα και στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου σε συνεργασία με το οικείο Υπουργείο, με εφαρμογή των κατευθύνσεων πολιτικής και προτεραιοτήτων για τους τομείς της γεωργίας και τροφίμων.

 

στ)στ) Ο συντονισμός και ο έλεγχος σε επίπεδο εποπτείας διαδικασιών και ενεργειών, καθώς και η γνωμοδότηση για ένταξη έργων πρωτογενούς τομέα, καθώς και για την ένταξη έργων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων σε αναπτυξιακά προγράμματα και νόμους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες

 

ζ)ζ) Η εξασφάλιση εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων για τα προγράμματα αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής, η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και καταβολή των επιδοτήσεων και ενισχύσεων στους δικαιούχους,

 

η)η) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων προγραμμάτων, της πορείας εκτέλεσης των έργων, η αξιολόγηση βιωσιμότητας των έργων μετά την κατασκευή τους και η παρακολούθηση στο στάδιο της λειτουργίας τους.

 

θ)θ) Η συμβολή στην επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, ως τελικός δικαιούχος για το Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης για την περίοδο 2000-2006 και ως φορέας εφαρμογής για την Δ' Προγραμματική Περίοδο του Μέτρου 123Α του άξονα 1 με τίτλο Αύξηση της Αξίας των γεωργικών προϊόντων που αφορά στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

 

ι)ι) Η εκκίνηση του συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων και των διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

ι)α)ι)α) Η διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των υποχρεώσεων τόσο των δικαιούχων των ενισχύσεων, όσο και των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Επιτροπών Παρακολούθησης Έργων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, σε όλα τα στάδια εφαρμογής των προγραμμάτων.

 

ι)β)ι)β) Η κατάρτιση και έκδοση αποφάσεων καταβολής αποζημιώσεων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, καθώς και της έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

 

ι)γ)ι)γ) Η εκκαθάριση, του πληρωτέου ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων στους δικαιούχους που υπήχθησαν στις διατάξεις Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων παραγωγής τους.

 

ι)δ)ι)δ) Η παρακολούθηση και οι τροποποιήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ισχύει κάθε φορά ανά προγραμματική περίοδο.

 

ι)ε)ι)ε) Η συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

 

ι)στ)ι)στ) Η προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ενδιαφερομένων για τα διαλαμβανόμενα κάθε φορά στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και υποδείξεων - οδηγιών - συστάσεων για τις απαιτούμενες ενέργειές προκειμένου αυτοί να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους.

 

ι)η)ι)η) Η αντιμετώπιση προσφυγών ενώπιον δικαστικών αρχών κατά αποφάσεων της Διοίκησης και γενικά νομικών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

ι)θ)ι)θ) Η κατάρτιση - συμμετοχή - εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

 

κ)κ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου και αποτελεσμάτων αυτού των μορφών συνεργασίας δικτύωσης και προβολής σχετικά με την μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο.

 

κ)α)κ)α) Η κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα όσον αφορά βελτίωση της οργάνωσης των αλυσίδων τροφίμων από την παραγωγή την μεταποίηση, την εμπορία και την κατανάλωση των τροφίμων στα πλαίσια οριζόντιων και κάθετων μορφών συνεργασίας. Στρατηγικός Σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου των Βραχείων Αλυσίδων Αγοράς στον Αγροτοδιατροφικό τομέα.

 

κ)β)κ)β) Η συνεχής συγκέντρωση- καταγραφή -αξιολόγηση -ομαδοποίηση αναγκών και προτάσεων των θεσμοθετημένων Κρατικών (π.χ. Α' και Β' Τοπική Αυτοδιοίκηση) και Ιδιωτικών Φορέων σε Τοπικό ή Εθνικό Επίπεδο σχετικά με τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του Υπουργείου για τους μελλοντικούς του Στρατηγικούς Σχεδιασμούς.

 

κ)γ)κ)γ) Η εφαρμογή του προγράμματος ενισχύσεων στους γεωργούς στις Ορεινές περιοχές και σε γεωργούς περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα εκτός των Ορεινών περιοχών.

 

κ)δ)κ)δ) Η κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5323, για Εξισωτική Αποζημίωση και Πρόωρη Συνταξιοδότηση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

β) Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

α)α) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η προώθηση των δικαιολογητικών πληρωμής των επιλέξιμων δαπανών στον τομέα προσανατολισμού.

 

β)β) Ο συντονισμός των ενεργειών των οικονομικών περιφερειακών υπηρεσιών για την επανείσπραξη των επιλέξιμων δαπανών, που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από εθνικές και κοινοτικές πράξεις.

 

γ)γ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

δ)δ) Η αντιμετώπιση προσφυγών ενώπιον δικαστικών αρχών κατά αποφάσεων της διοίκησης και γενικά των νομικών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση υποθέσεων των προγραμμάτων LEADER II και του Προγράμματος Ελληνικής Μονάδας Εμψύχωσης (Μ.Ε.Δ.) του δικτύου LEADER+ Μέτρο 3.2 και η άσκηση ενεργειών για τον έλεγχο και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων που δόθηκαν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στα πλαίσια των προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αναθεώρηση και τροποποίησή τους.

 

ζ)ζ) Η αρμοδιότητα Τοπικού Διαχειριστή (Local Administrator) για την καταγραφή - δήλωση του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων που δίδονται ετήσια από το Υπουργείο, τους εποπτευόμενους φορείς του, στη βάση δεδομένων S.A.R.I. (State Aid Reporting Interactive) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

η)η) Η προώθηση στοιχείων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (υποβολή αιτήσεων με προγράμματα αποζημιώσεων κ.λ.π., σχέδια αποφάσεων, απαντήσεις σε ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές.

 

γ) Τμήμα Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων

 

α)α) Η διερεύνηση των βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του αγροτικού τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική απασχόληση, τη διάρθρωση της παραγωγής και τις δομές των εκμεταλλεύσεων.

 

β)β) Η μελέτη και αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας που αναφέρονται στα προβλήματα του αγροτικού τομέα από πλευράς κοινωνικής οργάνωσης και δομής στην ύπαιθρο, καθώς και η μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών του αγροτικού πληθυσμού και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων

 

γ)γ) Ο συντονισμός των ενεργειών, η μελέτη και ο σχεδιασμός προγραμμάτων διαρθρωτικού χαρακτήρα, καθώς και η εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αναθεώρηση και τροποποίησή τους, πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων δικαιούχων προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών Β' και Γ' προγραμματικής περιόδου.

 

ε)ε) Η εφαρμογή Εθνικών Συμπληρωματικών Μέτρων για τους νέους αγρότες βάσει του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 193/Α/1997).

 

στ)στ) Η εφαρμογή του Κανονισμού 1535/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που είναι κρατικές ενισχύσεις.

 

ζ)ζ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στη Συμβουλευτική Επιτροπή των Ε.Ε σχετικά με απαλλακτικούς Κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

δ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών

 

α)α) Η έκδοση πάσης φύσης ενημερωτικού εντύπου υλικού, βιβλιαρίων, φυλλαδίων, αφισών κ.λ.π. για ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

β)β) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, συγγραμμάτων και περιοδικών που αφορούν αγροτικά θέματα για τις ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού καθώς και του επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

γ)γ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ενημέρωσης στους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων.

