Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την παραγωγή και αξιοποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, την προώθηση των εξαγωγών και τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών.

 

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

Α. Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών

Β. Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας

Γ. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Δ. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων

Ε. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

 

Α. Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών

 

1) Η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

 

β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου.

 

γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας.

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ανήκουν:

 

α) Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που πληρεί τις απαιτούμενες από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία προδιαγραφές.

 

β) Η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών.

 

γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση, την προστασία και την αξιοποίηση του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

 

α)α) Η κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και η μέριμνα εφαρμογής τους.

 

β)β) Η ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

γ)γ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η μέριμνα ένταξής τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

 

δ)δ) Η αντιμετώπιση θεμάτων παραγωγής, ενδοενωσιακής απόκτησης, εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ε)ε) Η μέριμνα καθορισμού ζωνών προστασίας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

στ)στ) Η λήψη μέτρων για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού τους υλικού, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ζ)ζ) Η κατάρτιση συμβάσεων παραγωγής διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με τους εντολοδόχους του δημοσίου.

 

η)η) Η τήρηση εθνικού καταλόγου ποικιλιών πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων δημιουργών ποικιλιών.

 

ι)ι) Ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα παραγωγής, ελέγχου, πιστοποίησης, διατήρησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα εξασφάλισης και κατανομής των απαιτούμενων πιστώσεων και μέσων εκτέλεσης των προγραμμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)β)ι)β) Η προώθηση των ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών και η συμμετοχή στη λήψη μέτρων για την οργάνωση τους και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)γ)ι)γ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και η εφαρμογή της κοινής οργάνωσης της αγοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)δ)ι)δ) Η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, ομάδες εργασίας και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθώς και σε συνέδρια/ημερίδες για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η μέριμνα για ίδρυση κέντρων τεχνολογίας πολλαπλασιαστικού υλικού και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

 

ι)στ)ι)στ) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού σε θέματα φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού του λογαριασμού σποροπαραγωγής και φυτωρίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και η αντιμετώπιση θεμάτων λογαριασμών σποροπαραγωγής και φυτωρίων.

 

ι)η)ι)η) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών γεωργικών εγκαταστάσεων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την κατασκευή και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους.

 

ι)θ)ι)θ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, σύνταξη προδιαγραφών κατασκευής και τυποποίησης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και η μέριμνα εφαρμογής τους. κ)κ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, μελέτη του τρόπου σήμανσης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η επιλογή και προμήθεια των χρησιμοποιουμένων υλικών σήμανσης.

 

κ)α)κ)α) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985), όπως ισχύει και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/2001 (ΦΕΚ 21/Α/2001).

 

κ)β)κ)β) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

 

κ)γ)κ)γ) Η σύσταση τεχνικών επιτροπών για την κατάρτιση όρων διαγωνισμών, διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής τους για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)).

 

β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου

 

α)α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών - δέντρων, ακροδρύων και αμπελιού.

 

β)β) Η σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών:

 

α)α)α) κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από κρατικά αγροκτήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

β)β)β) προτάσεις για τον καθορισμό των τιμών διάθεσης του παραγόμενου από τα κρατικά αγροκτήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πολλαπλασιαστικού υλικού και γγ)γ) προτάσεις σχετικά με θέματα ανέγερσης, επέκτασης, επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων στα κρατικά αγροκτήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας

 

α)α) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος

 

β)β) Εισηγήσεις και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας.

 

γ)γ) Εισηγήσεις για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και προγραμμάτων δράσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας μας.

 

δ)δ) Η υλοποίηση της εθνικής, της κοινοτικής και της διεθνούς νομοθεσίας που αφορούν την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας μας.

 

ε)ε) Η έκδοση αδειών που αφορούν ποικιλίες που προκύπτουν είτε με την επιλογή των γεωργών, είτε με κλασσικές μεθόδους βελτίωσης των φυτών, είτε με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους.

 

στ)στ) Η εποπτεία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 

ζ)ζ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς που αφορούν θέματα αξιοποίησης των φυτογενετικών πόρων.

 

η)η) Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, πανεπιστήμια, Τράπεζες Γενετικού Υλικού, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ΜΚΟ κ.τ.λ.) για θέματα αξιοποίησης φυτογενετικών πόρων.

 

θ)θ) Η επιβολή όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

ι)ι) Η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών βάσει της ΚΥΑ 332657/2001 (ΦΕΚ 176/Β/2001), όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και της ενωσιακής νομοθεσίας περί ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και εκτίμησης κινδύνου.

 

ι)α)ι)α) Η σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θέσπιση περιοριστικών ή/και απαγορευτικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία για να εξασφαλίζεται η συνύπαρξη συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένες.

 

ι)β)ι)β) Η παρακολούθηση της διενέργειας στην χώρα μας και διεθνώς, πειραμάτων που αφορούν στο γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

ι)γ)ι)γ) Η γνωμοδότηση, η ανταλλαγή παρατηρήσεων και πληροφοριών και η συνεργασία επί των ανωτέρω θεμάτων με άλλα κράτη μέλη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

 

ι)δ)ι)δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δίδεται η συγκατάθεση για την διάθεση στην αγορά ως προϊόν ή ως συστατικό προϊόντος γενετικώς τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

ι)ε)ι)ε) Η προβολή αντιρρήσεως για την κυκλοφορία προϊόντων ή συστατικών προϊόντος γενετικώς τροποποιημένου.

 

ι)στ)ι)στ) Η λήψη όλων των μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς διατίθεται στην αγορά, εφόσον διαθέτουν συσκευασία και επισήμανση που ορίζονται στην έγγραφη συγκατάθεση και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο της χρήσης των προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

 

ι)η)ι)η) Η παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικών με τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κυκλοφορία του προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για την αξιολόγηση των ενδεχομένων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον για την προβολή αντιρρήσεων κυκλοφορίας του προϊόντος, για την παροχή συγκατάθεσης κυκλοφορίας του προϊόντος κ.λ.π.

 

ι)θ)ι)θ) Η συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπου συζητούνται θέματα συναφή με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

κ)κ) Η παροχή συγκατάθεσης κυκλοφορίας του προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς υπό τον όρο τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων ή μη.

 

κ)α)κ)α) Η πρόταση για σύσταση επιστημονικής επιτροπής για την αντιμετώπιση θεμάτων που χρήζουν ειδικών γνώσεων μελέτης και αξιολόγησης των τεχνικών φακέλων.

 

κ)β)κ)β) Ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών σύμφωνα με την ΚΥΑ 332657/2001 και την κοινοτική νομοθεσία περί σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

4) Της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Β. Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας

 

1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Ελαίας και Αμπέλου

β) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών

γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών

δ) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες)

ε) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών.

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας ανήκουν:

 

α) Η βελτίωση της παραγωγής και η ανάδειξη και αξιοποίηση των προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

β) Η εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Ελαίας και Αμπέλου

 

α)α) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων στο διεθνή χώρο. Η σύνταξη ισοζυγίων παραγωγής - χρήσεων των ελαιοκομικών προϊόντων και η ανακοίνωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΣΕ.

 

β)β) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

 

γ)γ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών προϊόντων.

 

δ)δ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών.

 

ε)ε) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας.

 

στ)στ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία, προβολή και προώθηση, και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών για την καλλιέργεια της ελιάς.

 

ζ)ζ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τον καθορισμό της ΚΑΠ σε ότι αφορά την καλλιέργεια της ελιάς.

 

η)η) Η μελέτη, σύνταξη και η μέριμνα εφαρμογής των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων για την προαγωγή και ανάπτυξη του τομέα του ελαιοκαλλιέργειας.

 

θ)θ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ελαιοκομικό τομέα.

 

ι)ι) Η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα του ελαιολάδου, την ανάδειξη των ζωνών ονομασίας προέλευσης και την προώθηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου.

 

ι)α) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των αμπελουργικών προϊόντων στο διεθνή χώρο (επιτραπέζιο σταφύλι, οινοποιήσιμο σταφύλι, ξηρή σταφίδα).

 

ι)β) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των αμπελουργικών προϊόντων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

 

ι)γ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τα αμπελουργικών προϊόντα.

 

ι)δ) Η εφαρμογή της ΚΑΠ και εν γένει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αμπελοοινικά προϊόντα, καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα αυτά.

 

ι)ε) Η εκπροσώπηση της χώρας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με το αμπελοοινοϊκό τομέα. Η συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής και σε κάθε άλλο θεσμικό ή άτυπο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου για θέματα του αμπελοοινοϊκού.

