Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Αιγαίου, Κρήτης καθώς και Μακεδονίας-Θράκης, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων που τις συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.

 

α)α) Η πραγματοποίηση των προγραμμάτων των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στον χώρο ευθύνης τους με τη συνεργασία των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου και Γεωτεχνικές υπηρεσίες τοπικών αυτοδιοικήσεων πρώτου και δευτέρου βαθμού ή άλλων φορέων (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών). Η υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, την παρακολούθηση της εξέλιξης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, την αντιμετώπιση θεμάτων συλλογικών και υποχρεωτικών καταπολεμήσεων, τις δοκιμές νέων μεθόδων και μέσων εφαρμογής καταπολέμησης των φυτοπαρασίτων, την πληροφόρηση και εκπαίδευση των παραγωγών και κάθε ενδιαφερομένου σε θέματα φυτοπροστασίας και σε όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και σε θέματα ολοκληρωμένης παραγωγής, πιστοποίησης, διάδοσης γνώσης, προώθησης θεμάτων κ.α.).

 

β)β) Η παρακολούθηση χορήγηση οδηγιών προς τις υπηρεσίες που ασκούν Φυτοϋγειονομικό έλεγχο και ο συντονισμός του έργου που εκτελείται από τις υπηρεσίες αυτές σ' ότι αφορά το φυτοϋγειονομικό έλεγχο.

 

γ)γ) Η εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, από τους ορισμένους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές σύμφωνα με τα καθήκοντά τους

 

δ)δ) Η παρακολούθηση και υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά τη συντήρηση των αποθηκευμένων προϊόντων και τις απεντομώσεις.

 

ε)ε) Η συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών, βιολογικών και φαινομενολογικών παρατηρήσεων υπαίθρου και εργαστηρίου με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση με την έκδοση δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων και άλλων τεχνικών δελτίων καθώς και η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται στην εφαρμογή των γεωργικών προειδοποιήσεων και στις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

στ)στ) H διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων υπολειμμάτων (βιολογικός, χημικός, τοξικολογικός) των γεωργικών φαρμάκων στα φυτικά προϊόντα και σε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά στα πλαίσια της υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης με βάση τον Κανονισμό 396/2005, που καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων στα προϊόντα αυτά ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος της ποιότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με χώρο ευθύνης όλη τη χώρα. Παράλληλα ο τεχνικός έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην έγκριση κυκλοφορίας και στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων στο χώρο ευθύνης του, σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

η)η) Η διενέργεια ελέγχων για τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, για την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις (άρθρο 8 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012)).

 

θ)θ) Ο συντονισμός και η υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σ' ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των γεωργικών φαρμάκων και την καταλληλότητα των μηχανημάτων, μέσων και συσκευών που προορίζονται για την καταπολέμηση των εχθρών των φυτών.

 

ι)ι) Η μέριμνα για την προμήθεια και κατανομή των αναγκαίων υλικών και εφοδίων για την εφαρμογή του έργου φυτοπροστασίας στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

 

ι)α)ι)α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ιχνηλασιμότητας των γεωργικών προϊόντων από τους χώρους παραγωγής ως την κατανάλωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και των θεμάτων τιμών και κόστους.

 

ι)β)ι)β) Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες επιτροπές για αμπελοοινικά θέματα.

 

ι)γ)ι)γ) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα εργαστήρια προστασίας φυτικής παραγωγής - φυτοϋγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, την παρακολούθηση της εξέλιξης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση που έχει σχέση με την φυτοπροστασία.

 

ι)δ)ι)δ) Η οργάνωση ενημερωτικών συσκέψεων για την παροχή τεχνικών οδηγιών και η διοργάνωση ημερίδων για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενο με στόχο την προώθηση των νέων πολιτικών σε θέματα φυτοπροστασίας, φυτοϋγείας και ποιοτικών ελέγχου.

 

ι)ε)ι)ε) Η εξέταση φυτοπαθολογικών δειγμάτων ασθενών φυτών που προσκομίζονται στο Εργαστήριο, επιτόπια εξέταση εφόσον είναι αναγκαία, φυτοπαθολογικών προβλημάτων της περιοχής, παροχή οδηγιών πρόληψης και θεραπείας φυτονόσων, εκτίμηση ζημιών από εχθρούς και ασθένειες (τοπικά).

 

ι)στ)ι)στ) Οι έλεγχοι καταλληλότητας, ασφάλειας και υγιεινής των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων από τα Λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και από τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία, που εμπίπτουν στους εκτελεστικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ι)ζ)ι)ζ) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων (ποιοτικός έλεγχος) δειγμάτων νωπών, επεξεργασμένων ή μεταποιημένων προϊόντων, προερχόμενα από οποιοδήποτε στάδιο διακίνησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συντελεστές ποιότητας και η ανταπόκριση αυτών στις σχετικές προδιαγραφές για χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών.

 

ι)η)ι)η) Η εργαστηριακή εξέταση (ποιοτικός έλεγχος) δειγμάτων νωπών, επεξεργασμένων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, καθώς και βοηθητικών υλών για την παρασκευή αυτών, με σκοπό την ανίχνευση τυχόν νοθειών ή χρήσεως απαγορευμένων χημικών ουσιών, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

 

ι)θ)ι)θ) Η μελέτη και η εργαστηριακή εξέταση (ποιοτικός έλεγχος) κάθε σχετικού με τη βελτίωση της ποιότητας των νωπών, επεξεργασμένων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων θέματος, είτε εξ' ιδίας πρωτοβουλίας, είτε ύστερα από ανάθεση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

κ)κ) Η μελέτη και η εργαστηριακή εξέταση (ποιοτικός έλεγχος) της μεταβολής των συντελεστών ποιότητας των νωπών, επεξεργασμένων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, σε συνάρτηση προς το χρόνο, θερμοκρασίας, υγρασία και λοιπούς συντελεστές, με σκοπό τη συναγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων για την υπό καλύτερες συνθήκες συντήρηση αυτών.

 

κ)α)κ)α) Η μελέτη και η εργαστηριακή εξέταση της επίδρασης των διαφόρων ειδών των μέσων συσκευασίας στην ποιότητα των προϊόντων που περιέχονται σ' αυτά και της επίδρασης των προϊόντων στα μέσα συσκευασίας.

 

κ)β)κ)β) Η εργαστηριακή εξέταση κρασιών και γλευκών (ποιοτικός έλεγχος) που υπόκεινται σε καθεστώς παρεμβάσεων και διακινούνται μέσα στη χώρα ή προορίζονται για εξαγωγή.

 

κ)γ)κ)γ) Οι αναλύσεις δειγμάτων αμπελοοινικών προϊόντων (ποιοτικός έλεγχος), που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητας κάθε εργαστηρίου ή παίρνονται οίκοθεν, για διαπίστωση τυχόν νοθείας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

 

κ)δ)κ)δ) Οι αναλύσεις δειγμάτων οινικών προϊόντων (ποιοτικός έλεγχος) για την επίλυση διαφορών μεταξύ των υπηρεσιών και των ιδιωτών (διαιτησία).

 

κ)ε)κ)ε) Η οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκπαιδεύσεων ή έκδοσης τεχνικών δελτίων για την ενημέρωση, κατάρτιση και την παροχή τεχνικών οδηγιών στους εμπλεκόμενους, σε όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, για θέματα ποιοτικού ελέγχου.

 

κ)στ)κ)στ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα θέματα ποιοτικού ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύει, από τους ορισμένους ποιοτικούς ελεγκτές σύμφωνα με τα καθήκοντά τους.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά θέματα ποιοτικού ελέγχου.

 

κ)η)κ)η) Η εποπτεία, η παρακολούθηση, η επίβλεψη, ο συντονισμός, και ο έλεγχος των ποιοτικών ελεγκτών της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Τμήματος, με σκοπό την ενιαία και σωστή εφαρμογή της τυποποίησης και άσκησης του ποιοτικού ελέγχου.

 

κ)θ)κ)θ) Η παρακολούθηση, προώθηση, εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων και διαταγών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που σχετίζονται με την τυποποίηση και ποιοτικό έλεγχο των διακινούμενων, εξαγομένων ή εισαγομένων οπωροκηπευτικών, με δυνατότητα απαγόρευσης της διακίνησης, εξαγωγής ή εισαγωγής, φορτίων ακόμη και εάν έχει αποπερατωθεί ο ποιοτικός έλεγχος και έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

 

λ)λ) Η διενέργεια του επανελέγχου των απορριφθέντων φορτίων νωπών, επεξεργασμένων ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών από τον πρωτοβάθμιο ποιοτικό έλεγχο. Σε περίπτωση αδυναμίας του Τμήματος ο επανέλεγχος γίνεται από τον τακτικό ελεγκτή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Στην περίπτωση που το φορτίο έχει απορριφθεί πρωτοβάθμια από τον τακτικό ελεγκτή και το Τμήμα αδυνατεί να παραστεί στον επανέλεγχο, ο επανέλεγχος γίνεται από το Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

 

λ)α)λ)α) Η υποχρεωτική εκπροσώπηση του Τμήματος σε Επιτροπές, όπου αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, όσο και στους λοιπούς επανελέγχους.

 

λ)β)λ)β) Οι ανωτέρω αρμοδιότητες (κ)η)κ)η), (κ)θ)κ)θ), (λ)λ) και (λ)α)λ)α) ασκούνται από γεωπόνους με ειδίκευση και πείρα σε θέματα τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που ορίζονται ως επόπτες και αναπληρωτές αυτών με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

λ)γ)λ)γ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων:

 

α)α)α) ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών,

β)β)β) ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και

γ)γ)γ) ποιοτικού ελέγχου.

 

β) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων.

 

α)α) Η δοκιμή και ο έλεγχος όλων των παραγόμενων στη χώρα, εισαγόμενων και εξαγόμενων σπόρων.

 

β)β) Ο συντονισμός του ελέγχου και της πιστοποίησης του παραγόμενου στη χώρα πολλαπλασιαστικού υλικού πατάτας και κηπευτικών.

 

γ)γ) Η έκδοση πιστοποιητικών εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων.

 

δ)δ) Ο ιολογικός έλεγχος του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού πριν τούτο δοθεί στην καλλιέργεια.

 

ε)ε) Ο ιολογικός έλεγχος των μητρικών φυτειών των κρατικών κτημάτων (δενδρωδών, θαμνωδών, αμπέλου, ανθοκομικών κ.λ.π.).

 

στ)στ) Η παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου για εγκατάσταση μητρικών φυτειών.