 

δ)δ) Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή σποτ, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την προαγωγή του επιπέδου της επαγγελματικής, συνεταιριστικής και κοινωνικής μόρφωσης του αγροτικού πληθυσμού και για την ενημέρωση του για τους στόχους των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αγροτική ανάπτυξη με σκοπό την προαγωγή του πολιτιστικού και κοινωνικού επιπέδου του.

 

ε)ε) Η παραγωγή τηλεοπτικών κ.λ.π. ταινιών, DVD, φωτογραφικού και λοιπού υλικού απαραίτητα για τις ανάγκες της ενημέρωσης τόσο του αγροτικού πληθυσμού, όσο και του προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

στ)στ) Η παραγωγή τηλεοπτικού, φωτογραφικού και λοιπού υλικού απαραίτητου κατάλληλου στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων, στην διαδικασία της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας, εμπορίας, στην καινοτομία καθώς και της ποιοτικής βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ζ)ζ) Η οργάνωση, συν-διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων (εθνικών και διεθνών), σεμιναρίων κ.λ.π. σχετικών ενημερωτικών δράσεων, για την ΚΑΠ, για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, μεσογειακής διατροφής, καινοτόμων προϊόντων, ενδυνάμωσης αγροτουρισμού, μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, οικοτεχνίας κ.λ.π.

 

η)η) Η μέριμνα για την λήψη μέτρων που αφορούν τη διαδικασία και την ανάθεση σε τρίτους εργασιών και έργων για τις ανάγκες τόσον της παραγωγής ραδιοφωνικών - τηλεοπτικών εκπομπών, προγραμμάτων και ταινιών, όσον της έκδοσης και κυκλοφορίας των πάσης φύσεως εκδόσεων.

 

θ)θ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα προώθησης αγροτικών προϊόντων και η ένταξη σε συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις.

 

ι)ι) Η συνεργασία με εκπροσώπους και φορείς παραγωγών αγροτικών προϊόντων, μεταποιητικών επιχειρήσεων και εμπορικών δικτύων, για την καταγραφή των αναγκών και εξεύρεση βέλτιστων τρόπων για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού.

 

ι)α)ι)α) Η παροχή τεχνογνωσίας από τη σύσταση έως και τη λειτουργία μιας γυναικείας ατομικής ή συνεταιριστικής επιχείρησης στους τομείς της μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, του αγροτουρισμού, της οικοτεχνίας κ.ά. με σκοπό την απασχόληση του γυναικείου δυναμικού της υπαίθρου σε εξωγεωργικά επαγγέλματα για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για τη σύνδεση της παραγωγής των γυναικείων ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων με διεπαγγελματικούς φορείς όπως επιμελητήρια, εμπορικά δίκτυα κ.ά.

 

ι)γ)ι)γ) Η διερεύνηση και η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης για την παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση παραδοσιακών προϊόντων στο πρότυπο της ελληνικής μεσογειακής διατροφής και η ανάδειξη της πολιτισμικής αξίας της ελληνικής μεσογειακής διατροφής.

 

ι)δ)ι)δ) Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας.

 

ι)ε)ι)ε) Η ενημέρωση και υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα ασφάλειας κατά την εργασία στην ύπαιθρο προς αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ι)στ)ι)στ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων - τροφίμων, ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

 

ι)η)ι)η) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διενέργειας των εθνικών διαγωνισμών καινοτόμων προϊόντων και γενικότερα της επιχειρηματικής καινοτομίας στον αγροτικό χώρο.

 

ι)θ)ι)θ) Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στον τομέα της καινοτομίας παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

 

κ)κ) Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση, επισήμανση και διαφήμιση των καινοτόμων προϊόντων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

κ)α)κ)α) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της καινοτομίας και γενικότερα την στήριξη του τομέα καινοτόμων προϊόντων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους.

 

κ)β)κ)β) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα ανάπτυξης της καινοτομίας στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

 

κ)γ)κ)γ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των καινοτόμων προϊόντων στο διεθνή χώρο.

 

κ)δ)κ)δ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης και την προβολή των προϊόντων αυτών.

 

κ)ε)κ)ε) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παρεχόμενη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση.

 

κ)στ)κ)στ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παρεχόμενη κατάρτιση των αγροτών.

 

κ)ζ)κ)ζ) Ο καθορισμός των στόχων της εκπαίδευσης και κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμού στο ευρύτερο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

κ)η)κ)η) Ο καθορισμός του πλαισίου προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών.

 

κ)θ)κ)θ) Η μέριμνα για την λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εμπλεκόμενους φορείς.

 

λ)λ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ίδρυση, παρακολούθηση, καθοδήγηση και εποπτεία της όλων των Σχολικών Ιδρυμάτων Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 

λ)α)λ)α) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ίδρυση, παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου υλοποιείται η κατάρτιση των αγροτών.

 

λ)β)λ)β) Η εποπτεία και έλεγχος της παρεχόμενης γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους αγρότες από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

λ)γ)λ)γ) Η αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών με σκοπό την συνεχή βελτίωσή τους και την εναρμόνιση τους στις νέες τάσεις και προκλήσεις της ελληνικής γεωργίας.

 

λ)δ)λ)δ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού.

 

λ)ε)λ)ε) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πρόσθετων γεωργικών μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

λ)στ)λ)στ) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τον καθορισμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

 

λ)ζ)λ)ζ) Ο συντονισμός και παρακολούθηση των διεξαγόμενων ερευνητικών προγραμμάτων και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους ερευνητές και στα εποπτευόμενα ιδρύματα για την ταχύτερη αποπεράτωση των ερευνητικών τους εργασιών.

 

λ)η)λ)η) Ο σχεδιασμός και η στρατηγική των πολιτικών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 

λ)θ)λ)θ) Η στήριξη της μεταφοράς και της διάχυσης της γνώσης, της τεχνολογίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας. με γενικότερο στόχο την ανάπτυξη της χώρας.

 

μ)μ) Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των ερευνητικών και τεχνολογικών δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων.

 

μ)α)μ)α) Η εκπροσώπηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

μ)β)μ)β) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της οικοτεχνίας και γενικότερα τη στήριξη του τομέα οικοτεχνικών προϊόντων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους.

 

μ)γ)μ)γ) Η μέριμνα σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης και την προβολή των οικοτεχνικών προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ενημέρωσης για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές οικοτεχνικών προϊόντων.

 

μ)δ)μ)δ) Η παροχή τεχνογνωσίας από τη σύσταση έως και τη λειτουργία οικοτεχνικής επιχείρησης με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος.

 

μ)ε)μ)ε) Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στον τομέα της οικοτεχνικής παραγωγής προϊόντων καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας.

 

4) Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ 10 Οικονομικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού, εκτός του Τμήματος Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών, όπου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Γ. Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

 

1) Η Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας

 

β) Τμήμα Χωροταξίας

 

γ) Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες

 

δ) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους-σκοπούς της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν:

 

α) Ο συντονισμός, η χάραξη στρατηγικής και πολιτικής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος που αφορούν στον αγροτικό τομέα.

 

β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από αγροτικές και εξωαγροτικές δραστηριότητες

 

γ) Ο σχεδιασμός, η πρόταση και η εφαρμογή της χωροταξικής πολιτικής αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας

 

α)α) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για την ανάσχεση της απώλειας αγροτικής βιοποικιλότητας, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων.

