Νόμος 3832/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και υποχρεώσεις των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή συντονίζει όλες τις δραστηριότητες των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διαβιβάζει τις επίσημες στατιστικές που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του προηγούμενου άρθρου στην ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία (Eurostat).

 

2. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος υποχρεούνται να αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν τις στατιστικές, καθώς και να διασφαλίζουν την παραγωγή αυτών των στατιστικών, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α'. Με απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής θεσπίζεται Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με τον Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα κριτήρια υπαγωγής των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή αυτή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θεσπίζεται, μετά από γνώμη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης Ειδικός Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία διαβίβασης στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο με την τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και κρυπτογράφησης των στοιχείων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τις αρμόδιες αρχές διαβίβασης και υποδοχής των στοιχείων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 93 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), με την παράγραφο Γ3.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015).

 

3. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δημόσια μητρώα και αρχεία, τα οποία τηρούνται από αυτές, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα, παρέχοντας πρωτογενή στατιστικά στοιχεία και πρωτογενείς πληροφορίες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, οι ενώσεις προσώπων και τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σε όλες τις πηγές ή τα αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα και να παρέχουν έγκαιρα και με ακρίβεια κάθε στοιχείο ή πρωτογενή πληροφορία που ζητείται από αυτούς τους φορείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα στοιχεία και πληροφορίες της παραγράφου αυτής χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τους λοιπούς φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

 

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών από οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου ή λειτουργού του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που έχει κυρωθεί με το νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως κάθε φορά ισχύει, των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων, και από την κείμενη νομοθεσία που αφορά ειδικότερα τις υποχρεώσεις πρόσβασης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Ειδικότερα για μέλος διοίκησης νομικού προσώπου, το παράπτωμα αυτό συνιστά σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αντικατάσταση του. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του νομικού προσώπου, ύστερα από αίτηση του Προέδρου της Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.