 

ζ)ζ) Ο ιολογικός έλεγχος της πατάτας.

 

η)η) Η παρακολούθηση της φυτοϋγιεινής κατάστασης των σποροκαλλιεργειών πατάτας.

 

θ)θ) Η εργαστηριακή εξέταση των σποροκαλλιεργειών και καλλιεργειών πατάτας.

 

ι)ι) Ο συντονισμός, έλεγχος και πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών, θαμνωδών, αμπέλου και καλλωπιστικών φυτών.

 

γ) Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών

 

α)α) Η μελέτη και αξιολόγηση νέων δημιουργιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών με σκοπό την εγγραφή τους στον Εθνικό Κατάλογο Ειδών και Ποικιλιών.

 

β)β) Ο έλεγχος της ταυτότητος των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

γ)γ) Η μελέτη των ποικιλιών για τη χορήγηση πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας.

 

δ)δ) Ο έλεγχος υλικού εκκινήσεως των πολλαπλασιαζόμενων σπόρων στην επικράτεια και ο μετέλεγχος του αναπαραγωγικού υλικού των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, οι οποίες τίθενται στο εμπόριο.

 

δ) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών

 

α)α) Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων που εξαγοράζονται σε οποιαδήποτε μορφή ταξινόμησης, η παροχή οδηγιών και ο έλεγχος εναποθήκευσης, συντήρησης, διακίνησης κ.λ.π. των δημητριακών και μεταποιημένων προϊόντων τους.

 

β)β) Η τεχνική παρακολούθηση, εκπαίδευση προσωπικού και γενικά υποβοήθηση της καλής λειτουργίας των Κέντρων Παρέμβασης στα δημητριακά.

 

γ)γ) Η δειγματοληψία για τη διενέργεια διαιτησίας σε περιπτώσεις διαφορών οποιασδήποτε μορφής αγορά -πώληση και με αμοιβή.

 

δ)δ) Η δειγματοληψία πάνω στα εισαγόμενα και εξαγόμενα δημητριακά και βιομηχανικά παράγωγα τους, με τη συνεργασία ομοειδών υπηρεσιών του εξωτερικού και του εσωτερικού που έχουν σχέση με το ίδιο αντικείμενο.

 

ε)ε) Η διενέργεια εξετάσεων, φυσικών και χημικών αναλύσεων στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο βάσει ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2005 από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιοτικής κατάταξης των δημητριακών και των παραγώγων τους σε εισαγωγές - εξαγωγές -διαιτησίες - κοινοτικές επιδοτήσεις, κ.λ.π.

 

στ)στ) Η αγροτεχνική οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής, πιστοποίηση και τυποποίηση του σκληρού σιταριού κατά ποικιλία και ζώνες καλλιέργειας.

 

ζ)ζ) Η προκαταρκτική εξέταση πάνω στην παραγωγή δημητριακών κάθε νέας σοδειάς όλης της χώρας και η προώθηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

 

η)η) Ο ποιοτικός έλεγχος επιλέξιμων ποικιλιών σκληρού σίτου για την ειδική πριμοδότηση ποιότητας.

 

θ)θ) Ο ποιοτικός έλεγχος κατ' έτος στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δωρεάν διανομή ρυζιού στους απόρους της χώρας.

 

ε) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων

 

α)α) Η ενημέρωση, συνεργασία και παροχή συμβουλών στους καλλιεργητές, με βάση τα υπάρχοντα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα, για την αντιμετώπιση στην πράξη, προβλημάτων που έχουν σχέση με τη θρέψη, λίπανση και φυτοπροστασία των καλλιεργητών καθώς και τον έλεγχο των λιπασμάτων.

 

β)β) Ο καθορισμός των αναγκαίων και απαραίτητων προεργασιών και του τρόπου δειγματοληψίας δειγμάτων εδαφών, νερών, φύλλων και φυτικών ιστών κατά περίπτωση.

 

γ)γ) Η παραλαβή δειγμάτων εδαφών, λιπασμάτων, νερών, φύλλων και άλλων φυτικών μερών και η προετοιμασία αυτών για εργαστηριακές εξετάσεις και αναλύσεις.

 

δ)δ) Η εκτέλεση των απαραίτητων αναλύσεων και λοιπών οικολογικών εργασιών στα δείγματα εδαφών, νερών και λιπασμάτων.

 

ε)ε) Ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας, σε θρεπτικά και άλλα στοιχεία των δειγμάτων φύλλων, φυτικών ιστών και λιπασμάτων.

 

στ)στ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παροχή οδηγιών, τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων θρέψης και λίπανσης των εδαφών όσο και για την καταλληλότητα τους για την εγκατάσταση νέων καλλιεργειών.

 

ζ)ζ) Οι μικροσκοπικές εξετάσεις και απομονώσεις των παρασίτων στα προσκομιζόμενα δείγματα των ασθενών φυτών.

 

η)η) Η αξιολόγηση των αναλυτικών δεδομένων ή των φυτοπαθολογικών εξετάσεων, κατά περίπτωση και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

θ)θ) Η τήρηση αρχείου με τα φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστικά των εδαφών που εξετάσθηκαν, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για την μορφολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών που καλλιεργούνται στους νομούς αρμοδιότητας.

 

ι)ι) Η εξέταση δειγμάτων φυτών που έχουν προσβληθεί από διάφορα φυτοπαθολογικά αίτια, και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων τους.

 

ι)α)ι)α) Η συνεργασία με την αρμόδια για τα λιπάσματα Διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου για την άσκηση της εφαρμογής της πολιτικής των λιπασμάτων στον τομέα της αρμοδιότητάς του και η διερεύνηση βιολογικών και χημικών κριτηρίων ενδεικτικότητας και αποτελεσματικότητας προγραμμάτων λιπάνσεων.

 

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης

 

α)α) Ο έλεγχος της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στους σποροπαραγωγικούς αγρούς σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς και η συμπλήρωση δελτίων καλλιεργητικού ελέγχου.

 

β)β) Ο έλεγχος της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στα φυτώρια σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς, η λήψη δειγμάτων χώματος και νερού.

 

γ)γ) Ο έλεγχος της παραγωγής και η πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων παραγόμενου με τεχνικές πολλαπλασιασμού in vitro.

 

δ)δ) Ο έλεγχος της παραγωγής και η πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου.

 

ε)ε) Ο έλεγχος των συνθηκών διατήρησης και πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού στις εγκαταστάσεις διαλογής, τυποποίησης, αποθήκευσης και συντήρησης.

 

στ)στ) Ο έλεγχος των εργασιών τυποποίησης, συσκευασίας και ανασυσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

ζ)ζ) Η δειγματοληψία σπόρων για πιστοποίηση.

 

η)η) Ο εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων σπόρων προς πιστοποίηση με αναλύσεις βλαστικής ικανότητας, καθαρότητας, προσδιορισμού άλλων ειδών, κ.λ.π.

 

θ)θ) Η συμπλήρωση αναλυτηρίων με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων σπόρων προς πιστοποίηση και αποστολή τους στο Σταθμό Ελέγχου Σπόρων.

 

ι)ι) Η εκτύπωση - χορήγηση επίσημων ετικετών και τελική πιστοποίηση σπόρων.

 

ι)α)ι)α) Η χορήγηση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων σχετικά με την σποροπαραγωγή όλων των ειδών.

 

ι)β)ι)β) Η δειγματοληψία αποθεμάτων σπόρων σποράς.

 

ι)γ)ι)γ) Ο εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων αποθεμάτων σπόρων με αναλύσεις βλαστικής ικανότητας, καθαρότητας, προσδιορισμού άλλων ειδών, κ.λ.π.

 

ι)δ)ι)δ) Η συμπλήρωση αναλυτηρίων με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων αποθεμάτων σπόρων και αποστολή τους στο Σταθμό Ελέγχου Σπόρων.

 

ι)ε)ι)ε) Η χορήγηση ετικετών επανελέγχου στα αποθέματα σπόρων σποράς.

 

ι)στ)ι)στ) Η αποστολή ποσοστού από τα εξεταζόμενα δείγματα στο Σταθμό Ελέγχου Σπόρων για δευτεροβάθμιο έλεγχο και στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών για μετέλεγχο.

 

ι)ζ)ι)ζ) Ο έλεγχος τηρούμενων βιβλίων σπορ/κών και φυτωριακών επιχειρήσεων.

 

ι)η)ι)η) Η είσπραξη ανταποδοτικών τελών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

ι)θ)ι)θ) Η συμπλήρωση πινάκων με στοιχεία παραγωγής και πιστοποίησης και αποστολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

κ)κ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε περιπτώσεις παραβάσεων.

 

κ)α)κ)α) Ο έλεγχος της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, που αποκτάται ενδοκοινοτικά ή που εισάγεται από τρίτες χώρες τόσο στα καταστήματα εμπορίας, όσο και στις αποθήκες και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό εμπορεύεται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς και αποθηκεύεται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

κ)β)κ)β) Ο έλεγχος δικαιολογητικών και δειγματοληψία πολλαπλασιαστικού υλικού κατά την ενδοκοινοτική απόκτησή του ή την εισαγωγή του από τρίτες χώρες.

 

κ)γ)κ)γ) Ο έλεγχος και δειγματοληψία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών βαμβακιού, αραβοσίτου, ζαχαροτεύτλων, σόγιας, ελαιοκράμβης και τομάτας για μεταποίηση για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρους και αποστολή κωδικοποιημένων δειγμάτων σε εγκεκριμένα εργαστήρια.

 

κ)δ)κ)δ) Ο έλεγχος και δειγματοληψία πατατόσπορου που αποκτάται ενδοκοινοτικά και αποστολή δειγμάτων για ιολογικό έλεγχο στο Σταθμό Ελέγχου Αγενούς πολλαπλασιαστικού Υλικού και για μετέλεγχο στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.

 

κ)ε)κ)ε) Ο έλεγχος τηρούμενων βιβλίων επιχειρήσεων εμπορίας.

 

κ)στ)κ)στ) Η είσπραξη ανταποδοτικών τελών για ελέγχους πολλαπλασιαστικού υλικού που αποκτήθηκε ενδοκοινοτικά ή εισήχθη από τρίτες χώρες.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε περιπτώσεις παραβάσεων.

 

κ)η)κ)η) Ο έλεγχος της εμπορίας των εγχωρίως παραγόμενων λιπασμάτων, των λιπασμάτων ενδοκοινοτικής απόκτησης και των λιπασμάτων εισαγωγής από τρίτες χώρες, τόσο στα καταστήματα εμπορίας όσο και στους αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσης, η τήρηση των προδιαγραφών σήμανσης των συσκευασιών και η εμπορία μόνο των εγκεκριμένων τύπων λιπασμάτων.