 

β)β) Χάραξη εθνικής στρατηγικής και συν-διαμόρφωση εθνικού πλαισίου για τη διατήρηση και προστασία των βιογενετικών αποθεμάτων της χώρας, όσον αφορά στον αγροτικό τομέα, και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων.

 

γ)γ) Η εφαρμογή και παρακολούθηση της Διεθνούς Συνθήκης του FAO σχετικά με τους γενετικούς πόρους (φυτικούς, ζωικούς, δασικούς, αλιευτικούς κ.λ.π.) για τη διατροφή και τη γεωργία και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (UNCBD) και η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για θέματα εφαρμογής, αναφορικά με τον αγροτικό τομέα.

 

ε)ε) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή/και Διεθνή Προγράμματα Συνεργασίας με αντικείμενο τους γενετικούς πόρους στη γεωργία στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα και της Διεθνούς Συνθήκης του FAO. Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων σε θέματα καθ' ύλην αρμοδιότητας.

 

στ)στ) Η έκδοση αδειών φυτικού γενετικού υλικού, για την προστασία και βελτίωση του εγχώριου αβελτίωτου γενετικού υλικού.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος από την απερήμωση, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων.

 

η)η) Η εφαρμογή και παρακολούθηση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση της Απερήμωσης (UNCCD) και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων.

 

θ)θ) Η χάραξη πολιτικής και ο σχεδιασμός του εθνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων για θέματα βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ.

 

ι)ι) Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα I της ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ότι αφορά στη βιοποικιλότητα.

 

ι)α)ι)α) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων.

 

ι)β)ι)β) Η διαμόρφωση προτάσεων για προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος του γεωργικού χώρου και ιδιαίτερα σε ζητήματα που εκπορεύονται από Διεθνείς Συνθήκες/ Συμβάσεις.

 

ι)γ)ι)γ) Η εξέταση της γεωργοπεριβαλλοντικής διάστασης της οικονομικής ανάπτυξης και ο σχεδιασμός στρατηγικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Συντονισμός Υπηρεσιών αναφορικά με θέματα γεωργίας και περιβάλλοντος.

 

β) Τμήμα Χωροταξίας

 

α)α) Ο σχεδιασμός και οργάνωση του Αγροτικού Χώρου σύμφωνα με την Εθνική Χωροταξική και Περιβαλλοντική Πολιτική στο πλαίσιο των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η βιώσιμη κατανομή του πληθυσμού και των διαθέσιμων πόρων.

 

β)β) Η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών χωροταξικής Πολιτικής στον Αγροτικό Χώρο σε συνάρτηση με την οργάνωση των παραγωγικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την εφαρμοζόμενη διοικητική δομή.

 

γ)γ) H εκπόνηση, σε συνεργασία με άλλους φορείς, χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων.

 

δ)δ) H παρακολούθηση, προώθηση και ταξινόμηση της χωροταξικής-περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

ε)ε) Η διατύπωση απόψεων για τη χωροθέτηση των έργων υποδομής του Αγροτικού Χώρου καθώς και τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για την αειφορική διαχείριση αυτών.

 

στ)στ) H εκπόνηση συστημάτων ταξινόμησης, κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης της γεωργικής γης και ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση και η χαρτογράφηση, ανά Περιφερειακή Ενότητα και σε ανάλογης κλίμακας χάρτες, της γεωργικής γης, των υδατικών πόρων και της βιομάζας, που αποτελούν τους βασικούς εν ανεπάρκεια φυσικούς πόρους.

 

ζ)ζ) Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας περιοχών για χωροθετήσεις δραστηριοτήτων γεωργικού ή μη χαρακτήρα με την ανάπτυξη και παρακολούθηση κατάλληλων χωροταξικών και αναπτυξιακών δεικτών.

 

η)η) Ο σχεδιασμός και η χωροταξική κατανομή αγροτικών και μη δραστηριοτήτων στον Αγροτικό Χώρο με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

 

θ)θ) Ο σχεδιασμός και η χωροταξική κατανομή των αγροτικών δραστηριοτήτων (γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές κ.λ.π.) με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, πάντοτε εντός του πλαισίου που αφορά την προστασία των ανανεώσιμων και μη φυσικών πόρων από την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση τους.

 

ι)ι) H πρόταση για τη λήψη των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων καθώς και η δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη διαφύλαξη και προστασία της Γεωργικής Γης και κυρίως της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας από την ανεξέλεγκτη αλλαγή χρήσης.

 

ι)α)ι)α) H πρόταση και εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων (μέτρα, δράσεις) προκειμένου να προστατευθεί η Γεωργική Γη εν τω συνόλω της.

 

ι)β)ι)β) H εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του αγροτικού περιβάλλοντος και την πρόληψη της αγροαστικοποίησης που συνεπάγεται περιβαλλοντική υποβάθμιση.

 

ι)γ)ι)γ) H διατύπωση των απόψεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χωροθέτηση γεωργικών και εξωγεωργικών δραστηριοτήτων με βάση τη διαφύλαξη, τη διατήρηση και την προστασία του αγροτικού Τοπίου, τη διασφάλιση των υδατικών πόρων από την υπερεκμετάλλευση και τη ρύπανση, των υγροτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας και την ισόρροπη πολυανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου.

 

ι)δ)ι)δ) H ανάδειξη, διαφύλαξη και προστασία του Τοπίου αλλά και μεμονωμένων στοιχείων του αγροτικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή, διαχείριση, και παρακολούθηση γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων που στόχο έχουν την προστασία του αγροτικού τοπίου στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων.

 

ι)ε)ι)ε) H χάραξη πολιτικής και η αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ύπαιθρο με πρόνοια αποφυγής των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

ι)στ)ι)στ) H γνωμοδότηση για την εγκατάσταση κοινωνικού εξοπλισμού μέσα και έξω από τους αγροτικούς οικισμούς προκειμένου να καταστεί ελκυστικός ο Αγροτικός Χώρος.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η γνωμοδότηση για καθορισμό και οριοθέτηση Πράσινων Χώρων ως περιβαλλοντικά ρυθμιστικών ζωνών, μέσα και έξω από τον οικιστικό ιστό, με σκοπό τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

 

ι)η)ι)η) Η διατύπωση των θέσεων και απόψεων του ΥΠΑ-ΑΤ επί των προτάσεων Χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο καθώς και των σχεδίων Σ.Μ.Π.Ε., Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κ.λ.π. και των σχεδίων και μελετών που αφορούν στα προκαταρκτικά στάδια αυτών.

 

ι)θ)ι)θ) Η διατύπωση των θέσεων και απόψεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί σχεδίων Κανονιστικών Πράξεων που αφορούν το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών και τον καθορισμό επιτρεπτών δραστηριοτήτων σε αυτές. κ)κ) H καθοδήγηση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος όλων των Περιφερειακών συλλογικών οργάνων με αντικείμενο χωροταξικά θέματα και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι επιφορτισμένα να γνωμοδοτούν για προεγκρίσεις και εγκρίσεις χωροθέτησης, δραστηριοτήτων, χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ζωνών για Γ.Π.Σ, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, Z.O.E, σχετικών Κανονιστικών Πράξεων κ.λ.π. με κωδικοποίηση σύγχρονων πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προκειμένου να υποβοηθηθεί και διευκολυνθεί το έργο της γνωμοδότησής τους σχετικά με τα ζητήματα οργάνωσης του χώρου και βιώσιμης ανάπτυξης που ανακύπτουν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας.

