Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διοικητική οργάνωση και στήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των οργανισμών του μέσω της καλύτερης στελέχωσής τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, της νομικής και της υλικοτεχνικής στήριξής τους, καθώς και του στρατηγικού σχεδιασμού των υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους. Επιπρόσθετο στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης αποτελεί η αξιοποίηση της δημόσιας γης και των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, με στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

Α. Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων

Β. Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων

Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης

 

Α. Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων

 

1) Η Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Γεωπονικού Προσωπικού

 

β) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού

 

γ) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιμόρφωσης

 

δ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

 

ε) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων

 

στ) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας

 

ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 

2) Η Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων είναι αρμόδια για τη διοίκηση τόσο του μόνιμου όσο και του με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση των υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την αποτύπωση στόχων, τη μέτρηση αποτελεσμάτων και την υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων ανήκουν:

 

α) Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επιμόρφωσης.

 

β) Η αξιοποίηση των υλικοτεχνικών και ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου για την καλύτερη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 

γ) Η μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης των κεντρικών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

δ) Η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την απλούστευση των διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

ε) Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου με βάση τους διαθέσιμους πόρους.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Γεωπονικού Προσωπικού

 

α)α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των κλάδων: ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας, ΤΕ1 Γεωπονικού, ΤΕ2 Δασοπονίας και ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων.

 

β)β) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου - Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος.

 

β) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού

 

α)α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των κλάδων: ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων, ΠΕ7 Γεωλόγων, ΠΕ14 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας- Αλιείας, ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού, ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων και ΔΕ9 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων (προσωρινός).

 

β)β) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου - Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος.

 

γ) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιμόρφωσης.

 

α)α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των κλάδων: ΠΕ5 Επιθεωρητών, ΠΕ6 Χημικών, ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ10 Οικονομικού, ΠΕ11 Μηχανικών, ΠΕ12 Πληροφορικής, ΠΕ13 Στατιστικής, ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ7 Μηχανικών, ΤΕ8 Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ9 Πληροφορικής, ΤΕ10 Ραδιοτηλεγραφητών (προσωρινός), ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών, ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων, ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, ΔΕ8 Τηλεφωνητών, ΥΕ1 Κλητήρων και ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας.

 

β)β) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν το διορισμό υπαλλήλων όλων των κλάδων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου.

 

γ)γ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις διοικητικές πράξεις στελέχωσης των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου, καθώς και του Γραφείου Γενικού Γραμματέα.

 

δ)δ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου - Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί.

 

ε)ε) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος.

 

στ)στ) Η οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής τους υπηρεσίας, που καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

ζ)ζ) Η ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο και έχουν λιγότερο από εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων.

 

η)η) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας του.

 

θ)θ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την άσκηση Ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών και σπουδαστών σε θέματα του αγροτικού τομέα.

 

ι)ι) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης (ειδικού ενδιαφέροντος) τα οποία καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εσωτερικού και εξωτερικού και τα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα και αφορούν στους υπαλλήλους του Υπουργείου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας του και έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικά συμφέρον.

 

ι)α)ι)α) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας του, τα οποία έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων και καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Τα προγράμματα αυτά αφορούν αντικείμενα της υπηρεσίας τους και έχουν σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

ι)β)ι)β) Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με την Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον αυτά έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται και κατά κύκλους Υπουργείων με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους με το Υπουργείο.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον αυτά έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή μεμονωμένες μετεκπαιδεύσεις, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού και τα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα, για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του Υπουργείου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και η χορήγηση των σχετικών εκπαιδευτικών αδειών.

 

ι)δ)ι)δ) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας του που εμπίπτουν στον παραπάνω αριθμητικό προσδιορισμό.

 

ι)ε)ι)ε) Η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για τη συμμετοχή του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας του, σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

 

δ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

 

α)α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού του Υπουργείου.

 

β)β) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού του Υπουργείου.

 

γ)γ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού στο Υπουργείο.

 

δ)δ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου - Αρχείου του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου.

 

ε)ε) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και του επί θητεία προσωπικού.

 

ε) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων.

 

α)α) Η εποπτεία των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β)β) Η μέριμνα για τη σύσταση, σύνθεση, ανασύνθεση και συγκρότηση οργάνων διοίκησης των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αυτών, όπου αυτά προβλέπονται.

 

γ)γ) Η μέριμνα για τη σύσταση, σύνθεση, ανασύνθεση και συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

δ)δ) Η μέριμνα για τη ρύθμιση οργανωτικών, λειτουργικών και οικονομικών θεμάτων των φορέων δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

ε)ε) Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού όλων των κλάδων των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου.

 

στ)στ) Ο προγραμματισμός και οι εγκρίσεις προσλήψεων τακτικού, έκτακτου και με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου.

 

ζ)ζ) Οι εγκρίσεις κανονισμών κατάστασης προσωπικού των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου.

 

στ) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας

 

α)α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

β)β) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Υπηρεσία στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής με εντολή Υπουργού ή με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περιορισμού των υπογραφών.

 

δ)δ) Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε θέσεις προσωπικού, η κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων τους, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης.