 

κ)θ)κ)θ) Η δειγματοληψία λιπασμάτων και αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο της σύστασής τους.

 

λ)λ) Η υποδοχή αιτήσεων, έλεγχος δικαιολογητικών και δειγματοληψία για ενδοκοινοτική απόκτηση λιπασμάτων για ιδία χρήση.

 

λ)α)λ)α) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε περιπτώσεις παραβάσεων.

 

λ)β)λ)β) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β', Μητρώου επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Δ' (φυτωριακών), Μητρώου φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α' και Β' και Μητρώου επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α' και Β'.

 

λ)γ)λ)γ) Η υποδοχή αιτήσεων για αναγγελίες έναρξης - ανανεώσεις αναγγελιών για επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β', για επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Δ' (φυτωριακών), για φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α' και Β', για επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α' και Β', διοικητικοί έλεγχοι των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γνωμάτευση - εισήγηση και διαβίβασή τους στα Τμήματα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

λ)δ)λ)δ) Η υποδοχή αιτήσεων για αναγγελίες έναρξης - ανανεώσεις αναγγελιών για σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Δ' (σποροπαραγωγικών), για επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α' και για φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου, διοικητικοί έλεγχοι των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γνωμάτευση - εισήγηση και διαβίβασή τους στα Τμήματα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου τηρούνται τα αντίστοιχα Μητρώα.

 

λ)ε)λ)ε) Η επιτόπιοι έλεγχοι στα καταστήματα εμπορίας, στους χώρους διαλογής, τυποποίησης, αποθήκευσης και συντήρησης και στις φυτωριακές εγκαταστάσεις για την έκδοση ή ανανέωση αναγγελιών έναρξης.

 

λ)στ)λ)στ) Ο έλεγχος απασχόλησης τεχνικού υπευθύνου.

 

λ)ζ)λ)ζ) Η είσπραξη προβλεπόμενων παραβόλων για την έκδοση ή ανανέωση των αναγγελιών έναρξης.

 

λ)η)λ)η) Η έκδοση βεβαιώσεων για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατόπιν διοικητικού ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

λ)θ)λ)θ) Ο πολλαπλασιασμός και η διάθεση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως άρριζων μοσχευμάτων αμπέλου, δενδρυλλίων μηλιάς, μουριάς, παραφυάδων λεπτοκαρυάς, νάνων υποκειμένων μηλιάς και εμβολίων οπωροφόρων δέντρων, καθώς και βελτιωμένων ποικιλιών δέντρων.

 

μ)μ) Η παρακολούθηση μητρικών φυτειών αμπέλου και οπωροφόρων δέντρων.

 

μ)α)μ)α) Η εγκατάσταση και παρακολούθηση διαφόρων συλλογών αξιολόγησης ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων και διαφόρων πειραματικών και δοκιμαστικών αγρών ετησίων φυτών σε συνεργασία με διάφορα ιδρύματα και η παραγωγή και διάθεση βελτιωμένων ποικιλιών δέντρων και η εγκατάσταση δοκιμαστικών και αποδεικτικών καλλιεργειών.

 

μ)β)μ)β) Η μέριμνα του προγραμματισμού των μητρικών φυτειών, αμπέλου αντιφυλλοξηρικών ποικιλιών, ο πολλαπλασιασμός και η διάδοση βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου και η εν γένει συμβολή στην ανασύσταση των κατεστραμμένων από τη φυλλοξήρα αμπελώνων.

 

μ)γ)μ)γ) Η δυνατότητα εκμίσθωσης ελεύθερων φυτείας αγροτεμαχίων και εξοπλισμού.

 

μ)δ)μ)δ) Η διενέργεια ελέγχων και η λήψη δειγμάτων λιπασμάτων και ζωοτροφών και αποστολή αυτών (δειγμάτων) στα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και στα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων.

 

ζ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών

 

α)α) Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών και ο συντονισμός των εποπτών των περιφερειακών ενοτήτων αρμοδιότητάς του για την εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και η συλλογή των σχετικών στοιχείων ελέγχου ζωοτροφών.

 

β)β) Η διενέργεια αναλύσεων ζωοτροφών: προετοιμασία όλων των δειγμάτων και εκτέλεση των απαραίτητων αναλύσεων, βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων, έλεγχος της ακρίβειας των αναλύσεων, οργάνωση του εργαστηρίου για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αναλύσεων και διατήρηση αρχείου δειγμάτων και αποτελεσμάτων καθώς και η τήρηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου.

 

γ)γ) Η εκτέλεση μικροσκοπικών αναλύσεων (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Λυκόβρυσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για προσδιορισμό μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών) και μικροβιολογικών εξετάσεων και προσδιορισμών σε ζωοτροφές.

 

δ)δ) Η εκτέλεση χημικών αναλύσεων (οργανικά και ανόργανα θρεπτικά συστατικά, ιχνοστοιχεία κ.λ.π.) και φυσικών προσδιορισμών σε ζωοτροφές καθώς και η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός ανεπιθύμητων ουσιών (μυκοτοξίνες, γκοσσυπόλη, αδιάλυτα συστατικά σε λίπη και έλαια - ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης, κ.λ.π.).

 

ε)ε) Η εκτέλεση βιολογικών εξετάσεων και μετρήσεων σε ζωοτροφές (γονιδιακή ταυτοποίηση μέσω Real - Time PCR - ΕΕΚΥΖ Θεσσαλονίκης).

 

στ)στ) Η διενέργεια δειγματοληψίας ζωοτροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και ελέγχων σε επιχειρήσεις ζωοτροφών.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος ετικετών ζωοτροφών και λοιπών παραστατικών εγγράφων παρασκευής και κυκλοφορίας τους

 

η)η) Ο έλεγχος συσκευασίας και διακίνησης εν γένει των ζωοτροφών. Η εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο και στις παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας ζωοτροφών καθώς και η διερεύνηση και προώθηση περιπτώσεων παραβάσεων στην κεντρική αρμόδια αρχή για προετοιμασία εισήγησης για επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 

θ)θ) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της υπηρεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

 

ι)ι) Η διενέργεια προγραμμάτων σε συνεργασία ή όχι με φορείς, άλλες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της χώρας, σε θέματα ζωοτροφών.

 

ι)α)ι)α) Η εκπροσώπηση σε κοινοτικά όργανα για θέματα εργαστηριακών ελέγχων.

 

ι)β)ι)β) Πραγματοποίηση αναλύσεων ζωοτροφών σε δείγματα που αποστέλλονται από ιδιώτες στα πλαίσια αυτοελέγχου τους.

 

η) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

 

α)α) Η τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των ζώων και τη μελέτη όλων των θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τη γενετική βελτίωση των ζώων.

 

β)β) Η μετέπειτα επεξεργασία, αξιοποίηση των στοιχείων, των προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων και της τεχνητής σπερματέγχυσης ως και την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ευθύνη του προγράμματος του απογονικού ελέγχου των ζώων

 

γ)γ) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος, των προγραμμάτων διατήρησης και διάσωσης των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση και καταγραφή των αυτόχθονων πληθυσμών αγροτικών ζώων και γενικότερα, των γενετικών ζωικών πόρων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

 

ε)ε) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος αναπαραγωγής προβάτων έναντι των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών.

 

στ)στ) Ο έλεγχος των αναγνωρισμένων φορέων τήρησης γενεαλογικών βιβλίων αγροτικών ζώων.

 

ζ)ζ) Η χορήγηση έγκρισης άδειας εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες.

 

η)η) Ο ζωοτεχνικός έλεγχος στις πύλες εισόδου και ο έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες για τη διατήρηση των εισαγόμενων αναπαραγωγών ζώων από τρίτες χώρες.

 

θ)θ) Ο ζωοτεχνικός έλεγχος στην εμπορία και διακίνηση του σπέρματος.

 

ι)ι) Η εφαρμογή προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης και συγχρονισμού οίστρου στα αγροτικά ζώα στις περιπτώσεις εφαρμογής γενετικής βελτίωσης.

 

ι)α)ι)α) Η τεχνική και επιστημονική στήριξη στους κτηνοτρόφους και σε τοπικούς φορείς της περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς και οι ενέργειες ενημέρωσής τους για την βελτίωση, εκτροφή, αναπαραγωγή και διατροφή του ζωικού κεφαλαίου τους και για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης.

 

ι)β)ι)β) Η πιστοποίηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 79/2000

 

ι)γ)ι)γ) Η έκδοση βεβαιώσεων για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ποιοτικό και ποσοτικό παρακράτημα).

 

ι)δ)ι)δ) Η ενημέρωση κτηνοτρόφων ως προς την χωροταξική κατανομή των φυλών των αγροτικών ζώων ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατότητα των αποδόσεων τους.

 

ι)ε)ι)ε) Η αξιολόγηση και επιλογή της περιοχής, του είδους, της φυλής και εκτροφής που θα εφαρμοστούν προγράμματα γενετικής βελτίωσης.

 

ι)στ)ι)στ) Η δημοσίευση αποτελεσμάτων και προτάσεων για τον έλεγχο αποδόσεων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η διοργάνωση ημερίδων μέσω των φορέων που συμμετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης καθώς και η ενημέρωση κτηνοτρόφων σε ζωοτεχνικά θέματα με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

θ) Τμήμα Κτηνιατρικής

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Κτηνιατρικής είναι αυτές των Γραφείων που τα συγκροτούν.

 

ι) Τμήμα ή Γραφείο Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος

 

α)α) Εκπαιδευτική αποστολή, δικαιοδοσία και δραστηριότητα όσον αφορά τους ασχολούμενους με τα επαγγέλματα κρέατος σε θέματα:

 

α)α)α) Τεχνολογίας σφαγείων, συστηματικής διαδικασίας σφαγής και επεξεργασίας των διαφόρων ειδών σφαγίων ζώων, παραγωγή και προετοιμασία του κρέατος αυτών.

β)β)β) Επεξεργασίας και αξιοποίησης των διαφόρων παραπροϊόντων σφαγής των παραγωγικών ζώων.

γ)γ)γ) Υγιεινής παραγωγής, επεξεργασίας διακίνησης και συντήρησης του κρέατος και των προϊόντων αυτού.

δ)δ)δ) Εμπορίας και διαμόρφωσης των τιμών των κρεάτων των διαφόρων κατηγοριών σφαγίων ζώων.