 

κ)α)κ)α) H διαρκής επιμόρφωση των μελών των παραπάνω συλλογικών οργάνων (π.χ. Π.E.XΩ.Π) ή των ομολόγων τους με επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες χωροταξικές- περιβαλλοντικές γνώσεις που είναι προϋπόθεση καλής, συνεχούς και συνεπούς λειτουργίας τους.

 

κ)β)κ)β) H εκπροσώπηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενεργή συμμετοχή σε διυπουργικές και διαπανεπιστημιακές χωροταξικές διεργασίες, σε διεργασίες χωροθέτησης και κατανομής δραστηριοτήτων, αλλά, κυρίως, σε διεργασίες Βιώσιμης κατανομής του πληθυσμού και γενικά σε ότι έχει σχέση με το Χωροταξικό-Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό της Χώρας καθώς και ο συντονισμός της συμμετοχής σε διεθνείς δραστηριότητες.

 

γ) Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες

 

α)α) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων.

 

β)β) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων.

 

γ)γ) Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η ενημέρωση και ο έλεγχος όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής.

 

δ)δ) Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών των παραπάνω Περιφερειακών Υπηρεσιών π.χ. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των ομολόγων τους με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και με επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια στα καθήκοντά τους για την καλύτερη υλοποίηση των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας ΥΠΑ-ΑΤ σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής.

 

ε)ε) Η διατύπωση θέσεων και απόψεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί θεμάτων εφαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας του τμήματος και συνεργασία με τον φορέα πληρωμής, τους πιστοποιητικούς οργανισμούς καθώς και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων εφαρμογής και την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η επιλεξιμότητα των δαπανών.

 

στ)στ) Η διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΠΑΤ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την Ενωσιακή νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και συγκεκριμένα της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

 

ζ)ζ) Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Συμμετοχή σε επιτροπές με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλα υπουργεία προκειμένου να εκδοθούν τα Προγράμματα Δράσης ανά ευπρόσβλητη ζώνη της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

 

η)η) Χάραξη πολιτικής και καθορισμός προτεραιοτήτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των εδαφοϋδατικών πόρων αναφορικά με τη χρήση τους στη γεωργία.

 

θ)θ) Διατύπωση θέσεων και απόψεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ό,τι αφορά στην Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60) και συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Συν-διαμόρφωση απαραίτητου θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ι)ι) Η χάραξη πολιτικής και ο σχεδιασμός του εθνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα I της ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων.

 

δ) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων

 

α)α) Η διαχείριση από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητημάτων που άπτονται της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC).

 

β)β) Η συμμετοχή εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με στόχο τον μετριασμό του αντίκτυπου της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

 

γ)γ) Η συμμετοχή εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής με στόχο την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

 

δ)δ) Η χάραξη πολιτικής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν στην παραγωγή, διακίνηση, χρήση και αειφορία βιοκαυσίμων, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Συν-διαμόρφωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου.

 

ε)ε) Η διαχείριση σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ζητημάτων που άπτονται της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και θεσμοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων όσον αφορά στον γεωργικό τομέα.

 

στ)στ) Συν-διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον Εθνικό Σχεδιασμό Δράσης για τα Απόβλητα, τα Σχεδία Δράσης, και τους οδηγούς διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων.

 

ζ)ζ) Η υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θεσμοθέτηση οριζόντιων όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται σε έργα και δραστηριότητες, ώστε αυτές να μην έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα.

 

η)η) Γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το ΥΠΕ-ΚΑ, σύμφωνα με το νόμο [Ν]4014/2011 (Α' 209), άρθρο 3, παρ. β' και υποβολή προτάσεων για περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να επιβληθούν στα έργα και δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτές, έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών στη γεωργική γη καθώς και τη γεωργοκτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή αλλά και στους πόρους που προορίζονται γι' αυτές.

 

θ)θ) Η διαχείριση όσον αφορά στον αγροτικό τομέα ζητημάτων που άπτονται της οδηγίας 96/82/ΕΚ (SEVESO II), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/106/ΕΚ σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων. Συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ι)ι) Γνωμοδότηση επί των Μελετών Ασφαλείας βάσει της Οδηγίας SEVESO ΙΙ που υποβάλλονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 12044/613/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 276/Β/2007), άρθρο 8, παράγραφος 3, στις περιπτώσεις που κάποια δραστηριότητα ενέχει κίνδυνο απελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, όσον αφορά στον αγροτικό τομέα. Συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ι)α)ι)α) Ο σχεδιασμός και καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για τη υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση αποβλήτων, στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων.

 

4) Της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Δ. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων

 

1) Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

γ) Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους-σκοπούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων ανήκουν:

 

α) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αγροτικής πολιτικής σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και η επιτυχής εφαρμογή της.

β) Η προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

γ) Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων μέσω της βελτίωσης των εξωτερικών σχέσεων στον αγροτικό τομέα.

δ) Η διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

 

α)α) Η μελέτη, ιεράρχηση και εισήγηση των Ελληνικών θέσεων αγροτικής πολιτικής στα πλαίσια των κοινοτικών οργάνων.

 

β)β) Ο συντονισμός των θέσεων των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η μέριμνα για την υποστήριξη ενιαίων θέσεων των υπηρεσιών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

 

δ)δ) Η υποβοήθηση του έργου του Έλληνα εκπροσώπου στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ε)ε) Η προετοιμασία των θεμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας.

 

στ)στ) Ο συντονισμός της εκπροσώπησης και της επεξεργασίας θέσεων σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στα θέματα δύο Πυλώνων της (άμεσων ενισχύσεων/μέτρων αγοράς και Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

η)η) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση της πολιτικής των άμεσων ενισχύσεων.

 

θ)θ) Η εισήγηση, ο συντονισμός άλλων υπηρεσιών και η μέριμνα για την εφαρμογή των πολιτικών του πρώτου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.

 

ι)ι) Ο συντονισμός, ο χειρισμός και η εκπροσώπηση της χώρας σε θέματα της Ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των Γεωργικών Προϊόντων καθώς και σε θέματα απλούστευσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων για την αγροτική ανάπτυξη μεριμνώντας για τη συνοχή και συνέπεια των πολιτικών πρώτου και δεύτερου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.

 

ι)β)ι)β) Ο χειρισμός και η εισήγηση μέτρων εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και του Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών.

 

ι)δ)ι)δ) Η εκπροσώπηση της χώρας στην Επιτροπολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα των άμεσων ενισχύσεων.

 

ι)ε)ι)ε) Η συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά όργανα διαμόρφωσης των πολιτικών αρμοδιότητας του Τμήματος και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ι)στ)ι)στ) Η φροντίδα για τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς τους Έλληνες γεωργούς

 

ι)ζ)ι)ζ) Η αξιολόγηση των μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και η εισήγηση μέτρων στήριξης, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικονομία.

 

ι)η)ι)η) Η παρακολούθηση του βαθμού της δημόσιας στήριξης (κοινοτικής και εθνικής) που παρέχεται στη γεωργία και η πρόταση τρόπων εξισορρόπησης και καλύτερης αξιοποίησής της.

 

ι)θ)ι)θ) Η εισήγηση, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων πολιτικής για τον αγροτικό τομέα.

