Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, τη διαχείριση, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου. Επιπλέον, σχεδιάζει, εφαρμόζει και μεριμνά για την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό, στον οικονομικό προγραμματισμό και στη λογιστική αποτύπωση όλων των δραστηριοτήτων του Υπουργείου. Τέλος, είναι επιφορτισμένη με την οικονομική εποπτεία και παρακολούθηση των εποπτευόμενων φορέων.

 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

Α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Β. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Γ. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Δ. Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

Α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

 

1) Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)

 

β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

 

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Άλλων Φορέων

 

δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

 

2) Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Επιπλέον, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των παραπάνω οδηγιών από όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

 

Στο πλαίσιο αυτό, στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ανήκουν:

 

α) H κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου (τακτικού και ΠΔΕ).

 

β) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου.

 

γ) Η αξιολόγηση της δημοσιονομικής επίπτωσης κάθε πολιτικής, προγράμματος ή δράσης, η γνωμοδότηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η παροχή γνώμης για κάθε πολιτική, πρόγραμμα ή δράση του Υπουργείου με δημοσιονομική επίπτωση.

 

δ) Η συγκέντρωση και ενοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του Υπουργείου.

 

ε) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του Υπουργείου.

 

στ) Η παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών.

 

ζ) Η μέριμνα για όλες τις ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών διοίκησης της Διεύθυνσης.

 

η) Η παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την επιτέλεση του έργου του.

 

θ) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων αυτής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

 

α)α) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών.

 

β)β) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου.

 

γ)γ) Η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το ΠΔΕ του Υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αναφορικά με το επενδυτικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τις τυχόν επιπτώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

δ)δ) Η αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΔΕ) και η παροχή γνώμης.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

ζ)ζ) Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους.

 

η)η) Η διαβίβαση στο ΓΛΚ αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά.

 

ι)ι) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

ι)α)ι)α) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

 

ι)β)ι)β) Η σύνταξη ειδικών οικονομικών εκθέσεων σε σχέδια προεδρικών διαταγμάτων και σχέδια νόμων, καθώς και σε μνημόνια συνεργασίας με τρίτες χώρες.

 

ι)γ)ι)γ) Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

 

α)α) Η κατάρτιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) καθώς και εκτίμηση της επίπτωσης του Π.Δ.Ε στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

 

β)β) Η αξιολόγηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου.

 

γ)γ) Η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Π.Δ.Ε. σχετικά με Συλλογικές αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.A.M.Σ.) και η κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, του ετήσιου Π.Δ.Ε., των ανώτατων ορίων και στόχων του τριμήνου, καθώς και αναθεώρηση του Π.Δ.Ε. ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες.

 

ε)ε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

στ)στ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε.

 

ζ)ζ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-δια-χειριστών των έργων του Π.Δ.Ε για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

 

η)η) Η πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, είτε από μόνη της είτε κατόπιν αίτησης, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους.

 

θ)θ) Η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε., η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομική-διαχειριστική παρακολούθηση αυτών.

 

ι)ι) Ο έλεγχος των κατανομών χρηματοδότησης ανά έργο και των δικαιολογητικών δαπανών πληρωμής αυτών σε βάρος του Π.Δ.Ε.

 

ι)α)ι)α) Ο έλεγχος και η επεξεργασία στοιχείων και οι οδηγίες σε υπόλογους περιφερειών για την εκκαθάριση και πληρωμή αποζημιώσεων σε δικαιούχους απαλλοτριώσεων.

 

ι)β)ι)β) Η έκδοση αποφάσεων για μεταβίβαση πιστώσεων του Π.Δ.Ε στις Περιφέρειες ως δευτερεύοντες Διατάκτες.

 

ι)γ)ι)γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΣΥΠΟΔΕ (ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών ΠΔΕ) ως Διαχειριστής Οφειλών της Γενικής Γραμματείας για το σύνολο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και οδηγίες σε υπόλογους Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή.

 

ι)δ)ι)δ) Η τήρηση και παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε.

 

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Άλλων Φορέων

 

α)α) Η καθοδήγηση των εποπτευόμενων και άλλων φορέων για την προετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλα έγγραφα.

 

β)β) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και άλλων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 

γ)γ) Η μέριμνα για την έγκαιρη επεξεργασία, κωδικοποίηση προτάσεων προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων.

 

ε)ε) Η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κρατικού ενδιαφέροντος, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης και του λογιστικού αυτών, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος και η έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974).

 

η)η) Η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων και η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων, η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση των χορηγούμενων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς επιχορηγήσεων.

 

ι)ι) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων.

 

ι)α)ι)α) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση.

 

ι)β)ι)β) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων.

 

ι)γ)ι)γ) Η σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς.

