Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, έχει στρατηγικό σκοπό την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από την ανάπτυξη της συλλεκτικής αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με στόχους τη βέλτιστη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την εφαρμογή του ελέγχου των δραστηριοτήτων, και την προώθηση θεμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

 

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

Α. Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων

Β. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων

Γ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων

 

Α. Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων

 

1) Η Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Αλιευτικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων

γ) Τμήμα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας

δ) Τμήμα Διαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων ανήκουν:

 

α) Η προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

β) Η υλοποίηση των αλιευτικών εφαρμογών.

γ) Η ανάπτυξη και βελτίωση της θαλάσσιας αλιείας και της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

δ) Η εφαρμογή διατάξεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Αλιευτικών Εφαρμογών

 

α)α) Η εκπόνηση και αξιολόγηση προτάσεων για μελέτες, έργα, αντισταθμιστικά μέτρα εισοδήματος, η εισήγηση λήψης μέτρων προγραμματικού, διαρθρωτικού, πιστωτικού και εισοδηματικού χαρακτήρα.

 

β)β) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής και κατάρτισης του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης, ο καθορισμός προϋποθέσεων εφαρμογής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης ως προς την εναρμόνιση με την αλιευτική πολιτική.

 

γ)γ) Η μέριμνα για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησής τους.

 

δ)δ) Η μέριμνα εξασφάλισης πιστώσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων ή η ανάθεση σε φορείς, για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, ιδίως, προγράμματα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή των αλιευτικών δεδομένων.

 

ε)ε) Η μέριμνα για την εξασφάλιση Εθνικών και Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, η πληρωμή σχεδίων, έργων και λοιπών δραστηριοτήτων του αλιευτικού τομέα και η προώθησή τους για ένταξη στους οικείους προϋπολογισμούς.

 

στ)στ) Η προώθηση και η παρακολούθηση των συλλογικών δραστηριοτήτων των απασχολούμενων στη συλλεκτική αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων.

 

ζ)ζ) Η πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αλιέων, υδατοκαλλιεργητών, εργαζομένων σε ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και υπαλλήλων των υπηρεσιών αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες.

 

η)η) Η εισήγηση μέτρων για τη χονδρική και λιανική πώληση προϊόντων αλιείας από τον παραγωγό (αλιέα και υδατοκαλλιεργητή).

 

θ)θ) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διακίνηση, εμπορία, τυποποίηση, μεταποίηση και προώθηση των προϊόντων του τομέα αλιείας.

 

ι)ι) Η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και των αποφάσεων ή συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών και των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης Αλιείας για τα παραπάνω θέματα, καθώς και η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση για τον καθορισμό προδιαγραφών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και λειτουργίας μονάδων εμπορίας, διακίνησης, τυποποίησης, μεταποίησης των προϊόντων της συλλεκτικής αλιείας

 

ι)β)ι)β) Η κατάρτιση πινάκων εφοδίων ετήσιου προγράμματος προμηθειών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και η προώθησή τους.

 

ι)γ)ι)γ) Η διαχείριση και διακίνηση των εφοδίων και προμηθειών, η πληρωμή των δαπανών, η προώθηση των σχετικών δικαιολογητικών, η τακτοποίηση των δαπανών και η αντιμετώπιση κάθε οικονομικού και διαχειριστικού θέματος λειτουργίας των Υπηρεσιών Αλιείας.

 

ι)δ)ι)δ) Η λήψη μέτρων για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας και αξιοποίησης αλιευτικής παραγωγής, εξυγίανσης υδρόβιων οργανισμών, ιχθυοσκαλών, ιχθυαγορών και αλιευτικών σταθμών πρώτης πώλησης αλιευμάτων.

 

ι)ε)ι)ε) Η ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας των παραπάνω εκμεταλλεύσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βιωσιμότητά τους και η λήψη μέτρων για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.

 

β) Τμήμα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων

 

α)α) Η μελέτη, ιεράρχηση, εισήγηση και υποστήριξη των θέσεων πολιτικής στα ενωσιακά θεσμικά όργανα.

