Νόμος 4164/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται.

 

Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 1647/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) και όπως οι αρμοδιότητες αυτές υφίστανται μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 416/Β/2007), μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε με την, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 81706/6085/1995 (ΦΕΚ 872/Β/1995) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετονομάζεται σε Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία (διακριτικός τίτλος ΕΚΧΑ ΑΕ), στην αγγλική NATIONAL CADASTRE AND MAPPING AGENCY SA.

 

Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η έκδοση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας κανονιστικών πράξεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 18 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) από την έναρξη ισχύος του παρόντος ασκούνται, από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμης Εταιρείας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δε ορίζεται ως φορέας ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010).

 

2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.

 

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς τη τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριμελής επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διενέργεια απογραφής των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς και των κινητών και ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων και καταθέσεων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Ως προς τα ακίνητα, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με περιληπτική περιγραφή τους, η οποία σημειώνεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών των κατά τόπους αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή στα κτηματολογικά βιβλία των κατά τόπους αρμόδιων Κτηματολογικών Γραφείων.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τα οποία προκύπτουν από την κατάργηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και, ιδίως, τα θέματα που αναφέρονται στα αρχεία, στα έσοδα, στον τρόπο είσπραξης και απόδοσης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως είχαν πριν από την κατάργησή του.

 

δ) Τέλη και δικαιώματα, πάγια και αναλογικά, που, κατά τις διατάξεις των νόμων 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) και 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006) εισπράττονται και αποδίδονται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισπράττονται και αποδίδονται στην εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση. σε λογαριασμό που αυτή τηρεί σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

 

Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας σε ειδικό κωδικό για ποσά προοριζόμενα για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εκδοθησόμενων ονομαστικών μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Η απόφαση για την εκάστοτε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας λαμβάνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενεργούντος εν προκειμένω για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

 

3. α) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το προσωπικό αυτό δύναται να διατεθεί στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση. Κατ' εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου το ήδη αποσπασθέν, από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας στην Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, προσωπικό παραμένει στη διάθεση της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση.

 

β) Το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται αυτοδικαίως κατά ειδικότητα σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, οι δε τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα καταργούνται.

 

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει αυτοδικαίως, χωρίς να δημιουργείται οποιουδήποτε είδους και φύσεως αξίωση για αποζημίωση.

 

5. Δύο από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής ΕΚΧΑ) διορίζονται ως Αντιπρόεδροι με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατηγοριοποιούνται οι αρμοδιότητες της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση σε δύο διακριτούς τομείς: α) τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων και β) τον Τομέα Κτηματολογίου, επικεφαλής των οποίων τίθενται αντιστοίχως οι ως άνω Αντιπρόεδροι. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εξασφάλιση του διακριτού ρόλου των ως άνω τομέων.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες σε σχέση, ιδίως με εργασίες αποτύπωσης και απεικόνισης γεωχωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων, δεδομένων ρύπανσης, υδάτων, αέρα, δασικών χαρτών και κάθε άλλης γεωχωρικής πληροφορίας, μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση και κατανέμονται στους δύο πιο πάνω τομείς κατά θεματικό περιεχόμενο.

 

8. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του νόμου 2664/1998 Κτηματολογικά Γραφεία, που συνιστώνται κατά τις διατάξεις αυτού, καθώς και το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που υπήχθη στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 3882/2010, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α/2013).

 

9. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αρμοδιότητες του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και οι εκκρεμείς διαδικασίες, που αφορούν διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει και εκτελεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, ασκούνται και συνεχίζονται, αντιστοίχως, από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

10. Τέλη και δικαιώματα, πάγια και αναλογικά, που, κατά τις διατάξεις των νόμων 2664/1998, 2308/1995 και 3481/2006 έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, αποδίδονται στην εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτή τηρεί σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Ποσά προερχόμενα από τα ως άνω τέλη και δικαιώματα που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο λογαριασμό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, μεταφέρονται στον ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση.

 

11. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία στο εξής από την έναρξη ισχύος του παρόντος προστίθεται η φράση: όπως αυτή μετονομάζεται.

 

12. Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση καλείται δύο φορές το χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του έργου που έχει ανατεθεί στην εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.