 

ι)στ) Η εφαρμογή και ο έλεγχος των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων για το δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα και η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των ποικιλιών σταφιδοποιίας.

 

ι)ζ) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της μεταβολής των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων.

 

ι)η) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την καλλιέργεια της αμπέλου γενικά και την μαστίχα.

 

ι)θ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το Αμπελουργικό Μητρώο, τις ζώνες παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων και τις δηλώσεις συγκομιδής.

 

κ) Η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο των Ενωσιακών Κανονισμών και Οδηγιών.

 

κ)α) Η προώθηση και προγραμματισμός ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τα θέματα του Τμήματος και η συμμετοχή στη λήψη των μέτρων για την οργάνωση τους.

 

κ)β) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών και σταφυλιών σταφιδοποιίας.

 

β) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών

 

α)α) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

β)β) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών και η ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών στο διεθνή χώρο.

 

δ)δ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των δενδρωδών καλλιεργειών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών.

 

ε)ε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εκτίμηση των αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα, σπόρους κ.λ.π.) και η μέριμνα εξασφάλισης και διάδοσης του.

 

στ)στ) Η εισήγηση για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους.

 

ζ)ζ) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής κ.λ.π. και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη τους στα σχετικά προγράμματα.

 

η)η) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

 

θ)θ) Η εισήγηση νομοθετικών μέτρων σχετικά με την αξιολόγηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία όσον αφορά τον καθορισμό των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου. Η καθοδήγηση και επίβλεψη της αξιολόγησης του σχεδίου.

 

ι)ι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια των συνεδριάσεων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

ι)α)ι)α) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας.

 

ι)β)ι)β) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα εισήγησης των αναγκαίων μέτρων για την ευχερή και σε ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιμές καθώς και την καλύτερη και επωφελή για τη χώρα, διάθεση των ελαιοκομικών προϊόντων.

 

ι)γ)ι)γ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών.

 

γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών

 

α)α) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

 

β)β) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις κ.λ.π. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων παραγωγής (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού κ.λ.π.) για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ)δ) Η αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ε)ε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος

 

στ)στ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ)ζ) Η παροχή κάθε είδους πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, αγρότες, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λ.π. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η) Η εποπτεία, συντονισμός, συμμετοχή εκπροσώπου στις συναντήσεις με Επιτροπή και εκπόνηση νομοθετικού πλαισίου (σε ετήσια βάση) για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

θ)θ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εξασφάλιση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, σιλό, ξηραντηρίων κ.λ.π. για την καλή συντήρηση των δημητριακών.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την επεξεργασία δημητριακών καθώς και των προϊόντων εκτός παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης της Ρώμης.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων και των ελαιούχων σπόρων.

 

ι)γ)ι)γ) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων και των ελαιούχων σπόρων.

 

ι)δ)ι)δ) Η συναρμοδιότητα στην υλοποίηση του Προγράμματος Εφοδιασμού των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους με προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ε)ι)ε) Η εισήγηση περί μεταβιβάσεως σιταποθηκών της ΚΕΠΕΣ στις γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

 

ι)στ)ι)στ) Η παρακολούθηση θεμάτων και παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, ελαιούχων σπόρων, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών.

 

δ) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες)

 

α)α) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

 

β)β) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις κ.λ.π. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων παραγωγής (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού κ.λ.π.) για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ)δ) Η αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ε)ε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

στ)στ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ)ζ) Η παροχή κάθε είδους πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, αγρότες, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λ.π. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η) Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση και εναρμονισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, του ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τα μεταποιημένα προϊόντα ζάχαρης.

 

ι)ι) Η συμμετοχή εκπροσώπων σε επιτροπές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συναρμόδιων Υπουργείων σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ και την εναρμόνιση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες και για τα βιοκαύσιμα.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία του καπνού και του βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων.

 

ι)γ)ι)γ) Η παρακολούθηση θεμάτων και η παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των βιομηχανικών φυτών.

 

ε) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών.

 

α)α) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

β)β) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης για τα κηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη), άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και η ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο διεθνή χώρο.

 

δ)δ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών.

 

ε)ε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εκτίμηση των αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα, σπόρους κ.λ.π.) και η μέριμνα εξασφάλισης και διάδοσής του.

 

στ)στ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ζ)ζ) Η εισήγηση για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους.

 

η)η) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων πάνω σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής κ.λ.π. και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη τους στα σχετικά προγράμματα.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση και η μέριμνα εφαρμογής της τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας των θερμοκηπίων καθώς και της τεχνικής της καλλιέργειας των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στα θερμοκήπια.

 

ι)ι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια των συνεδριάσεων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

ι)α)ι)α) Η προώθηση και προγραμματισμός ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τα θέματα του Τμήματος και η συμμετοχή στη λήψη των μέτρων για την οργάνωση τους.

 

ι)β)ι)β) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα εισήγησης των αναγκαίων μέτρων για την ευχερή και σε ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιμές καθώς και την καλύτερη και επωφελή για τη χώρα διάθεση των κηπευτικών, ανθοκομικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Γ. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

 

1) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

β) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων

γ) Τμήμα Προστασίας Φυτών

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ανήκουν:

 

α) Ο πληρέστερος καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα για την καλύτερη υλοποίησης τους.

 

β) Η μέριμνα για την αποδοτική άσκηση ελέγχου των δρώντων συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά προϊόντα.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

 

α)α) Η έκδοση των πιστοποιητικών, που να καλύπτουν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου.

 

β)β) Η επιτήρηση (surveillance) των αναπτυσσόμενων φυτών, τόσο στις περιοχές υπό καλλιέργεια (μεταξύ άλλων σε αγρούς, φυτείες, φυτώρια, κήπους, θερμοκήπια και εργαστήρια), όσο και στην άγρια χλωρίδα, και των φυτών και φυτικών προϊόντων που είναι σε αποθήκευση ή υπό μεταφορά, ιδίως με σκοπό τη γνωστοποίηση της εμφάνισης, του ξεσπάσματος (outbreak) και της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών και τον έλεγχο των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρίτες χώρες.

 

γ)γ) Η επιθεώρηση αποστολών φυτών και φυτικών προϊόντων που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο και, όπου ενδείκνυται, η επιθεώρηση άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου, ιδίως με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής και/ή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών.

 

δ)δ) Η αποπαρασίτωση ή απολύμανση αποστολών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο, ώστε να πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις.

 

ε)ε) Η προστασία των υπό κίνδυνο περιοχών και ο καθορισμός, διατήρηση και επιτήρηση (surveillance) περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς (pest free areas) και περιοχών χαμηλής επικράτησης επιβλαβών οργανισμών (low pest prevalence).

 

στ)στ) H διενέργεια αναλύσεων κινδύνου επιβλαβών οργανισμών (pest risk analyses).

 

ζ)ζ) Η διασφάλιση μέσω κατάλληλων διαδικασιών, ότι η φυτοϋγειονομική ασφάλεια αποστολών μετά την πιστοποίηση σε σχέση με τη σύνθεση, την υποκατάσταση και την επαναπαρασίτωση διατηρείται πριν την εξαγωγή.

 

η)η) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών.

 

θ)θ) Η διανομή πληροφοριών εντός της χώρας σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου και τα μέσα πρόληψης και ελέγχου αυτών.

 

ι)ι) Η μελέτη και έρευνα στον τομέα της προστασίας των φυτών.

 

ι)α)ι)α) Η έκδοση φυτοϋγειονομικών κανονιστικών πράξεων.

 

ι)β)ι)β) Η εκτέλεση άλλων λειτουργιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου [Ν] 3495/2006 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών (ΦΕΚ 215/Α/2006), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ι)γ)ι)γ) Ο καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα υλοποίησης τους.

 

ι)δ)ι)δ) Ο καθορισμός των όρων και κανόνων των ελέγχων (έλεγχος εγγράφων, έλεγχος ταυτότητας και φυτοϋγειονομικός έλεγχος) των παραγόμενων, διακινούμενων, εισαγόμενων και εξαγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και η μέριμνα για την υλοποίησης τους.

 

ι)ε)ι)ε) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την εξάλειψη των πρωτοεμφανιζόμενων ή και αναδυόμενων επιβλαβών οργανισμών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για λόγους φυτοϋγειονομικούς.

 

ι)στ)ι)στ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων μη έγκρισης διελεύσεως (διαμετακόμισης/transit) ή εισαγωγής στις χώρες προορισμού, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για λόγους φυτοϋγειονομικούς.