 

β)β) Η υποστήριξη του Έλληνα εκπροσώπου στην Ομάδα Εσωτερικής και Εξωτερικής Πολιτικής της Αλιείας και της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων και των εκπροσώπων του Υπουργείου στους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

γ)γ) Η επεξεργασία και προετοιμασία των θεμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας.

 

δ)δ) Ο συντονισμός της εκπροσώπησης και της επεξεργασίας θεμάτων σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου.

 

ε)ε) Ο χειρισμός θεμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπών θεσμικών οργάνων.

 

στ)στ) Ο συντονισμός και χειρισμός θεμάτων διυπουργικών σχέσεων σε ενωσιακά θέματα αλιευτικού ενδιαφέροντος και η συνεργασία σε ενωσιακά θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσιας στρατηγικής, υδρόβιας βιοποικιλότητας και οικονομικής ανάπτυξης σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές εξαρτώμενες από την αλιεία.

 

ζ)ζ) Ο χειρισμός θεμάτων πολιτικών του αλιευτικού τομέα σε σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς (FAO, OECD, WTO κ.λ.π.) και των Π.Ο.Δ.Α. (GFCM, ICCAT κ.λ.π.)

 

η)η) Ο χειρισμός θεμάτων διμερών σχέσεων και πολυμερών συμφωνιών για τα προϊόντα της συλλεκτικής αλιείας.

 

γ) Τμήμα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας

 

α)α) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη συλλεκτική αλιεία στα θαλάσσια, υφάλμυρα και εσωτερικά ύδατα.

 

β)β) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση αδειών αλιείας και αδειών αλίευσης (ειδικών αδειών αλιείας) ατομικών και σκαφών, της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.

 

γ)γ). Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για διενέργεια ερευνητικής- πειραματικής και δοκιμαστικής αλιείας.

 

δ)δ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας.

 

ε)ε) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διενέργεια αγωνιστικής, αθλητικής αλιείας.

 

στ)στ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την αλιεία γόνου.

 

ζ)ζ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τον αλιευτικό τουρισμό.

 

η)η) Η παρακολούθηση και προώθηση νέων μεθόδων και εργαλείων συλλεκτικής αλιείας.

 

θ)θ) Η εκπόνηση μελετών και εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης των αλιευτικών πόρων στα ορεινά ρέοντα ύδατα, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.

 

ι)ι) Η εκπόνηση μελετών και εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης για την αλιευτική αξιοποίηση των τεχνητών λιμνών, των λιμνοδεξαμενών και άλλων υδάτινων σωμάτων.

 

δ) Τμήμα Διαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας

 

α)α) Η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας και των αποφάσεων ή συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών και των Π.Ο.Δ.Α.

 

β)β) Η κατάρτιση προγραμμάτων και λήψη μέτρων για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των ιχθύων, οστρακοειδών, καρκινοειδών, κοραλλιών, σπόγγων, υδρόζωων, εχινοδέρμων, άλλων υδρόβιων οργανισμών οικονομικής σημασίας, αμφιβίων και των υδάτινων οικοσυστημάτων όπου διαβιούν.

 

γ)γ) Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία της υδρόβιας βιοποικιλότητας και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων.

 

δ)δ) Η τήρηση Μητρώου επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών, παρακολούθηση και έλεγχο της αλιευτικής τους ικανότητας.

 

ε)ε) Ο καθορισμός διαδικασιών για τη διακρίβωση της επαγγελματικότητας των αλιέων.

 

στ)στ) Η σύνταξη προδιαγραφών κατασκευής και κανονισμών χρήσης αλιευτικών εργαλείων και μέσων αλιείας καθώς και η κατάρτιση προδιαγραφών και τύπων αλιευτικών σκαφών και άλλων πλωτών μέσων, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

 

ζ)ζ) Η διατύπωση γνώμης για ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων εκτός αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για εκτέλεση έργων στα υδάτινα οικοσυστήματα.

 

η)η) Η διατύπωση γνώμης για τη χωροθέτηση και τη βελτίωση των υποστηρικτικών έργων υποδομής συλλεκτικής αλιείας.

 

θ)θ) Η διατύπωση γνώμης στο χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε ειδικά χωροταξικά σχέδια άλλων τομέων, σε σχέδια διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και η εισήγηση για ρυθμιστικά μέτρα αλιείας σε προστατευόμενες περιοχές.

