Νόμος 4182/13

Ν4182/2013: Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4182/2013: Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 185/Α/2013), 10-09-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις Δημοσίου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δημοσίου

Άρθρο 3Α: Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα

Άρθρο 5: Προσωρινή διοίκηση της περιουσίας

Άρθρο 6: Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών

Άρθρο 8: Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άρθρο 10: Ερμηνεία συστατικών πράξεων - Μεταβολή σκοπού

 

Κεφάλαιο Β: Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών

 

Άρθρο 12: Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών (Μητρώο Εθνικών Κληροδοτημάτων)

Άρθρο 13: Διάρθρωση του Μητρώου - Δημοσιότητα

Άρθρο 14: Λειτουργία και δημοσιότητα του Μητρώου

Άρθρο 15: Τύχη περιουσιών που δεν αναγγέλλονται

 

Κεφάλαιο Γ: Εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθηκών, διοικητές ιδρυμάτων

 

Άρθρο 16: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

Άρθρο 18: Ανικανότητα για διορισμό - Έκπτωση

Άρθρο 21: Ανάθεση διαχειριστικών ελέγχων σε ελεγκτικές εταιρείες

 

Κεφάλαιο Δ: Εκκαθάριση περιουσιών προς το δημόσιο χωρίς όρο

 

Άρθρο 24: Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων

Άρθρο 26: Χρέη και βάρη κληρονομιάς - Δαπάνες εκκαθάρισης

Άρθρο 30: Αμοιβή - Δαπάνες

Άρθρο 31: Λήξη έργου - Λογοδοσία

Άρθρο 32: Περιουσίες υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων

 

Κεφάλαιο Ε: Περιουσίες υπέρ του δημοσίου για εκτέλεση ορισμένου σκοπού

 

Άρθρο 34: Ειδικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 35: Τοποθέτηση κεφαλαίων

Άρθρο 36: Διαχειριστικές πράξεις

Άρθρο 37: Έργα

Άρθρο 38: Υποτροφίες - Διαγωνισμοί

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Περιουσίες για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα εκτός του δημοσίου

 

Άρθρο 42: Διαχειριστικές πράξεις του εκτελεστή

Άρθρο 45: Ανάθεση και εκτέλεση έργων

Άρθρο 48: Παράλειψη διαγωνισμού - Προμήθειες - Υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Ζ: Κοινωφελή ιδρύματα

 

Άρθρο 51: Έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος - Διάλυση

Άρθρο 56: Χορήγηση υποτροφιών

Άρθρο 58: Διαχειριστικές πράξεις

Άρθρο 59: Προϋπολογισμοί ιδρυμάτων

Άρθρο 60: Πιστώσεις και δαπάνες

 

Κεφάλαιο Η: Σχολάζουσες κληρονομιές

 

Κεφάλαιο Θ: Πόροι και έξοδα διοίκησης περιουσιών

 

Άρθρο 64: Φάκελοι και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών

Άρθρο 65: Πόροι

 

Κεφάλαιο Ι: Υποχρεώσεις διαχειριστών και τραπεζών

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Δικονομικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 71: Πειθαρχικές παραβάσεις και διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 72: Ποινικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Κοινές διατάξεις για τις περιουσίες του Κώδικα

 

Άρθρο 73: Βιβλία - Στοιχεία

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 77: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 78: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3852/2010

Άρθρο 79: Σύσταση τμήματος Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Ειδικές - μεταβατικές - τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 80: Αναπροσαρμογή ποσών

Άρθρο 81: Τροποποίηση οργανισμών

Άρθρο 82: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 90

Άρθρο 91: Ενδοομιλικές συναλλαγές

Άρθρο 92: Θέματα Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Άρθρο 93: Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 94: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 95: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 96: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 97: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργού Επικρατείας

Άρθρο 99

Άρθρο 100

Άρθρο 101

Άρθρο 102: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-09-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.