 

ι)δ)ι)δ) Η έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολή κυρώσεων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) στις περιπτώσεις που η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών σε βάρος του ανήκει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

 

ι)ε)ι)ε) Η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

ι)στ)ι)στ) Η έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών φορέων στους οποίους το Υπουργείο ασκεί προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών τους και τελούν υπό την εποπτεία και έλεγχό του.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Τ.Γ.&Κ).

 

δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

 

α)α) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ).

 

β)β) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (E-portal) σε τακτική βάση (ή έλεγχος των καταγραφών των εποπτευόμενων φορέων).

 

γ)γ) Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές.

 

δ)δ) Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).

 

ε)ε) Η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής.

 

στ)στ) Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

 

ζ)ζ) Η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει.

 

η)η) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων.

 

θ)θ) Η συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών και η ανάπτυξη σχετικών οικονομικών αναφορών.

 

4) Της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού.

 

Β. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

 

1) Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων

 

2) Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

 

Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών ανήκουν:

 

α) Η προετοιμασία και εκτέλεση των προμηθειών του Υπουργείου.

 

β) Η διαχείριση υλικών και προμηθειών του υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας.

 

γ) Η διαχείριση των υποδομών του Υπουργείου.

 

δ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την προετοιμασία του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου.

 

ε) Η αναγνώριση αναγκών.

 

στ) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων, παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων της ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

 

α)α) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

 

β)β) Η συγκέντρωση προτάσεων, κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής).

 

γ)γ) Ο προγραμματισμός και υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

δ)δ) Οι επαφές με προμηθευτές.

 

ε)ε) Η διαχείριση συμβάσεων προμηθειών, με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

στ)στ) Η διαχείριση συμβάσεων τρίτων ή/και υπεργολαβιών.

 

ζ)ζ) Η προετοιμασία προκηρύξεων προμηθειών.

 

η)η) Η μέριμνα για την άρτια διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών.

 

θ)θ) Η μέριμνα για τη σύσταση και τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και για τη συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή των ειδών - υπηρεσιών.

 

ι)ι) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστικής επεξεργασίας των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας.

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

ι)γ)ι)γ) Η συντήρηση και επικαιροποίηση παρατηρητηρίων τιμών για είδη και υπηρεσίες, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

 

ι)δ)ι)δ) Η παρακολούθηση της προόδου των έργων και στατιστική παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η ενημέρωση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για την εκκαθάριση των δαπανών και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

ι)στ)ι)στ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η μέριμνα για την τροποποίηση των ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών και των χορηγουμένων εξουσιοδοτήσεων εκτέλεσης μέρους των ετήσιων προγραμμάτων από το Υπουργείο, την έγκριση πραγματοποίησης προμηθειών εκτός προγράμματος προμηθειών κράτους, την ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων των ετήσιων προγραμμάτων, καθώς και η παρακολούθηση των πιστώσεων που χορηγούνται για τις προγραμματιζόμενες προμήθειες, διάθεση και μεταβίβαση τους.

 

ι)η)ι)η) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των απολογιστικών στοιχείων των εφοδίων των ετήσιων προγραμμάτων, που η προμήθεια τους γίνεται, μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και των εξαιρουμένων εφοδίων του ετήσιου προγράμματος προμηθειών.

 

ι)θ)ι)θ) Η παροχή ή μεταβίβαση εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου για ανάθεση εργασιών και προμήθειες υλικών και την πραγματοποίηση των ανωτέρω προμηθειών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών. κ)κ) Η μέριμνα για έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

κ)α)κ)α) Η διενέργεια διαγωνισμών (ανοιχτοί-κλειστοί-πρόχειροι και απευθείας) σε όλα τους τα στάδια, καθώς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους για πληρωμή των δικαιούχων.

 

κ)β)κ)β) Η έκδοση αποφάσεων για διακίνηση, διαγραφή, εκποίηση, αποδοχή δωρεών κ.λ.π. κινητών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του Υπουργείου, για εκποίηση προϊόντων παραγωγής υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και για μισθώσεις αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης από υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

κ)γ)κ)γ) Ο έλεγχος και διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής από διαγωνισμούς που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων

 

α)α) Ο προγραμματισμός και παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων (facility management) των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

β)β) Η ευθύνη για την ορθολογική κίνηση των ΚΑΕ που σχετίζονται με τους κεφαλαιουχικούς πόρους.

 

γ)γ) Η διαχείριση της αποθήκης της Κεντρικής Υπηρεσίας και η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, όπως και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση μέσων αποστολής των υλικών.

 

ε)ε) Η μέριμνα για τη συσκευασία και αποστολή υλικών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την παραλαβή και ταξινόμηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης της κεντρικής υπηρεσίας.