 

ι)ζ)ι)ζ) Ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου και των επισήμων εργαστηρίων, για την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται, για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, στα παραγόμενα στη χώρα, διακινούμενα στην εσωτερική αγορά, εισαγόμενα και εξαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

 

ι)θ)ι)θ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, και η εκπροσώπηση της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς.

 

κ)κ) Όπου ενδείκνυται, ο καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής στη χώρα, των Διεθνών Προτύπων Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPMs) της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (IPPC/FAO).

 

κ)α)κ)α) Η μέριμνα σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων φυτοπροστασίας με άλλες χώρες και η κατοχύρωση της φυτοπροστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταφορών.

 

β) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων

 

α)α) H Διεύθυνση είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την εφαρμογή των διατάξεων:

 

α)α)α) Του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

 

β)β)β) Του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

γ)γ)γ) Της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

 

Η ΣΕΑ επίσης είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των αρμόδιων αρχών του νόμου 4036/2012, για τη συνεργασία με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους διανομείς, τους επαγγελματίες χρήστες και διάφορους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα γεωργικών φαρμάκων. Επίσης η Διεύθυνση είναι αρμόδια αρχή για τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

β)β) Ο έλεγχος της διάθεσης στην αγορά των γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο 4036/2012) και ο έλεγχος της ορθολογικής τους χρήσης κατ' εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

γ)γ) Η μέριμνα και η άσκηση του χημικού, βιολογικού και τοξικολογικού ελέγχου των δρώντων συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα μας, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά προϊόντα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και υπολειμμάτων αυτών στα φυτικά προϊόντα και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της.

 

δ)δ) Η έγκριση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η αντιμετώπιση των θεμάτων, που σχετίζονται με την κατοχή, χρήση και γενικότερα την κυκλοφορία και εμπορία τους.

 

ε)ε) Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις κατά την βιομηχανική επεξεργασία και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

στ)στ) Ο έλεγχος και η τήρηση στατιστικών στοιχείων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων.

 

ζ)ζ) Ο καθορισμός και η μέριμνα για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας ή διαχείρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων καθώς και των προδιαγραφών των καταστημάτων εμπορίας και των χώρων διαχείρισης τους.

 

η)η) Ο καθορισμός των εθνικών προδιαγραφών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και προδιαγραφών βιομηχανικών και βιοτεχνιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων.

 

θ)θ) Η τήρηση Μητρώου εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και η δημοσίευση αυτών.

 

ι)ι) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.).

 

ι)β)ι)β) Ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών στα θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ι)γ)ι)γ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ι)δ)ι)δ) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της.

 

ι)ε)ι)ε) Η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος για καταπολέμηση σε κατοικημένους χώρους εντόμων και τρωκτικών.

 

ι)στ)ι)στ) Η παρακολούθηση λειτουργίας διαπιστευμένων μονάδων πειραματισμού και η χορήγηση αδειών για πειραματισμό γεωργικών φαρμάκων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Ο συντονισμός αξιολόγησης για έγκριση βιοκτόνων δραστικών ουσιών στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

ι)η)ι)η) Η χορήγηση εγκρίσεων, τροποποιήσεων, ανανεώσεων, ανακλήσεων άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

ι)θ)ι)θ) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας σε εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων, σε θέματα βιοκτόνων και η μέριμνα για την συνεχή επικαιροποίηση της.

 

κ)κ) Η συμμετοχή σε κοινοτικά όργανα (συσκέψεις αρμοδίων αρχών βιοκτόνων προϊόντων, μόνιμη επιτροπή βιοκτόνων προϊόντων, ομάδα συντονισμού) ως συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

κ)α)κ)α) Η συμμετοχή σε όργανα κοινοτικών διεθνών οργανισμών (ECHA) μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βιοκτόνων όπως ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας.

 

κ)β)κ)β) Οι εγκρίσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων οι οποίες χορηγούνται ή χορηγήθηκαν με την εθνική νομοθεσία νόμος [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977) όπως ισχύει, κατά την μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 89 παράγραφος 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

κ)γ)κ)γ) Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας και απαντήσεων σε ερωτήματα πολιτών και εταιρειών, μέσω των γραφείων στήριξης (help-desk) που ορίζονται στο άρθρο 81 παράγραφος 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

κ)δ)κ)δ) Όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως επεξεργασμένα αντικείμενα, αποχαρακτηρισμοί, άδειες εισαγωγής βιοκτόνων προϊόντων, άδειες πειραματισμού, παράλληλο εμπόριο κ.λ.π.

 

κ)ε)κ)ε) Η ανάπτυξη, ενημέρωση, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του επιστημονικού αντικειμένου του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

γ) Τμήμα Προστασίας Φυτών

 

α)α) Η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων, μέσων, μεθόδων και τεχνικών στον τομέα της προστασίας των καλλιεργούμενων φυτών από διάφορους εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια, της προστασίας των μελισσών και μεταξοσκωλήκων από τους εχθρούς και τις ασθένειες και η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή τους.

 

β)β) Ο καθορισμός των εχθρών και ασθενειών των φυτών για τα οποία επιβάλλεται να εφαρμοστεί υποχρεωτική ή συλλογική καταπολέμηση από τις περιφερειακές υπηρεσίες, ο προσδιορισμός των μέτρων και μεθόδων εφαρμογής της και ο καθορισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, των αναγκαίων μέσων και εφοδίων.

 

γ)γ) Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος αποτελεσμάτων των προγραμμάτων καταπολέμησης δάκου νόμος [Ν] 2413/1953 (ΦΕΚ 125/Α/1953), αρουραίων, ακριδών αναγκαστικός νόμος [Ν] 2183/1940 (ΦΕΚ 20/Α/1940) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και λοιπών υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων.

 

δ)δ) Η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων φυτοπροστασίας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

ε)ε) Ο έλεγχος καταλληλότητας των μηχανημάτων και μέσων που προορίζονται για τις εφαρμογές χημικών καταπολεμήσεων καθώς και η μέριμνα εφαρμογής των όρων και κανόνων χρήσης των χημικών ουσιών φυτοπροστασίας.

 

στ)στ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια των Ε.Ε.

 

ζ)ζ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων Φυτοπροστασίας.

 

η)η) Η συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα κ.λ.π. στη χώρα που ασχολούνται με θέματα προστασίας φυτών, ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων.

 

θ)θ) Η συνεργασία μετά ομοειδών υπηρεσιών της αλλοδαπής και συναφών διεθνών οργανισμών σε θέματα προστασίας φυτών.

 

ι)ι) Η εφαρμογή των Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Οδηγία 2009/128/ΕΚ - νόμος 4036/2012 - ΚΥΑ 8197/9920/2013) σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

 

ι)α)ι)α) Η οργάνωση των γεωργικών προειδοποιήσεων και η εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Οδηγία 2009/128/ΕΚ - νόμος 4036/2012) και ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών (Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου - Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων) για την έγκαιρη λήψη μέτρων καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των φυτών και φυτικών προϊόντων.

 

ι)β)ι)β) Ο καθορισμός των εχθρών και ασθενειών των φυτών για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η εφαρμογή των γεωργικών προειδοποιήσεων και ο καθορισμός των μέσων και εφοδίων δια των οποίων θα γίνει η εφαρμογή.

 

ι)γ)ι)γ) Ο καθορισμός των κατωτάτων ορίων πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, τα οποία αιτιολογούν την λήψη φυτοπροστατευτικών μέτρων επέμβασης.

 

ι)δ)ι)δ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση των φυτών, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (Κανονισμός 1107/2009/ΕΚ - Οδηγία 2009/128/ΕΚ - νόμος 4036/2012) και τις γεωργικές προειδοποιήσεις και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της καθώς και η συνεργασία με υπηρεσίες της αλλοδαπής και διεθνών οργανισμών.

 

ι)ε)ι)ε) Η κατάρτιση οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα τις γενικές αρχές και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών (Οδηγία 2009/128/ΕΚ - νόμος 4036/2012).

 

ι)στ)ι)στ) Η ανάπτυξη και προώθηση εφαρμογής των γενικών αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας καθώς και των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών (Κανονισμός 1107/2009/ΕΚ - Οδηγία 2009/128/ΕΚ - νόμος 4036/2012).

 

ι)ζ)ι)ζ) Η κατάρτιση και η τήρηση Εθνικού Καταλόγου (νόμος 4036/2012) σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς, η έγκριση νέων σκευασμάτων και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων με παράλληλη εγγραφή αυτών στον Εθνικό Κατάλογο.

 

ι)η)ι)η) Ο καθορισμός των πληροφοριών, στοιχείων, μελετών κ.λ.π. που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς (νόμος 4036/2012).