ε)ε)ε) Ποιοτικής κατάταξης (ταξινόμησης, των σφαγίων των παραγωγικών ζώων).

στ)στ)στ) Επιμόρφωσης των κτηνιάτρων των περιφερειακών υπηρεσιών στην ταξινόμηση σφαγίων.

 

β)β) Ενημερωτική αποστολή, δικαιοδοσία και δραστηριότητα στα θέματα α)α)α), β)β)β), γ)γ)γ), δ)δ)δ), ε)ε)ε) της υποπερίπτωσης α)α', καθώς και περιοδική ενημέρωση, εποπτεία και συντονισμός του έργου των περιφερειακών κτηνιατρικών και ενδεχομένως άλλων υπηρεσιών σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων.

 

γ)γ) Ερευνητική αποστολή, δικαιοδοσία και δραστηριότητες στα θέματα α)α)α), β)β)β), γ)γ)γ), δ)δ)δ), ε)ε)ε) της υποπερίπτωσης αα'.

 

δ)δ) Συλλογή και αξιολόγηση των κατά περίπτωση στοιχείων ταξινόμησης και εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια Ενωσιακά Όργανα για θέματα τεχνολογίας, ποιότητας κρέατος και ταξινόμησης σφαγίων.

 

ι)α) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου

 

α)α) Η πραγματοποίηση κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας στα ζώα και τα προϊόντα τους που προέρχονται από τρίτες χώρες και έχουν καθοριστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Από το Συνοριακό Σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου επιτρέπεται η είσοδος μόνον εκείνων των ειδών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης που καθορίζονται από τις εκάστοτε κτηνιατρικές διατάξεις.

 

β)β) Λειτουργεί και ως σημείο εξόδου από το έδαφος της χώρας ζώων και των προϊόντων τους. Ως σημείο εξόδου επίσης θεωρείται κάθε τόπος που βρίσκεται σε άμεση προσέγγιση με τα εξωτερικά σύνορα της χώρος, είναι συνδεδεμένος με το σύστημα Η/Υ ΑΝΙΜΟ και διαθέτει τελωνειακή υποδομή. Την ευθύνη των κτηνιατρικών ελέγχων για τα εξαγόμενα ζώα ή ζωικά προϊόντα αναλαμβάνουν σ' αυτήν την περίπτωση οι κτηνιατρικές αρχές της Περιφέρειας.

 

γ)γ) Ο κτηνιατρικός έλεγχος και ο έλεγχος των συνθηκών μεταφοράς κάθε είδους ζώου, ζωικών προϊόντων και ορισμένων φυτικών προϊόντων (σανός, άχυρο), τα οποία προέρχονται από το έδαφος τρίτης χώρας και εισέρχονται στο Ελληνικό έδαφος και αυτό ανεξάρτητα από τον τελωνειακό προορισμό τους. Ο κτηνιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει: α)α)α) έλεγχο εγγράφων β)β)β) έλεγχο ταυτότητας, προκειμένου να εξακριβωθεί η καταγωγή, ο μεταγενέστερος προορισμός καθώς και ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται, ανταποκρίνονται στις εγγυήσεις που απαιτούνται για κάθε είδος ζώου ή προϊόντος από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις γ)γ)γ) φυσικό έλεγχο του ίδιου του ζώου ή προϊόντος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση των ζώων, μακροσκοπικό έλεγχο κάθε παρτίδας προϊόντων, ενδεχόμενες εργαστηριακές εξετάσεις στο ζώο και στα ζωικά προϊόντα καθώς και ενδεχόμενη επίσημη δειγματοληψία για κάθε είδους εργαστηριακή εξέταση που θεωρείται αναγκαία προς επιβεβαίωση της καταλληλότητας των εισαγομένων ζώων και ζωικών προϊόντων.

 

δ)δ) Η διεξαγωγή απλών εργαστηριακών ελέγχων που κρίνονται αναγκαίοι από τον κτηνίατρο του Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγχου

 

ε)ε) Η μέριμνα για τη σταύλιση, τη διατροφή, το πότισμα και εάν είναι ανάγκη την περίθαλψη των ζώων που παραμένουν για ανάπαυση ή απομόνωση στις εγκαταστάσεις του Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγχου.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση ζωικών προϊόντων και μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για τον καθορισμό και την απολύμανση των σταυλικών εγκαταστάσεων μετά την αναχώρηση κάθε παρτίδας ζώου.

 

η)η) Η μέριμνα για την απολύμανση των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση εκδήλωσης μεταδοτικής ασθένειας και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την καταστροφή των υπολειμμάτων κουζίνας των μεταφορικών μέσων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές, τα οποία εκφορτώνονται στο ελληνικό έδαφος και προέρχονται ή διέρχονται από τρίτες χώρες.

 

ι)ι) Η υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης μιας παρτίδας με μνεία των λόγων που υπαγόρευαν τη λήψη της στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή τον εντολοδόχο τους.

 

ι)α)ι)α) Η σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, μέριμνα για την επαναποστολή, την καταστροφή ή τη χρησιμοποίηση για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη κατανάλωση των απορριπτόμενων παρτίδων ζώων ή ζωικών προϊόντων.

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα ενημέρωσης, μέσω του συστήματος του Η/Υ, των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για την έκδοση ή την ακύρωση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών ή εγγράφων.

 

ι)δ)ι)δ) Η τήρηση αρχείου φύλαξης των πρωτοτύπων πιστοποιητικών, όπου προβλέπεται.

 

ι)ε)ι)ε) Η βεβαίωση της καταβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων των τελών διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, των δαπανών αποθήκευσης των προϊόντων και των δαπανών επαναποστολής ή καταστροφής των απορριπτόμενων παρτίδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ι)στ)ι)στ) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές κατά είδος ζώου, προϊόντος, χώρας εισαγωγής και η μηνιαία κοινοποίηση αυτών στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η τήρηση αρχείου των αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων επί των αποστολών εισαγομένων ζώων και ζωικών προϊόντων και η μηνιαία κοινοποίηση αυτών, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των χώρων.

 

ι)θ)ι)θ) Η μέριμνα για την υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του εξοπλισμού.

 

ι)β) Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων Αερολιμένα Αθηνών

 

α)α) Ο έλεγχος και η έγκριση των πιστοποιητικών αλιευμάτων και των λοιπών δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα φορτία αλιευτικών προϊόντων τρίτων χωρών, τα οποία εισάγονται στην χώρα από τον αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές αλιευτικές διατάξεις.

 

β)β) Ο έλεγχος ή και η έγκριση των δικαιολογητικών και των άλλων εγγράφων που συνοδεύουν τα φορτία αλιευτικών προϊόντων τα οποία υπόκεινται στην διαχείριση των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας και τα οποία διακινούνται στη χώρα από τον αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές αλιευτικές διατάξεις.

 

γ)γ) Η διενέργεια των επαληθεύσεων στις εισαγωγές, που κρίνονται αναγκαίες, βάσει διαχείρισης κινδύνου ή προγράμματος ελέγχου, υποχρεωτικές ή τυχαίες, και περιλαμβάνουν:

 

α)α)α) τη διαπίστωση της ύπαρξης και της γνησιότητας όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών και των στοιχείων που περιλαμβάνουν,

β)β)β) την εξέταση των προϊόντων, προς τις ποσότητες και ανά είδος, για την ταυτοποίηση και τη νόμιμη διακίνησή τους, στο πλαίσιο της αλιευτικής νομοθεσίας,

γ)γ)γ) τον καθορισμό των κινδύνων που εντοπίζονται βάσει κριτηρίων,

δ)δ)δ) την εξέταση των λογαριασμών των επιχειρήσεων και των άλλων αρχείων,

ε)ε)ε) την επιθεώρηση των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων και των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων,

στ)στ)στ) τη διεξαγωγή των επίσημων ερευνών και άλλων παρόμοιων ενεργειών ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και

ζ)ζ)ζ) την άρνηση της εισαγωγής επί του σώματος του Πιστοποιητικού Αλιευμάτων.

 

δ)δ) Η μέριμνα και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες με αρμοδιότητα στην εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τον Αερολιμένα Αθηνών για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων (προσωρινή αποθήκευση μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων, δήμευση-καταστροφή, ή διάθεση για φιλανθρωπικούς σκοπούς).

 

ε)ε) Η διοικητική συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, με τρίτες χώρες, με την Επιτροπή για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα πιστοποιητικά αλιευμάτων και για τους σκοπούς της επαλήθευσης.

 

στ)στ) Η εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο και στις παραβάσεις των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας.

 

ζ)ζ) Η γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα της διαδικασίας επαλήθευσης, των πορισμάτων αυτής, της αιτιολόγησης της αναστολής ή άρνησης της εισαγωγής ή της δήμευσης- καταστροφής των προϊόντων ή της διάθεσής τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, όταν η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.

 

η)η) Η υποβολή ανά διετία στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου πληροφοριών που αφορούν στην εφαρμογή κοινοτικών κριτηρίων για τις επαληθεύσεις που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς την Επιτροπή.

 

θ)θ) Η τήρηση αρχείων, τουλάχιστον, με τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αλιευμάτων που εγκρίνονται ή απορρίπτονται και με τα παραστατικά που τα συνοδεύουν, με την ισχύουσα νομοθεσία, με την εφαρμογή κοινοτικών κριτηρίων για τις επαληθεύσεις, με την οικονομική διαχείριση.

 

ι)ι) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της υπηρεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

 

ι)α)ι)α) Η εξασφάλιση πρόσβασης και στα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων που αφορούν στις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων, για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία.

 

ι)γ) Υδροβιολογικός Σταθμός

 

α)α) Η υλοποίηση προγραμμάτων που ανατίθενται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.

 

β)β) Η διερεύνηση της εισαγωγής σε υφιστάμενα και υπό σύσταση υδάτινα οικοσυστήματα ειδών υδρόβιων οργανισμών με σκοπό τον εμπλουτισμό και η συμμετοχή στην παρακολούθησή του.

 

γ)γ) Η διερεύνηση της δυνατότητας εκτροφής νέων ειδών υδρόβιων οργανισμών οικονομικής σημασίας και η δοκιμαστική εφαρμογή νέων μεθόδων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών.

 

δ)δ) Η παροχή οδηγιών για την κατασκευή και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτροφή ειδών.

 

ε)ε) Η διενέργεια ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τομέα αλιείας και η πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων και ενασχολούμενων στους τομείς αλιείας.