 

ε)ε) Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

στ)στ) Η σύσταση και συγκρότηση με διετή θητεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλων των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου, πλην εκείνων που αφορούν τη διενέργεια των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Υπουργείου. Επίσης η σύσταση και συγκρότηση άτυπων μη αμειβομένων συλλογικών οργάνων (ομάδες εργασίας) με σκοπό τη μελέτη, την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό για θέματα αρμοδιότητας του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ζ)ζ) Ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

η)η) Η μελέτη και πρόταση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων.

 

θ)θ) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση πολίτες.

 

ι)ι) Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και την τυποποίησή τους. Η σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή από τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

ι)β)ι)β) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας των οργάνων του Υπουργείου με φορείς ή όργανα άλλων Υπουργείων.

 

ι)γ)ι)γ) Η εξέταση περιπτώσεων δυσλειτουργίας γραφειοκρατικών τύπων και πολύπλοκων διαδικασιών που παρουσιάζονται κατά τη συναλλαγή των υπηρεσιών με τους πολίτες.

 

ι)δ)ι)δ) Ο έλεγχος σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες για την αποφυγή θέσπισης περιττών γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών.

 

ι)ε)ι)ε) Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ι)στ)ι)στ) Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών και ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ι)η)ι)η) Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών.

 

ι)θ)ι)θ) Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO). κ)κ) Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό.

 

κ)α)κ)α) Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ)β)κ)β) Η ενεργή προώθηση της ισότητας των δύο φύλων με την επεξεργασία και παρακολούθηση εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν τις πολιτικές του Υπουργείου και εκδίδονται από αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

 

κ)γ)κ)γ) Η ενεργή προώθηση της ισότητας των δύο φύλων με προτάσεις για Μέτρα Θετικής Δράσης στα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν τις πολιτικές του Υπουργείου και εκδίδονται από αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

 

κ)δ)κ)δ) Η συλλογή στοιχείων, ανάλυση και επεξεργασία, για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εθνικής και της διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε θέματα ισότητας.

 

κ)ε)κ)ε) Η μέριμνα σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, για την πρακτική προώθηση της ισότητας στην εξέλιξη, τη μετεκπαίδευση και αξιοποίηση του γυναικείου δυναμικού του Υπουργείου.

 

κ)στ)κ)στ) Η παροχή πληροφοριών στον αγροτικό πληθυσμό για την ισότητα των δύο φύλων και το οικογενειακό δίκαιο.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η προώθηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

 

ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 

α)α) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών μετακίνησης της πολιτικής ηγεσίας, των συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 

β)β) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών μετακίνησης των υπαλλήλων του Υπουργείου στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την έκδοση ή ανανέωση υπηρεσιακών διαβατηρίων των μετακινουμένων στο εξωτερικό.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την κυκλοφορία και άρση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

ε)ε) Η έγκριση κίνησης οχημάτων για την εξυπηρέτηση των μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση της διάθεσης των αυτοκινήτων αποκλειστικά και μόνο στα δικαιούμενα πρόσωπα και η χρησιμοποίησή τους μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διατέθηκαν αυτά.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με τα απαραίτητα καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κατανάλωσης και της επισκευής τους.

 

η)η) Η μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων.

 

θ)θ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των οδηγών με συνοδευτικά έγγραφα για κάθε αυτοκίνητο.

 

ι)ι) Ο έλεγχος της κανονικής συμπλήρωσης των συνοδευτικών εγγράφων από τους οδηγούς.

 

ι)α)ι)α) Η έκδοση Δελτίου - εντολής επιθεώρησης και επισκευής οχήματος, στο οποίο θα αναγράφονται περιληπτικά το είδος της συντήρησης επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευές, εργασίες και τα αναγκαία δικαιολογητικά.

 

ι)β)ι)β) Η προώθηση των τιμολογίων, καυσίμων, επισκευών και συντήρησης με τα αντίστοιχα πρακτικά παραλαβής.

 

ι)γ)ι)γ) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

ι)δ)ι)δ) Η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών και των πειθαρχικών αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

ι)ε)ι)ε) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

ι)στ)ι)στ) Η προετοιμασία και διεκπεραίωση των πειθαρχικών διαδικασιών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η προετοιμασία εκδίκασης των ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εγειρόμενων αγωγών και εφέσεων, καθώς και η διεξαγωγή της εν γένει αλληλογραφίας των πιο πάνω συμβουλίων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η τήρηση των βιβλίων των συνεδριάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών αυτών.

 

ι)η)ι)η) Η διακίνηση της διαβαθμισμένης ή μη εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

ι)θ)ι)θ) Η αναπαραγωγή εγγράφων ή κειμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας. κ)κ) Η μέριμνα εφοδιασμού των υπηρεσιών με φύλλα εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τήρηση αρχείου αυτών και η προώθηση των προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαταγμάτων, αποφάσεων κ.λ.π.

 

κ)α)κ)α) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή αντίγραφο.

 

κ)β)κ)β) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του προσωπικού καθώς και των πολιτών.

 

κ)γ)κ)γ) Η παροχή πληροφοριών στους πολίτες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

 

4) Της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού.