 

ι)θ)ι)θ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς (νόμος 4036/2012).

 

κ)κ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμογών και η ανάπτυξη αρχικών οδηγιών ή ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών.

 

κ)α)κ)α) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κατάρτιση προγράμματος προμήθειας εφοδίων προστασίας φυτών και φυτικών προϊόντων, η μέριμνα ένταξης του στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

 

κ)β)κ)β) Η παρακολούθηση των διαγωνισμών προμήθειας των πιο πάνω εφοδίων, η μέριμνα για την αγορά και παραλαβή τους και η εναποθήκευση και διαφύλαξη αυτών.

 

κ)γ)κ)γ) Η κατανομή σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα των μέσων και εφοδίων στις περιφερειακές υπηρεσίες.

 

κ)δ)κ)δ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς προώθηση των εφοδίων στις περιφερειακές υπηρεσίες, η λογιστική παρακολούθηση της διακίνησης και η διαχείρισή τους.

 

κ)ε)κ)ε) Η παρακολούθηση της πορείας των τεχνικών έργων και λοιπών δραστηριοτήτων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

 

κ)στ)κ)στ) Η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, των προϋπολογισμών των προγραμμάτων φυτοπροστασίας, η παρακολούθηση της πορείας αυτών και η κατανομή των πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες, για την εφαρμογή τους, καθώς και η είσπραξη διαφόρων παραβόλων και η διαχείριση χρηματικού.

 

4) Της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Δ. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων

 

1) Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Γεωλογίας - Υδρολογίας

 

β) Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων

 

δ) Τμήμα Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων ανήκουν:

 

α) Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω ορθολογικού σχεδιασμού πράσινων έργων υποδομής.

 

β) Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

 

γ) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας μέσω της εκμηχάνισής της.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Γεωλογίας - Υδρολογίας

 

α)α) Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών, μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού, γεωφυσικών ερευνών και η κατάρτιση μαθηματικών ομοιωμάτων υπογείων υδροφορέων, με στόχο την επιστημονική στήριξη των εγγειοβελτιωτικών έργων ή την άμβλυνση προβλημάτων που σχετίζονται με το ποσοτικό υδατικό ισοζύγιο και την υφαλμύρινση των υπογείων υδροφορέων, σε περιοχές μεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος.

 

β)β) Η θέσπιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών Συμβατικών Τευχών Υδρογεωλογικών Μελετών, μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού και κατάρτιση μαθηματικών ομοιωμάτων σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

 

γ)γ) Η θέσπιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπόν συμβατικών τευχών για την κατασκευή υδρογεωτρήσεων, η μέριμνα για την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

 

δ)δ) Η σύνταξη συμβατικών τευχών για την ανάθεση Υδρογεωλογικών Μελετών και Μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού.

 

ε)ε) Η τήρηση εθνικού αρχείου γεωλογικών τομών γεωτρήσεων.

 

στ)στ) Η μέριμνα για λειτουργία δικτύου παρακολούθησης της στάθμης, καθώς και της ποιότητας (υφαλμύρινση) των υπογείων υδροφόρων οριζόντων.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και αρχειοθέτηση υδρογεωλογικών - γεωλογικών στοιχείων για τις ανάγκες εκπόνησης Υδρογεωλογικών Μελετών και Μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού και η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα με την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (Ε.Τ.Υ.Μ.Π.).

 

η)η) Ο προσδιορισμός διαφόρων φυσικών μεγεθών (παροχές, στάθμες, όγκοι, ισοζύγια) των υπογείων υδατικών πόρων χωροχρονικά, προκειμένου να ενημερώνεται η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

 

θ)θ) Η συνδρομή στο έργο της διαχείρισης των υδατικών πόρων με παροχή στοιχείων, μελετών και την συμμετοχή στελεχών του Τμήματος σε κοινές επιτροπές.

 

ι)ι) Η αξιολόγηση προτάσεων για μελέτες διαφόρων φορέων και σύνταξη προγράμματος εκπόνησης νέων υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού.

 

ι)α)ι)α) Η γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

 

ι)β)ι)β) Η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς Επιστημονικούς Οργανισμούς σε θέματα υδατικών πόρων.

 

ι)γ)ι)γ) Ό έλεγχος των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των λεκανών απορροής των ποταμών της χώρας και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

 

ι)δ)ι)δ) Η σύνταξη συμβατικών τευχών, η επίβλεψη, ο έλεγχος και οι διαδικασίες έγκρισης του γεωλογικού και γεωτεχνικού μέρους μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα, κ.λ.π.) που αναθέτει και υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ι)ε)ι)ε) Η εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών - εδαφοτεχνικών μελετών και μελετών θεμελιώσεων που απαιτούνται στα πλαίσια των μελετώμενων ή εκτελούμενων έργων.

 

ι)στ)ι)στ) Η επίβλεψη και ο έλεγχος από γεωτεχνικής, γεωλογικής και τεκτονικής άποψης, της συμπεριφοράς φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Επίσης η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, η αξιολόγηση αυτών και η εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών, για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων προβλημάτων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η ανάθεση μελετών σεισμικής επικινδυνότητας σε περιοχές που πρόκειται να εκτελεστούν μεγάλα τεχνικά έργα, έλεγχος και έγκριση αυτών.

 

ι)η)ι)η) Η μελέτη φαινόμενων κατολισθήσεων αγροτικών γαιών και οικισμών και η λήψη μέτρων προστασίας.

 

ι)θ)ι)θ) Η εκτέλεση, η επεξεργασία και η ερμηνεία γεωφυσικών διασκοπήσεων ή μελετών στα πλαίσια τεχνικογεωλογικών και υδρογεωλογικών μελετών.

 

κ)κ) Ο προσδιορισμός των επιφανειών ολίσθησης στα πλαίσια μελετών για την προστασία αγροτικών γαιών και οικισμών από κατολισθήσεις για λήψη μέτρων προστασίας.

 

κ)α)κ)α) Η συγκέντρωση στοιχείων χωρητικότητας φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, όγκων νερού στους ταμιευτήρες και ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

 

κ)β)κ)β) Η συμμετοχή στη σύνταξη νομοσχεδίων, κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π. που αφορούν το αρδευτικό νερό και η διαμόρφωση θέσεων στοχοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

κ)γ)κ)γ) Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης υδρολογικών μελετών με στόχο τη γνώση και παρακολούθηση της ποσοτικής διάστασης των επιφανειακών υδατικών πόρων σε περιοχές μεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος.

 

κ)δ)κ)δ) Η μέριμνα για τη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών.

 

κ)ε)κ)ε) Η ίδρυση ή η κατάργηση ηλεκτρονικών και συμβατικών μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών.

 

κ)στ)κ)στ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, έλεγχο και μηχανογράφηση των στοιχείων υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών και η επιστημονική, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων

 

κ)ζ)κ)ζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες για τη καλή λειτουργία του δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

κ)η)κ)η) Η αξιοποίηση των υδρομετεωρολογικών στοιχείων (βροχοπτώσεις, εξατμίσεις, θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, παροχές ρεμάτων, ποταμών και πηγών, κ.λ.π.), για να γίνει αξιολόγηση του υδρολογικού έτους, προκειμένου να ενημερώνεται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

 

κ)θ)κ)θ) Η επεξεργασία στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων ρύθμισης θεμάτων διαχείρισης των υδάτων των διακρατικών υδάτων.

 

λ)λ) Η συμμετοχή σε επιτροπές που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης διακρατικών υδάτων.

 

λ)α)λ)α) Η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές και δημοτικές Υπηρεσίες για τη προμήθεια υδρολογικών οργάνων.

 

λ)β)λ)β) Η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών προτύπων συμβατικών τευχών υδρολογικών μελετών.

 

λ)γ)λ)γ) Η διατήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου των υδρολογικών στοιχείων του τομέα εγγείων βελτιώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

λ)δ)λ)δ) Η διάθεση υδρομετεωρολογικών στοιχείων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με υποδομές εξασφάλισης και διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

λ)ε)λ)ε) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων νερών:

 

α)α)α) για τις εξειδικευμένες ανάγκες των υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού,

β)β)β) για τις ανάγκες άλλων εγγειοβελτιωτικών μελετών και έργων,

γ)γ)γ) για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών μέσω Προγραμμάτων ελέγχου Ποιότητας αρδευτικών νερών,

δ)δ)δ) για τις ανάγκες των αγροτών της χώρας, με χαμηλότερο τιμολόγιο.