 

στ)στ) Η ανάλυση, παρακολούθηση και ο έλεγχος των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων και παραμέτρων των υδάτινων οικοσυστημάτων που παρουσιάζουν αλιευτικό, οικολογικό, ζωογεωγραφικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

 

ζ)ζ) Η παραγωγή γόνου ειδών υδρόβιων οργανισμών, κατά προτεραιότητα τοπικού ενδιαφέροντος, και η διάθεσή του για την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων εμπλουτισμού υδάτινων οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής και για την στήριξη τοπικών μονάδων καλλιέργειας.

 

η)η) Η διενέργεια προγραμμάτων σε συνεργασία ή όχι με φορείς, άλλες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της χώρας, σε θέματα φυσιολογίας, οικολογίας, διατροφής, παθολογίας και γενετικής των υδρόβιων οργανισμών.

 

θ)θ) Η διατήρηση, προστασία, διαχείριση και ex situ διατήρηση γενετικών αποθεμάτων ενδημικών ειδών υδρόβιων οργανισμών και η γενετική τους επισήμανση.

 

ι)ι) Η παρακολούθηση και συμβολή στις εξελίξεις της επιστήμης του τομέα αλιείας και η μεταφορά τεχνογνωσίας στον αλιευτικό κόσμο.

 

ι)α)ι)α) Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, περιλαμβάνεται και η κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και του ΕΛ.Γ.Α. με πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στις εκτιμήσεις (πιστοποιημένοι εκτιμητές) όσο και στους ελέγχους (πιστοποιημένοι ελεγκτές), μετά από εκπαίδευση των υπηρετούντων στα Τμήματα, στα προαναφερόμενα αντικείμενα τόσο του ΕΛ.Γ.Α. όσο και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και κατόπιν εγκρίσεως των υπηρεσιών τους.

 

2) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων και του γραφείου που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας μαστού

 

α)α) Η διάγνωση των νοσημάτων των ζώων και πτηνών με την ανατομοπαθολογική εξέταση.

 

β)β) Η διενέργεια των αιτούμενων από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης ειδικών ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

 

γ)γ) Η συμμετοχή στη διενέργεια του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών, με την ιστολογική εξέταση των λεμφογαγγλίων.

 

δ)δ) Η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και πτηνών, που οφείλονται σε βακτήρια, μυκοπλάσματα και μύκητες και η βελτίωση των μεθόδων διαγνωστικής.

 

ε)ε) Η δοκιμή της γ-ιντερφερόνης σε βοοειδή, απομόνωση, ταυτοποίηση και τυποποίηση στελεχών του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης των ζώων.

 

στ)στ) Η υποστήριξη του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών.

 

ζ)ζ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων, που είναι απαραίτητες για την διάγνωση των νοσημάτων των ζώων, που οφείλονται σε βακτήρια του γένους Brucella.

 

η)η) Η μελέτη και η αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιδράσεων των νοσημάτων αυτών στη Δημόσια Υγεία.

 

θ)θ) Η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση κλινικών και υποκλινικών μαστίτιδων.

 

ι)ι) Η εργαστηριακή διερεύνηση της αντιβιοανθεκτικότητας.

 

ι)α)ι)α) Η εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, που αφορούν νοσήματα οφειλόμενα σε βακτήρια, μυκοπλάσματα και μύκητες.

 

ι)β)ι)β) Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων φυσιοπαθολογίας μαστού, φυματίωσης,μικροβιολογίας, παθολογικής ανατομικής και ιστολογίας.

 

β) Τμήμα Παρασιτολογίας - Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών

 

α)α) Η μελέτη της επιδημιολογίας και διάγνωση των παρασιτώσεων των ζώων και πτηνών, που οφείλονται σε εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα.

 

β)β) Η ταυτοποίηση, η μελέτη του βιολογικού κύκλου, η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση των παρασίτων των ζώων και πτηνών.

 

γ)γ) Εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, που αφορούν τα παρασιτικά νοσήματα.

 

δ)δ) Η μελέτη και η ταυτοποίηση των εντόμων κτηνιατρικού ενδιαφέροντος και των εντόμων μεταδοτών ζωονόσων.

 

ε)ε) Η εντομολογική επιτήρηση νοσημάτων των ζώων με συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

 

στ)στ) Η κλινική και εργαστηριακή διάγνωση και μελέτη των νοσημάτων των μελισσών και του γόνου αυτών, που οφείλονται σε βακτήρια, μύκητες και ιούς.

 

ζ)ζ) Η μελέτη και η αντιμετώπιση των δυσμενών επιδράσεων του περιβάλλοντος στη ζωή, υγεία και παραγωγικότητα των μελισσών.

 

η)η) Η εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης των νοσημάτων και της θνησιμότητας των μελισσών.

 

θ)θ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων παρασιτολογίας και παρασιτικών νοσημάτων, εντομολογίας και παθολογίας των μελισσών.

 

γ) Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων

 

α)α) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη μοριακή διάγνωση νοσημάτων των ζώων που οφείλονται σε ιούς, βακτήρια και παράσιτα όπως και η μοριακές εξετάσεις για τον έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

β)β) Οι μοριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του ΚΚΙΑ, που αποστέλλουν γενετικό υλικό (DNA ή /και RNA) για περαιτέρω ανάλυση στο τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής.

 

γ)γ) Η βελτιστοποίηση των μεθόδων μοριακής διάγνωσης, την αλληλούχιση και τη βιοπληροφορική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

 

δ)δ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση και τη μελέτη των διαφόρων τύπων ιών του αφθώδη πυρετού και των παραφθωδικών και εξωτικών νοσημάτων των ζώων.

 

ε)ε) Η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για τη διάγνωση των μεταδοτικών σπογγειόμορφων εγκεφαλοπαθειών στα πλαίσια εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

 

στ)στ) Η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για τη διάγνωση της λεύκωσης των βοοειδών

 

ζ)ζ) Η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων (ορολογικές, ιολογικές, μοριακές), που αφορούν στη διάγνωση ιολογικών και ρικετσιακών νοσημάτων των ζώων (μικρά και μεγάλα μηρυκαστικά, ιπποειδή).

 

η)η) Η εκτέλεση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων επιτήρησης ιολογικών νοσημάτων.

 

θ)θ) Η τιτλοποίηση των αντισωμάτων λύσσας στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς.

 

ι)ι) Η εργαστηριακή διάγνωση των ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, αλλά και λοιπών παθολογικών καταστάσεων και των συνδεόμενων με αυτές προβλημάτων παραγωγικότητας των χοίρων.

 

ι)α)ι)α) Η μελέτη και η αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων παθογόνων επιδράσεων των εκτροφών των χοίρων στη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.

 

ι)β)ι)β) Η εκτέλεση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων επιτήρησης νοσημάτων των χοίρων.

 

ι)γ)ι)γ) Η διάγνωση νοσημάτων πτηνών και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών με σκοπό την προστασία της υγείας των πτηνών, της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση της αγροτικής οικονομίας.

 

ι)δ)ι)δ) Οι ιολογικές και μοριακές τεχνικές για την απομόνωση και ανίχνευση γενετικού υλικού ιών.

 

ι)ε)ι)ε) Η εκτέλεση επιζωοτιολογικών προγραμμάτων για την εκρίζωση - εξάλειψη νοσημάτων στα πτηνά.

 

ι)στ)ι)στ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων ιολογίας, παθολογίας χοίρου και παθολογίας πτηνών.

 

δ) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών

 

α)α) Η Κλινική και Εργαστηριακή διάγνωση των νοσημάτων των υδρόβιων οργανισμών που οφείλονται τόσο σε λοιμώδη αίτια (ιογενή, βακτηριακά και παρασιτικά νοσήματα) όσο και σε περιβαλλοντολογικές διαταραχές (π.χ. εξάρσεις τοξικού φυτοπλαγκτόν, ρύπανση κ.λ.π.).

 

β)β) Η έγκαιρη και ενεργή προστασία των εκτρεφόμενων πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών από την εμφάνιση νοσημάτων τόσο εξωτικών όσο και υποχρεωτικής δηλώσεως στην Ευρωπαϊκή επικράτεια με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης (π.χ. μοριακές διαγνωστικές τεχνικές) σε συνεργασία με το Κοινοτικά Εργαστήρια Αναφοράς για τα νοσήματα των ιχθύων και των καρκινοειδών.

 

γ)γ) Η εκτέλεση Προγραμμάτων επιζωοτιολογικής διερεύνησης αναφορικά με νοσήματα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθώς επίσης και η εφαρμογή Προγραμμάτων εκρίζωσης ασθενειών, που έχουν οικονομικό αντίκτυπο στην υγιή ανάπτυξη του Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών.

 

δ)δ) Η συμμετοχή σε ομάδες Επείγουσας Ανάγκης καθώς και η εκτέλεση των εργαστηριακών δειγμάτων σε περίπτωση εφαρμογής σχεδίων επείγουσας ανάγκης (Contingency Plans) όπως παραδείγματος χάριν σε περίπτωση εμφάνισης εξωτικών νοσημάτων.

 

ε) Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων

 

α)α) Ο έλεγχος των τροφίμων ζωική προέλευσης στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, διακίνηση και διάθεση με κάθε είδους εργαστηριακών εξετάσεων (οργανοληπτικών, μικροβιολογικών, παρασιτολογικών, ορολογικών, βιολογικών και λοιπών ειδικών εξετάσεων) για τον προσδιορισμό της υγιεινής κατάστασής τους.

 

β)β) Ο έλεγχος της θερμικής ή άλλης τεχνολογικής επεξεργασίας των τροφίμων ζωική προέλευσης.

 

γ)γ) Ο έλεγχος των μέσων συσκευασίας, της στειρότητας - στεγανότητας και των οργανοληπτικών χαρακτήρων κονσερβοποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

δ)δ) Ο έλεγχος για την διαπίστωση νοθείας σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

ε)ε) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στη μελέτη και επίλυση θεμάτων υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

στ)στ) Η διενέργεια κάθε επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε θέματα υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

ζ)ζ) Η χρήση μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και την τυποποίηση μικροβίων.

 

η)η) Η χρήση των μοριακών σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα σε εφαρμογές που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

 

θ)θ) Η διενέργεια κάθε είδους εργαστηριακής εξέτασης για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ιστών και ξένων υλών των μεταποιημένων τροφίμων.

 

ι)ι) Η εφαρμογή μεθόδων για την διαπίστωση χαρακτηριστικών αλλοιώσεων των οργάνων και αδένων των ζώων που προκύπτουν από τη χρήση οιστρογόνων ορμονών ή άλλων ουσιών με ορμονική δράση σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές - επιστημονικές μεθόδους.