 

Β. Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων

 

1) Η Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό

 

β) Τμήμα Εναρμόνισης Νομοθεσιών

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τομέα - Νομικό

 

2) Η Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων είναι αρμόδια για τη νομοτεχνική συνδρομή στην τελική κατάρτιση σχεδίων νόμων και τροπολογιών, τον έλεγχο της νομιμότητας έκδοσης, την επεξεργασία και τελική κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων, που υποβάλλονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη μεταφορά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, στην εσωτερική έννομη τάξη και την αντιμετώπιση καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

 

Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων ανήκουν:

 

α) Η βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης σχεδίων νόμων, προσθηκών-τροπολογιών σε σχέδια νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

 

β) Η ταχύτερη διαχείριση περιπτώσεων καταγγελιών παραβάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας στο γεωργικό τομέα.

 

γ) Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό

 

α)α) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην τελική κατάρτιση σχεδίων νόμων και προσθηκών - τροπολογιών που εισηγείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η μέριμνα για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, την ψήφιση και τη δημοσίευση αυτών.

 

β)β) Η συνεργασία με τις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου, για τη σύνταξη των εκθέσεων, που απαιτούνται για την κατάθεση στη Βουλή των σχεδίων νόμων και προσθηκών - τροπολογιών και για την επισήμανση των τροποποιουμένων-καταργούμενων διατάξεων των σχεδίων νόμων.

 

γ)γ) Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων για την τελική κατάρτιση των σχεδίων νόμων.

 

δ)δ) Η αποτελεσματική υποστήριξη, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση των θεμάτων που εισηγείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νομοθετική ρύθμιση και η επισήμανση, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή/και επικαιροποίησης.

 

ε)ε) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για τον έλεγχο της νομιμότητας έκδοσης, την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης και την τελική κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων (σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων), που υποβάλλονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε εκτέλεση διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας του αγροτικού τομέα, καθώς και η μέριμνα για τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων.

 

στ)στ) Ο έλεγχος της νομιμότητας έκδοσης κανονιστικών πράξεων που αφορούν ρυθμίσεις θεμάτων εθνικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από άλλα Υπουργεία για υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω συναρμοδιότητας, η διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσίες καθώς και η νομοτεχνική επεξεργασία αυτών.

 

ζ)ζ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Φορείς που εμπλέκονται στο νομοθετικό έργο (συναρμόδια Υπουργεία, Συμβούλιο της Επικρατείας και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης).

 

η)η) Η συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται σε εκτέλεση διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.

 

θ)θ) Η παροχή νομοτεχνικών οδηγιών επί ερωτημάτων υπηρεσιών του Υπουργείου που αφορούν την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων.

 

ι)ι) Η τήρηση αρχείου των νόμων, προσθηκών - τροπολογιών και κανονιστικών πράξεων που επεξεργάζεται το τμήμα και έχει την ευθύνη δημοσίευσής τους.

 

β) Τμήμα Εναρμόνισης Νομοθεσιών

 

α)α) Η νομοτεχνική επεξεργασία και ο έλεγχος νομιμότητας των σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που υποβάλλονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την εμπρόθεσμη και ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και για την εκτέλεση των Κανονισμών και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η μέριμνα για τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων.

 

β)β) Η παρακολούθηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

γ)γ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε εθνικούς φορείς που εμπλέκονται στην εναρμόνιση (συναρμόδια Υπουργεία, Συμβούλιο της Επικρατείας και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης).

 

δ)δ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ομάδες εργασίας οι οποίες συνεδριάζουν για την ενημέρωση αυτών, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των υποχρεώσεων του Υπουργείου που προκύπτουν από το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο.

 

ε)ε) Η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συστήνονται στο Υπουργείο για τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την ενωσιακή, καθώς και η συμμετοχή σε αυτές που προβλέπονται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται για την ενσωμάτωση Οδηγιών και για την εκτέλεση Κανονισμών και αποφάσεων της Ένωσης.

 

στ)στ) Η παροχή νομοτεχνικών οδηγιών επί ερωτημάτων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

 

ζ)ζ) Η τήρηση αρχείου των κανονιστικών πράξεων που επεξεργάζεται το τμήμα και έχει την ευθύνη δημοσίευσής τους.

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τομέα - Νομικό

 

α)α) Η παροχή απόψεων επί ερωτημάτων υπηρεσιών του Υπουργείου που αφορούν θέματα εφαρμογής του εθνικού και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς εφαρμογής της ΚΑΠ.

 

β)β) Η αντιμετώπιση καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τη μη ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμοδιότητας του Υπουργείου, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EU pilot, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου, τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς και άλλους δημόσιους φορείς.

 

γ)γ) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων που έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EU pilot.

 

δ)δ) Η συγκέντρωση των περιπτώσεων απατών - παρατυπιών που διαπιστώνονται σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) που διαβιβάζονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου και τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

ε)ε) Ο έλεγχος και η αποστολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώσεων των διαπιστωμένων απατών - παρατυπιών, σύμφωνα με τους ενωσιακούς Κανονισμούς για τα Γεωργικά Ταμεία.

 

στ)στ) Η τήρηση του αρχείου ανακοινώσεων απατών - παρατυπιών.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση - αντιμετώπιση σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου, των ειδικών ερευνών που πραγματοποιεί η OLAF στη χώρα στο γεωργικό τομέα.

 

η)η) Η συγκέντρωση και επεξεργασία για την αποστολή στην (OLAF) του ετήσιου ερωτηματολογίου του άρθρου 325 ΣΛΕΕ για τα μέτρα καταπολέμησης και πρόληψης των απατών - παρατυπιών στο γεωργικό τομέα.