 

λ)στ)λ)στ) Η εκτέλεση αναλύσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για την ανανέωση των αδειών χρήσης ύδατος του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και την αδειοδότηση υφισταμένων χρήσεων νερού σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 150559/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

λ)ζ)λ)ζ) Η εκτέλεση δοκιμών για προσδιορισμό πετρωμάτων και δειγμάτων γεωτρήσεων.

 

λ)η)λ)η) Η πραγματοποίηση αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, αναλύσεων υδάτων από επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες λυμάτων ή αποβλήτων εντός ή εκτός περιμέτρων εγγειοβελτιωτικών έργων, για τις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών μελετών.

 

λ)θ)λ)θ) Η τήρηση αρχείου χημικών αναλύσεων υδάτων κατά υδρολογική λεκάνη και υδατικά διαμερίσματα.

 

4) Εντός του Τμήματος Υδρολογίας -Γεωλογίας, λειτουργεί Εργαστήριο Γεωλογικών και Υδατικών Δοκιμών, επιπέδου Γραφείου, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α)α) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων νερών: αα)α) για τις εξειδικευμένες ανάγκες των υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού,

β)β)β) για τις ανάγκες άλλων εγγειοβελτιωτικών μελετών και έργων (φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, αρδευτικών δικτύων, γεωτρήσεων, πηγών, κ.λ.π.)

γ)γ)γ) για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών μέσω Προγραμμάτων ελέγχου Ποιότητας αρδευτικών νερών.

 

β)β) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων υδάτων από επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες λυμάτων ή αποβλήτων εντός ή εκτός περιμέτρων εγγειοβελτιωτικών έργων, για τις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών μελετών.

 

γ)γ) Η διενέργεια αναλύσεων αργίλων, πολτών και γενικά υλικών διάτρησης.

 

δ)δ) Η τήρηση αρχείου χημικών αναλύσεων υδάτων κατά υδρολογικές λεκάνες και υδατικά διαμερίσματα.

 

ε)ε) Ο προσδιορισμός των δειγμάτων από γεωτρήσεις για τις ανάγκες των μελετών και έργων.

 

στ)στ) Η εκτέλεση αναλύσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

 

ζ)ζ) Η τήρηση μουσείου πετρωμάτων και απολιθωμάτων.

 

β) Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

 

α)α) Η κατάρτιση προτύπων προδιαγραφών ή μελετών ή υποδειγμάτων για την λειτουργία και αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, την εγκατάσταση υποδειγματικών αρδεύσεων και στραγγίσεων, την οργάνωση της διανομής του αρδευτικού νερού και τους τρόπους υπολογισμού και επιμερισμού των αρδευτικών και στραγγιστικών τελών.

 

β)β) Η εισήγηση για την διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων, για συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες λειτουργίας, διοίκησης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση των νέων αρδευτικών τεχνικών και η εισήγηση για τη μελέτη προσαρμογής τους στις συνθήκες λειτουργίας των υφισταμένων δικτύων.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση των τάσεων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η μελέτη αναπροσαρμογής των προδιαγραφών του υλικού άρδευσης στις νέες καταστάσεις.

 

ε)ε) Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες.

 

στ)στ) Η εισήγηση για τη διάθεση πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση ή πρόληψη ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα.

 

ζ)ζ) Η διατύπωση γνώμης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής για θέματα λειτουργικά και συστημάτων άρδευσης των εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

η)η) Η μελέτη των συντελεστών αξιοποίησης των αρδευτικών δικτύων, η μηχανογραφική παρακολούθηση αυτών και η διατύπωση σχετικών αποτελεσμάτων και ο προσδιορισμός και εκτίμηση κατανάλωσης αρδευτικού νερού σε συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα.

 

θ)θ) Η εισήγηση για την διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα.

 

ι)ι) Η παροχή οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και εγκαταστάσεων.

 

ι)α)ι)α) Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις διοικητικές και οικονομικές - διαχειριστικές δραστηριότητες των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτεύουσες υπηρεσίες των Περιφερειών και Δήμων.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση επί θεμάτων νομοθεσίας περί έργων εγγείων βελτιώσεων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων.

 

ι)γ)ι)γ) H διατύπωση γνώμης για τα θέματα που άπτονται στην εφαρμογή του άρθρου 214 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όσον αφορά στα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα.

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση για θέματα υδατικής πολιτικής, που αφορούν στην άρδευση από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα και διακρατικές λεκάνες απορροής ποταμών, για τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται από κρατικά συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα (θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων της χώρας).

 

ι)ε)ι)ε) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στη βιομηχανία κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων στο διεθνή χώρο για βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

 

ι)στ)ι)στ) Η μελέτη των προβλημάτων εξηλεκτρισμού της γεωργίας και η λήψη μέτρων ανάπτυξής του, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)ζ)ι)ζ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας μελέτης, προγραμματισμού, κατασκευής, παραλαβής και πληρωμής των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

 

ι)η)ι)η) Ο καθορισμός σταθερών συντελεστών υπολογισμού των ετήσιων καταναλώσεων ρεύματος και των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών, καθώς και της ετήσιας ωφέλειας που προκύπτει από την ηλεκτροδότηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 

ι)θ)ι)θ) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των περιφερειακών υπηρεσιών για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού.

 

κ)κ) Η μεταβίβαση για χρήση ερευνητικών γεωτρήσεων που έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

κ)α)κ)α) Η εισήγηση και μέριμνα για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Α' και Β' τάξης που κατασκευάζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

κ)β)κ)β) Η εισήγηση και η μέριμνα για την διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για εκτέλεση έργων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων κατασκευασμένων από το Υπουργείο μετά από αα)α) εγκεκριμένη μελέτη από αρμόδια τεχνική υπηρεσία και ββ)β) γνώμη του Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.).

 

κ)γ)κ)γ) Η παροχή νομικών και τεχνικών οδηγιών περί έργων εγγείων βελτιώσεων στον α' και β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, όπως τεχνικές και νομοτεχνικές κατευθύνσεις και διευκρινήσεις, ερμηνεία και νομοθετικές ρυθμίσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου περί έργων εγγείων βελτιώσεων και έκδοση εγκυκλίων. Η συνεργασία με αποκεντρωμένες υπηρεσίες και Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

κ)δ)κ)δ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων και υλικών και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για την κατασκευή των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού.

 

κ)ε)κ)ε) Η μέριμνα λήψης νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ρύθμισης θεμάτων αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων.

 

κ)στ)κ)στ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την έγκριση όλων των νέων τύπων αγροτικών μηχανημάτων και έκδοση εθνικών και ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκουμένων, εναλλάξιμων ρυμουλκουμένων και επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων αυτών.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η ρύθμιση θεμάτων Φ.Ι.Χ. αγροτικών αυτοκινήτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.

 

κ)η)κ)η) Η μελέτη και λήψη μέτρων για την οργάνωση των συνεργείων επισκευών αγροτικών μηχανημάτων καθώς και των προϋποθέσεων του τεχνίτη αγροτικών μηχανημάτων.

 

κ)θ)κ)θ) Η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την ενωσιακή για θέματα έγκρισης τύπου, διάθεσης στην αγορά και κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων.

 

λ)λ) Η συμμετοχή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθορισμό προδιαγραφών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης τύπου και διάθεσής τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

 

λ)α)λ)α) Η συμμετοχή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προετοιμασία των Working Group με σκοπό τη διαμόρφωση κοινής αντιμετώπισης των θεμάτων της κυκλοφορίας ΑΜ και Αγροτικών αυτοκινήτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Type Approval Authorities Meeting- ΤΑΑΜ).

 

λ)β)λ)β) Η εισήγηση και λήψη μέτρων ελέγχου αγροτικών μηχανημάτων, πρόληψης ατυχημάτων (κουβούκλια, ή πλαίσια ασφαλείας, όρια ταχύτητας κ.λ.π.) και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

λ)γ)λ)γ) Η λήψη νομοθετικών μέτρων για την κατάρτιση, διατήρηση και διαχείριση Μητρώων διαφόρων αγροτικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

λ)δ)λ)δ) Η έκδοση και η λήψη μέτρων σε εφαρμογή κοινών κανονιστικών αποφάσεων με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή αγροτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία καθώς και σε θέματα πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και σύνταξη σχετικών ερωτηματολογίων για τη χρήση στις εξετάσεις.

 

λ)ε)λ)ε) Η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα μεταφορικά αγροτικά αυτοκίνητα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.

 

λ)στ)λ)στ) Ο συντονισμός, η κατεύθυνση και παρακολούθηση των περιφερειακών υπηρεσιών σε θέματα εκμηχάνισης, ελέγχων προδιαγραφών, έκδοσης αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων, διενέργειας εξετάσεων και λοιπών θεμάτων εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της ενωσιακής νομοθεσίας.

