Νόμος 3613/07 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3320/2005 και 3448/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν μετά την 31-12-2003 αποκλειστικά δικαιώματα, δημοσιοποιούνται.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 28/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3448/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι την 31-12-2010 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης κάθε προκήρυξης, με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις οποίες δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της παρούσας παραγράφου.}

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.