 

θ)θ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - OLAF για την καταπολέμηση - πρόληψη των απατών - παρατυπιών στο γεωργικό τομέα.

 

ι)ι) Η αντιμετώπιση θεμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες και παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου στον γεωργικό τομέα σε συνεργασία με το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου συναρμόδιες υπηρεσίες, Φορείς και Υπουργεία.

 

ι)α)ι)α) Η παρακολούθηση των Ενωσιακών Κανονισμών που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης καθώς και η έκδοση εγκυκλίων - οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους.

 

ι)β)ι)β) Η συμμετοχή σε επιτροπές του Υπουργείου που εισηγούνται την επιβολή κυρώσεων κατά παραβατών του γεωργικού δικαίου της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, καθώς και σε επιτροπές παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής Ενωσιακών Κανονισμών.

 

ι)γ)ι)γ) Η νομική συνδρομή στον έλεγχο νομιμότητας έκδοσης κανονιστικών πράξεων και στην κατάρτιση σχεδίων νόμων.

 

4) Της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού.

 

Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

1) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών

 

β) Τμήμα Εφαρμογής - Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης Δεδομένων και Μέριμνας

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data και Στατιστικών δεδομένων

 

2) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής- τηλεπικοινωνιών, την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς, καθώς και για τη λειτουργία υπηρεσιών G-Cloud για τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των εποπτευομένων φορέων και των συνεργαζομένων δημοσίων φορέων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ολοκλήρωση του έργου του.

 

Στους επιχειρησιακούς στόχους-σκοπούς της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν:

 

α) Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των πολιτών μέσα από την παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής.

 

β) Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής, με την παροχή τεχνογνωσίας σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εσωτερικές εκπαιδεύσεις.

 

γ) Η μείωση των λειτουργικών δαπανών, με την ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

 

α)α) Η αναγνώριση και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών και διεργασιών για το σύνολο των δομών του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων.

 

β)β) Η μοντελοποίηση και απλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και διεργασιών, η σύνθεση σε κοινές ομάδες.

 

γ)γ) Η προτυποποίηση διαδικασιών (φόρμες, έντυπα, λειτουργίες, κ.α.).

 

δ)δ) Ο ανασχεδιασμός και προσαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών πληροφορικής.

 

ε)ε) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων - υπηρεσιών, δικτύων και λογισμικού.

 

στ)στ) Η εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση των χρηστών των αναπτυσσομένων εφαρμογών.

 

ζ)ζ) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαιδεύσεων ή μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και λειτουργίας εθνικών και κοινοτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

 

η)η) Η διάχυση του πληροφοριακού υλικού.

 

θ)θ) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας.

 

ι)ι) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών ανασχεδιασμού επιχειρησιακών ροών, ποιότητας και ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα.

 

ι)α)ι)α) Η έρευνα αναγκών ανάπτυξης νέων συστημάτων.

 

ι)β)ι)β) Η έρευνα ικανοποίησης απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων.

 

ι)γ)ι)γ) Η επιλογή και ο σχεδιασμός έργων πληροφορικής: Στρατηγική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Ανάλυση, Ανάλυση Σκοπιμότητας, Τεχνική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση, Λειτουργική Ανάλυση, Ανάλυση Λειτουργίας.

 

ι)δ)ι)δ) Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής και πλατφόρμας ανάπτυξης υπηρεσιών (επιλογές εργαλείων ανάπτυξης και πλατφόρμας σχεδιασμού).

 

ι)ε)ι)ε) Η διοίκηση έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Project Management).

 

ι)στ)ι)στ) Η διαχείριση σκοπού (Scope Management), χρόνου (Time Management), κόστους (Cost Management), ποιότητας (Quality Management), επικοινωνίας (Communications Management), κινδύνων και ευκαιριών (Risk Management), εξωτερικών αναδόχων συμβάσεων (Procurement Management).

 

ι)ζ)ι)ζ) Η λειτουργία πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 

ι)η)ι)η) Η τήρηση Μητρώου υφισταμένων συστημάτων και υπηρεσιών (τεχνικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, κώδικας).

 

ι)θ)ι)θ) Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων συστημάτων και υπηρεσιών. κ)κ) Η εξασφάλιση της διασύνδεσης συστημάτων και υπηρεσιών με κοινό τρόπο στο ενιαίο back office σύστημα ψηφιακής διαχείρισης εργασιών του Υπουργείου.

 

κ)α)κ)α) Η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων πληροφορικής σε τομείς που ενδιαφέρουν το Υπουργείο και τους συναλλασσόμενους πολίτες.

 

κ)β)κ)β) Η ανάλυση, ο συντονισμός, η εποπτεία και η συνεργασία σε θέματα πληροφορικής των εποπτευομένων από το Υπουργείο φορέων (οργανισμών & ιδρυμάτων).

 

κ)γ)κ)γ) Η συνεργασία με τις κεντρικές, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών.

 

κ)δ)κ)δ) Ο σχεδιασμός και η ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων.

 

κ)ε)κ)ε) Η δημιουργία εφαρμογών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη (e_Services).

 

κ)στ)κ)στ) Ο καθορισμός του κύκλου ζωής κάθε εφαρμογής (κύκλος ζωής).

