Νόμος 4205/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 4022/2011 (ΦΕΚ 219/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 3Α που έχει ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για την υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και των Εισαγγελέων που τον συνεπικουρούν, λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων (εφεξής Γραφείο), το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, οι οποίες καλύπτονται με μετάθεση, μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ιδίως από το Δημόσιο σε στενή έννοια, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις ΑΔΑ. Τα προσόντα επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 για τις αντίστοιχες ειδικότητες, καθώς και τα καθοριζόμενα στην απόφαση σύστασης των θέσεων. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, για δύο έτη, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, χωρίς να απαιτείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστημα. Καθήκοντα προϊσταμένου του Γραφείου, καθώς και του αναπληρωτή αυτού, ασκούν υπάλληλοι του επιστημονικού προσωπικού, που ορίζονται με απόφαση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.

 

Η θέση του προϊσταμένου αντιστοιχεί σε θέση προϊσταμένου τμήματος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του σε αυτήν λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε κάθε δε, περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.

 

Η θητεία του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου στην περίπτωση κατά την οποία είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν κατά τις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. Το επιστημονικό προσωπικό, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς συντάσσει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ιδιαίτερη έκθεση για το ανωτέρω επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την ικανότητα και απόδοσή τους κατά το προηγούμενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα κριτήρια και κατά τον τύπο που ισχύουν στην υπηρεσία του αξιολογούμενου. Αντίγραφο κάθε εκθέσεως υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, επιδίδεται δε και στον αξιολογούμενο με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκει οργανικά. Ο αξιολογούμενος εντός προθεσμίας 30 ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν της έκθεσης, έχει δικαίωμα να προσφύγει και να ζητήσει τη διόρθωσή της ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, εφαρμοζόμενων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Το μη αποσπασμένο προσωπικό του Γραφείου υπάγεται ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυτού στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τα πρόσωπα που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), εφαρμόζονται και για το επιστημονικό προσωπικό.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του νόμου 4022/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, καθώς και σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως, μπορούν να διατάξουν με αιτιολογημένη διάταξή τους την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο που έχει σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άρση, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να διαρκέσει περισσότερο, υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτημα στο οικείο Δικαστικό Συμβούλιο, διαφορετικά η ισχύς της διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη του μήνα.}

 

γ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17Α του νόμου 2523/1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Το επιστημονικό προσωπικό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου.}

 

δ. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 4022/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 4139/2013, προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

 

{Για τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 κακουργήματα, εφόσον, πριν τη δημοσίευση του παρόντος έχει παραγγελθεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία εκκρεμεί, μπορεί ο τελευταίος να ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.}

 

2. Στο άρθρο 2 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 2472/1997, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση στα κακουργήματα των άρθρων 187, 187Α και του 19ου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής η εισαγγελική διάταξη εκτελείται αμέσως, επικυρώνεται δε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών.}

 

3. Μετά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 458Α του Ποινικού Κώδικα με τίτλο Παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως ακολούθως:

 

{Όποιος με πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες, κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκαν.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α/1989), όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3719/2008 (ΦΕΚ 241/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να παρίστανται 17 μέλη με αποφασιστική ψήφο.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 18/1989, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3900/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια:

 

α) Για ζήτημα ή υπόθεση που παραπέμπεται ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, πενταμελούς ή επταμελούς συνθέσεως, λόγω μεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα γενικότερης σημασίας. Η παραπεμπτική απόφαση επέχει θέση εκθέσεως του Συμβούλου που ορίζεται εισηγητής με την ίδια απόφαση.

 

β) Για ζήτημα ή υπόθεση, που παραπέμπεται υποχρεωτικώς ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, όταν αυτό άγεται σε κρίση αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου (άρθρο 100 παράγραφος 5 του Συντάγματος). Η διάταξη του δευτέρου υποεδαφίου του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και εν προκειμένω.

