Προεδρικό διάταγμα 97/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τελικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στους κλάδους / ειδικότητες του καταργούμενου άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 107/2014 κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους / ειδικότητες του άρθρου 21 του παρόντος διατάγματος. Κατατάσσονται επίσης οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις. Για την κατάταξη του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους με απόφαση του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την παράγραφο 1Α του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016). Αν οι θητείες του Διοικητικού και του Τομεακού Γραμματέα συμπέσουν χρονικά με τις θητείες των Γενικών Γραμματέων, οι τελευταίοι εκτελούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1Α του ίδιου άρθρου και νόμου.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το προεδρικό διάταγμα 107/2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 174/Α/2014) και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.

 

4. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.