Προεδρικό διάταγμα 97/17

ΠΔ 97/2017: Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 97/2017: Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΦΕΚ 138/Α/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 197/Α/2017), 15-09-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), το άρθρο 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), το άρθρο 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), το άρθρο 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014), το άρθρο πέμπτο του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017) και ισχύει.

 

β) Της παράγραφος 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και του άρθρου 37 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που αφορά μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην από 17-05-2017 συνεδρίασή του.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2017 και κάθε επόμενου έτους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, όπως ισχύει, εκτιμώμενου ετήσιου ύψους περίπου 129.120 ευρώ και 13.330 για εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή συνολικής ετήσιας δαπάνης 142.450 ευρώ. Επίσης, για την πρόσληψη προσωπικού 90 συνολικά νέων θέσεων, προκύπτει ετήσια επιβάρυνση 1.347.312,60 ευρώ. Συνολική επιβάρυνση 1.489.762,60 ευρώ, η οποία βεβαιώνεται με το υπ' αριθμόν 156/52546/2017 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φορέας 29 -110.

 

5. Την υπ' αριθμόν 151/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή και βασική διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Βασική Διάρθρωση Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Κεντρική υπηρεσία

 

Άρθρο 3: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 7: Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Αλιείας - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 9: Γενική Διεύθυνση Τροφίμων - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 10: Κοινή αρμοδιότητα Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο 11: Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 12: Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 13: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 14: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αρμοδιότητες

Άρθρο 15: Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων Αρμοδιότητες

Άρθρο 16: Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού

Άρθρο 17: Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Γ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

 

Άρθρο 18: Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών - Διάρθρωση

Άρθρο 19: Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Δ: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων - Προσωπικό

 

Άρθρο 20: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 21: Διάκριση θέσεων προσωπικού

Άρθρο 22: Κλάδος Επιθεωρητών

Άρθρο 23: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 24: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 25: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 26: Προϊστάμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 27: Τελικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-09-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.