 

κ)κ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης του Εθνικού και Κοινοτικού προϋπολογισμού, η αξιολόγηση και η εισήγηση επί των δημοσιονομικών προοπτικών

 

κ)α)κ)α) Η παρακολούθηση και εποπτεία της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και ιδίως των οικονομικών δοσοληψιών με τα Γεωργικά Ταμεία

 

κ)β)κ)β) Ο χειρισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, κοινοτικών θεμάτων σε επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπών θεσμικών οργάνων: Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (O.K.E.), Επιτροπή Περιφερειών, Επιτροπή Γεωργικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (COPA) /Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (COGEKA) κ.λ.π.

 

κ)γ)κ)γ) Ο χειρισμός και συντονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης των Γεωργικών Αγορών (ISAMM - Communication Module Information Session to Member States Users).

 

κ)δ)κ)δ) Ο συντονισμός και χειρισμός θεμάτων διυπουργικών σχέσεων σε κοινοτικά θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος.

 

κ)ε)κ)ε) Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία και φορείς για τη διαμόρφωση και προώθηση των εθνικών θέσεων στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής.

 

κ)στ)κ)στ) Η άσκηση εποπτείας σε θέματα διαπίστευσης και πιστοποίησης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 

κ)ζ)κ)ζ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις γεωργικές δαπάνες και η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε σχετικές κοινοτικές συναντήσεις.

 

κ)η)κ)η) Η εθνική εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η σύνταξη Κοινών Υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) και Υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ) για το σκοπό αυτό και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών.

 

κ)θ)κ)θ) Η εθνική εφαρμογή των διατάξεων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η σύνταξη ΚΥΑ και ΥΑ για το σκοπό αυτό και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών.

 

λ)λ) Η συνεργασία με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για την εφαρμογή και τις πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

 

λ)α)λ)α) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση δημοσιονομικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την λειτουργία των Γεωργικών Ταμείων π.χ. καταλογισμών, αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π.) και λειτουργικών εργασιών (π.χ. ελεγκτικών μηχανισμών, αναπτυξιακών δράσεων π.χ. του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Εποπτευόμενο Οργανισμό πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστευμένο φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εύρυθμη και πιστή εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου.

 

λ)β)λ)β) Η ενημέρωση και η παροχή στοιχείων, σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος, σε κάθε Υπηρεσία και Φορέα που άπτεται ή έχει με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρον για τον αγροτικό τομέα.

 

λ)γ)λ)γ) Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα πλαίσια σχετικών συνεργασιών με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

 

β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 

α)α) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η εισήγηση διαμόρφωσης πολιτικών που αφορούν στις ενωσιακές εξωτερικές σχέσεις (Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου με τρίτες χώρες και ομάδες τρίτων χωρών, Μεσογειακή Πολιτική, Πολιτική Γειτονίας, κ.λ.π.).

 

β)β) Η παρακολούθηση των εξελίξεων, ο χειρισμός και η εισήγηση διαμόρφωσης πολιτικών που αφορούν στις σχέσεις με πολυμερείς οργανισμούς και τις οικονομικές διεθνείς συμφωνίες (Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), Οργανισμός Συνεργασίας Αδριατικής -Ιονίου, Ένωση για τη Μεσόγειο κ.λ.π.).

 

γ)γ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βιομηχανικές χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Κίνα, κ.λ.π.) καθώς και με ομάδες κρατών (Mercosur, χώρες των Άνδεων, χώρες της Ασίας). Η εισήγηση για τη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση των εργασιών των Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαδικασίες διεύρυνσης και η εισήγηση για τη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ή άλλων υπουργείων, η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών, που αφορούν τις διμερείς σχέσεις στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας με τρίτες χώρες.

 

ζ)ζ) Ο συντονισμός, η εισήγηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Βοήθειας προς τρίτες χώρες.

 

η)η) Η εισήγηση και ο χειρισμός τη σύναψη διμερών και πολυμερών σχέσεων και συμφωνιών εμπορικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς.

 

θ)θ) Η υποστήριξη των Ελληνικών συμφερόντων στην ανάπτυξη και εξέλιξη των διμερών και πολυμερών σχέσεων και συμφωνιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)ι) Η παρακολούθηση των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εμπορικής πολιτικής και η διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων

 

ι)α)ι)α) Ο χειρισμός θεμάτων πολιτικών του αγροτικού τομέα σε σχέση με τους διεθνείς Οργανισμούς.

 

ι)β)ι)β) Ο συντονισμός των σχέσεων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου με τους διεθνείς Οργανισμούς και η μεριμνά για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε συναντήσεις και λοιπές δραστηριότητες των Οργανισμών αυτών.

 

ι)γ)ι)γ) Η υποστήριξη του έργου των εκπροσώπων του Υπουργείου στους διεθνείς Οργανισμούς και φορείς.

 

ι)δ)ι)δ) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση του έργου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Σπουδών.

 

ι)ε)ι)ε) Η παρακολούθηση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα στο εσωτερικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων αγροτικής εμπορικής πολιτικής.

 

ι)στ)ι)στ) Η παρακολούθηση των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και των πολυμερών γεωργικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα εμπορικής πολιτικής του αγροτικού τομέα και η εισήγηση για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η συμμετοχή στις εργασίες των επιτροπών τόσο στο πλαίσιο του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στο Δασμολόγιο και στις Διεθνείς Συμφωνίες SPS, TBT, TRIPS, κ.λ.π.

 

ι)η)ι)η) Ο συντονισμός, ο χειρισμός και η συμμετοχή στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας- Τροφίμων (FAO), στα όργανα γεωργικού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς γεωργικού ενδιαφέροντος και η προώθηση εκτός των άλλων, των θεμάτων επισιτιστικής ασφάλειας.

 

ι)θ)ι)θ) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και άλλα Υπουργεία στα θέματα εμπορικής πολιτικής του αγροτικού τομέα προκειμένου να διασφαλίζονται τα ενδιαφέροντα της εμπορικής πολιτικής που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

 

κ)κ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς.

 

κ)α)κ)α) Η παρακολούθηση του δασμολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στα μέσα παραγωγής, τα εφόδια και τα προϊόντα του αγροτικού τομέα κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους και, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων πολιτικής.

 

γ) Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων

 

α)α) Η μελέτη και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για τη ορθή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των αγροτικών προϊόντων για την προστασία των τιμών παραγωγού και τον περιορισμό του ανοίγματος μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή.

 

β)β) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία κ.λ.π.) και η παρακολούθηση των τοπικών αγορών των γεωργικών προϊόντων.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.

 

δ)δ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών που περιέχονται στην ελληνική βιβλιογραφία και αφορούν στον αγροτικό τομέα.

 

ε)ε) Η οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής επιστημονικής βιβλιοθήκης, καθώς και η μέριμνα για τη διασύνδεση όλων των άλλων επιστημονικών βιβλιοθηκών των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε δίκτυο, για την αποτελεσματική υποστήριξη ενός σύγχρονου συστήματος τεκμηρίωσης και προβολή της βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα.

 

στ)στ) Η χορήγηση των στοιχείων και πληροφοριών που διαχειρίζεται το Τμήμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

ζ)ζ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, κοινοτικών κανονισμών, δημοσιονομικής πολιτικής, συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγροτικού ενδιαφέροντος και η μέριμνα για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου με τα ανωτέρω στοιχεία.

