Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) Η Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Γεωργικών Ελέγχων

β) Τμήμα Ζωικών Ελέγχων

γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Ελέγχων

δ) Τμήμα Αλιευτικών Ελέγχων

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων ανήκουν:

 

α) Η καθιέρωση ενιαίου και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της δράσης, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για γεωργικά, ζωικά, κτηνιατρικά και αλιευτικά θέματα.

 

β) Η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την διασφάλιση της ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

 

γ) Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Γεωργικών Ελέγχων

 

α)α) H επιθεώρηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και η παρακολούθηση της δράσης, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα:

 

α)α)α) Του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β)β)β) Των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

γ)γ)γ) Των Εποπτευόμενων Φορέων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Καθώς και η επιθεώρηση των υποκείμενων στον έλεγχο των παραπάνω υπηρεσιών και αρχών, χώρων, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, προσώπων, εγγράφων και στοιχείων.

 

β)β) Η κατάρτιση μηνιαίων και ετησίων προγραμμάτων επιθεώρησης λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων, παράγοντες επικινδυνότητας, τις εκθέσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν ή άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

γ)γ) Η κατάρτιση των εκθέσεων των ελέγχων, η αξιολόγησή τους και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

δ)δ) Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους ελέγχους με σκοπό την εισήγηση προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής.

 

ε)ε) Ο καθορισμός του συστήματος αξιολόγησης των ελέγχων.

 

στ)στ) Η αποστολή, μετά το πέρας της επιθεώρησης, στην επιθεωρούμενη υπηρεσία σχεδίου έκθεσης επιθεώρησης με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, προκειμένου να σχολιασθεί και να συμπληρωθεί από αυτήν.

 

ζ)ζ) Η σύνταξη και αποστολή προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της τελικής έκθεσης, μετά την παραλαβή των σχολίων επί του σχεδίου της έκθεσης και του συμπληρωμένου χρονοδιαγράμματος από την επιθεωρούμενη υπηρεσία.

 

η)η) Η αποστολή της τελική έκθεση και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών αποστέλλονται στην επιθεωρούμενη υπηρεσία, στο γραφείο του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, και κατά περίπτωση για υπηρεσίες εκτός Υπουργείου στον Πρόεδρο του εποπτευόμενου Οργανισμού, η στο γραφείο του οικείου Περιφερειάρχη, που προΐσταται της επιθεωρούμενης υπηρεσίας και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

θ)θ) Η αξιολόγηση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών της επιθεωρούμενης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αυτές δεν αξιολογούνται ικανοποιητικά, η διαβίβαση σχετικής αναφοράς στο Γραφείο του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, και κατά περίπτωση για υπηρεσίες εκτός Υπουργείου στον Πρόεδρο του εποπτευόμενου Οργανισμού ή στο Γραφείο του οικείου Περιφερειάρχη, που προΐσταται της επιθεωρούμενης υπηρεσίας και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ι)ι) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων και ερευνών.

 

ι)α)ι)α) Κάθε άλλη ελεγκτική και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα ανατεθεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα.

 

ι)β)ι)β) Η συνεργασία με ανάλογες δομές της Κεντρικής Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ, ΣΕΥΠ Υγείας, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΕΔΕΛ), και η συνδρομή στις έρευνες του Συνηγόρου του Πολίτη εφόσον ζητηθεί.

 

β) Τμήμα Ζωικών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Ελέγχων για τον Τομέα της Ζωικής Παραγωγής

 

γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Ελέγχων για τον Τομέα της Κτηνιατρικής

 

δ) Τμήμα Αλιευτικών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Ελέγχων για τον Τομέα της Αλιείας.

 

4) Της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή ΠΕ4 Ιχθυολόγων. Των Τμημάτων Γεωργικών Ελέγχων και Ζωικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Του Τμήματος Κτηνιατρικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. Του Τμήματος Αλιευτικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.