 

λ)ζ)λ)ζ) Η προμήθεια κρατικών πινακίδων και εντύπων αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης και ο εφοδιασμός των περιφερειακών υπηρεσιών.

 

λ)η)λ)η) Η μελέτη και η μέριμνα λήψης μέτρων για τον συντονισμό της επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Η συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τον συντονισμό και παρακολούθηση της πορείας των επιθεωρήσεων.

 

λ)θ)λ)θ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης ως προς τα προεδρικά διατάγματα 57/2010 και 81/2011 (CE), όλων των αγροτικών μηχανημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΟΚ και για τα οποία προβλέπεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας (προεδρικό διάταγμα 81/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011)).

 

μ)μ) Ο καθορισμός παραβόλων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία, από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού.

 

μ)α)μ)α) Η κατανομή πιστώσεων από το Β παράρτημα του Τ.Γ.&Κ. στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές τους ανάγκες σε θέματα που αφορούν την έκδοση των διοικητικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό.

 

μ)β)μ)β) Η εξέταση των προβλημάτων εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας και η λήψη μέτρων για την ορθολογική ανάπτυξή της, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

μ)γ)μ)γ) Η κατάρτιση προδιαγραφών και κανονισμών δοκιμής αγροτικών μηχανημάτων. Ο καθορισμός της αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους και των προδιαγραφών της έγκρισης των τύπων αυτών, καθώς και η μελέτη και λήψη μέτρων και κινήτρων για τη διάθεση των καταλλήλων κατηγοριών και τύπων μηχανημάτων.

 

μ)δ)μ)δ) Η μελέτη του βαθμού εκμηχάνισης του κόστους εργασίας και της εκλογής των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος σκοπιμότητας εισαγωγής τους στον τομέα της γεωργίας με οικονομικά κριτήρια.

 

μ)ε)μ)ε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα αξιοποίησης των αγροτικών μηχανημάτων (έκδοση οδηγιών, εκπαίδευση κ.λ.π.) και ανάπτυξης και στήριξης του κλάδου κατασκευής τους.

 

μ)στ)μ)στ) Η μελέτη των ενεργειακών αναγκών των γεωργικών μηχανημάτων και η λήψη μέτρων, για την εξοικονόμηση ενέργειας με την κατάλληλη εκμετάλλευση των γεωργικών μηχανημάτων και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

 

μ)ζ)μ)ζ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αγροτικών μηχανημάτων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλους φορείς.

 

μ)η)μ)η) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της διεθνούς τεχνολογίας και η διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

 

μ)θ)μ)θ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στρατηγικού σχεδιασμού για την αγροτική ανάπτυξη, υποβολή προτάσεων για τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα.

 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων

 

α)α) Ο προσδιορισμός των αναγκών της χώρας σε εγγειοβελτιωτικά έργα, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών της πόρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες-φορείς, και η συμμετοχή στην κατάρτιση αντίστοιχων πολυετών προγραμμάτων.

 

β)β) Η εξέταση, σε συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, προγραμμάτων μελέτης και κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων, για την προσαρμογή τους σε ευρύτερους στόχους ή προγράμματα.

 

γ)γ) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων μελέτης και εκτέλεσης εγγειοβελτιωτικών έργων, η μέριμνα για την έγκριση, τη χρηματοδότηση και την αναθεώρησή τους, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

δ)δ) Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση στοιχείων εγγειοβελτιωτικών έργων και μελετών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και η μέριμνα χρηματοδότησής τους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών.

 

ε)ε) Η κατάρτιση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγειοβελτιωτικών έργων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) και η παρακολούθηση αυτών, τόσο από πλευράς οικονομικού όσο και φυσικού αντικειμένου.

 

στ)στ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων πορείας κατασκευής των έργων καθώς και στοιχείων αξιοποίησής τους μετά την αποπεράτωσή τους με σκοπό τη διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας αυτών καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων απαραίτητων για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής των νέων εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

ζ)ζ) Η αξιολόγηση των επενδύσεων των κατασκευασθέντων εγγειοβελτιωτικών έργων και της επίτευξης του στόχου της επένδυσης καθώς και η αξιολόγηση της οικονομικής συμμετοχής των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών στην κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων μετά την αποπεράτωσή τους.

 

η)η) Η σύνταξη εκθέσεων ολοκληρώσεως μετά την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

θ)θ) Η τήρηση Μητρώου εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

ι)ι) Η συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος σε συνεδριάσεις αρμοδίων επιτροπών - οργάνων σε επίπεδο χώρας, Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)α)ι)α) Η κατάρτιση προτύπων προδιαγραφών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπόνηση γεωργοτεχνικοοικονομικών, εδαφολογικών και οικονομικής σκοπιμότητας μελετών όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και μελετών κοστολόγησης αρδευτικού νερού, βελτίωσης παθογενών εδαφών, αντιδιαβρωτικής προστασίας εδαφών και γενικά μελετών αρδευτικών και εδαφολογικών θεμάτων.

 

ι)β)ι)β) Η ανάθεση, σε αναδόχους, των μελετών της παραγράφου (ι)α)ι)α), η επίβλεψη και η έγκρισή τους.

 

ι)γ)ι)γ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των προδιαγραφών των μελετών που ανατίθενται από άλλες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου, η επίβλεψη τους και η εισήγηση προς την αρμόδια αναθέτουσα αρχή.

 

ι)δ)ι)δ) Η γνωμοδότηση επί του αντικειμένου των μελετών της παραγράφου ι)α)ι)α) καθώς και μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων που εκπονούνται από άλλους φορείς.

 

ι)ε)ι)ε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εξέταση της σκοπιμότητας υποχρεωτικού αναδασμού σε περιοχές μελετώμενων εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

ι)στ)ι)στ) Η μέριμνα καταγραφής των επικλινών γεωργικών εδαφών, η κατάταξή τους και η λήψη μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ορθολογική διαχείριση και κατανομή του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού, τον καθορισμό των απαιτούμενων ποσοτήτων για αρδευτική χρήση και των προτεραιοτήτων σε περίπτωση ανταγωνιστικών απαιτήσεων.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για κατάρτιση προδιαγραφών προσδιορισμού των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών.

 

ι)θ)ι)θ) Η συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος στις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. κ)κ) Η κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών για άρδευση, καθώς και η μέριμνα για το συντονισμό και την εφαρμογή τους.

 

κ)α)κ)α) Η μέριμνα για την εφαρμογή ενιαίων και τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας νερών που προορίζονται για άρδευση, η εργαστηριακή καθώς και η επιτόπια εκτέλεση προσδιορισμών παραμέτρων ποιότητας νερών, η τήρηση αρχείου αναλύσεων νερών, που προορίζονται για τη γεωργία, η συγκέντρωση, η πινακοποίηση, η στατιστική επεξεργασία και η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας νερών, καθώς και η αποστολή αυτών σε ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε, ΟΟΣΑ κ.α.).

 

κ)β)κ)β) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, των ενδεικτικών και υποχρεωτικών τιμών των παραμέτρων ποιότητας νερών, που προορίζονται για αρδευτική χρήση, ανάλογα με τις εδαφικές, καλλιεργητικές και κλιματικές συνθήκες και των κατά περιοχή εφαρμοζομένων μεθόδων άρδευσης.

 

κ)γ)κ)γ) Η επισήμανση των πηγών ρύπανσης των νερών, η γνωμοδότηση για κάθε επέμβαση που αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τη φυσική κατάσταση των νερών, η μέριμνα για τη λήψη διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, ή και άλλων προληπτικών και κατασταλτικών της ρύπανσης μέτρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, για την προστασία των αρδευτικών νερών και την αποφυγή της ρύπανσης των υδατικών πόρων της χώρας.

 

κ)δ)κ)δ) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία καθορισμού των όρων διάθεσης και επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, όταν αυτά προορίζονται για άρδευση, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής νομοθεσίας, για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των νερών που προορίζονται για γεωργικές χρήσεις, καθώς και την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στον έλεγχο των μελετών: επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και διάθεσης αυτών σε αποδέκτες στη περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων, και επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και εκμεταλλεύσεων και διάθεσης αυτών σε υδατικούς πόρους που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.

 

κ)ε)κ)ε) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία οριοθέτησης βιοτόπων και γενικότερα προστατευόμενων περιοχών, καθώς και γενικότερα της εξασφάλισης περιβαλλοντικής ισορροπίας στις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.