 

η)η) Η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την εξωστρέφεια των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στις αγορές και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων εξαγωγικού χαρακτήρα.

 

ι)ι) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των εμπορικών υποδομών και δικτύων εμπορίας για τα αγροτικά προϊόντα.

 

ι)α)ι)α) Η μελέτη, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς των δεδομένων της Ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αγοράς και η εισήγηση πολιτικών και μέτρων προώθησης στις αγορές των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

 

ι)β)ι)β) Η εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων στις αγορές.

 

ι)γ)ι)γ) Η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τις εξαγωγές και το εξαγωγικό εμπόριο.

 

ι)ε)ι)ε) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξαγωγικών σχεδίων δράσης.

 

ι)στ)ι)στ) Η εισήγηση για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού (Πρεσβείες, Γραφεία Εμπορικών Ακολούθων, Προξενεία κ.λ.π.) και η διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις τοπικές αγορές.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας από τις αγορές προς τους παραγωγούς και τους εμπόρους αγροτικών προϊόντων για την επίτευξη στοχευμένης εμπορικής πολιτικής

 

ι)θ)ι)θ) Ο συντονισμός και η εισήγηση για την ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης πιστοποιημένων προϊόντων και η παρακολούθηση της εξέλιξης και αποτελεσματικότητας τους. κ)κ) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού της πορείας των πιστοποιημένων προϊόντων στις αγορές.

 

κ)α)κ)α) Η μέριμνα και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των δομών εμπορίας των πιστοποιημένων προϊόντων.

 

κ)β)κ)β) Η υποστήριξη των πιστοποιημένων προϊόντων και η εισήγηση μέτρων για τη διασφάλιση των Ελληνικών συμφερόντων σε περιπτώσεις σφετερισμού ονομασιών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφική Ένδειξης (ΠΓΕ).

 

κ)γ)κ)γ) Η μέριμνα της διαδικασίας και της ανάθεσης σε τρίτους (ιδιώτες, εταιρείες, φορείς) της κατασκευής και οργάνωσης αγροτικών εκθέσεων (Πανελληνίου ή Διεθνούς επιπέδου, καθώς και αυτών του Εξωτερικού)

 

κ)δ)κ)δ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Τρίτες Χώρες, στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

κ)ε)κ)ε) Η εισήγηση για τη λήψη εθνικών συμπληρωματικών νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών.

 

κ)στ)κ)στ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρας στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων διεθνών οργάνων, σχετικά με τον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού όσον αφορά την παρακολούθηση των διεθνών αγορών και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.

 

κ)η)κ)η) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων καθώς και η κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο της γενικότερης χάραξης εθνικής στρατηγικής στον τομέα των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

 

4) Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Ε. Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων

 

1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

 

β) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών

 

γ) Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ανήκουν:

 

α) Η ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), προϊόντων Ορεινών, Νησιωτικών κ.λ.π. με την εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας και εφαρμογή της αντίστοιχης Ενωσιακής νομοθεσίας.

 

β) Η εποπτεία του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων, σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του.

 

γ) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας μέσω της παραγωγής προϊόντων ποιότητας και της προώθησής τους.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

 

α)α) Ο έλεγχος και η εποπτεία του τομέα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά, επισήμανσης και διαφήμισης των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πιστοποίησης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας εκάστοτε εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

 

β)β) Οι εισηγήσεις για λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά:

 

α)α)α) με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης και

β)β)β) το σύστημα ελέγχου, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

γ)γ) οι εισηγήσεις των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της παραγωγής και γενικότερα την στήριξη του τομέα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους

 

δ)δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πιστοποίησης αυτών στη χώρα μας και εισήγηση για την κατάρτιση εθνικής νομοθεσίας

 

ε)ε) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, επισήμανση, διαφήμιση και διάθεση στην αγορά των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και η αποστολή σχετικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

στ)στ) Η εισήγηση και η συμμετοχή στις επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση των αποφάσεων αυτών καθώς και η λήψη μέτρων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

 

ζ)ζ) Η συμμετοχή σε πρωτοβάθμιες η/και δευτεροβάθμιες γνωμοδοτικές επιτροπές σε επιδοτούμενα μέτρα.

 

η)η) Η συμμετοχή στις εργασίες του εθνικού συμβουλίου βιολογικής γεωργίας

 

θ)θ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του συστήματος ελέγχου σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ως προς τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος καθώς και των πιστοποιητικών οργανισμών κατ' εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

 

ι)ι) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

ι)β)ι)β) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και η μέριμνα για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

ι)γ)ι)γ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης ισοδυναμίας κανόνων βιολογικής παραγωγής-παρασκευής και μέτρων ελέγχου με αντίστοιχους σε μονάδες-περιοχές τρίτων χωρών.

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση στον Υπουργό σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών για την έκδοση απόφασης για την έγκριση/ανάκληση της έγκρισης και χορήγηση κωδικού έγκρισης σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

 

ι)ε)ι)ε) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Επίσημων Ελέγχων (ΠΟ-ΕΣΕ), η σύνταξη και τροποποίηση του ΠΟΕΣΕ για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

ι)στ)ι)στ) Η συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εισήγηση για τη χορήγηση: α)α)α) αδειών παρέκκλισης σε επιχειρηματίες β)β)β) εξαιρέσεων σε έκτακτους κανόνες παραγωγής, γ)γ)γ) έγκρισης για παράλληλη παραγωγή, δ)δ)δ) έγκρισης για την επανεκκίνηση, μείωση ή επιμήκυνση της περιόδου μετατροπής και ε)ε)ε) έγκρισης για υποβιβασμό του σταδίου πιστοποίησης.

 

ι)η)ι)η) Η αξιολόγηση στοιχείων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την καταχώριση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς στον σχετικό εθνικό κατάλογο.

 

ι)θ)ι)θ) Η συμμετοχή στην ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων σε θέματα λιπασμάτων και θρέψης φυτών και η εξέταση στοιχείων για καταλληλότητα χρήσης στη βιολογική γεωργία.

 

κ)κ) Η υποβολή φακέλων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώριση λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών και λοιπών ουσιών στην ενωσιακή νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία.

 

κ)α)κ)α) Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων οργανισμών ελέγχου που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

 

κ)β)κ)β) Η εισήγηση για αποδοχή και έγκριση ιδιωτικών προτύπων.

 

β) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών

 

α)α) Ο έλεγχος και η εποπτεία του τομέα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά, επισήμανσης και διαφήμισης των βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, των βιολογικών ζωοτροφών και των βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών, και πιστοποίησης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας εκάστοτε εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

β)β) Οι εισηγήσεις για λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά: α)α)α) με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση για τα βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης, τις βιολογικές ζωοτροφές και τα βιολογικά ζώα υδατοκαλλιεργειών και φύκη και β)β)β) το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Οι εισηγήσεις των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της παραγωγής και γενικότερα την στήριξη του τομέα βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών, βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους

 

δ)δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση, διαφήμιση και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, τις βιολογικές ζωοτροφές και τα βιολογικά ζώα υδατοκαλλιεργειών και φύκη στη χώρα μας και εισήγηση για την κατάρτιση εθνικής σχετικής νομοθεσίας. Η παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση του κοινοτικού καθεστώτος για τη βιολογική γεωργία.