 

ι)α)ι)α) Ο υγειονομικός έλεγχος των προϊόντων κυψέλης και η γυρεολογική εξέταση για τη διαπίστωση της προέλευσης του μελιού.

 

ι)β)ι)β) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων των προϊόντων κυψέλης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές - επιστημονικές μεθόδους εξέτασης.

 

ι)γ)ι)γ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων μικροβιολογίας τροφίμων, μοριακών τεχνικών, ιστολογικού - ιστομετρικού και ιστοχημικού ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων και υγιεινής των προϊόντων της κυψέλης.

 

στ) Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

 

α)α) Η ανίχνευση τοξικών ουσιών, δηλητηρίων, αντιπαρασιτικών ουσιών και γενικά φαρμακούχων ουσιών.

 

β)β) Οι κτηνιατροδικαστικές τοξικολογικές εξετάσεις με εντολή, δικαστικών, αστυνομικών και κτηνιατρικών αρχών.

 

γ)γ) Η ανίχνευση περιβαλλοντικών ρυπαντών για την προστασία των ζώων και κατ' επέκταση της δημόσιας υγείας.

 

δ)δ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως χημικών και φυσικοχημικών αναλύσεων στις ζωοτροφές με σκοπό την διάγνωση και αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων των ζώων.

 

ε)ε) Η διενέργεια των πάσης φύσεως μικροβιολογικών και μυκητολογικών εξετάσεων στις ζωοτροφές.

 

στ)στ) Ο προσδιορισμός των μυκοτοξινών στις ζωοτροφές για την προστασία της υγείας των ζώων και κατ' επέκταση της Δημόσιας Υγείας.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό καταλοίπων αναβολικών παραγόντων, θυρεοειδοστατικών, φαρμακευτικών ουσιών, αντιμικροβιακών παραγόντων και γενικά κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

η)η) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό περιβαλλοντικών ρυπαντών (π.χ. βαρέων μετάλλων) στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

θ)θ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων περιβαλλοντικών ρυπαντών, καταλοίπων, τοξικολογίας των ζώων, ζωοτροφών και τοξικολογίας περιβάλλοντος.

 

ζ) Τμήμα Κτηνιατρικού Εργαστηρίου

 

α)α) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας και έρευνας σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση και μελέτη των λοιμωδών, παρασιτικών μεταβολικών, αναπαραγωγικών και λοιπών νοσημάτων καθώς και των παθολογικών καταστάσεων των ζώων, πτηνών, μελισσών ιχθύων καθώς επίσης και η ανίχνευση τοξικών ουσιών στα ζώα.

 

β)β) Ο εργαστηριακός και τοξικολογικός έλεγχος των ζωοτροφών με σκοπό την προστασία της κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας.

 

γ)γ) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας σχετικά με την εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές - επιστημονικές μεθόδους των τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και κάθε άλλου τροφίμου που περιέχει πρώτες ύλες προερχόμενες από ζωικά προϊόντα.

 

δ)δ) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στην επίλυση τεχνολογικών θεμάτων υγιεινής παρασκευής μικροβιολογικής κατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των ζωικών τροφίμων.

 

ε)ε) Η διενέργεια των πάσης φύσεως τοξικολογικών εξετάσεων για τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

στ)στ) Η εργαστηριακή διάγνωση, μελέτη και έρευνα, ειδικότερα των νοσημάτων των ζώων, πτηνών, ιχθύων και μελισσών, ανάλογα με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την οικονομία της περιοχής.

 

ζ)ζ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

 

η)η) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων της περιοχής αρμοδιότητας του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση των επιδημικών νοσημάτων και η σχέση τους με τη δημόσια υγεία.

 

θ)θ) Ο σχεδιασμός καταπολέμησης νοσημάτων που δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην οικονομία της περιοχής αρμοδιότητας του εργαστηρίου.

 

ι)ι) Η μέριμνα για τη λειτουργία μονάδας πειραματόζωων.

 

ι)α)ι)α) Η παρασκευή, διανομή, αποστείρωση θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων για χρήση του εργαστηρίου, η αποστείρωση μολυσμένων υλικών, ο καθαρισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση όσων υλικών και σκευών το απαιτούν.

 

ι)β)ι)β) Η διενέργεια, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, εξετάσεων δειγμάτων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή διαγνωστικές δοκιμές υλικών ζώντων ή νεκρών ζώων που προσκομίζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δαπάνη των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση ότι:

 

α)α)α) δεν παρακωλύονται οι επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι που διεξάγονται ήδη από αυτά,

β)β)β) τα αποτελέσματα των εξετάσεων προορίζονται για ιδία χρήση των ενδιαφερομένων. Το ύψος του παραβόλου, η διαδικασία είσπραξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δείγματα προϊόντων ζωικής προελεύσεως, που προσκομίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα εργαστήρια της παρούσας παραγράφου, θα εξετάζονται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης εκ μέρους των υπηρεσιών αυτών.

 

η) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Πειραματόζωων και Τεχνητής Σπερματέγχυσης

 

α)α) Ο έλεγχος και παρασκευή κτηνιατρικών εμβολίων και ορών.

 

β)β) Ο εφοδιασμός σπέρματος στις υπηρεσίες των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

γ)γ) Η εκτέλεση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για την εκτίμηση του σπέρματος.

 

δ)δ) Οι αδειοδοτήσεις σπερματεγχυτών.

 

ε)ε) Η προμήθεια, διατήρηση και εκτροφή ζώων εργαστηρίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη αίματος, ιστών και οργάνων για διαγνωστικούς σκοπούς του ΚΚΙΑ.

 

θ) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας

 

α)α) Η στατιστική επεξεργασία στοιχείων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, σε ότι αφορά ερευνητικά προγράμματα που η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει σ' αυτό για υλοποίηση.

 

β)β) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα επιμέρους Τμήματα.

 

γ)γ) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων περιοχής της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι) Γραφείο Παρασκευαστήριου

 

α)α) Η παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων, ο καθορισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση του υάλινου και λοιπού εργαστηριακού υλικού και η αποστείρωση του χρησιμοποιηθέντος μολυσμένου υλικού.

 

β)β) Η εμφιάλωση συσκευασία και συντήρηση των βιολογικών προϊόντων της Διεύθυνσης. Η λυοφιλίωση όσων προϊόντων της Διεύθυνσης το απαιτούν.

 

ι)α) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

 

α)α) Η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης και η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτησή της.

 

β)β) Η μέριμνα στέγασης της Διεύθυνσης, ο καθαρισμός και η φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του.

 

γ)γ) Η διαχείριση του χρηματικού και υλικού, η λογιστική παρακολούθηση των πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, η διενέργεια προμηθειών η εκποίηση υλικών, η πληρωμή δαπανών και η αντιμετώπιση κάθε οικονομικού, λογιστικού και διαχειριστικού θέματος της Διεύθυνσης.

 

δ)δ) Η κατάρτιση σχεδίων προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και η προώθησή τους για έγκριση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους.

 

ε)ε) Η παραλαβή, αρχειοθέτηση, διακίνηση και φύλαξη των επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών και η φροντίδα για την καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης.

 

στ)στ) Η συντήρηση των κτιριακών, σταυλικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων της Διεύθυνσης.

 

η)η) Η μέριμνα για την κίνηση και συντήρηση των αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης.

 

ι)β) Οι αρμοδιότητες των ακολούθων Τμημάτων: Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου της παρούσας Διεύθυνσης ορίζονται στην παράγραφο 2 ζ', περί Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Γραφείων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων και ζωνών παραγωγής και αλιείας διθύρων μαλακίων

 

α)α) Οι (μικροβιολογικές, ιστολογικές και μοριακές) εξετάσεις δειγμάτων ιχθύων, οστράκων και καρκινοειδών από όλη την ελληνική επικράτεια, αδειοδοτημένων μονάδων ή όχι, για την ανίχνευση των ασθενειών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους του ΟΙΕ αλλά και για την έγκαιρη ανίχνευση νεοεμφανιζόμενων ασθενειών στα πλαίσια του ορισμού του ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς.

 

β)β) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός παντός είδους θαλασσίων βιοτοξινών σε εδώδιμους υδρόβιους οργανισμούς (μαλάκια, οστρακοειδή, ιχθύες και προϊόντα τους) προερχόμενους από καλλιέργεια και ελεύθερη αλιεία για όλη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές - επιστημονικές μεθόδους.

 

γ)γ) Η εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, που αφορούν στις θαλάσσιες βιοτοξίνες και στα τοξικά/δυνητικώς τοξικά μικροφύκη από τα οποία παράγονται οι θαλάσσιες βιοτοξίνες.

 

δ)δ) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός βιοτοξινών σε εισβάλλοντα/ξενικά τοξικά είδη ιχθύων και λοιπούς εισβολικούς υδρόβιους οργανισμούς.

 

ε)ε) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός των δυνητικώς τοξικών μικροφυκών (φυτοπλαγκτού και βενθικών μικροφυκών) και των βιοτοξινών που περιέχονται σε αυτά και στο θαλασσινό νερό από περιοχές παραγωγής και αλίευσης μαλακίων, οστρακοειδών και ιχθύων για όλη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές - επιστημονικές μεθόδους.

 

στ)στ) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός βιοτοξινών στα λοιπά ύδατα πλην των θαλασσίων (π.χ. γλυκά, πόσιμα) και στους εδώδιμους υδρόβιους οργανισμούς αυτών.

 

ζ)ζ) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στη μελέτη και επίλυση θεμάτων σχετικών με τις βιοτοξίνες και τα τοξικά/δυνητικώς τοξικά μικροφύκη από τα οποία παράγονται οι βιοτοξίνες.

 

η)η) Η διενέργεια κάθε επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης σε θέματα βιοτοξινών κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση των υδροβίων οργανισμών καθώς και της επίδρασης και επικινδυνότητας των βιοτοξινών στη Δημόσια Υγεία.

 

θ)θ) Η διενέργεια των αιτούμενων από τα άλλα Τμήματα του ΚΚΙΘ ειδικών τοξικολογικών εξετάσεων με βιοδοκιμή σε πειραματόζωα.

 

ι)ι) Η εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων των οστρακοειδών (διθύρων μαλακίων) όλης της Ελληνικής επικράτειας για την παρουσία 3 διαφορετικών ομάδων θαλασσίων βιοτοξινών [Λιπόφιλες, Παραλυτικές (PSP) και Αμνησιακές (ASP) τοξίνες] σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Επιτήρησης Ζωνών ή Περιοχών Παραγωγής Διθύρων Μαλακίων για παρουσία θαλασσίων βιοτοξινών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ι)α)ι)α) Η εργαστηριακή ανάλυση ξενικών τοξικών ειδών ιχθύων (π.χ. Lagocephalussceleratus).