 

ι)ι) Ο καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων σχεδιασμού, υλοποίησης και διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης στατικών και κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας.

 

ι)α)ι)α) Η λήψη μέτρων περιστολής παραβάσεων στη συλλεκτική αλιεία.

 

ι)β)ι)β) Η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες.

 

4) Της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας.

 

Β. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων

 

1) Η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

β) Τμήμα Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών

γ) Τμήμα Αξιοποίησης και Προώθησης Προϊόντων

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων ανήκουν:

 

α) Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

β) Η αναβάθμιση της ποιότητας, την αξιοποίηση και προώθηση των προϊόντων αυτής

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

 

α)α) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την υδατοκαλλιέργεια στα θαλάσσια, υφάλμυρα και εσωτερικά ύδατα.

 

β)β) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων υδάτων.

 

γ)γ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για εκμίσθωση και διαχείριση των δημόσιων ιχθυοτροφικών υδάτων προς ιχθυοτροφική εκμετάλλευση.

 

δ)δ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για ίδρυση και λειτουργία εντατικών, ημιεντατικών και εκτατικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας και μονάδων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

 

ε)ε) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τον αλιευτικό τουρισμό σε ιχθυοτροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.

 

στ)στ) Ο καθορισμός της πολιτικής διάθεσης των οργανισμών που παράγονται από τους Υδροβιολογικούς Σταθμούς.

 

ζ)ζ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για εκτροφή ή καλλιέργεια ειδών ξένων ή απόντων σε τοπικό επίπεδο.

 

η)η) Η παρακολούθηση και προώθηση νέων μεθόδων εκμετάλλευσης στα ιχθυοτρόφα ύδατα.

 

θ)θ) Η εκπόνηση μελετών, και η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης για την ιχθυοτροφική αξιοποίηση των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων, των άγονων εκτάσεων, των αλυκών ακατάλληλων για παραγωγή άλατος, των τεχνητών λιμνών, των λιμνοδεξαμενών και άλλων υδάτινων σωμάτων.

 

ι)ι) Η εκπόνηση μελετών και η παρακολούθηση, αξιολόγηση έργων υποδομής προς αναβάθμιση της παραγωγής στα ιχθυοτρόφα ύδατα.

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών

 

α)α) Η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας και των αποφάσεων ή συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών και Π.Ο.Δ.Α.

 

β)β) Η υλοποίηση προγραμμάτων και λήψη μέτρων για την ανάπτυξη των εντατικών, ημιεντατικών και εκτατικών υδατοκαλλιεργειών ψαριών, οστρακοειδών, καρκινοειδών, σπόγγων, φυκών, και άλλων υδρόβιων οργανισμών οικονομικής σημασίας.

 

γ)γ) Η τήρηση καταλόγου των εκμεταλλεύσεων των δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων, του τρόπου εκμετάλλευσης, των υλοποιηθέντων και υλοποιούμενων βελτιωτικών έργων και υποδομών και των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

 

δ)δ) Η μέριμνα και εισήγηση για δημιουργία Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

 

ε)ε) Η διατύπωση γνώμης στο χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης άλλων τομέων.

 

στ)στ) Η γνωμοδότηση για έργα και δραστηριότητες του υδατοκαλλιεργητικού και ιχθυοτροφικού τομέα, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος λειτουργίας και η βελτίωση, αξιοποίηση (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ζωικό κεφάλαιο) των Υδροβιολογικών Σταθμών.

 

η)η) Η λήψη μέτρων περιστολής παραβάσεων στις υδατοκαλλιεργητικές και ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 

θ)θ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και των Υδροβιολογικών Σταθμών.

 

γ) Τμήμα Αξιοποίησης και Προώθησης Προϊόντων

 

α)α) Η λήψη μέτρων αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας.

 

β)β) Η προώθηση προτάσεων για ειδική σήμανση και πιστοποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων σήμανσης και πιστοποίησης.

 

γ)γ) Η λήψη μέτρων για την ορθή λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την εξωστρέφεια της υδατοκαλλιέργειας, η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις αγορές και η λήψη μέτρων εξαγωγικού χαρακτήρα.