 

κ)ζ)κ)ζ) Ο καθορισμός των απαιτήσεων του συστήματος (διαμόρφωση περιβάλλοντος, λειτουργικές απαιτήσεις, ανάλυση κόστους /ωφέλειας) (System Demand).

 

κ)η)κ)η) Η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης (Software/ Hardware) για λογαριασμό των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου.

 

κ)θ)κ)θ) Η ροή των δεδομένων (Data flow), η εξάρτηση με τις διαδικασίες και η χρονική διάρκεια διατήρησης αυτών (Entity Life History).

 

λ)λ) Η ανάλυση των μεθόδων και υφισταμένων διαδικασιών και αντίστοιχες εισηγήσεις για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη βέλτιστη μηχανογραφική εξυπηρέτηση των εφαρμογών (Ανάλυση Απαιτήσεων-Λειτουργικές Απαιτήσεις) - (Σχεδιασμός του Συστήματος - Προδιαγραφές Συστήματος).

 

λ)α)λ)α) Η ανάπτυξη και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων - υπηρεσιών.

 

λ)β)λ)β) Ο έλεγχος και η δοκιμαστική ροή των πληροφοριακών συστημάτων.

 

λ)γ)λ)γ) Η εγκατάσταση και η πιλοτική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.

 

λ)δ)λ)δ) Η παρακολούθηση εφαρμογών που αναπτύσσονται από τρίτους (outsourcing).

 

λ)ε)λ)ε) Η ανάλυση και ανάπτυξη διαδικασιών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών συστημάτων (web services).

 

λ)στ)λ)στ) Η σύνταξη ειδικού φακέλου ανάλυσης και οδηγιών για κάθε σύστημα και τεκμηρίωση όλων των φάσεων υλοποίησης της εφαρμογής (documentation).

 

λ)ζ)λ)ζ) Η σύνταξη οδηγιών χρηστών (user guide).

 

λ)η)λ)η) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαιδεύσεων ή μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και λειτουργίας εθνικών και κοινοτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

 

λ)θ)λ)θ) Η εκπαίδευση των χρηστών στις νέες εφαρμογές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και έκδοση σχετικών οδηγιών.

 

μ)μ) Η ανάληψη δράσεων για τη δημοσιοποίηση και την προβολή των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το κράτος στο κράτος (G2G) και από το κράτος προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (G2B) & (G2C).

 

μ)α)μ)α) Η διερεύνηση των εξελίξεων της πληροφορικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο και η μέριμνα εφαρμογής των εξελίξεων αυτών.

 

μ)β)μ)β) Η συστηματική έρευνα για θεματικές περιοχές βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς και η διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης από τις τρέχουσες πληροφοριακές συνθήκες και υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

β) Τμήμα Εφαρμογής - Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης Δεδομένων και Μέριμνας

 

α)α) Η εφαρμογή και υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

β)β) Η παρακολούθηση, διαχείριση και συντήρηση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων λογισμικού.

 

γ)γ) Η ανάπτυξη και συντήρηση του διαδικτυακού και ενδοδικτυακού ιστοτόπου του Υπουργείου και του συστήματος ψηφιακής συνεργασίας.

 

δ)δ) Η διαχείριση και συντήρηση του περιεχομένου του διαδικτυακού και ενδοδικτυακού ιστοτόπου του Υπουργείου.

 

ε)ε) Η συνεργασία με φορείς εντός και εκτός Υπουργείου σε θέματα διάχυσης της πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών.

 

στ)στ) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών σε εργαλεία αυτοματισμού γραφείου και χρήσης internet υπηρεσιών.

 

ζ)ζ) Η υποστήριξη και προώθηση στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής του προσωπικού του Υπουργείου.

 

η)η) Η εφαρμογή και αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

θ)θ) Η υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου με αρμοδιότητες:

 

α)α)α) Εισαγωγή και ψηφιοποίηση δεδομένων.

β)β)β) Η ροή των εφαρμογών (RUN).

γ)γ)γ) Η εξυπηρέτηση των εφαρμογών γραφείου.

 

ι)ι) Η υποστήριξη και λειτουργία συστήματος ψηφιακής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αγροτών 1540 (call center) του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων.

 

ι)α)ι)α) Η διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω διαδραστικής πληροφόρησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

ι)β)ι)β) Η υποστήριξη και λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου.

 

ι)γ)ι)γ) Η υποστήριξη συστήματος δημοσιοποίησης αποφάσεων - διοικητικών εγγράφων κ.λ.π. (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

ι)δ)ι)δ) Η υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και των συστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, οικονομικής διαχείρισης καθώς και του συστήματος ψηφιακής συνεργασίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων.

 

ι)ε)ι)ε) Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης του Υπουργείου στους εποπτευόμενους φορείς και τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής.

 

ι)στ)ι)στ) Η διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η κάθε φύσης ψηφιακή επικοινωνία των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους φορείς.

 

ι)η)ι)η) Η υποστήριξη στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών (help desk), τόσο των στελεχών του Υπουργείου, όσο και των ενδιαφερομένων πολιτών.

