Προεδρικό διάταγμα 28/15

ΠΔ 28/2015: Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28/2015: Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, (ΦΕΚ 34/Α/2015), 23-03-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση γεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 57/Α/2006),

 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2038/2009 έγγραφο της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

 

3. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/596/2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

 

4. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 108/2015 έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

 

5. Την υπ' αριθμόν Y95/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο (ΦΕΚ 299/Β/2015).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις:

 

1. των άρθρων 42 έως και 45 του νόμου [Ν] 1946/1991 Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 69/Α/1991),

 

2. των άρθρων 2 έως και 5, 7 και 11 έως και 13 του νόμου [Ν] 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 50/Α/1997) όπως:

 

α) η περίπτωση β' του άρθρου 2, η οποία είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/2006), εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου όγδοου του νόμου 3625/2007 (ΦΕΚ 290/Α/2007) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013),

β) τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' του άρθρου 2 προστέθηκαν με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013),

γ) η περίπτωση ε' του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3471/2006,

δ) η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 3625/2007,

ε) η περίπτωση γ' του άρθρου 3 παράγραφος 2 που προστέθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3783/2009 (ΦΕΚ 136/Α/2009) καταργήθηκε με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 6 του νόμου 3917/2011 (ΦΕΚ 22/Α/2011), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 3994/2011 (ΦΕΚ 165/Α/2011),

στ) η περίπτωση β' του άρθρου 3 παράγραφος 3 καταργήθηκε και η περίπτωση γ' αναριθμήθηκε σε β' με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3471/2006 και το πρώτο εδάφιο στη νέα περίπτωση β' αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3471/2006,

ζ) το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3471/2006,

η) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3471/2006,

θ) η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3471/2006,

ι) η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 που είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2915/2001 (ΦΕΚ 109/Α/2001),

ι)α) η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2915/2001,

ι)β) η υποπερίπτωση γ)γ της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε και προστέθηκε υποπερίπτωση δ)δ με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003),

ι)γ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 3471/2006,

ι)δ) η παράγραφος 4 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2915/2001,

ι)ε) η παράγραφος 6 του άρθρου 11 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011),

ι)στ) οι περιπτώσεις ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστέθηκαν με το άρθρο 26 του νόμου 3471/2006,

 

3. του άρθρου 1 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο και παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α' εδάφια πρώτο, όγδοο, ενδέκατο, δωδέκατο και περίπτωση β, παράγραφοι 2 και 3, των άρθρων 21 και 22 του νόμου 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003), η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4164/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013),

 

4. του άρθρου 5 του νόμου 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) και η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004),

 

5. των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου [Ν] 2846/2000 Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 229/Α/2000) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου [Ν] 1946/1991 όπως το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α/2005) και η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3391/2005,

 

6. του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/2007),

 

7. των άρθρων 1 και 14 του νόμου 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 287/Α/2005),

 

8. του άρθρου 23 παράγραφος 7 και του άρθρου 23Α παράγραφος 4 του νόμου 3427/2005 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 312/Α/2005), όπως:

 

α) η παράγραφος 7 του άρθρου 23 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) και προστέθηκε σε αυτή περίπτωση στ' με την παράγραφο 8)γ του άρθρου 18 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και

β) το άρθρο 23Α προστέθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 3842/2010,

 

9. των άρθρων 1 έως και 13 του νόμου 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 57/Α/2006), όπως:

 

α) το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014),

β) το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4305/2014,

γ) το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του νόμου 4305/2014,

δ) η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007),

ε) οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4305/2014,

στ) οι περιπτώσεις γ)α' έως γ)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4305/2014,

ζ) η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 4305/2014,

η) η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4305/2014,

θ) η περίπτωση 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4305/2014,

ι) η περίπτωση 3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4305/2014,

ι)α) οι περιπτώσεις 5 έως και 8 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4305/2014,

ι)β) οι παράγραφοι 3 έως και 5 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4305/2014,

ι)γ) ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του νόμου 4305/2014,

ι)δ) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του νόμου 4305/2014,

ι)ε) το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4305/2014,

ι)στ) το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4305/2014,

ι)ζ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3613/2007,

ι)η) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστέθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4305/2014,

ι)θ) η παράγραφος 2)α του άρθρου 12 προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4305/2014,

κ) η παράγραφος 4 του άρθρου 12 προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4305/2014,

κ)α) τα άρθρα 12Α, 12Β, 12Γ προστέθηκαν με το άρθρο 12 του νόμου 4305/2014,

κ)β) το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4305/2014,

 

10. του άρθρου 97 παράγραφοι 5 έως και 8 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006),

 

