Νόμος 4275/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Πιστοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης ιδιωτών, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις αυτό απαιτείται για τη συμμετοχή αυτών σε συλλογικά όργανα της διοίκησης.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων. Τα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης απευθύνονται στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Μετά την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι φορείς υποχρεούνται να κοινοποιούν σχετικό κατάλογο στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσω των Γενικών Γραμματέων. Η πρόσκληση συμμετοχής στα προγράμματα αυτά πραγματοποιείται με σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και η συμμετοχή σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διάρκειά τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για όσες οριζόντιες θέσεις ευθύνης έχουν μόνο οικονομικές αρμοδιότητες ή και οικονομικές αρμοδιότητες η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών.}

 

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4250/2014 η φράση Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος ... αντικαθίσταται αφ' ης ίσχυσε Τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 7 του παρόντος ...

 

5. Στο άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4250/2014, προστίθενται αφ' ης ίσχυσε παράγραφοι 3, 4 ως εξής:

 

{3. Όσες υπηρεσίες διαθέτουν υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ο αριθμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο φορέα, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον οποίο υπάγονται. Ειδικά, για τις ανεξάρτητες αρχές η ειδική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών, όπως συγκροτήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4055/2012. Κατ' εξαίρεση σε όσες υπηρεσίες προβλέπεται η σύσταση υπηρεσιακού συμβουλίου αλλά για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αυτό δεν έχει συγκροτηθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με τις διατάξεις του παρόντος, λήγει στις 31-12-2016.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002, όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.