Νόμος 4174/13

Ν4174/2013: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4174/2013: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 170/Α/2013), 26-07-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Γενικά

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής

Άρθρο 5: Κοινοποίηση πράξεων

Άρθρο 6: Έντυπα

Άρθρο 7: Προθεσμίες

Άρθρο 8: Φορολογικός εκπρόσωπος

Άρθρο 9: Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Φορολογικό μητρώο

 

Άρθρο 10: Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο

Άρθρο 11: Αριθμός φορολογικού μητρώου

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Αποδεικτικό ενημερότητας

 

Άρθρο 12: Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων

 

Άρθρο 13: Βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 14: Πληροφορίες από τον φορολογούμενο

Άρθρο 15: Πληροφορίες από τρίτους

Άρθρο 15Α: Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

Άρθρο 16: Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα

Άρθρο 17: Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο

Άρθρο 17Α: Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Υποβολή δηλώσεων

 

Άρθρο 18: Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Άρθρο 19: Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης

Άρθρο 20: Δήλωση με επιφύλαξη

 

Κεφάλαιο Έκτο: Ενδοομιλικές συναλλαγές

 

Άρθρο 21: Φάκελος Τεκμηρίωσης

Άρθρο 22: Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Φορολογικοί έλεγχοι

 

Άρθρο 23: Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

Άρθρο 24: Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 25: Είσοδος σε εγκαταστάσεις

Άρθρο 26: Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

Άρθρο 27: Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης

Άρθρο 28: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Άρθρο 28Α

Άρθρο 29: Αμοιβαία διοικητική συνδρομή

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Προσδιορισμός φόρου

 

Άρθρο 30: Προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 31: Άμεσος προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 32: Διοικητικός προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 33: Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 34: Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 35: Προληπτικός προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 36: Παραγραφή

Άρθρο 37: Κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου

Άρθρο 38: Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων

Άρθρο 39: Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

 

Κεφάλαιο Ένατο: Είσπραξη

 

Υποκεφάλαιο Α: Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου

 

Άρθρο 40: Αρμόδια όργανα

 

Υποκεφάλαιο Β: Είσπραξη του φόρου

 

Άρθρο 41: Πληρωμή φόρου

Άρθρο 42: Επιστροφή φόρου

Άρθρο 43: Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις

Άρθρο 44: Σειρά εξόφλησης

 

Υποκεφάλαιο Γ: Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση

 

Ενότητα 1: Εκτελεστός τίτλος για την είσπραξη

 

Άρθρο 45: Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων

 

Ενότητα 2: Μέτρα ασφάλισης των οφειλών στο δημόσιο

 

Άρθρο 46: Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

 

Ενότητα 3: Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

 

Άρθρο 47: Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας

Άρθρο 48: Αναγκαστική εκτέλεση

Άρθρο 49: Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης

 

Ενότητα 4: Αλληλέγγυα ευθύνη

 

Άρθρο 50: Αλληλέγγυα ευθύνη

 

Ενότητα 5: Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων

 

Άρθρο 51: Παραγραφή είσπραξης φόρων

Άρθρο 52: Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Τόκοι και πρόστιμα

 

Άρθρο 53: Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 54: Διαδικαστικές παραβάσεις

Άρθρο 54Α: Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 54Β: Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 54Γ: Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Άρθρο 54Δ: Κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού

Άρθρο 55: Παραβάσεις φοροδιαφυγής

Άρθρο 55Α: Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

Άρθρο 56: Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς / ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Άρθρο 57: Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 58: Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

Άρθρο 58Α: Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 59: Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους

Άρθρο 60: Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια

Άρθρο 61: Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας

Άρθρο 62: Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Διαδικασίες προσφυγής - Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού

 

Άρθρο 63: Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή

Άρθρο 63Α: Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού

Άρθρο 64: Επαρκής αιτιολογία

Άρθρο 65: Βάρος απόδειξης

Άρθρο 65Α: Φορολογικό πιστοποιητικό

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κεφάλαιο ενδέκατο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/Α/2016).

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 66: Εγκλήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 67: Αυτουργοί και συνεργοί

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 72: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 73: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Β: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 74: Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3691/2008

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Επικρατείας

 

Άρθρο 75: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4118/2013

Άρθρο 76: Ρυθμίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Άρθρο 77: Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 78: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργού Επικρατείας

Άρθρο 79: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4172/2013

Άρθρο 80: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4152/2013 και 4164/2013

Άρθρο 81: Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 82: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 26-07-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.