11. του άρθρου 15 παράγραφοι 5 έως και 8 του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ  131/Α/2006), όπως η παράγραφος 7 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010),

 

12. του άρθρου 1 παράγραφοι 1 έως και 4, του άρθρου 2 παράγραφος 2, του άρθρου 5 παράγραφοι 1 έως και 3, του άρθρου 7, του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφια πρώτο έως και τρίτο και παράγραφοι 2 έως και 6 του νόμου 3832/2010 Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής (ΦΕΚ 38/Α/2010) όπως:

 

α) τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τα οποία είχαν προστεθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 93 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) καταργήθηκαν με την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014),

 

β) το άρθρο 4 αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και η παράγραφος 1 του νέου άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012,

 

γ) το άρθρο 6 αναριθμήθηκε σε 7 με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012,

 

δ) το άρθρο 7 αναριθμήθηκε σε 8 με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012, η παράγραφος 3 του νέου άρθρου 8 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 το οποίο είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 93 του νόμου 4182/2013 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014),

 

13. του άρθρου 170 παράγραφοι 5 έως και 8 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

14. των άρθρων 1 έως και 16, 21, 23 έως και 26, 28 και 32 του νόμου 3882/2010 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14-03-2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/2010), όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 10 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013,

 

15. των άρθρων 9 και 25 του νόμου 3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α/2011),

 

16. του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013),

 

17. του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 170/Α/2013) όπως:

 

α) η περίπτωση α' της παραγράφου 1 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 42 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013),

 

β) οι περιπτώσεις β', γ' και ε' της παραγράφου 1, η οποία είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 42 του νόμου 4223/2013, τροποποιήθηκαν με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014),

 

γ) η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 η οποία είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)β του άρθρου 33 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014),

 

δ) οι περιπτώσεις ζ' και η προστέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του νόμου 4223/2013,

 

ε) οι περιπτώσεις θ' και Γ προστέθηκαν με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014,

 

στ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 42 του νόμου 4223/2013,

 

18. του άρθρου 139 του νόμου 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 160/Α/2014),

 

19. των άρθρων 12 και 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1013/1971 Περί ανασυγκροτήσεως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΦΕΚ 204/Α/1971), όπως το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3257/2004 (ΦΕΚ 143/Α/2004),

 

20. των άρθρων 1 έως και 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/2014 Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΦΕΚ 229/Α/2014),

 

21. του άρθρου 1 της Φ/460/330/1991 απόφασης του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομικών Καθορισμός Παραβόλου για τη χορήγηση Μετεωρολογικών Πληροφοριών και Παροχή Υπηρεσιών, Γενικά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΦΕΚ 42/Β/1991),

 

22. των άρθρων 1 έως και 8 της ΗΠ/11764/653/2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 1990/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ' αριθμόν 77921/1440/1995 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 795/Β/1995) (ΦΕΚ 327/Β/2006) σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013),

 

23. του άρθρου 7 της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο (ΦΕΚ 1317/Β/2012),

 

24. της 122/1957/2001 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ορισμός του ύψους του χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο των δεδομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης (ΦΕΚ 1345/Β/2001),

 

25. των άρθρων 13 και 14 της ΓΠ-400/2012 απόφασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 2390/Β/2012), ως εξής:

 

Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

 

Μέρος Α: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

 

Άρθρο 1: Πρόσβαση σε έγγραφα

Άρθρο 2: Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα

Άρθρο 3: Πρόσβαση και χορήγηση ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων

Άρθρο 4: Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο

 

Κεφάλαιο Β: Περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

 

Άρθρο 5: Αντικείμενο

Άρθρο 6: Γενικές Αρχές

Άρθρο 7: Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις

Άρθρο 8: Ορισμοί

Άρθρο 9: Προθεσμία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων

Άρθρο 10: Διαθέσιμα μορφότυπα

Άρθρο 11: Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων

Άρθρο 12: Αρχές που διέπουν τη χρέωση

Άρθρο 13: Διαφάνεια

Άρθρο 14: Πρακτικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 15: Αποφυγή διακρίσεων

Άρθρο 16: Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθμίσεων

Άρθρο 17: Ετήσιος διαγωνισμός αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων

Άρθρο 18: Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δημόσιους φορείς

Άρθρο 19: Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

 

Άρθρο 21: Ορισμοί

Άρθρο 22: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 23: Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 24: Προϋποθέσεις επεξεργασίας

Άρθρο 25: Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Άρθρο 26: Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας

Άρθρο 27: Δικαίωμα ενημέρωσης

Άρθρο 28: Δικαίωμα πρόσβασης

Άρθρο 29: Δικαίωμα αντίρρησης

 

