Νόμος 3979/11

Ν3979/2011: Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3979/2011: Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 138/Α/2011), 16-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του νόμου

 

Άρθρο 1: Σκοπός του νόμου

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Γ: Γενικές αρχές και πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων δημοσίου τομέα

 

Άρθρο 4: Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Άρθρο 5: Δημιουργία δικτυακού τόπου

Άρθρο 6: Πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του δημόσιου τομέα

 

Κεφάλαιο Δ: Δικαιώματα των προσώπων

 

Άρθρο 9: Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα

 

Κεφάλαιο Ε: Ηλεκτρονικές διοικητικές πράξεις και ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα

 

Άρθρο 12: Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων

Άρθρο 14: Αντίγραφα

Άρθρο 15: Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων

Άρθρο 16: Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

Άρθρο 19: Κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και δεδομένων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους φορείς του δημοσίου τομέα

 

Άρθρο 21: Ηλεκτρονική επικοινωνία των φορέων δημόσιου τομέα με φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Άρθρο 25: Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο

Άρθρο 26: Ηλεκτρονικές πληρωμές

 

Κεφάλαιο Ζ: Επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 

Άρθρο 31: Εγγραφή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Άρθρο 32: Έκδοση αναγνωριστικών - διαπιστευτηρίων και διαδικασία επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης)

 

Κεφάλαιο Η: Όργανα εφαρμογής του νόμου

 

Άρθρο 34: Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 35: Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Άρθρο 36: Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Υπεύθυνος και Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων

 

Κεφάλαιο Θ': Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 38: Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών

Άρθρο 39: Δίκτυο Δημόσιου Τομέα

Άρθρο 40: Φορείς επιχειρησιακής διαχείρισης

 

Κεφάλαιο Ι: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 

Άρθρο 41: Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 42: Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 44: Θεσμικά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Θέματα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 51: Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών

Άρθρο 52: Μετάταξη προσωπικού πρώην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων από Δήμο Πειραιά σε περιφερειακή ενότητα Πειραιά

Άρθρο 53: Μετατάξεις, μεταφορές, αποσπάσεις υπαλλήλων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα

Άρθρο 55: Λειτουργικά θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 56: Λειτουργικά θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατάστασης υπόχρεων προσώπων - Ψηφιακή διακίνηση της δημοσιευτέας ύλης προς το Εθνικό Τυπογραφείο

Άρθρο 57: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Άρθρο 58:Μετάταξη υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και αντιστρόφως

Άρθρο 60: Θέματα μόνιμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού

Άρθρο 61: Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-06-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.