Νόμος 3899/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Θέματα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7, οι λέξεις του αρμόδιου οργάνου και η Ελληνική Στατιστική Αρχή αντικαθίστανται από τις λέξεις του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αντίστοιχα.

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10, οι λέξεις από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αντικαθίστανται από τις λέξεις από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 10, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η πιστοποίηση παρέχεται με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως συλλογικό όργανο:

 

α) εγκρίνει το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα,

 

β) εγκρίνει τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος,

 

γ) εγκρίνει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της, το οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στη Βουλή, στον Υπουργό Οικονομικών και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),

 

δ) εκδίδει τις οδηγίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,

 

ε) εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους,

 

στ) εγκρίνει το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στη Βουλή προς συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, καθώς και το τελικό κείμενο του Κανονισμού,

 

ζ) καθορίζει τις εθνικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου,

 

η) καθορίζει τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου,

 

θ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό της,

 

ι) αποφασίζει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 11 του παρόντος νόμου,

 

ι)α) διατυπώνει γνώμη για τον Οργανισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

 

ι)β) αποφασίζει για τα θέματα που υπάγονται από το νόμο ρητώς στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως συλλογικού οργάνου,

 

ι)γ) αποφασίζει, εκφράζει γνώμη ή διαβουλεύεται για κάθε θέμα που εισάγει στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ως συλλογικό όργανο ο Πρόεδρος προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώμης ή προς διαβούλευση.

 

5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 καταργούνται.

 

6. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13, το οποίο λαμβάνει τη θέση του καταργούμενου πρώτου εδαφίου αυτής, προστίθεται η φράση:

 

{ο οποίος διευθύνει τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.}

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 λαμβάνει τον αριθμό 5 και εισάγεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ως συλλογικό όργανο δεν επιτρέπεται να σχηματίζει κλιμάκια από τα μέλη της και να αναθέτει σε αυτά την άσκηση αρμοδιοτήτων της.}

 

8. Το κείμενο του άρθρου 14 ορίζεται ως παράγραφος 1 του άρθρου αυτού και τροποποιείται ως εξής:

 

α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ασκεί κάθε αρμοδιότητα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η οποία δεν ανατίθεται από το νόμο ρητώς στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ως συλλογικό όργανο και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:}

 

β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' του άρθρου 14, προστίθεται η φράση: {συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.}

 

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 14, διαγράφεται η φράση σε άλλο μέλος της.

 

δ) Στο τέλος της περίπτωσης β' του άρθρου 14 προστίθεται η φράση:

 

{παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκροτεί ομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ορίζοντας και το αντικείμενο τους.}

 

ε) Η περίπτωση γ' του άρθρου 14 αναριθμείται σε δ' και προστίθεται νέα περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση των επίσημων στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας.}

 

στ) Η περίπτωση ε' του άρθρου 14 αναριθμείται σε ζ' και προστίθενται νέες περιπτώσεις ε' και στ' ως εξής:

 

{ε) Είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας.

 

στ) Παραγγέλλει την πρόσβαση του προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δημόσια μητρώα και αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά, ή άλλα ανάλογα μέσα, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, και τη λήψη στοιχείων από αυτά, καθώς και σε όλες τις πηγές και αρχεία που τηρούνται από νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.}

 

ζ) Οι περιπτώσεις στ', ζ' και η' του άρθρου 14 καταργούνται και στη θέση τους εισάγονται περιπτώσεις η' έως και ι)ζ' ως εξής:

 

{η) Μεριμνά για τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και σε επιχορηγούμενα προγράμματα και γενικότερα για τη διαρκή αναβάθμιση του κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

 

θ) Συντονίζει, εποπτεύει και είναι γενικά αρμόδιος για την εκπόνηση των προγραμμάτων, κανονισμών, οδηγιών, εκθέσεων και όλων των λοιπών πράξεων επί των οποίων αποφασίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή ως συλλογικό όργανο.

 

ι) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως συλλογικού οργάνου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και είναι αρμόδιος για την εισήγηση επί όλων των θεμάτων. Με απόφαση του μπορεί να αναθέσει την εισήγηση σε μέλος του ειδικού επιστημονικού ή του λοιπού προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ι)α) Είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του ετήσιου στατιστικού προγράμματος, καθώς και γενικότερα όλων των αποφάσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως συλλογικού οργάνου.

 

ι)β) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και μελετών επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ι)γ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ι)δ) Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αναλαμβάνει ως διατάκτης των δαπανών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της.

 

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αποφάσεις για τη διενέργεια και την έγκριση δαπανών και την ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, εκδίδει τις προκηρύξεις, συγκροτεί τις επιτροπές διενέργειας των διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και παρακολούθησης των συμβάσεων και παραλαβής και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

 

ι)ε) Δύναται να εξουσιοδοτεί με απόφαση του όργανα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να υπογράφουν με εντολή Προέδρου έγγραφα ή άλλες πράξεις της.

 

ι)στ) Δύναται να εισάγει στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ως συλλογικό όργανο προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώμης ή προς διαβούλευση οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του.

 

ι)ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

9. Στο άρθρο 14, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των καθηκόντων του, εκτός από τις αρμοδιότητες του ως Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως συλλογικού οργάνου, από τον Γενικό Διευθυντή Στατιστικών Ερευνών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, από τον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης.}

 

10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προστίθεται η φράση:

 

{Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της.}

 

11. Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 3832/2010 οι λέξεις Μέχρι 31-12-2010 αντικαθίστανται με τις λέξεις Μέχρι 30-04-2011 και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) εγγράφονται σε Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέχρι 30-04-2011. Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών μειώνεται ισόποσα η πίστωση που έχει προβλεφθεί για την επιχορήγηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.