 

ε)ε) Η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.

 

στ)στ) Η εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων προώθησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

 

ζ)ζ) Η καταγραφή προβλημάτων στους εκτρεφόμενους, καλλιεργούμενους οργανισμούς σε θέματα γενετικής, φυσιολογίας, οικολογίας και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας.

 

η)η) Η καταγραφή προβλημάτων στους εκτρεφόμενους, καλλιεργούμενους οργανισμούς και στο υδάτινο περιβάλλον από τη χρήση τεχνητών τροφών, φαρμάκων και απολυμαντικών και η λήψη μέτρων για την επίλυσή τους.

 

θ)θ) Ο χειρισμός θεμάτων διμερών σχέσεων και πολυμερών συμφωνιών για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

 

4) Της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας

 

Γ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων

 

1) Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Συντονισμού Ελεγκτικών Δραστηριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου)

β) Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων

γ) Τμήμα Αλιευτικών Δεδομένων

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων ανήκουν:

 

α) Η εφαρμογή του ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με μια συνολική προσέγγιση.

β) Ο έλεγχος και την επιθεώρηση για την τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας.

γ) Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων υποχρεωτικής συλλογής και την υποστήριξη των υπηρεσιών του τομέα.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Συντονισμού Ελεγκτικών Δραστηριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου)

 

α)α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ενιαίας Αρχής Ελέγχου του τομέα αλιείας για την εφαρμογή του Κοινοτικού και Εθνικού Συστήματος Ελέγχου.

 

β)β) Η κατάρτιση των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου της τήρησης των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και προϊόντων του τομέα της αλιείας που υλοποιούνται από τις εθνικές αρχές ελέγχου, η επικαιροποίηση ή τροποποίησή τους καθώς και η παρακολούθηση, επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των προβλεπόμενων από την αλιευτική νομοθεσία ελέγχων ετήσιων, τακτικών, έκτακτων και δειγματοληπτικών και η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου.

 

δ)δ) Η πιστοποίηση και κατάρτιση Μητρώου εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των αρμόδιων εθνικών αρχών ελέγχου αλιείας για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του τομέα της αλιείας.

 

ε)ε) Η ενημέρωση των εμπλεκομένων στις αλιευτικές δραστηριότητες και στο εμπόριο των αλιευτικών προϊόντων, αναφορικά με το σύστημα ελέγχων και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

στ)στ) Η καθιέρωση συστήματος εποπτείας των αρμοδίων αρχών για ορθή εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας.

 

ζ)ζ) Η συνεργασία με άλλες αρχές ελέγχου της χώρας, σε ότι αφορά τον έλεγχο των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και των τροφίμων, ώστε να επιτυγχάνεται το ενιαίο των ελέγχων.

 

η)η) Η σύνταξη εγχειριδίων, οδηγών, λογισμικών καθώς και την έκδοση σχεδίων αποφάσεων και κάθε είδους διοικητικών πράξεων για την υποβοήθηση του έργου των εθνικών αρχών ελέγχου.

 

θ)θ) Η εισήγηση των ρυθμίσεων για τη διοικητική συνεργασία των εθνικών αρχών ελέγχου της αλιείας.

 

β) Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων

 

α)α) Η εισήγηση των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων και προϊόντων του τομέα της αλιείας.

 

β)β) Η μέριμνα και εποπτεία εφαρμογής και τήρησης των διαδικασιών και αναφορών που απαιτούνται από τους υπόχρεους, σχετικά με την αδειοδότηση, την άσκηση αλιευτικών ή υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, την εκφόρτωση, τη ζύγιση, την εμπορία μέχρι και τη λιανική πώληση, καθώς και τις εισαγωγές, εξαγωγές, προϊόντων ενωσιακών και τρίτων χωρών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

γ)γ) Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, των αλιευμάτων και των κανόνων εμπορίας, μέσω συλλογής στοιχείων.

 

δ)δ) Η διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την τήρηση και εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη συλλεκτική αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην εμπορία, στη διακίνηση, στη μεταποίηση, στην εισαγωγή ή εξαγωγή των αλιευτικών προϊόντων και στους φορείς διοίκησης ή εκμετάλλευσης των αλιευτικών υποδομών.