 

ι)β)ι)β) Η ανίχνευση και προσδιορισμός νέων τοξινών που δεν εμπίπτουν στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για τα δίθυρα μαλάκια και τους ιχθύς.

 

ι)γ)ι)γ) Η διερεύνηση και ο σχεδιασμός προγραμμάτων παρακολούθησης σχετικά με την ανάλυση των τοξινών στα λοιπά ύδατα πλην των θαλασσίων (π.χ. γλυκά, πόσιμα).

 

ι)δ)ι)δ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO -17025 αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ 493-2) ορισμένου και ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών (ΕΕΑΘΒ) των Δίθυρων Μαλακίων με περιφέρεια δικαιοδοσίας όλη την Ελλάδα.

 

β) Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού και Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων.

 

α)α) Ο έλεγχος των τροφίμων ζωικής προέλευσης στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, διακίνηση και διάθεση με κάθε είδους εργαστηριακών εξετάσεων (οργανοληπτικών, μικροβιολογικών, παρασιτολογικών, ορολογικών, βιολογικών και λοιπών ειδικών εξετάσεων) για τον προσδιορισμό της υγιεινής κατάστασής τους.

 

β)β) Ο έλεγχος της θερμικής ή άλλης τεχνολογικής επεξεργασίας των τροφίμων ζωική προέλευσης.

 

γ)γ) Ο έλεγχος των μέσων συσκευασίας, της στειρότητας-στεγανότητας και των οργανοληπτικών χαρακτήρων κονσερβοποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

δ)δ) Ο έλεγχος για την διαπίστωση νοθείας σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

ε)ε) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στη μελέτη και επίλυση θεμάτων υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

στ)στ) Η διενέργεια κάθε επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε θέματα υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων των προϊόντων κυψέλης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές - επιστημονικές μεθόδους εξέτασης.

 

η)η) Ο ποιοτικός και μικροβιολογικός έλεγχος των τροφίμων ζωικής προέλευσης ανθρώπινης κατανάλωσης, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και συνεπώς της υγείας των καταναλωτών.

 

θ)θ) Η κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής Δίθυρων Μαλακίων και η κατ' επέκταση ασφαλής και απρόσκοπτη εξαγωγή τους στις αγορές του εξωτερικού.

 

ι)ι) Η Υγειονομική μελέτη των περιοχών αλιείας των Διθύρων Μαλακίων με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν κατά τον μικροβιολογικό τους έλεγχο και σχετίζεται με μετεωρολογικές - μικροβιακές και γεωλογικές μεταβολές.

 

ι)α)ι)α) Ο ποσοτικός προσδιορισμός καταλοίπων βαρέων μετάλλων, θυρεοειδοστατικών, χλωραμφενικόλης, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων καθώς και β-αγωνιστών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

ι)β)ι)β) Ο προσδιορισμός φυσικών, χημικών και βιοχημικών μεταβολών γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων (προσδιορισμός αλκαλικής φωσφατάσης και υπεροξειδάσης σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επιπάγου και ισταμίνης σε αλιεύματα).

 

ι)γ)ι)γ) Ο εργαστηριακός προσδιορισμός μολύβδου και καδμίου σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ιχθυηρά και προϊόντα αυτών, κρέας, ήπαρ, γάλα).

 

ι)δ)ι)δ) Ο εργαστηριακός προσδιορισμός μολύβδου και καδμίου σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ιχθυηρά και προϊόντα αυτών, κρέας, ήπαρ, γάλα, μέλι) στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (ΕΠΕΚ), του επίσημου ελέγχου και του ελέγχου ζωνών και εισαγωγών.

 

ι)ε)ι)ε) Ο εργαστηριακός προσδιορισμός ισταμίνης στα αλιεύματα.

 

ι)στ)ι)στ) Η διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων στις ζωοτροφές με διαπιστευμένες και μη μικροβιολογικές εξετάσεις για την προστασία της υγείας των ζώων και κατ' επέκταση της Δημόσιας υγείας μέσω της ασφάλειας του κρέατος που παράγεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η επιδημιολογική μελέτη και έρευνα των παθογόνων μικροβίων και ανίχνευση του βαθμού μόλυνσης των ζωικών προϊόντων.

 

ι)η)ι)η) Η αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τις εξετάσεις που διενεργούνται στα μικροβιολογικά εργαστήρια

 

ι)θ)ι)θ) Η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται από τα τροφιμογενή νοσήματα.

 

κ)κ) Η αξιοποίηση νέων μελετών που αφορούν νέα παθογόνα μικρόβια (E. coli O157, Yersinia, Campylobacter & Vibrio) που αναμένεται να προστεθούν άμεσα στην Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία.

 

κ)α)κ)α) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία:

 

α)α)α) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025) στον προσδιορισμό μολύβδου και καδμίου σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

β)β)β) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025 -αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ 844) ποιοτικών και μικροβιολογικών ελέγχων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

γ)γ)γ) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025 -αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ 844) μικροβιολογικών εξετάσεων στις ζωοτροφές.

 

γ) Τμήμα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων

 

α)α) Η διάγνωση (κλινική, νεκροτομική, εργαστηριακή) των ασθενειών, των παθολογικών καταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές προβλημάτων παραγωγικότητας των πτηνών.

 

β)β) Η μελέτη και αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων παθογόνων επιδράσεων των εκτροφών των πτηνών στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

 

γ)γ) Η κλινική και εργαστηριακή διάγνωση, της μελέτης των ασθενειών των μελισσών και του γόνου αυτών που οφείλονται σε ιούς, βακτήρια και μύκητες.

 

δ)δ) Η μελέτη και αντιμετώπιση των δυσμενών επιδράσεων του περιβάλλοντος στη ζωή, υγεία και παραγωγή των μελισσών.

 

ε)ε) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση των ασθενειών των ζώων που οφείλονται σε βακτήρια του γένους Brucella.

 

στ)στ) Η μελέτη και αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων δυσμενών επιδράσεων των ασθενειών αυτών στη δημόσια υγεία.

 

ζ)ζ) Η διενέργεια ορολογικών εξετάσεων διάγνωσης της Βρουκέλλωσης: Rose Bengal Test στον ορό αίματος - Elisa στον ορό γάλακτος και Σύνδεσης Συμπληρώματος (CFT) στον ορό αίματος καθώς και πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για την διάγνωση της Βρουκέλλωσης.

 

η)η) Η συμμετοχή υπαλλήλου Κτηνιάτρου του τμήματος στην επιτροπή Επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου.

 

θ)θ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και που οφείλονται σε βακτήρια, μυκοπλάσματα και μύκητες.

 

ι)ι) Η συνεχής βελτίωση των μεθόδων διαγνωστικής.

 

ι)α)ι)α) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση κλινικών μαστίτιδων.

 

ι)β)ι)β) Η διερεύνηση και αντιμετώπιση των υποκλινικών μαστίτιδων και ο έλεγχος των αμελκτικών μηχανών.

 

ι)γ)ι)γ) Η διερεύνηση της μικροβιακής αντιβιοανθεκτικότητας.

 

ι)δ)ι)δ) Η διάγνωση (κλινική, νεκροτομική, εργαστηριακή) των ασθενειών των παθολογικών καταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές προβλημάτων των ζώων.

 

ι)ε)ι)ε) Η διατήρηση τράπεζας στελεχών μικροβίων για την παρασκευή αυτεμβολίων - θετικοί μάρτυρες βιοχημικών δοκιμών - περαιτέρω έρευνα για νέες μεθόδους.

 

ι)στ)ι)στ) Συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα ασθενειών που οφείλονται σε βακτήρια (Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Σαλμονέλωσης στους Χοίρους Σφαγής).

 

ι)ζ)ι)ζ) Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές.

 

ι)η)ι)η) Η ταυτοποίηση βακτηρίων που απομονώθηκαν στα άλλα εργαστήρια κυρίως του Κ.Κ.Ι.Θ.

 

ι)θ)ι)θ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία:

 

α)α)α) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025 -αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ: 844) Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γρίπης και Μυκοπλάσμωσης των Πτηνών, στο οποίο διενεργούνται οι κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Επιτήρησης Ασθενειών Πτηνών και Μελισσών.

 

β)β)β) διαπιστευμένου εργαστηρίου βρουκέλλωσης στα πλαίσια συμμετοχής του στα Προγράμματα: Εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των Βοοειδών και Μελιταίου πυρετού των Αιγοπροβάτων Επίσης, εντός του Τμήματος συστήνεται γραφείο Μοριακής Διάγνωσης Νοσημάτων Πτηνών και Μελισσών με αρμοδιότητες την εφαρμογή μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και ταυτοποίηση γενετικού υλικού ιών βακτηρίων και παρασίτων που σχετίζονται με τα νοσήματα πτηνών και μελισσών και τη βελτιστοποίηση των μεθόδων μοριακής διάγνωσης των εν λόγω νοσημάτων.

 

δ) Τμήμα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε.

 

α)α) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση των ιογενών και ρικετσιακών νοσημάτων των ζώων, καθώς και τη βελτίωση των μεθόδων διαγνωστικής.

 

β)β) Την διενέργεια της διαπιστευμένης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, εξέταση δειγμάτων, προερχομένων από διάφορες κατά περίπτωση Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, για τις Μ.Σ.Ε. (βοοειδών και αιγοπροβάτων), σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

γ)γ) Την καθημερινή διερεύνηση ιολογικών νοσημάτων, από δείγματα από όλη την Ελλάδα, βοοειδών (IBR-IPV, BVD-MD, RSV, PI3, Χλαμύδια), αιγοπροβάτων (Χλαμύδια, Maedi-Visna, CAEV, Πυρετός Q, Λοιμώδες έκθυμα), χοίρων (Auzeszky, PRRS, γρίπη).

 

δ)δ) Την απομόνωση ιών.

 

ε)ε) Την εργαστηριακή υποστήριξη της διαδικασίας των εξαγωγών βοοειδών, αιγοπροβάτων και λοιπών παραγωγικών ζώων προς τρίτες χώρες.

 

στ)στ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία Εθνικού εργαστηρίου αναφοράς για τη νόσο του Schmallenberg.