 

ι)θ)ι)θ) Η παρακολούθηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις καθώς και των οικονομικών και λοιπών συναλλαγών της Διεύθυνσης και των φορέων που εξυπηρετούνται και δεν υπάγονται στο Υπουργείο. κ)κ) Η οργάνωση και διαχείριση αποθήκης τεχνολογικού υλικού και αναλώσιμων της Διεύθυνσης.

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data και Στατιστικών δεδομένων

 

α)α) Η εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση των δικτύων τηλεπικοινωνιών (data- voice) μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων τερματικών σταθμών - υπηρεσιών - κτηρίων του Υπουργείου (κεντρικών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών του τομέα).

 

β)β) Η επιλογή, εγκατάσταση και υποστήριξη των βασικών και των υποστηρικτικών δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Data Center και των εποπτευόμενων φορέων.

 

γ)γ) Η λειτουργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Data Center ως G-Cloud Service για τους εποπτευόμενους φορείς του.

 

δ)δ) Η αξιοποίηση του υφιστάμενου και του μελλοντικού εξοπλισμού Data Center σε Virtual περιβάλλον.

 

ε)ε) Η παροχή υπηρεσιών Network Management, System Management, Configuration Management, Application Monitoring.

 

στ)στ) Η διαχείριση δικτύου με υποστήριξη των χρηστών του δικτύου σε S/W και H/W (τεχνική υποστήριξη).

 

ζ)ζ) Η εγκατάσταση των μηχανογραφικών εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στις κεντρικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες του τομέα διαχείρισης του δικτύου).

 

η)η) Η δημιουργία στατιστικών απόδοσης λειτουργίας του δικτύου και η επίβλεψη της απόδοσης με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

 

θ)θ) H μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων των κεντρικών εξυπηρετητών (servers) και των εφαρμογών με την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Back-Up).

 

ι)ι) H μέριμνα για την διαχείριση των αντιγράφων ασφάλειας των βάσεων δεδομένων (Back-Up Restore).

 

ι)α)ι)α) Η παρακολούθηση, συντήρηση-αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων των εξυπηρετητών και των τερματικών σταθμών του δικτύου.

 

ι)β)ι)β) Η διαχείριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail του τομέα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (domain) υπηρεσίες καταλόγου -δημιουργία λογαριασμών.

 

ι)γ)ι)γ) Η διαχείριση παγίων (σε H/Y-περιφερειακά) όλου του τομέα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ι)δ)ι)δ) Η διαχείριση αδειών S/W όλου του τομέα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ι)ε)ι)ε) Η διαχείριση της διασύνδεσης -εποπτεία στο δίκτυο Σύζευξις.

 

ι)στ)ι)στ) Η εγκατάσταση - συντήρηση και λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εγκατάσταση - συντήρηση και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 

ι)η)ι)η) Η ανακύκλωση παλαιού εξοπλισμού πληροφορικής και η αξιοποίηση αυτού.

 

ι)θ)ι)θ) Η διαχείριση τηλεπικοινωνιακού συστήματος με εποπτεία χρήσης προγραμμάτων επικοινωνιών (communication monitor).

 

κ)κ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για όλες τις κεντρικές - αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και όλες τις περιφερειακές ενότητες.

 

κ)α)κ)α) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων, σύνταξη προδιαγραφών για την αναβάθμιση,τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Υπουργείου.

 

κ)β)κ)β) Η μελέτη για τη λογική και φυσική ασφάλεια του δικτύου και των δεδομένων.

 

κ)γ)κ)γ) Η εφαρμογή της αποδεκτής πολιτικής χρήσης του δικτύου του Υπουργείου.

 

κ)δ)κ)δ) Η διαχείριση αλλαγών λόγω μετακινήσεων-κατάργησης θέσεων εργασίας με τη δημιουργία νέων λογαριασμών ή κατάργηση υπαρχόντων και με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης κοινόχρηστων πόρων του δικτύου.

 

κ)ε)κ)ε) Η διαχείριση αλλαγών τηλεπικοινωνιακού υλικού λόγω μετακινήσεων υπηρεσιών.

 

κ)στ)κ)στ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση καταστροφής του data center (Disaster recover).

 

κ)ζ)κ)ζ) Η ευθύνη για την εφαρμογή της τήρησης των διαδικασιών ασφάλειας του τοπικού δικτύου σε όλα τα επίπεδα (ΙΤ security).

 

κ)η)κ)η) Η μέριμνα για την ασφάλεια των φυσικών χώρων του data center (IT Security).

 

κ)θ)κ)θ) Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

 

λ)λ) Η διαχείριση αλφαριθμητικών δεδομένων.

 

λ)α)λ)α) Η διαχείριση γεωχωρικών και πολυμεσικών δεδομένων.

 

λ)β)λ)β) Η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση.

 

λ)γ)λ)γ) Η ολοκλήρωση της πληροφορίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των εποπτευομένων φορέων και εξωτερικών πηγών σε συστήματα Big Data.

 

λ)δ)λ)δ) Η μέριμνα διασύνδεσης με ξένες βάσεις δεδομένων με σκοπό τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

 

λ)ε)λ)ε) Η δημιουργία λεξικών και σταθερότυπων των δεδομένων.

 

λ)στ)λ)στ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη συστημάτων τεκμηρίωσης ψηφιοποιημένων πληροφοριών.

 

λ)ζ)λ)ζ) Η τήρηση ιστορικών βάσεων δεδομένων και η υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών (MIS).