 

κ)στ)κ)στ) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, στη διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων και κατανομής των υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών απαιτήσεων για γεωργικές χρήσεις από άποψη ποιότητας και όπου είναι ανάγκη και ποσότητας των νερών, λήψης προληπτικών και κατασταλτικών της εξάντλησης μέτρων στους υδατικούς πόρους που προορίζονται για τη γεωργία. Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία καθορισμού της χρήσης των επιφανειακών και υπογείων νερών. Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, σε επιτροπές για την σύνταξη νομοθεσίας σχετικά με διαχείριση υδατικών πόρων, και γενικότερα, στην όλη λειτουργία ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η σύνταξη γνωμοδότησης επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για κάθε υδατικό διαμέρισμα και λεκάνη απορροής ποταμού.

 

κ)η)κ)η) Η ανάθεση εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων, η επίβλεψη καθώς και η έγκρισή τους.

 

κ)θ)κ)θ) Η συμμετοχή στην σύνταξη των συμβατικών τευχών των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής και Λειτουργίας Εγγειοβελτιωτικών Έργων που ανατίθενται από άλλες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου, η επίβλεψή τους και η εισήγηση προς την αρμόδια αναθέτουσα αρχή.

 

λ)λ) Η σύνταξη γνωμοδότησης επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων άλλων φορέων.

 

λ)α)λ)α) Η σύνταξη γνωμοδότησης επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όταν σε αυτές μελετώνται επιπτώσεις προγραμμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται εγγειοβελτιωτικά έργα.

 

λ)β)λ)β) Η μέριμνα για έρευνα πάνω σε ειδικά περιβαλλοντικά και πράσινης ανάπτυξης θέματα που σχετίζονται με την άρδευση, σε συνεργασία με φορείς προστασίας περιβάλλοντος, ερευνητικούς φορείς, και φορείς εγγείων βελτιώσεων.

 

δ) Τμήμα Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών

 

α)α) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα παραγόμενα λιπάσματα και συναφή προϊόντα και ο έλεγχος των λιπασμάτων και συναφών προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα, διοικητικός έλεγχος εμπορίας, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής στη χώρα, καθώς και παραγωγής.

 

β)β) Η πρόταση και παρακολούθηση προγραμμάτων αγρονομικής και οικολογικής αξιολόγησης λιπασμάτων και συναφών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση προγραμμάτων για την ανακύκλωση οργανικών υλών για παραγωγή λιπασμάτων ή συναφών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και συναφών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ε)ε) Η μέριμνα για τη λειτουργία της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων.

 

στ)στ) Η μελέτη πρόταση, παρακολούθηση και ο προγραμματισμός διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων χρήσης αγροτικής γης και συστημάτων εκμετάλλευσής τους και η λήψη μέτρων εφαρμογής αυτών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την προστασία των γεωργικών εδαφών από τη διάβρωση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

η)η) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προτάσεις προγραμμάτων θρέψης φυτών και η λήψη μέτρων εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών.

 

θ)θ) Η εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και η μέριμνα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό τους.

 

ι)ι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ι)α)ι)α) Ο συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς για συνεργασία σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)β)ι)β) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων λιπασμάτων και Μητρώου λιπασμάτων που κυκλοφορούν στη χώρα.

 

ι)γ)ι)γ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα λιπάσματα. Προτάσεις και συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για τον έγκαιρο εφοδιασμό των περιοχών της χώρας με τις απαραίτητες ποσότητες και τύπους λιπασμάτων.

 

ι)δ)ι)δ) Η μέριμνα και ο συντονισμός για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις συνεργαζόμενες περιφερειακές υπηρεσίες.

 

5) Της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων α) Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων και β) Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ11 Μηχανικών. Του Τμήματος Γεωλογίας - Υδρολογίας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ7 Γεωλόγων.

 

Ε. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

 

1) Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

β) Τμήμα Μεταποιημένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

γ) Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

δ) Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής ανήκουν:

 

α) Η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών με υγιή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα.

 

β) Η βελτίωση της παραγωγής και ανταγωνιστικότητας των τροφίμων.

 

γ) Η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως

 

α) Τμήμα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

 

α)α) Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τις προδιαγραφές εμπορίας, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων φυτικής προέλευσης.

 

β)β) Η μελέτη και κατάρτιση εθνικών προδιαγραφών τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου για τα εξαγόμενα, εισαγόμενα και στο εσωτερικό διακινούμενα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

 

γ)γ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τις προδιαγραφές των μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας των οπωροκηπευτικών.

 

δ)δ) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων σχετικών διεθνών οργάνων.

 

ε)ε) Η μέριμνα για την επιμόρφωση και ενημέρωση των γεωπόνων ελεγκτών και εποπτών που ασκούν έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας καθώς και προδιαγραφών εμπορίας.

 

στ)στ) Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία του ελέγχου της ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απαγόρευσης των εξαγομένων, εισαγομένων και εντός της χώρας διακινουμένων φορτίων προϊόντων φυτικής προέλευσης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αποφυγής παραπλάνησης του καταναλωτή και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

ζ)ζ) Η θέσπιση κανόνων μεταφοράς των τροφίμων φυτικής προέλευσης.

 

η)η) Η κατάρτιση ποιοτικών προδιαγραφών της πρώτης ύλης προς μεταποίηση ή και επεξεργασία.

 

θ)θ) Η μελέτη και κατάρτιση κανόνων τυποποίησης και επισήμανσης τροφίμων.

 

ι)ι) Ο καθορισμός των πιστοποιητικών ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας των τροφίμων καθώς και των σχετικών τελών ποιοτικού ελέγχου.

 

ι)α)ι)α) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ).

 

ι)β)ι)β) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου για όλους τους ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης.

 

ι)γ)ι)γ) Η τήρηση Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), Μητρώου εγκεκριμένου εμπόρου καθώς και Μητρώο μονάδων τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών.

 

ι)δ)ι)δ) Η ενημέρωση, αξιολόγηση και καταγραφή των μηνυμάτων του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και αποστολή των σχετικών μηνυμάτων στις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

 

ι)ε)ι)ε) Η λήψη μέτρων για την θέσπιση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου του ελεγκτικού συστήματος.

 

ι)στ)ι)στ) Η ανάπτυξη εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής για τις βιομηχανίες τροφίμων φυτικής προέλευσης.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των σχετικών εμπλεκομένων υπηρεσιών κατά την εμφάνιση διατροφικών κρίσεων και εξαιρετικών περιπτώσεων.

 

ι)η)ι)η) Η προετοιμασία, εποπτεία και συντονισμός όλων των σχετικών κλιμακίων ελέγχου των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρόφιμα φυτικής προέλευσης

 

ι)θ)ι)θ) Η οργάνωση και χειρισμός της εφαρμογής TRACES κατά την εισαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης.

 

κ)κ) Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων σχετικά με την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης σε εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων.

 

κ)α)κ)α) Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τη τυποποίηση, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

 

κ)β)κ)β) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων πολιτικής και κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τους επίσημους ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας.

 

κ)γ)κ)γ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας.

 

κ)δ)κ)δ) Η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων που αφορούν τους επίσημους ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας.

 

κ)ε)κ)ε) Η καταγραφή, επικαιροποίηση, επιθεώρηση, τήρηση και βελτίωση τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης όλων των επίσημων ελέγχων υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας.

 

β) Τμήμα Μεταποιημένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

 

α)α) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων πολιτικής για τα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων της ελαίας, ελαιολάδου και αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και για τα εκτός παραρτήματος Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα.

 

β)β) Η μέριμνα εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για τα ανωτέρω προϊόντα σε ότι αφορά την μεταποίηση, επεξεργασία, διακίνηση, εμπορία καθώς και τις εξαγωγές και εισαγωγές αυτών, καθώς και η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

γ)γ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής σε ότι αφορά τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα επενδύσεων και τις χρηματοδοτήσεις και η εισήγηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων τομέα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που αφορούν την ίδρυση, εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

δ)δ) Η κατάρτιση των τεχνολογικών προδιαγραφών των μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

ε)ε) Η μέριμνα για την κατάρτιση κανόνων λειτουργίας των μεταποιητικών μονάδων προϊόντων φυτικής προέλευσης με σκοπό την εφαρμογή τεχνικού ελέγχου.

 

στ)στ) Η συμμετοχή σε κοινοτικά και διεθνή όργανα για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και μέριμνα εφαρμογής των κοινοτικών ρυθμίσεων.