 

ε) Τμήμα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης

 

α)α) Η παραγωγή-αποθήκευση και διασπορά σπέρματος παραγωγικών ζώων (βοοειδών - αιγοπροβάτων) σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Το αντίστοιχο των Αθηνών λειτουργεί σαν αποθήκη σπέρματος και τροφοδοτείται από το Ινστιτούτο μας. Το σπέρμα διατίθεται στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και δια των σπερματεγχυτών υπαλλήλων τους εξυπηρετείται το πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης στο ζωικό κεφάλαιο της ζώνης ευθύνης των.

 

β)β) Εκπαίδευση κτηνοτρόφων στην τεχνητή σπερματέγχυση και αποφοίτων ΑΤΕΙ Ζωικής παραγωγής.

 

γ)γ) Ο έλεγχος και παρασκευή κτηνιατρικών εμβολίων και ορών

 

δ)δ) Ο εφοδιασμός σπέρματος στις υπηρεσίες των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

ε)ε) Η εκτέλεση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για την εκτίμηση του σπέρματος.

 

στ)στ) Οι αδειοδοτήσεις σπερματεγχυτών.

 

ζ)ζ) Η προμήθεια, διατήρηση και εκτροφή ζώων εργαστηρίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη αίματος, ιστών και οργάνων για διαγνωστικούς σκοπούς του ΚΚΙΘ.

 

η)η) Η διατήρηση και η εκτροφή του απαραίτητου αριθμού σπερματοδοτών ζώων για την παραγωγή νωπού και κατεψυγμένου σπέρματος.

 

θ)θ) Η παραγωγή νωπού και κατεψυγμένου σπέρματος για τις ανάγκες των προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης των υπηρεσιών των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

ι)ι) Η διενέργεια όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση των νοσημάτων αναπαραγωγής και αγονιμότητας των αγροτικών ζώων.

 

ι)α)ι)α) Η εκτέλεση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση της εγκυμοσύνης των αγροτικών ζώων.

 

ι)β)ι)β) Η διατήρηση και εκτροφή του απαραίτητου αριθμού θηλέων ζώων για την παραγωγή εμβρύων προς μεταφορά.

 

ι)γ)ι)γ) Η ανάπτυξη και η διάδοση και εφαρμογή μεθόδων μεταφοράς εμβρύων.

 

ι)δ)ι)δ) Η προώθηση και ανάπτυξη των μεθόδων κατάψυξης, απόψυξης και μεταφοράς των εμβρύων.

 

ι)ε)ι)ε) Η ανάπτυξη και διάδοση του συγχρονισμού του οίστρου των αγροτικών ζώων.

 

ι)στ)ι)στ) Η οργάνωση και ο προγραμματισμός καθορισμού ομάδων αίματος των ζώων αναπαραγωγής.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η οργάνωση και ο προγραμματισμός καθορισμού των εργασιών της κινητής μονάδας διερεύνησης και ελέγχου των νοσημάτων αναπαραγωγής.

 

ι)η)ι)η) Η υποστήριξη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων αναπαραγωγής.

 

ι)θ)ι)θ) Η στατιστική επεξεργασία στοιχείων προγραμμάτων της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των περιοχών αρμοδιότητας του Ινστιτούτου.

 

κ)κ) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των σπερματεγχυτών.

 

κ)α)κ)α) Η διάγνωση και πρόληψη της διασποράς κληρονομικών και ανεπιθύμητων γνωρισμάτων στα αγροτικά ζώα.

 

κ)β)κ)β) Η παρακολούθηση της εκτροφής μικρών και μεγάλων πειραματόζωων.

 

κ)γ)κ)γ) Η ορθολογική διατροφή των σπερματοδοτών ζώων, των θηλέων ζώων για παραγωγή εμβρύων και των πειραματόζωων.

 

κ)δ)κ)δ) Η κατάρτιση σιτηρεσίων για σπερματοδότες ανάλογα με το είδος του σπερματοδότη.

 

κ)ε)κ)ε) Η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των σπερματοδοτών ζώων, των θηλέων ζώων για παραγωγή εμβρύων και των πειραματόζωων.

 

κ)στ)κ)στ) Η εκτέλεση όλων των περιοδικών υγειονομικών εξετάσεων κ)ζ)κ)ζ) Η ανάπτυξη και διάδοση μεθόδων τεχνητής σπερματέγχυσης στα αγροτικά ζώα.

 

κ)η)κ)η) Η επιλογή των σπερματοδοτών ζώων σε ότι αφορά την υγιεινή κατάσταση και την αναπαραγωγική ικανότητα.

 

στ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο

 

α)α) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας και έρευνας σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση και μελέτη των λοιμωδών, παρασιτικών μεταβολικών, αναπαραγωγικών και λοιπών νοσημάτων καθώς και των παθολογικών καταστάσεων των ζώων, πτηνών, μελισσών ιχθύων καθώς επίσης και η ανίχνευση τοξικών ουσιών στα ζώα.

 

β)β) Ο εργαστηριακός και τοξικολογικός έλεγχος των ζωοτροφών με σκοπό την προστασία της κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας.

 

γ)γ) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας σχετικά με την εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές - επιστημονικές μεθόδους των τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και κάθε άλλου τροφίμου που περιέχει πρώτες ύλες προερχόμενες από ζωικά προϊόντα.

 

δ)δ) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στην επίλυση τεχνολογικών θεμάτων υγιεινής παρασκευής μικροβιολογικής κατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των ζωικών τροφίμων.

 

ε)ε) Η διενέργεια των πάσης φύσεως τοξικολογικών εξετάσεων για τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

στ)στ) Η εργαστηριακή διάγνωση, μελέτη και έρευνα, ειδικότερα των νοσημάτων των ζώων, πτηνών, ιχθύων και μελισσών, ανάλογα με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την οικονομία της περιοχής.

 

ζ)ζ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

 

η)η) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων της περιοχής αρμοδιότητας του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση των επιδημικών νοσημάτων και η σχέση τους με τη δημόσια υγεία.

 

θ)θ) Ο σχεδιασμός καταπολέμησης νοσημάτων που δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην οικονομία της περιοχής αρμοδιότητας του εργαστηρίου.

 

ι)ι) Η μέριμνα για τη λειτουργία μονάδας πειραματόζωων.

 

ι)α)ι)α) Η παρασκευή, διανομή, αποστείρωση θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων για χρήση του εργαστηρίου, η αποστείρωση μολυσμένων υλικών, ο καθαρισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση όσων υλικών και σκευών το απαιτούν.

 

ι)β)ι)β) Η διενέργεια, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, εξετάσεων δειγμάτων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή διαγνωστικές δοκιμές υλικών ζώντων ή νεκρών ζώων που προσκομίζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δαπάνη των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση ότι: α)α)α) δεν παρακωλύονται οι επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι που διεξάγονται ήδη από αυτά, β)β)β) τα αποτελέσματα των εξετάσεων προορίζονται για ιδία χρήση των ενδιαφερομένων. Το ύψος του παραβόλου, η διαδικασία είσπραξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δείγματα προϊόντων ζωικής προελεύσεως, που προσκομίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα εργαστήρια της παρούσας παραγράφου, θα εξετάζονται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης εκ μέρους των υπηρεσιών αυτών.

 

ζ) Γραφείο Μοριακής Διάγνωσης Νοσημάτων Πτηνών και μελισσών

 

α)α) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη μοριακή διάγνωση νοσημάτων των πτηνών και των μελισσών που οφείλονται σε ιούς, βακτήρια και παράσιτα.

 

β)β) Η βελτιστοποίηση των μεθόδων μοριακής διάγνωσης, η αλληλούχιση και βιοπληροφορική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

 

γ)γ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση και τη μελέτη των διαφόρων τύπων των βακτηρίων ή ιών που προσβάλλουν τα πτηνά και τις μέλισσες.

 

η) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας

 

α)α) Η στατιστική επεξεργασία στοιχείων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, σε ότι αφορά ερευνητικά προγράμματα που η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει σ' αυτό για υλοποίηση.

 

β)β) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα επιμέρους Τμήματα.

 

γ)γ) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων περιοχής της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

θ) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής και Παρασιτολογίας

 

α)α) Η διάγνωση των νοσημάτων των ζώων με την ανατομοπαθολογική και ιστοπαθολογική εξέταση.

 

β)β) Η διενέργεια των απαιτούμενων από άλλα Τμήματα του Ινστιτούτου ειδικών ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

 

γ)γ) Η διάγνωση των παρασιτώσεων των ζώων που οφείλονται σε εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα.

 

δ)δ) Η Ιστολογική Επιβεβαίωση της Φυματίωσης των Βοοειδών στα πλαίσια του Προγράμματος Ελέγχου και Εκρίζωσης της Φυματίωσης των Βοοειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πανελλαδική εμβέλεια.

 

ε)ε) Την παρασκευή αυτεμβολίων από βακτήρια και ιούς.

 

στ)στ) Την παρασκευή βιολογικών διαγνωστικών αντιδραστηρίων για τα νοσήματα που προκαλούνται από βακτήρια και ιούς.

 

ι) Γραφείο Παρασκευαστήριου

 

α)α) Η παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων, ο καθορισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση του υάλινου και λοιπού εργαστηριακού υλικού και η αποστείρωση του χρησιμοποιηθέντος μολυσμένου υλικού.

 

β)β) Η εμφιάλωση συσκευασία και συντήρηση των βιολογικών προϊόντων του Ινστιτούτου. Η λυοφιλίωση όσων προϊόντων του Ινστιτούτου το απαιτούν.

 

ι)α) Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

 

α)α) Η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης και η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτησή της.

 

β)β) Η μέριμνα στέγασης της Διεύθυνσης, ο καθαρισμός και η φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του.

 

γ)γ) Η διαχείριση του χρηματικού και υλικού, η λογιστική παρακολούθηση των πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, η διενέργεια προμηθειών η εκποίηση υλικών, η πληρωμή δαπανών και η αντιμετώπιση κάθε οικονομικού, λογιστικού και διαχειριστικού θέματος της Διεύθυνσης.

 

δ)δ) Η κατάρτιση σχεδίων προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και η προώθησή τους για έγκριση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους.

 

ε)ε) Η παραλαβή, αρχειοθέτηση, διακίνηση και φύλαξη των επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών και η φροντίδα για την καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης.

 

στ)στ) Η συντήρηση των κτιριακών, σταυλικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων της Διεύθυνσης.

 

η)η) Η μέριμνα για την κίνηση και συντήρηση των αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης.

 

ι)β) Οι αρμοδιότητες των ακολούθων Τμημάτων και Γραφείου: Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας Γραφείο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής της παρούσας Διεύθυνσης ορίζονται στην παράγραφο 3 στ', περί Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.