Νόμος 2880/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για την υπηρεσία των υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί στο Συνήγορο του Πολίτη.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) μετά τις λέξεις είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών προστίθεται λέξη διοικητικών.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 47 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Για τους υπαγόμενους στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου απαιτείται η συνδρομή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προσόντων διορισμού ή πρόσληψης, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας.}

 

5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α/1981) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν, εφόσον καθορίζεται για συγκεκριμένες υπηρεσίες απογευματινή εργασία ή εργασία κατά το Σάββατο, να καθορίζονται οι καθ' εβδομάδα ώρες εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά το Σάββατο, σε μικρότερο αριθμό των προβλεπομένων γενικώς από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.