Νόμος 3870/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α.i. Το προσωπικό, που έχει καταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφέρεται από 01-01-2011, με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1, που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παράγραφος 1 περίπτωση ε)1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτού.

 

ii. Για τη μεταφορά εκδίδεται μέχρι 31-12-2010 σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

iii. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

 

β)Για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων της παραγράφου 1, περίπτωση α' του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται από 01-01-2011 σε 21,3 %. Ειδικά για το έτος 2011, η αναλογούσα αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων διενεργείται με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

γ. α)α. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια 2 διδακτικών ετών.

 

β)β. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

γ)γ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης β)β', από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ' αναλογία στους οικείους δήμους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 11)α και 11)β του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), με το άρθρο 69 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της από 26-08-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 15/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 115 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

2. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010), που προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κοινωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον απασχολείται με την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που συνεχίζονται από νέα κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), όπου αναφέρονται άποροι δημότες νοούνται άποροι κάτοικοι.

 

4. Η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού αναστέλλεται μέχρι 01-07-2011. Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

5. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Το ύψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα έσοδα του ανωτέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών προς αποζημίωση των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων.

 

6.α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο καταβάλλεται ποσό ύψους 100 €, που εισπράττεται από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου εκδίδεται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ως δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση και δήλωση του.}

 

β. Η υποπερίπτωση α)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)β) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007).

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόμου 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης μεταφέρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Έσοδα από παράβολα αιτήσεων πολιτογράφησης υπέρ Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού. Το προϊόν του λογαριασμού αυτού κατανέμεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ποσό αυτό, καθώς επίσης και το ποσό που εισπράττεται από τον οικείο δήμο για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέματα εφαρμογής του παρόντος νόμου. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, καθορίζεται και η σχετική διαδικασία.}

 

7.α. Η περίπτωση η της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. έχουν τίτλο διαμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγηση του πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3838/2010 προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ. πολίτες χωρών Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής εκδιδόμενου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και συμπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα.}

 

γ. Η περίπτωση γ της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014).

 

8.α. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες και διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις Περιφέρειες του Κράτους για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία αποκλειστικά στις Διευθύνσεις αυτές:

 

i) οι απόφοιτοι του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με εξειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας,

 

ii) οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις οργανικές θέσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 76 παράγραφος 13 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001),

 

iii) οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παράγραφος 2 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως ισχύει,

 

iv) οι υπάλληλοι, οι οποίοι, κατόπιν λύσης της σύμβασης, δυνάμει της οποίας παρείχαν εργασία στις Υπηρεσίες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, μονιμοποιήθηκαν ύστερα από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και

 

v) οι συμβασιούχοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 164/2004.

 

β. Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές μονάδες αυτών, με αντικείμενο την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών ή απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης, μπορούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ή στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών. Η μετάταξη ή η μεταφορά διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων απασχόλησης τους στα αναφερόμενα αντικείμενα. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υφίστανται σε προσωποπαγείς θέσεις, με παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται.

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 47 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β' έως και ι)α', ι)γ' έως και ι)η' και στην περίπτωση κ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006.}

 

10. Στις κατωτέρω διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) επέρχονται οι ακόλουθες αναδιατυπώσεις και προσθήκες:

 

α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περίπτωσης α' προστίθεται η φράση: Ειδικά ο δήμος Θάσου αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα, στο τέλος της περίπτωσης ε' προστίθεται η φράση: Ειδικά οι δήμοι Αλόννησου, Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Σποράδων και στην περίπτωση θ στην περιφερειακή ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνεται και ο δήμος Ηρακλείου.

 

β) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περίπτωσης γ' του άρθρου 25 τα κωλύματα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήμου.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 18 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.}

 

δ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

 

ε) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 η φράση με την απόφαση της παραγράφου 12 αντικαθίσταται με τη φράση με την απόφαση της παραγράφου 13.

 

στ) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 η φράση: Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αντικαθίσταται από τη φράση:Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ζ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 94 η υπ' αριθμόν 20 αρμοδιότητα αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:

 

{20. Η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και το άρθρο 24 Α' παράγραφος 5 εδάφιο ε' του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), όπως ισχύει, καθώς και η Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.}

 

η) Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 95 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους της αρμοδιότητας της παραγράφου 4 υπ' αριθμόν 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία περιλαμβάνει και τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια, ορίζεται η 01-01-2011.}

 

θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής.}

 

ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 194 αυτού.}

 

ι)α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αντικαθίσταται από τη φράση: Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας.

 

ι)β) Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ' του άρθρου 121, μετά τη φράση: Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου προστίθεται η φράση: Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας.

 

ι)γ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ' Υποτομέα Ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ (Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας) η υπ' αριθμόν 16 αρμοδιότητα απαλείφεται. Στην υπ' αριθμό 18 η φράση: Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση αντικαθίσταται από τη φράση: Η χορήγηση άδειας για και στην υπ' αριθμό 17 αρμοδιότητα του τομέα Δ' (Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού) η φράση: Σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές απαλείφεται.

 

ι)δ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 255 οι φράσεις: στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αντικαθίστανται από τις φράσεις: στον περιφερειάρχη και του περιφερειάρχη, αντιστοίχως.

 

ι)ε) Στη διάταξη του άρθρου 286 και μετά τη φράση: σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών των άρθρων προστίθεται η φράση: 94 παράγραφος 6 περιπτώσεις 41 και 42, καθώς και μετά τη φράση: 283 παράγραφοι προστίθεται η παράγραφος 7.

 

ι)ζ) Στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των δήμων και των περιφερειών

 

ι)η) Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι απόφοιτοι της 20ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που διαθέτουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών μπορούν με αίτηση τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να υπερβούν το 20% των οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα μεταταγούν.

 

Η μετάταξή τους γίνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του νόμου 3528/2007 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της πρόσκλησης που προβλέπεται στο άρθρο 222 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.}

 

ι)θ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 241 και μετά τη λέξη Διευθύνσεις τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις Αυτοτελείς Διευθύνσεις.

 

κ) Στις ρυθμίσεις του άρθρου 254 υπάγονται και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούσαν στους συνενούμενους δήμους.

 

κ)α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:

 

{1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.}

 

κ)β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: {Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που ορίζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

κ)γ) Στην περίπτωση β)i της παραγράφου VI του άρθρου 280 μετά τη λέξη Διευθύνσεις τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις αυτοτελείς Διευθύνσεις και μετά τη λέξη Τμήματα τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις αυτοτελή Γραφεία.

 

κ)δ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απαλείφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{καθώς και οικισμών, οι οποίοι έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, των δημοτικών διαμερισμάτων των εδρών των αντίστοιχων δήμων, εφόσον δεν ανήκουν σε κάποιο από τα υφιστάμενα δημοτικά διαμερίσματα.}

 

Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Απόφαση της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.}

 

και οι περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 9 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

 

{β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,

 

{δ) έως δύο μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.}

 

κ)ε) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του νόμου 3852/2010 απαλείφονται. Ομοίως, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 139 απαλείφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

11. θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες μίσθωσης ακινήτων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και εκείνες που αφορούν μισθώματα που καταβλήθηκαν για τη στέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010, δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 264 του ίδιου νόμου τα δάνεια που συνομολογούνται από δήμους, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση οφειλών, εν γένει, από ήδη συνομολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.