Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Επιθεώρησης

β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων

γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων

δ) Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης ανήκουν:

 

α) Η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

 

β) Η εντατικοποίηση των ελέγχων.

 

γ) Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Επιθεώρησης

 

α)α) Η διενέργεια αυτεπάγγελτων οικονομικών ελέγχων καθώς και δευτεροβάθμιων ελέγχων και η επιθεώρηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και η παρακολούθηση της δράσης, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα:

 

α)α)α) Του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β)β)β) Των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

γ)γ)γ) Των Εποπτευόμενων Φορέων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Καθώς και η επιθεώρηση των υποκείμενων στον έλεγχο των παραπάνω υπηρεσιών και αρχών, χώρων, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, προσώπων, εγγράφων και στοιχείων.

 

β)β) Η διενέργεια πρωτοβάθμιων τακτικών και έκτακτων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων στις διαχειρίσεις χρηματικού και υλικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που χρηματοδοτούνται από το Τ.Γ. &Κ. και των από το Υπουργείο εποπτευομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, Οργανώσεων και Οργανισμών.

 

γ)γ) Η διενέργεια οικονομικού ελέγχου στα επιδοτούμενα από κάθε πηγή σε ολόκληρη την επικράτεια δια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και οργανώσεις.

 

δ)δ) Η διενέργεια έκτακτων προληπτικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των παγίων προκαταβολών των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

ε)ε) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, ερευνών και ενόρκων διοικητικών εξετάσεων.

 

στ)στ) Κάθε άλλη ελεγκτική και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί.

 

ζ)ζ) Η συνεργασία με ανάλογες δομές της Κεντρικής Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ, ΣΕΥΠ Υγείας, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΕΔΕΛ), και η συνδρομή στις έρευνες του Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον ζητηθεί.

 

η)η) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των απογραφών των περιουσιακών στοιχείων που υποβάλλονται από υπηρεσίες και ιδρύματα που εξυπηρετούνται οικονομικά από το Τ.Γ.&Κ. και τα Παραρτήματα αυτού (Εγγείων Βελτιώσεων-Σποροπαραγωγής).

 

θ)θ) η σύνταξη των απολογισμών Εσόδων- Εξόδων, των Ισολογισμών χρηματικής διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης του Τ.Γ.&Κ. και των υπηρεσιών και ιδρυμάτων που εξυπηρετούνται οικονομικά από τον προϋπολογισμό του Ταμείου και τα Παραρτήματα αυτού.

 

ι)ι) Η έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών σε θέματα εφαρμογής των συστημάτων και κανονισμών της διαχείρισης υλικού στις υπηρεσίες και ιδρύματα που εξυπηρετούνται οικονομικά από τον προϋπολογισμό του Τ.Γ.&Κ. και τα Παραρτήματα αυτού και η τήρηση Μητρώου και αρχείου των πιο πάνω υπηρεσιών και ιδρυμάτων καθώς και των απογραφικών των στοιχείων.

 

β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων

 

α)α) Η μέριμνα έκδοσης εντολών προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων οικονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, ειδικών ερευνών και ανακρίσεων οικονομικού-διαχειριστικού περιεχομένου σε υπηρεσίες και ιδρύματα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανώσεις και Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε επιχειρήσεις που ενισχύονται οικονομικά στα πλαίσια του Κανονισμού 485/2008 καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης των εντολών αυτών.

 

β)β) Η παροχή προς τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη και ομοιόμορφη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και ο συντονισμός του έργου τους.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία των πορισματικών εκθέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών για την αξιοποίησή τους και εισήγηση για τη λήψη αναγκαίων μέτρων

 

δ)δ) Η τήρηση Μητρώου των διαπιστούμενων από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές οικονομικών ατασθαλιών των διαφόρων υπολόγων διαχειριστών.

 

ε)ε) Η αξιολόγηση των ευρημάτων των οικονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

 

στ)στ) Ο έλεγχος και η θεώρηση των δικαιολογητικών των οδοιπορικών εξόδων των Επιθεωρητών- Ελεγκτών.

 

γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων

 

α)α) Η κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 84 του Κανονισμού (ΕE) 1306 /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (πρώην Κανονισμός (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου) και η ανακοίνωση αυτών στην Επιτροπή, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 84 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας.

 

β)β) Η μέριμνα για την ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (πρώην Κανονισμός (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου).

 

γ)γ) Η κατάρτιση και η αποστολή ετήσιου καταλόγου επιχειρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη μέλη.

 

δ)δ) Οι απαντήσεις σε αιτήσεις επιθεώρησης άλλων κρατών μελών καθώς και η αποστολή αιτήσεων για επιθεώρηση σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

ε)ε) Η αποστολή στην Επιτροπή ανά τρίμηνο γενικής επισκόπησης των αιτήσεων επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

στ)στ) Η πραγματοποίηση κοινών ελέγχων με το Υπουργείο Οικονομικών σε επιδοτούμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμού 1276/208 (άρθρο 13) και η ανταλλαγή πληροφοριών με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

ζ)ζ) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ελέγχων.