Μέρος Β: Ειδικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Πρόσβαση στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως - Ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο

 

Άρθρο 30: Διάθεση φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Άρθρο 31: Ανάρτηση πράξεων στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια

 

Κεφάλαιο Β: Πρόσβαση στα γενικά αρχεία του κράτους

 

Άρθρο 32: Μελέτη αρχειακού υλικού

Άρθρο 33: Μελέτη αρχειακού υλικού ιδιωτικών αρχείων

Άρθρο 34: Μικροφωτογράφηση - Φωτοαντιγράφηση - Φωτογράφηση

 

Κεφάλαιο Γ: Πρόσβαση στα αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών και Υφυπουργών

 

Άρθρο 35: Ορισμός και διακρίσεις Αρχείου Πρωθυπουργού

Άρθρο 36: Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού

Άρθρο 37: Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού

Άρθρο 38: Ηλεκτρονική αποτύπωση του Αρχείου Πρωθυπουργού

Άρθρο 39: Αρχεία Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Δ: Πρόσβαση στα πρακτικά των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων

 

Άρθρο 40: Πρακτικά συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 41: Πρακτικά συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Ε: Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία για το περιβάλλον

 

Άρθρο 42: Σκοπός

Άρθρο 43: Ορισμοί

Άρθρο 44: Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες για το περιβάλλον

Άρθρο 45: Προϋποθέσεις απόρριψης αιτήσεων - Εξαιρέσεις

Άρθρο 46: Τέλη

Άρθρο 47: Διοικητικές προσφυγές και ένδικα βοηθήματα

Άρθρο 48: Διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών

Άρθρο 49: Ποιότητα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Πρόσβαση σε δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

 

Άρθρο 50: Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών

Άρθρο 51: Μετεωρολογικά Δεδομένα, Προϊόντα και Υπηρεσίες - Ορισμοί

Άρθρο 52: Διαδικασίες Παροχής Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών, Υποχρεώσεις και Περιορισμοί

Άρθρο 53: Ειδικά θέματα

Άρθρο 54: Μετεωρολογική Εξυπηρέτηση

 

Κεφάλαιο Ζ: Πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα

 

Άρθρο 55: Σκοπός - Αντικείμενο

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Ορισμοί

Άρθρο 58: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 59: Μεταδεδομένα

Άρθρο 60: Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE

Άρθρο 61: Συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις

Άρθρο 62: Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Άρθρο 63: Πρόσβαση σε υπηρεσίες

Άρθρο 64: Περιορισμοί στην πρόσβαση

Άρθρο 65: Παροχή υπηρεσιών και διάθεση δεδομένων σε τρίτους

Άρθρο 66: Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Άρθρο 67: Ενημέρωση Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 68: Συμπληρωματικοί ορισμοί

Άρθρο 69: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 70: Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας

Άρθρο 71: Πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες - Εθνικά σύνολα αναφοράς

Άρθρο 72: Ένταξη στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Άρθρο 73: Δεδομένα

Άρθρο 74: Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών

Άρθρο 75: Ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες

Άρθρο 76: Μέτρα για την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση δεδομένων σε τρίτους

Άρθρο 77: Ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων

Άρθρο 78: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Η: Πρόσβαση στο υλικό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

 

Άρθρο 79: Διάθεση χαρτών

Άρθρο 80: Έκδοση χαρτών από τρίτους

 

Κεφάλαιο Θ: Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία

 

Άρθρο 81: Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου

Άρθρο 82: Κτηματολογικά Γραφεία - Κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 83: Δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 84: Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων

 

Κεφάλαιο Ι: Πρόσβαση σε στοιχεία του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

 

Άρθρο 85: Αρχές και περιεχόμενο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Άρθρο 86: Υποχρεώσεις των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Άρθρο 87: Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Άρθρο 88: Διάδοση των στατιστικών

Άρθρο 89: Στατιστικό Απόρρητο

Άρθρο 90: Παροχή στατιστικών πληροφοριών, δημοσιευμάτων και υπηρεσιών έναντι τιμήματος

Άρθρο 91: Πολιτική Τιμολόγησης

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Πρόσβαση σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα

 

Άρθρο 92: Φορολογικό Απόρρητο

Άρθρο 93: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 94: Περιουσιολόγιο ακινήτων

Άρθρο 95: Απόρρητο τελωνειακών στοιχείων

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Πρόσβαση στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 96: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 97: Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Πρόσβαση στο ιατρικό αρχείου

 

Άρθρο 98: Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 99: Τήρηση Ιατρικού Αρχείου

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 17-03-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.