 

λ)η)λ)η) Η αυτόματη ή η ημιαυτόματη ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία κάποιου προτύπου (Data-mining) και η μέριμνα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των βάσεων δεδομένων (Database Tuning).

 

λ)θ)λ)θ) Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων επί των δεδομένων των τηρούμενων Βάσεων και η επεξεργασία των δεδομένων των βάσεων δεδομένων με στατιστική μεθοδολογία.

 

μ)μ) Η μέριμνα για την αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης των βάσεων δεδομένων.

 

μ)α)μ)α) Ο έλεγχος της πληρότητας και της ορθής τήρησης των Μητρώων και η λήψη αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

 

μ)β)μ)β) Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων επί των δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων.

 

μ)γ)μ)γ) Η κατάρτιση και έκδοση πράξεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση, την ενημέρωση και τυχόν ανασχεδιασμό των Μητρώων που τηρούνται στο Υπουργείο.

 

μ)δ)μ)δ) Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων και του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου.

 

μ)ε)μ)ε) Η διαρκής ενημέρωση των Γεωχωρικών δεδομένων των Μητρώων του Υπουργείου.

 

μ)στ)μ)στ) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σε τεχνικό επίπεδο της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα τηρούμενα Μητρώα καθώς και σε άλλα Μητρώα φορέων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.

 

μ)ζ)μ)ζ) Η εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση - υποστήριξη και εποπτεία των χρηστών και ελεγκτών των εφαρμογών των τηρούμενων Μητρώων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.

 

μ)η)μ)η) Η εκπροσώπηση σε ενωσιακά και εθνικά όργανα σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

μ)θ)μ)θ) Η αξιοποίηση των δεδομένων των τηρουμένων Μητρώων για στατιστικούς λόγους και η παροχή στοιχείων σε εθνικές και κοινοτικές αρχές.

 

4) Της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ12 Πληροφορικής ή ΤΕ9 Πληροφορικής.

 

Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

 

1) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων

β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Παραχωρούμενων Ακινήτων.

 

2) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, καθώς και για την αξιοποίησή τους για αναπτυξιακούς και κοινωφελείς σκοπούς για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, διασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου στα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο, αντιμετωπίζει τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νόμου 4061/2012 και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας όσον αφορά τα παραχωρούμενα ακίνητα.

 

Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας ανήκει η ηλεκτρονική καταγραφή και η διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων

 

α)α) Η παροχή απαντήσεων σε αιτήματα ιδιωτών και υπηρεσιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο.

 

β)β) Η διατύπωση απόψεων σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές διαφορές.

 

γ)γ) Η κατάρτιση σχεδίων ατομικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης.

 

δ)δ) Η έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

 

ε)ε) Η κατάρτιση σχεδίων εγκυκλίων και οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Διεύθυνσης.

 

στ)στ) Η εξέταση προσφυγών του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ζ)ζ) Η εξέταση ενστάσεων κατά του κύρους δημοπρασίας ακινήτου.

 

η)η) Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου των δημοσίων ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 4061/2012.

 

θ)θ) Η υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη διάθεση ακινήτων για αγροτική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4061/2012.

 

β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων

 

α)α) Οι εισηγήσεις για παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση και κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων παραχώρησης.

 

β)β) Οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επωφελή αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, για αγροτικούς, αναπτυξιακούς, κοινωφελείς και άλλους σκοπούς με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

γ)γ) Η κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με τίμημα.

 

δ)δ) Η εξέταση αιτημάτων για παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4061/2012.

 

ε)ε) Η υποστήριξη της Επιτροπής Δημοπρασιών στο έργο της και η παροχή διευκρινίσεων σε σχετικά θέματα που ανακύπτουν.

 

στ)στ) Η καταχώρηση στην ψηφιακή βάση δεδομένων, πράξεων μεταβολών αρμοδιότητας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4061/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ζ)ζ) Οι εισηγήσεις κατόπιν αιτημάτων για λοιπές διαχειριστικές πράξεις (όπως έγκριση στέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου στα ακίνητα που διαχειρίζεται, εγκρίσεις επεμβάσεων για πραγματοποίηση κοινωφελούς σκοπού, έγκριση ανταλλαγής ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων κ.τ.λ.).

 

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Παραχωρούμενων Ακινήτων.

 

α)α) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4061/2012.

 

β)β) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου με τίμημα κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4061/2012, καθώς και η παρακολούθηση καταβολής του ετήσιου τιμήματος και της αναπροσαρμογής αυτού.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης ακινήτου, κατά χρήση ή κατά κυριότητα με τίμημα ή για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου 4061/2012 διατάξεις (νομοθετικό διάταγμα 221/1974, νόμος 1734/1987, άρθρο 123 του αγροτικού κώδικα, νόμος 3147/2003 - άρθρο 4, άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4377/1929 κ.λ.π.).

 

δ)δ) Η εισήγηση για ανάκληση της απόφασης παραχώρησης ακινήτου, με οποιοδήποτε νόμο, λόγω παραβίασης των όρων παραχώρησης.

 

ε)ε) Ο έλεγχος για την ορθή καταχώριση των ακινήτων στα Κτηματολογικά Γραφεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

στ)στ) Η ψηφιακή διαχείριση ακινήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4061/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 1987 των προς παραχώρηση ακινήτων.

