Νόμος 4258/14 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τον καθορισμό τιμολογίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Συμπλήρωση διατάξεων για τη Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.9 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3) Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980).

 

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), με την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980), ενοποιούνται σε μία παράγραφο που αριθμείται ως παράγραφος 1 και έχει ως εξής:

 

{1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με την επισυναπτόμενη πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β) Μετά το τέλος των παραγράφων 1 και 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), όπως ενοποιούνται και αντικαθίστανται με την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, προστίθενται νέοι παράγραφοι 2, 3 και 4 που έχουν ως εξής:

 

{2. Από την 01-07-2015 τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έχει αποκλίσεις από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να δημοσιεύονται μαζί με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία.

 

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Εταιρείας.}

 

2. Το άρθρο 21 του νόμου 2937/2001, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΓ.10 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 21

 

1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με την επισυναπτόμενη πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Από την 01-07-2015 τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έχει αποκλίσεις από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να δημοσιεύονται μαζί με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία.

 

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Εταιρείας.}

 

3. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων συγκροτείται από 9 μέλη και επικουρείται στη λειτουργία της από οργανικές μονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 9)β του παρόντος.

 

Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων ορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η θητεία τους είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη θητεία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί για μία μόνον φορά για 5 έτη, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

Εξ αυτών ένα μέλος είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος και δύο Εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

3. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων, τα οποία απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους, είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση της λειτουργίας των λιμένων και του δικαίου του ανταγωνισμού και διαθέτουν εμπειρία σε ναυτιλιακές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είναι ανώτατος κρατικός λειτουργός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελεί, κατά το χρόνο που κατέχει τη θέση του, σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων είναι δημόσιες, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο, είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων, και αναρτώνται στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), εκτός εάν πρόκειται για πράξεις δημοσιευτέες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οπότε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εκτελεστές πράξεις της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Κατ' αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφόσον θεωρούν πως η εν λόγω απόφαση αντιτίθεται του νόμου και των κανονισμών της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνώση ή την κοινοποίησή της από τους ενδιαφερόμενους ή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 

δ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται ενδιαμέσως του κειμένου μεταξύ κομμάτων η φράση τη μέριμνα για την ελεύθερη πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες.

 

ε. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πόροι της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων Ανώνυμες Εταιρείες και των Λιμενικών Ταμείων.}

 

στ. Η περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Με αιτιολογημένη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων.}

 

ζ. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Πριν τη μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, θα αξιολογηθεί ευρύτερα ο ρόλος της και οι αρμοδιότητές της και θα προωθηθούν όποιες μεταρρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες.}

 

η. Στο άρθρο 43 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 14 ως ακολούθως:

 

{14. Η μεθοδολογία για την έκδοση ρυθμιστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης καθορίζεται μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2015 με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής των Λιμένων, η οποία προσαρτάται στην ως άνω απόφαση. Από 01-07-2015, οι αντίστοιχες αποφάσεις εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλους εμπλεκόμενους. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων εκδώσει απόφαση διαφορετική από τη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, αυτή απαιτείται να είναι αιτιολογημένη και δημοσιοποιημένη κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης. Την 01-07-2016 η Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων καθίσταται πλήρως Ανεξάρτητη Αρχή. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι τις 31-12-2014 καθορίζονται οι ακριβείς ρυθμιστικές αποφάσεις για την έκδοση των οποίων είναι αρμόδια η Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων.}

 

4. α. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953) καταργείται.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:

 

{Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, εντός του έτους 2014, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας και πριν την άρση ακινησίας. Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.}

 

5. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 93 του νόμου 4182/2013, καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

β. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) οι λέξεις καθώς και στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αντικαθίστανται με τις λέξεις:

 

{καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, στην οποία ορίζεται η διασφάλιση σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου των στοιχείων.}

 

6. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013) παρατείνεται μέχρι την 31-03-2015 για τη μη επιβολή κυρώσεων στους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 19 του ίδιου νόμου στα παρακάτω προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002):

 

α. Άσφαλτος (κατηγορία IV)

β. Υγραέρια - LPG (κατηγορία V)

γ. Λιπαντικά (κατηγορία VI).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.