Νόμος 4024/11 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων και δράσεων κατ' εφαρμογή των νόμων 3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 και 3986/2011 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η μετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης.

 

Ο ανώτατος αριθμός των μετατασσόμενων υπαλλήλων ανέρχεται σε σαράντα (40).

 

Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσόμενων.

 

Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη.

 

2. α) Ως εξωτερικοί σύμβουλοι φορέων του δημόσιου τομέα κατά τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998) θεωρούνται και όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και διορίζονται σε θέσεις προϊσταμένων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών και άλλων μετακλητών υπαλλήλων προβλεπόμενες στο άρθρο 3 της Υ293/15-12-2010 απόφασης του Πρωθυπουργού Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1985) και στα άρθρα 28 έως 32, 55, 56 και 78, όπως ισχύουν, του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005). Η διάταξη αυτή ισχύει και για όσους διορίστηκαν στις παραπάνω θέσεις μετά τις 05-10-2009, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τη δήλωση επιλογής που προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του νόμου [Ν] 2592/1998.

 

β) Ως δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) θεωρούνται, από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι.

 

3. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση της προθεσμίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται ο ανακαθορισμός της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας.

 

Οι διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και σε απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση, λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλλουν αίτηση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης μέχρι τις 31-12-2012.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Πριν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ανάκληση ή την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν επιτρέπεται, χωρίς συναίνεση του ιδιοκτήτη, η κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης του ίδιου ακινήτου για τον ίδιο σκοπό.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2882/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν η συζήτηση για τον πρώτο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτου απορριφθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο ως απαράδεκτη επειδή ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα, η απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή ή παρακατάθεση της αποζημίωσης που έχει καθορισθεί δικαστικά για άλλα ομοειδή ακίνητα που περιλαμβάνονται στην ίδια απαλλοτριωτική πράξη, εφόσον ο θιγόμενος ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Αρχή που είναι αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης εντός δέκα ετών από την έκδοση της απόφασης καθορισμού και έχει αναγνωρισθεί ως δικαιούχος της αποζημίωσης.}

 

4. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 281/1936 ή από άλλη ειδική ή γενική διάταξη έγκριση των προϋπολογισμών, των τροποποιήσεων αυτών, των απολογισμών και των ισολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή των ειδικών λογαριασμών, από τον Υπουργό Οικονομικών, καταργείται. Της παρούσας διάταξης εξαιρούνται οι φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

5. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Δημοσίων Υπηρεσιών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στους αιρετούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού παρακρατείται ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές τους (χορηγία, αποζημίωση, μισθό, αντιμισθία), σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής. Το ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης που παρακρατείται από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδίδεται ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Οι Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδίδουν, υπέρ Δημοσίου, ποσό ίσο με το μηνιαίο μισθό τους.

 

6. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα έσοδα και οι πόροι του νομικού προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 4, μεταφέρονται και κατατίθενται υποχρεωτικά στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδοση ίση με αυτή της παρεχόμενης από το Κοινό Κεφάλαιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

β) Στο άρθρο 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ' έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8, για τις λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους. Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιμα επιτρέπεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3889/2010 προστίθενται οι λέξεις

 

{, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.}

 

7. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12)α του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12)β του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), αντί των λέξεων και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών τίθενται οι λέξεις και του Υπουργού Οικονομικών.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12)α του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12)β του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ειδικά στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 ασκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του άρθρου 3 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).}

 

8. Στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Ειδικά όταν πρόκειται για αρχεία που τελούν υπό την επεξεργασία του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων σε σχέση με φόρους, τέλη, δασμούς και ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον το αρχείο πρόκειται να δημοσιοποιηθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος και σε αυτό περιέχονται δεδομένα για περισσότερα από χίλια (1.000) φυσικά πρόσωπα, η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, κατά την παράγραφο 3, μπορεί να γίνεται με δημόσιες ανακοινώσεις κοινής λήψης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου στις οποίες καλούνται τα υποκείμενα των δεδομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός προθεσμίας που τάσσεται με την πρόσκληση η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) ημερών από τη δημόσια ανακοίνωση.}

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Κοινωνικής Εξισορρόπησης ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατάθεση των ποσών που εισπράττονται από την εκτέλεση του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής του άρθρου 1 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) κατά το μέρος που οι εισπράξεις υπερβαίνουν τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από είσπραξη άμεσων ή και έμμεσων φόρων.

 

Το προϊόν του λογαριασμού κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων με σκοπό την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα τα ποσά που πιστώνονται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Εξισορρόπησης, ο τρόπος κίνησης του λογαριασμού και εμφάνισης του στη δημόσια ληψοδοσία και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

10. α) Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ανάγκες στελέχωσης της Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών για ανώτατο αριθμό δεκαπέντε (15) μετατασσόμενων υπαλλήλων, οι οποίοι μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από άλλο Υπουργείο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθενται οι λέξεις , καθώς και από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην Υπηρεσία.

 

γ) Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4002/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011), αντί με βαθμό α' τίθεται με βαθμό 1.

 

δ) Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4002/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η τοποθέτηση των προϊσταμένων των Τμημάτων διενεργείται με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση.}

 

11. Στο άρθρο 2 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Αντίγραφα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στη Γ' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008, διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προηγούμενου εδαφίου.}

 

12. Δαπάνες που δημιουργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση όρων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία για πληρωμές σε πρόσωπα απασχολούμενα στην άνω ανώνυμη εταιρεία και σε βάρος του προϋπολογισμού της και αφορούν τακτικές αποδοχές και αποζημιώσεις κάθε είδους, επιδόματα και εφάπαξ παροχές ένεκα συνταξιοδότησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.