 

4) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού, εκτός του Τμήματος Παρακολούθησης και Εκτέλεσης όρων παραχώρησης ακινήτων, όπου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ11 Μηχανικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

Ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης

 

1) Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α)α) Κατάρτιση και τήρηση, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για την Πολιτική Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης, σχεδίων οργάνωσης, κινητοποίησης και δράσης σε πόλεμο και έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β)β) Κοινοποίηση των κατά την περίπτωση α)α) σχεδίων στις Περιφέρειες ή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε βάσει αυτών να καταρτισθούν τα τοπικά σχέδια.

 

γ)γ) Σχολιασμό, έλεγχο και έγκριση των τοπικών σχεδίων των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

δ)δ) Σχολιασμό των σχεδίων άλλων Υπουργείων, στα οποία αναφέρεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως συνεργαζόμενο.

 

ε)ε) Υποβολή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ή και εκτάκτως, εφόσον αυτό ζητηθεί, έκθεσης επί της προόδου της Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και προτάσεις για τα ληφθέντα μέτρα προώθησής της.

 

στ)στ) Συντονισμό κατά τον καιρό της ειρήνης όλων των ενεργειών των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων από αυτό Πολιτικών Δυνάμεων για την Πολιτική Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης.

 

ζ)ζ) Συντονισμό σε θέματα της Ανώτερης Επιτροπής Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης του ΝΑΤΟ και των Επιτροπών της, στον τομέα δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

η)η) Χειρισμό κάθε γενικού ή ειδικού θέματος που άπτεται άμεσα ή έμμεσα της διεξαγωγής της σχεδίασης.

 

θ)θ) Συγκρότηση Μικτών Επιτελικών Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας από υπαλλήλους των αρμόδιων Υπουργείων, που υποδεικνύονται από αυτά για τη μελέτη, εισήγηση και σχεδίαση των επιμέρους θεμάτων Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης, των οποίων η επίλυση έχει ανάγκη της συνδρομής περισσοτέρων Υπουργείων.

 

ι)ι) Συμμετοχή στις Μικτές Επιτελικές Επιτροπές που συγκροτεί και συντονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δια του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες αποτελούνται από αξιωματικούς και υπαλλήλους των Υπουργείων, με σκοπό: αα)α) τη μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων της κείμενης νομοθεσίας για την αποτελεσματικότερη συμβολή των Πολιτικών Δυνάμεων στην Εθνική Άμυνα, ββ)β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Πολιτικών Δυνάμεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των σε εκτέλεση αυτών εκδιδομένων αποφάσεων και πράξεων.

 

ι)α)ι)α) Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε κατοίκους ακριτικών περιοχών, που έχουν υποστεί άμεσες ή έμμεσες ζημιές στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις από την 20-07-1974 και εφεξής, συνεπεία στρατιωτικής κινητοποίησης και επιστράτευσης, για την αμυντική προπαρασκευή της χώρας

 

ι)β)ι)β) Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στη γεωργία από θεομηνία, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλα έκτακτα γεγονότα πριν την 08-01-2001.

 

ι)γ)ι)γ) Ο ορισμός υπαλλήλου του Τμήματος, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα Επιθεωρητή ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας.

 

ι)δ)ι)δ) Η κατά την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπή κανονιστική ρύθμιση οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως εχθρικών προσβολών και καταστροφών.

 

ι)ε)ι)ε) Η εφαρμογή και η υλοποίηση των σχεδίων του Υπουργείου και των ανατιθέμενων σε αυτό αποστολών υποστήριξης σχεδίων άλλων Υπουργείων.

 

ι)στ)ι)στ) Η προπαρασκευή και η συμμετοχή του Υπουργείου στις εκτελούμενες πάσης φύσεως ασκήσεις Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η κίνηση της διαδικασίας για την εξασφάλιση των μέσων υποστήριξης των σκοπών της Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης στον τομέα δράσης του Υπουργείου, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αναστολών κατάταξης σε εφέδρους σε επιστράτευση, την εκχώρηση απαραίτητων για τη ζωή του Έθνους ή την Εθνική Άμυνα σε πόλεμο και έκτακτη ανάγκη σε καιρό ειρήνης βιομηχανιών, οργανισμών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως, δημοσίων και ιδιωτικών, την πολιτική επιστράτευση, τη δέσμευση και την επίταξη των αναγκαιούντων προς αυτό εφοδίων και μέσων.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπαλλήλων και του προσωπικού των Πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης.

 

ι)θ)ι)θ) Ο χειρισμός των θεμάτων των υπό των κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού Εθνικού και ΝΑΤΟ, έργων υποδομής εθνικών και ΝΑΤΟ και ασφαλείας, βιομηχανικών επιχειρήσεων αναφερομένων στις πολιτικές δυνάμεις αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

κ)κ) Η εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου.

 

κ)α)κ)α) Η συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών στοιχείων δυναμικού, ανθρώπινου και οικονομικού, του Υπουργείου και η διενέργεια των εκάστοτε διατασσόμενων απογραφών.

 

κ)β)κ)β) Η διακίνηση της αλληλογραφίας του Τμήματος από την πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση μέχρι και την αρχειοθέτησή της όπως επίσης και η τήρηση του Αρχείου κατά τα ισχύοντα από τον Κανονισμό Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών και από τον Ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού.

 

2) Του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.