 

ε)ε) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, επισήμανση, διαφήμιση και διάθεση στην αγορά των βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών καθώς και η αποστολή στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

στ)στ) Η εισήγηση και η συμμετοχή στις επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση αυτών. Η λήψη μέτρων για τις παραβάσεις και τις παρατυπίες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή.

 

ζ)ζ) Η συμμετοχή σε πρωτοβάθμιες η/και δευτεροβάθμιες γνωμοδοτικές επιτροπές σε επιδοτούμενα μέτρα.

 

η)η) Η συμμετοχή στις εργασίες του εθνικού συμβουλίου βιολογικής γεωργίας

 

θ)θ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του συστήματος ελέγχου σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως προς τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και των οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και των επιχειρηματιών κατ' εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

 

ι)ι) Η συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών.

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών.

 

ι)γ)ι)γ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης ισοδυναμίας κανόνων βιολογικής παραγωγής-παρασκευής-μέτρων ελέγχου με εκείνους σε μονάδες-περιοχές σε τρίτες χώρες

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης για την έγκριση και χορήγηση κωδικού έγκρισης ή ανάκληση έγκρισης σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης.

 

ι)ε)ι)ε) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) και η σύνταξη και τροποποίηση του ΠΟΕΣΕ για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών

 

ι)στ)ι)στ) Η συμμετοχή στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για ένταξη αυτών σε χρηματοδοτούμενα μέτρα

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εισήγηση βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή για τη χορήγηση α)α)α) εξαιρέσεων σε έκτακτους κανόνες παραγωγής, β)β)β) αδειών παρέκκλισης σε επιχειρήσεις για χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής, γ)γ)γ) έγκρισης για παράλληλη παραγωγή, δ)δ)δ) έγκρισης για την αναδρομική αναγνώριση περιόδου μετατροπής βοσκοτόπων-υπαίθριων χώρων, ε)ε)ε) έγκρισης για τη μείωση της περιόδου μετατροπής βοσκοτόπων-υπαίθριων χώρων.

 

ι)η)ι)η) Η εξέταση υποθέσεων για έγκριση επανεκκίνησης περιόδου μετατροπής και υποβιβασμού σταδίου πιστοποίησης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)θ)ι)θ) Η διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φακέλου για προϊόντα και ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων καθώς και φακέλου για προϊόντα η ουσίες που θα πρέπει να προστεθούν σε κατάλογο ή να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές χρήσης στην ενωσιακή νομοθεσία.

 

κ)κ) Η εξέταση με συναρμόδιες υπηρεσίες για την αποδοχή ή αναγνώριση ιδιωτικών προτύπων και η εισήγηση στον Υπουργό για την εφαρμογή εθνικών προτύπων για ορισμένα ζωικά είδη, υδρόβια φυτά, μικροφύκη και ομαδικής εστίασης.

 

κ)α)κ)α) Η εξέταση του φακέλου και η εισήγηση στον Υπουργό για να επιτραπεί προσωρινά η χρήση μη βιολογικών γεωργικών συστατικών σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή.

 

κ)β)κ)β) Η υποβολή φακέλων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώριση λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους, φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ενωσιακή νομοθεσία για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

 

κ)γ)κ)γ) Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων οργανισμών ελέγχου που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

 

κ)δ)κ)δ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων για θέματα λιπασμάτων-βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών προϊόντων για καταλληλότητα χρήσης στη βιολογική γεωργία και σε άλλες ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ) Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας

 

α)α) Η παρακολούθηση και εφαρμογή του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινά, Νησιωτικά, Προϊόν του Αγροκτήματός μου, κ.ά.

 

β)β) Η εισήγηση θέσπισης εθνικών διατάξεων και συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικής για την ανάπτυξη του τομέα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ποιότητας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την διαμόρφωση ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρα μας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που εντάσσονται στο ανωτέρω καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

 

ε)ε) Η παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων καταχώρισης νέων ονομασιών, καθώς και τροποποίησης προδιαγραφών ή ακύρωσης ήδη καταχωρισμένων ονομασιών που υποβάλλονται στα πλαίσια του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και τελικά η διαβίβαση των αποδεκτών αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

στ)στ) Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις καταχώρισης νέων ονομασιών ή τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρισμένων ονομασιών ή να συμμετάσχουν σε άλλα συστήματα ποιότητας σύμφωνα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ζ)ζ) Η μέριμνα σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης, την προώθηση και προβολή των προϊόντων που εντάσσονται στο ενωσιακό καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας.

 

η)η) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) βάσει του Κανονισμού 882/2004, όπως αυτός τροποποιείται, αντικαθίσταται κάθε φορά, καθώς και στην σύνταξη της ετήσιας έκθεσης ΠΟΕΣΕ.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) καθώς και την σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού ελέγχων για τα προϊόντα που εντάσσονται στο ενωσιακό καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας.

 

ι)ι) Ο συντονισμός της εποπτείας των αρμόδιων αρχών και αρχών ή/και φορέων ελέγχου που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για τα συστήματα ποιότητας.

 

ι)α)ι)α) Η εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας για τον καθορισμό και επισήμανση παραδοσιακών, ορεινών και νησιωτικών προϊόντων και άλλων προαιρετικών ενδείξεων και τη θεσμοθέτηση ειδικών κανόνων παραγωγής τους. Επίσης ο καθορισμός προαιρετικών προδιαγραφών που αφορούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μέθοδο παραγωγής, επεξεργασίας ή διαχείρισης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση της θέσπισης εθνικού συστήματος ελέγχου στον τομέα των συστημάτων ποιότητας και την επιβολή κυρώσεων.

 

ι)γ)ι)γ) Η εισήγηση και συμμετοχή στις Επιτροπές Παρατυπιών και Παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση των αποφάσεων των επιτροπών αυτών καθώς και η εισήγηση και συμμετοχή στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

 

ι)δ)ι)δ) Η συμμετοχή με εκπρόσωπους του σε κάθε είδους επιτροπή που αφορά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που έχουν ενταχθεί στα συστήματα ποιότητας.

 

ι)ε)ι)ε) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων για θέματα διεθνών σχέσεων για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που καλύπτονται από τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας.

 

ι)στ)ι)στ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και με άλλες υπηρεσίες της χώρας μας (όπως Υπουργείο Εξωτερικών, Τελωνεία, Πρεσβείες κ.λ.π.) καθώς και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου άλλων κρατών μελών για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα με ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ ή/και άλλες ενδείξεις, ιδίως σε θέματα που αφορούν σφετερισμό, καταχρηστική χρήση κ.λ.π. των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εισήγηση για έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών, ενημερωτικών φυλλαδίων, η συμμετοχή σε εκθέσεις, στην κατάρτιση εμπλεκόμενων επιχειρηματιών και στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού στον τομέα ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων, καθώς και όλων των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.

 

4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού.

 

ΣΤ. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής

 

1) Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής.

 

β) Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών

 

γ) Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων

 

δ) Τμήμα Τοπογραφικών - Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής ανήκουν:

 

α) Η τεχνική παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης των μελετών των έργων αγροτικής υποδομής για τα οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο.

 

β) Η άσκηση όλων των καθηκόντων του δικαιούχου, φορέα εφαρμογής και προϊσταμένης αρχής των συμβάσεων των αντίστοιχων έργων.