 

η)η) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτού, η λήψη μέτρων πυρασφάλειας, η παρακολούθηση λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης.

 

θ)θ) Η μέριμνα για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού γραφείων, πλην των μηχανημάτων μηχανογράφησης, καθώς και των τηλετυπικών και τηλεφωνικών μέσων.

 

ι)ι) Η μέριμνα κάλυψης των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε τηλεπικοινωνιακά μέσα και η παρακολούθηση της λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων, καθώς και η τήρηση Μητρώου- αρχείου των μηχανημάτων του μηχανοργανωτικού εξοπλισμού γραφείων.

 

ι)α)ι)α) Η εξασφάλιση, διαχείριση και διάθεση του υλικού λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας.

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών, κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας.

 

4) Της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Του Τμήματος α) Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Του Τμήματος β) Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού.

 

Γ. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

 

1) Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ)

 

β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

 

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Οικονομικής Υποστήριξης

 

2) Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διασφαλίζει και είναι αρμόδια για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου και των λειτουργιών του Τ. Γ.& Κ. καθώς και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου.

 

Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ανήκουν:

 

α) Η έγκριση και επεξεργασία δεσμεύσεων, τιμολογίων και πληρωμών.

 

β) Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

γ) Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις προμήθειες.

 

δ) Η διαχείριση και εκκαθάριση αποδοχών.

 

ε) Η παρακολούθηση των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.

 

στ) Η παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την επιτέλεση του έργου του.

 

ζ) Η συνεργασία και επικοινωνία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου.

 

η) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων της, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ)

 

α)α) Η επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού.

 

β)β) Η εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/υποχρεώσεων.

 

γ)γ) Η επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο δεσμεύσεων.

 

δ)δ) Η προώθηση αιτημάτων εγγραφής θέσεων και αυξομείωσης πιστώσεων στις περιπτώσεις διορισμών, μετατάξεων και αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων αυτού.

 

ε)ε) Η έκδοση εντολών κατανομής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και η παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, καθώς και συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.

 

στ)στ) Η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και η υποβολή αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

ζ)ζ) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και υποβολή στις μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων για την έγκριση των πληρωμών.

 

η)η) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, καθώς και δικαιολογητικών τιμολογίων και εγγράφων.

 

θ)θ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των αρχών του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

ι)ι) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την καταβολή εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.

 

β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

 

α)α) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών.

 

β)β) Η εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

γ)γ) Ο ορισμός εκκαθαριστή αποδοχών προσωπικού του Υπουργείου και η εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

 

δ)δ) Η τήρηση μισθολογικού Μητρώου του τακτικού προσωπικού και στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου.

 

ε)ε) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π.

 

στ)στ) Ο έλεγχος και η πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων.

 

ζ)ζ) Η πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

η)η) Ο έλεγχος και η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών και η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Α.Π.Δ.

 

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Οικονομικής Υποστήριξης

 

α)α) Η επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων με τον προβλεπόμενο τρόπο.

 

β)β) Η εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων.

 

γ)γ) Η επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

δ)δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών.

 

ε)ε) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και υποβολή στις μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων για την έγκριση των πληρωμών.

 

στ)στ) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρους αρχείου δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, καθώς και δικαιολογητικών τιμολογίων και εγγράφων.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων.

 

η)η) Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου και πιστωτικών ιδρυμάτων και η μέριμνα για την εξόφλησή τους.

 

ι)ι) Κάθε αρμοδιότητα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Γ. & Κ. που δεν καλύπτεται από τις αρμοδιότητες των λοιπών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

ι)α)ι)α) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Γ. & Κ. (νόμος 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), άρθρο 12 - μετονομασία Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών σε Τ.Γ. & Κ.).

 

ι)β)ι)β) Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων του Τ.Γ. & Κ. και η διαβίβαση αυτών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

ι)γ)ι)γ) Η έκδοση των προσκλήσεων και η ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

ι)δ)ι)δ) Η έκδοση της ημερήσια διάταξης με τα προς συζήτηση θέματα.

 

ι)ε)ι)ε) Η έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Γ. & Κ.

 

ι)στ)ι)στ) Η έκδοση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Γ. & Κ. και η ανάρτησή τους στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς και η κοινοποίησή τους.

 

4) Της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού.

 

Δ. Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

1) Η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στη Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

γ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

 

δ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.

 

ε) Η παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. Η απευθείας επικοινωνία με την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, όπου απαιτείται, για θέματα που αφορούν ενισχύσεις αρμοδιότητάς της, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

 

στ) H μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI.

 

ζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI.

 

η) H μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του νόμου 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους.

 

θ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων για την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα:

 

ι) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν.

 

ι)α) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λ.π.).

 

2) Της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.