 

ζ)ζ) Η τήρηση Μητρώου μεταποιητικών μονάδων καθώς και η συγκέντρωση επεξεργασία στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τα παραγόμενα προϊόντα τους.

 

η)η) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση των μεταβολών των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

θ)θ) Η συμμετοχή στη κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας για την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων φυτικής προέλευσης κατάλληλων για βιομηχανοποίηση καθώς και βελτιωμένων μεθόδων μεταποίησης και επεξεργασίας.

 

ι)ι) Η εκπόνηση συμβάσεων, προτύπων για την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας μεταξύ των παραγωγών, ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών και μεταποιητών όσον αφορά τα ανωτέρω προϊόντα.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

 

ι)β)ι)β) H εκπόνηση προτύπων όσον αφορά την πρώτη ύλη των προϊόντων που οδηγούνται για μεταποίηση και επεξεργασία.

 

ι)γ)ι)γ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων των μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας.

 

ι)δ)ι)δ) Η μελέτη των διεθνών αγορών για τα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης με σκοπό την ουσιαστικότερη συμβολή στις προσπάθειες εφαρμογής της ενδεδειγμένης πολιτικής προώθησης από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

 

ι)ε)ι)ε) Η μέριμνα για την εκπόνηση των απαιτούμενων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας, κανόνων, εγκυκλίων για τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

 

γ) Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

 

α)α) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία, προβολή και προώθηση των αμπελοοινικών προϊόντων, των αρωματισμένων οίνων, των αλκοολούχων ποτών και του ξυδιού και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών.

 

β)β) Η εισήγηση για τη θέσπιση εθνικού συστήματος ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στον τομέα των αμπελοοινικών προϊόντων.

 

γ)γ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής για τα αμπελοοινικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά σε ότι αφορά τις ενισχύσεις, τα κίνητρα επενδύσεων και τις χρηματοδοτήσεις.

 

δ)δ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τον καθορισμό της ΚΑΠ σε ότι αφορά τα αμπελοοινικά προϊόντα, τους αρωματισμένους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά, το ξύδι και την αιθυλική αλκοόλη.

 

ε)ε) Η εφαρμογή της ΚΑΠ και εν γένει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αμπελοοινικά προϊόντα, τους αρωματισμένους οίνους, το ξύδι και τα αλκοολούχα ποτά καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα αυτά.

 

στ)στ) Η εκπροσώπηση της χώρας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με το αμπελοοινικό τομέα.

 

ζ)ζ) Η εισήγηση για την λήψη μέτρων όσον αφορά τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις των αμπελοοινικών προϊόντων, των αρωματισμένων οίνων, του ξυδιού και των αλκοολούχων ποτών.

 

η)η) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ως προς την εφαρμογή εν γένει της αμπελοοινικής νομοθεσίας καθώς και των κανόνων παραγωγής των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.).

 

θ)θ) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της μεταβολής των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών.

 

ι)ι) Η μελέτη, σύνταξη και η μέριμνα εφαρμογής των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων για την προαγωγή και ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα.

 

ι)α)ι)α) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες εισήγηση για την χορήγηση επενδυτικών κινήτρων για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης επεξεργασίας και συσκευασίας αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και η αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.

 

ι)β)ι)β) Η κατάρτιση κανόνων λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας/εμφιάλωσης αμπελοοινικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών καθώς και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου για την εφαρμογή των κανόνων αυτών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

ι)γ)ι)γ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων των αντίστοιχων μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας.

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση για την λήψη μέτρων ελέγχου και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών όσον αφορά στα εξαγόμενα ή εισαγόμενα αμπελοοινικά προϊόντα καθώς και στη χορήγηση κάθε συνοδευτικού εγγράφου που αφορά την διακίνηση και την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας και των αμπελοοινικών προϊόντων που παράγονται απ' αυτές.

 

ι)στ)ι)στ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ζώνες παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων, παραγωγής και αποθεμάτων, τις μονάδες μεταποίησης επεξεργασίας και εμφιάλωσης και την δραστηριότητα αυτών.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για την τεχνολογική επιμόρφωση των υπηρεσιακών οργάνων που ασχολούνται με τον έλεγχο των μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και των μονάδων παραγωγής αλκοολούχων ποτών.

 

ι)θ)ι)θ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα, την ανάδειξη των ζωνών ονομασίας προέλευσης και την προώθηση της κατανάλωσης αμπελοοινικών προϊόντων. κ)κ) Η εφαρμογή μέτρων για την προώθηση και προβολή αμπελοοινικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρίτες χώρες.

 

κ)α)κ)α) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού, η παρακολούθηση των διεθνών αγορών των αμπελοοινικών προϊόντων και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αμπελοοινικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.

 

κ)β)κ)β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το εσωτερικό και διεθνές εμπόριο των αμπελοοινικών προϊόντων, τα προγράμματα προώθησης- προβολής αμπελοοινικών προϊόντων και λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών.

 

κ)γ)κ)γ) Η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο και την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια των αμπελοοινικών προϊόντων.

 

κ)δ)κ)δ) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του πολυετούς εθνικού σχεδίου επίσημων ελέγχων.

 

κ)ε)κ)ε) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση συστήματος ανάλυσης κινδύνου για όλους τους ελέγχους αμπελοοινικών προϊόντων.

 

κ)στ)κ)στ) Η εισήγηση μέτρων για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου, η εποπτεία και o έλεγχος της διενέργειας των εθνικών και διεθνών διαγωνισμών οίνων που πραγματοποιούνται στην χώρα μας.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η δημιουργία Μητρώου μεταποιητικών μονάδων και εμφιαλωτηρίων των αμπελοοινικών προϊόντων.

 

κ)η)κ)η) Η συμμετοχή και η κατάθεση προτάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής και σε κάθε άλλο θεσμικό ή άτυπο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου για θέματα του αμπελοοινικού τομέα και των αλκοολούχων ποτών.

 

δ) Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

 

α)α) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία, προβολή και προώθηση, και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο.

 

β)β) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο σε ότι αφορά τις ενισχύσεις, τα κίνητρα επενδύσεων και τις χρηματοδοτήσεις.

 

γ)γ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τον καθορισμό της ΚΑΠ σε ότι αφορά την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο.

 

δ)δ) Η εφαρμογή της ΚΑΠ και εν γένει των Κανονισμών, Οδηγιών και αποφάσεων του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα αυτά.

 

ε)ε) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με τον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της μεταβολής των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

 

ζ)ζ) Η μελέτη, σύνταξη και η μέριμνα εφαρμογής των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων για την προαγωγή και ανάπτυξη του τομέα επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

 

η)η) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες εισήγηση για την χορήγηση επενδυτικών κινήτρων για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης επεξεργασίας και συσκευασίας προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.

 

θ)θ) Η κατάρτιση κανόνων λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας/εμφιάλωσης των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου για την εφαρμογή των κανόνων αυτών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

ι)ι) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων των αντίστοιχων μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας.

 

ι)α)ι)α) Η λήψη μέτρων ελέγχου και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών όσον αφορά στα εξαγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και στη χορήγηση κάθε συνοδευτικού εγγράφου που αφορά την διακίνηση και την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών.

 

ι)β)ι)β) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, τις μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας και των προϊόντων που παράγονται απ' αυτές.

 

ι)γ)ι)γ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών.

 

ι)δ)ι)δ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση του Μητρώου του τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, τις ζώνες παραγωγής, τις δηλώσεις παραγωγής, συγκομιδής, και αποθεμάτων, τις μονάδες μεταποίησης επεξεργασίας και εμφιάλωσης και την δραστηριότητα αυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η μέριμνα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων, για την τεχνολογική επιμόρφωση των υπηρεσιακών οργάνων που ασχολούνται με τον έλεγχο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και των μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας/ εμφιάλωσης.

 

ι)στ)ι)στ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, την ανάδειξη των ζωνών Ονομασίας Προέλευσης και την προώθηση της κατανάλωσης προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εφαρμογή μέτρων για την προώθηση και προβολή προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρίτες χώρες.

 

ι)η)ι)η) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού, η παρακολούθηση των διεθνών αγορών των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω ελληνικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.

 

ι)θ)ι)θ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων προώθησης-προβολής προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου και λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών. κ)κ) Η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο και την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

 

κ)α)κ)α) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ).

 

κ)β)κ)β) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση συστήματος ανάλυσης κινδύνου για όλους τους ελέγχους των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

 

κ)γ)κ)γ) Η εποπτεία και o έλεγχος της διενέργειας των εθνικών και διεθνών διαγωνισμών ελαιολάδου.

 

4) Της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.