 

γ) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισάγει ενώπιόν της για το λόγο του εδαφίου α', ακόμη και αν η υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τμήμα. Ο Πρόεδρος, όταν κρίνει ότι η υπόθεση έχει όλως εξαιρετική σπουδαιότητα την εισάγει στην Ολομέλεια με μείζονα σύνθεση, για την απαρτία της οποίας απαιτείται πάντως να παρίστανται 25 μέλη με αποφασιστική ψήφο. Εισηγητής στην Ολομέλεια ορίζεται Σύμβουλος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 παράγραφος 1 του νόμου 4055/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για τις προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών συνεδριάζει κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου. Οι προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο και Ιανουάριο. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις τους εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος περί προαγωγής ή μετάθεσης. Αν εμφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται απόσπαση δικαστικού λειτουργού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 51.}

 

7. Ειδικώς, για την πλήρωση των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν εντός του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης δύναται να συνεδριάσει έως την 20-12-2013.}
 

8. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού πανεπιστημίου μπορούν να διοριστούν δικαστικοί επιμελητές χωρίς διαγωνισμό, εφόσον έχουν εγγραφεί ασκούμενοι μέχρι την 08-05-2012. Ο διορισμός γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία αυτός ορίζει το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να διοριστεί, υποβάλλει δε ταυτόχρονα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται με τη με υπ' αριθμόν 18334/1996 (ΦΕΚ 192/Β/1996) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31-12-2013 και ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τους διορισμούς του επόμενου Ιανουαρίου 2014. Οι διοριζόμενοι με αυτόν τον τρόπο καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις, που όμως δεν μπορεί να είναι περισσότερες από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού αυτών. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται χωριστά για την περιφέρεια κάθε πρωτοδικείου. Σε περίπτωση κλάσματος ο αριθμός αυτός ακεραιοποιείται προς τα πάνω. Αν υπάρχουν αιτήσεις περισσότερες από τον αριθμό αυτόν, λαμβάνεται υπόψη προτεραιότητα υποβολής τους. Οι διοριζόμενοι με την προηγούμενη διαδικασία δεν μπορούν να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο, αν δεν συμπληρώσουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, που έχουν διοριστεί.}

 

9. Παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων Τμήματος, Επιτρόπων και Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 62 παράγραφοι 1 έως και 12, 70, 71, 72 και 73 του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000), καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/2002), την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 3659/2008 (ΦΕΚ 77/Α/2008) και την παράγραφο 7 του άρθρου 40 του νόμου 3772/2009.

 

10. A. 1. Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Δημοτικό Διαμέρισμα Νικηφόρου, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισμένος με πράσινη γραμμή και με στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφάνειας του χώρου.

β) Συντελεστής δόμησης: 0,20.

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτηρίων: 12 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

 

Β. 1. Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγυιάς, του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Κυδωνιάς, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κρήτη I, όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισμένος με πράσινη γραμμή και με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 25% της επιφάνειας του χώρου,

β) Συντελεστής δόμησης: 0,40,

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτηρίων: 12 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης,

δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

 

Γ. 1. Τροποποιείται το ισχύον Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο στην περιοχή Σχολής Ευελπίδων του Δήμου Αθηναίων με:

 

α) την μετατόπιση πεζόδρομου μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 131 - Χώρος κοινωφελών λειτουργικών (Δικαστήρια) και του οικοδομικού τετραγώνου 131° (Σχολεία) και

 

β) τον καθορισμό νέου κόκκινου περιγράμματος (υπό στοιχεία 8, 9, 10, 11, 8) για ανέγερση δικαστικού κτιρίου,

 

όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις απεικονίζονται στο από 07-09-2012 διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Οι όροι δόμησης και περιορισμοί τροποποιούνται ως εξής: α) Χώρος κοινωφελών λειτουργιών (για κοινωφελείς λειτουργίες):

 

Συντελεστής Δόμησης 1,2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για το νέο κτίριο (αριθμός 17) 16,50 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος μπορεί να προσαυξηθεί κατά 2 m.

 

n.4205.13.1

n.4205.13.2

n.4205.13.3

 

11. Το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 811/1971 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 153/1967 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19-07-1941 Κανονιστικού Διατάγματος περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα, το άμισθο υποθηκοφυλακείο δύναται να συγχωνευθεί με όμορο έμμισθο ή άμισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ή να μετατραπεί σε έμμισθο, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να συγχωνευθεί έμμισθο υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο υποθηκοφυλακείο, καθώς και μη ειδικό υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο ή άμισθο υποθηκοφυλακείο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.