 

γ) Η αποτελεσματική απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών πόρων.

 

δ) Η οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα.

 

ε) Η συμμετοχή στις διαδικασίες για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής

 

α)α) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης των μελετών όλων των Έργων Αγροτικής Υποδομής αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

 

β)β) Η τήρηση αρχείου όλων των μελετών έργων αγροτικής υποδομής και κάθε σχεδίων, χαρτών, διαγραμμάτων, αεροφωτογραφιών, κ.λ.π. Η μέριμνα για την πιστή αναπαραγωγή τους.

 

γ)γ) Ασκεί καθήκοντα του Δικαιούχου και Φορέα εφαρμογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στον νόμο 3614/2007 σχετικά με συμβάσεις έργων.

 

δ)δ) Ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) για όλα τα έργα Αγροτικής Υποδομής κατά την υλοποίηση προγραμμάτων του Υπουργείου.

 

β) Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών

 

α)α) Η διαδικασία έγκρισης εκπονούμενων, είτε υπηρεσιακών, είτε από ιδιώτες μελετητές, μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικών, αποχετευτικών, αποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών δικτύων, έργων υδροληψίας και μεταφοράς νερού, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, κ.λ.π.), τοπογραφικών, γεωπληροφορικής, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης καθώς και μελετών κτιριακών έργων, όπως στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνικών Μελετών αναφέρεται.

 

β)β) Η ανάθεση της εκπόνησης των ανωτέρω μελετών έργων και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε ιδιώτες μελετητές.

 

γ)γ) Η έκδοση αποφάσεων επί ενστάσεων, που κατατίθενται στα πλαίσια είτε διαγωνιστικών διαδικασιών, είτε εκπόνησης των εν λόγω μελετών, από συμμετέχοντες ή αναδόχους μελετητές αντίστοιχα.

 

δ)δ) Η διατύπωση απόψεων επί προδικαστικών προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου ή προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διατυπώνονται τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης.

 

ε)ε) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας αναδόχων μελετητών και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

 

γ) Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων

 

α)α) Η παρακολούθηση από γεωτεχνικής, γεωλογικής και τεκτονικής άποψης και ο έλεγχος της συμπεριφοράς φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας Υπουργείου, κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους.

 

β)β) Η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, αξιολόγηση αυτών και εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που ανακύπτουν.

 

γ)γ) Η χορήγηση οδηγιών στους φορείς διοίκησης και λειτουργίας όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων σχετικά με την βέλτιστη λειτουργία αυτών, καθώς και η ανάληψη της υποχρέωσης παροχής λύσεων σε τεχνικά προβλήματα, που θα προκύψουν, κατά τη χρήση των έργων.

 

δ)δ) Η συμβολή στην κατάρτιση προγραμμάτων κατασκευών εγγειοβελτιωτικών και κτιριακών έργων με την παροχή τεχνοοικονομικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες προγραμματισμού έργων.

 

ε)ε) Η τήρηση της διαδικασίας προώθησης αιτημάτων ένταξης ή και απαιτούμενων προεγκρίσεων για την εκτέλεση έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

στ)στ) Η τήρηση των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών για την εκταμίευση οφειλών, που προέρχονται από την εκτέλεση όλων των τεχνικών έργων, στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

ζ)ζ) Οι αναγκαίες ενέργειες για την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών και κτιριακών έργων, όπως δημοπρασίες, έλεγχος και εγκρίσεις συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών, παρατάσεις προθεσμιών, σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων, έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής κ.λ.π., δηλαδή αρμοδιότητες προϊσταμένης αρχής.

 

η)η) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας αναδόχων και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικά αποφάσεων.

 

θ)θ) Η διατύπωση απόψεων επί προδικαστικών προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήσεων ανακλήσεως και αναθεωρήσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διατυπώνονται τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης.

 

ι)ι) Η μελέτη και εισήγηση διοικητικών, τεχνικών και νομοθετικών μέτρων, που αφορούν την κατασκευή όλων των τεχνικών έργων.

 

ι)α)ι)α) Η τεχνικοοικονομική έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες στα υπάρχοντα εγγειοβελτιωτικά έργα για τη διαπίστωση της απόδοσης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την χρησιμοποιηθείσα τεχνολογία, σε σχέση με την νέα αντίστοιχη.

 

ι)β)ι)β) Η τήρηση Μητρώου κατασκευασθέντων έργων.

 

ι)γ)ι)γ) Η παρακολούθηση από γεωτεχνική, γεωλογική και τεκτονική άποψη και ο έλεγχος της συμπεριφοράς των φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας Υπουργείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, η αξιολόγηση αυτών και η εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών για την αντιμετώπιση ανακυπτόντων προβλημάτων.

 

ι)δ)ι)δ) Η μέριμνα για την εκπόνηση κανονισμών ασφαλείας φραγμάτων και η χορήγηση οδηγιών προς τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας φραγμάτων, σχετικών με τον έλεγχο της συμπεριφοράς.

 

δ) Τμήμα Τοπογραφικών - Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων

 

α)α) Η διαχείριση κτηματολογικών, χαρτογραφικών και φωτογραμμετρικών δεδομένων και αξιοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο.

 

β)β) Η τήρηση, διαχείριση και επικαιροποίηση κτηματολογικών χαρτογραφικών και φωτογραμμετρικών αναλογικών αρχείων.

 

γ)γ) Η αναπαραγωγή και διάθεση του υλικού των αναλογικών αρχείων.

 

δ)δ) Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για κτηματολογικά, χαρτογραφικά και φωτογραμμετρικά ερωτήματα.

 

ε)ε) Διαδικασίες Κύρωσης των Τευχών των Αναδασμών, Διανομών για όλη την Επικράτεια.

 

στ)στ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ακριβείας και ελέγχου των εκτελούμενων εργασιών που αφορούν την ψηφιακή καταχώριση - επεξεργασία - διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων.

 

ζ)ζ) Η δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και επικαιροποίηση βάσεων γεωχωρικών δεδομένων και διαδικτυακών γεωπυλών (PORTAL).

 

η)η) Η συμμετοχή στις διαδικασίες για τη δημιουργία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποδομών γεωχωρικών πληροφοριών.

 

θ)θ) Η ψηφιακή διαχείριση ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αξιοποίηση τους.

 

ι)ι) Ο έλεγχος και οργάνωση ψηφιακών δεδομένων μελετών και έργων.

 

ι)α)ι)α) Φορέας εφαρμογής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα ελέγχου της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων - πράξεων και προώθησής τους για χρηματοδότηση, συνεπικουρούμενος από αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)β)ι)β) Οι προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών και έργων (σύνταξη τευχών- ανάδειξη αναδόχων- επίβλεψη και παραλαβή).

 

ι)γ)ι)γ) Η διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κανονικής απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για την υλοποίησής τους.

 

ι)δ)ι)δ) Η οργάνωση και εκτέλεση εργασιών (καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων κ.α.).

 

ι)ε)ι)ε) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των απαιτούμενων τεχνικών οργάνων και υλικών.

 

4) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών. Των Τμημάτων:

 

α) Μελετών και Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής,

 

β) Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών

 

γ) Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ11 Μηχανικών ή ΤΕ7 Μηχανικών,

 

δ) Του Τμήματος Τοπογραφικών-Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.