 

η)η) Η διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων, των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων λιπαρών ουσιών, ελαιούχων σπόρων, γαλακτοκομικών, αμπελοοινικών, οπωροκηπευτικών, αποξηραμένων ζωοτροφών και κτηνοτροφικών, δημητριακών, ζάχαρης, κλωστικών φυτών, καπνού, μελισσοκομικών προϊόντων και επισιτιστικών προγραμμάτων, διασταυρωτικών ελέγχων σε τρίτους και η διενέργεια ελέγχων κατόπιν αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

θ)θ) Η μέριμνα για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσματα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων.

 

ι)ι) Η κατάσχεση ή διαταγή για κατάσχεση των εμπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντες τον έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.

 

ι)α)ι)α) Η διενέργεια ερευνών και ενόρκων διοικητικών εξετάσεων των υπηρεσιών, οργανώσεων και οργανισμών καθώς και των επιδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων.

 

δ) Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας

 

α)α) Η προώθηση του πνεύματος συλλογικής δράσης των αγροτών και η υποβοήθηση για την οργάνωσή τους στο πλαίσιο συνεταιριστικών και άλλων σχημάτων συνεργασίας κάθετης οργάνωσης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στις μονάδες παραγωγής καθώς και την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

 

β)β) Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των Οργανώσεων και η υποβοήθησή τους για την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή επιχειρηματική δράση, την αποδοτική λειτουργία και την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

 

γ)γ) Η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων, που αφορούν τις συνεταιριστικές οργανώσεις, η μέριμνα για την εφαρμογή και αξιοποίησή τους.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα συνεταιριστικά και ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

 

ε)ε) Η έρευνα και συγκριτική μελέτη του νομικού καθεστώτος των συνεταιριστικών οργανώσεων διαφόρων κρατών και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του εθνικού καθεστώτος.

 

στ)στ) Η αντιμετώπιση νομικών - διοικητικών θεμάτων λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των Ομαδικών Δραστηριοτήτων (Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις).

 

ζ)ζ) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομικού καθεστώτος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ομαδικών Δραστηριοτήτων (Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις).

 

η)η) Η επίλυση θεμάτων των συνεταιριστικών υπαλλήλων στα πλαίσια του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ (ΚΥΑ 52800/2006 (ΦΕΚ 1443/Β/2006)).

 

θ)θ) Η χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας των Οργανώσεων.

 

ι)ι) Η τήρηση αρχείου Οργανώσεων και η μέριμνα για τη συντήρηση του.

 

ι)α)ι)α) Η έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)β)ι)β) Η συνεργασία με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ι)γ)ι)γ) Η εποπτεία και καθοδήγηση των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου, για νομικά - διοικητικά και οργανωτικά θέματα λειτουργίας τους.

 

ι)δ)ι)δ) Η τήρηση γενικού Μητρώου ομάδων παραγωγών (ΟΠ).

 

ι)ε)ι)ε) Η παροχή οδηγιών για τη συγκρότηση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών.

 

ι)στ)ι)στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τις αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου [Ν] 1361/1983 (ΦΕΚ 66/Α/1983) και η αντιμετώπιση κάθε νομικού - διοικητικού θέματος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η διαμεσολάβηση μεταξύ των Οργανώσεων και των κατά περίπτωση πιστωτών τους με σκοπό τη ρύθμιση και το διακανονισμό των οφειλών τους.

 

ι)η)ι)η) Η εποπτεία της σύννομης λειτουργίας των Οργανώσεων και η υποβοήθηση του έργου τους. Ο έλεγχος της εξακρίβωσης της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων, της τήρησης των διατάξεων των νόμων και του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της τήρησης των βιβλίων και στοιχείων των Οργανώσεων.

 

ι)θ)ι)θ) Η τήρηση και λειτουργία Μητρώου Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής σ' αυτό. κ)κ) Η ετήσια αξιολόγηση των Οργανώσεων μέσω της εξακρίβωσης πληρότητας θεσμοθετημένων κριτηρίων, η καταχώρισή τους σε κατηγορίες (ενεργοί-ανενεργοί) και η σύνταξη καταλόγου των επί διετίας ανενεργών Οργανώσεων.

 

κ)α)κ)α) Η επιθεώρηση, ο έλεγχος του έργου, η παρακολούθηση της δράσης των Οργανώσεων, η κατάρτιση εκθέσεων και η αξιολόγηση ή τους με σκοπό την εισήγηση προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής.

 

4) Το Τμήμα Επιθεώρησης διαρθρώνεται εσωτερικά με τη συγκρότηση των ακόλουθων Γραφείων:

 

α) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα.

 

β) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

γ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.

 

δ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα τα Ιωάννινα.

 

ε) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης και Αιγαίου, με έδρα το Ηράκλειο.

 

στ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα.

 

5) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού. Των Τμημάτων α) Επιθεώρησης, β) Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων και γ) Ελέγχου Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ10 Οικονομικού. Του Τμήματος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.