 

ε)ε) Η λήψη μέτρων περιστολής των παραβάσεων των διατάξεων ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση των διαδικασιών είσπραξης και απόδοση των διοικητικών προστίμων και των λοιπών εσόδων από τις επιβαλλόμενες κυρώσεις της αλιευτικής νομοθεσίας ή από τη διαχείριση των εκφορτώσεων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και η εισήγηση για την απόδοσή τους για τους σκοπούς ελέγχου ή για την κάλυψη των δαπανών ελέγχου.

 

ζ)ζ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης του Τμήματος Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων του αερολιμένων Αθηνών και των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και προϊόντων.

 

η)η) Ο καθορισμός τελών και των διαδικασιών είσπραξης και απόδοσή τους, που αφορούν ιδίως τη διενέργεια των προβλεπόμενων υποχρεωτικών ελέγχων, της επικύρωσης πιστοποιητικών αλιευμάτων.

 

θ)θ) Ο έλεγχος των συλλογικών δραστηριοτήτων των απασχολούμενων στη συλλεκτική αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων.

 

ι)ι) Η λήψη μέτρων για την επίτευξη των σκοπών και της καλής λειτουργίας των ιχθυοσκαλών, ιχθυαγορών και η εποπτεία του φορέα διοίκησης και διαχείρισης αυτών, ως προς την καλή διαχείριση.

 

ι)α)ι)α) Ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συμμόρφωσης υπόχρεων αναφορικά με τις στοιχειώδεις κοινές προδιαγραφές εμπορίας σε όλα τα στάδια σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)β)ι)β) Ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συμμόρφωσης υπόχρεων αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης για την ενημέρωση του καταναλωτή σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)γ)ι)γ) Ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των Πιστοποιητικών Αλιευμάτων.

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση στο Συμβούλιο Αλιείας ή στην Ειδική Επιτροπή Εκδίκασης αναφορικά με τις αλιευτικές προσφυγές που υποβληθεί λόγω επιβολής κυρώσεων της ενωσιακής και εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας.

 

γ) Τμήμα Αλιευτικών Δεδομένων

 

α)α) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και διάχυση στοιχείων που αφορούν το σύνολο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

 

β)β) Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη και τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) καθώς και όλων των εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

γ)γ) Η διαχείριση, έλεγχος, ανάλυση, επαλήθευση και αξιολόγηση στοιχείων που εισάγονται στο Ο.Σ.Π.Α. και η συνεργασία με το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και άλλα πληροφοριακά συστήματα του συναρμόδιων Υπουργείων.

 

δ)δ) Ο καθορισμός αναγκών για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ο.Σ.Π.Α.

 

ε)ε) Η συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ στο πεδίο των απογραφικών και δειγματοληπτικών στατιστικών ερευνών, αναφορικά με τον εν γένει αλιευτικό τομέα.

 

στ)στ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων αλιευτικής παραγωγής, ποσοστώσεων, ειδών υπό καθεστώς προστασίας εισαγωγών, εξαγωγών, αλιευτικού στόλου, σχετικά με την εφαρμογή Τεχνικών και Διαχειριστικών Μέτρων Αλιείας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

ζ)ζ) Η συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων παραγωγής κ.λ.π. των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων όπως σκαφών, μονάδων εκτροφής ή εξυγίανσης υδρόβιων οργανισμών, μεταποιητικών μονάδων, μονάδων εμπορίας, διακίνησης και μεταποίησης και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χωροταξική κατανομή τους και τη βιωσιμότητά τους.

 

η)η) Η μέριμνα για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, ηλεκτρονικών επικυρώσεων κ.λ.π.

 

θ)θ) Η δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας για το κοινό και δημιουργία απόρρητου τμήματος ιστοσελίδας για επιχειρησιακές πληροφορίες, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, η ανάπτυξη λογισμικών ή συστημάτων υποστήριξης του τομέα της αλιείας και η λειτουργία γραφείου υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

 

η)η) Η ενημέρωση και υποστήριξη των χρηστών για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων.

 

4) Της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.