Νόμος 3852/10 - Άρθρο 280

Άρθρο 280: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις Αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις Αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες.

 

II. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απονέμεται η άσκηση των ακόλουθων, πρόσθετων, αρμοδιοτήτων:

 

1. α. Η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δημοσίων εκτάσεων ή για τη παραχώρηση κοινόχρηστων δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων

 

β. Η διατύπωση γνώμης για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση αξίας λόγου επαρχιακής βιομηχανίας.

 

γ. Ο καθορισμός χρήσης γης για παραχώρηση ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4061/2012, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

2. Η έκδοση απόφασης για άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατομικού ή μεταλλευτικού περιεχομένου σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η έκδοση απόφασης για την απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί αδειών μεταλλευτικών ερευνών σε παραμεθόριες περιοχές.

 

3. Η έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προς εκμετάλλευση σε δήμους.

 

4. Η έγκριση διενέργειας μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

5. Η παραχώρηση αλυκών του Δημοσίου, που δεν έχουν εισφερθεί στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία, στους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο του νόμου 1822/1988 (ΦΕΚ 272/Α/1988).

 

6. Ο έλεγχος κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

7.α. Η τήρηση αντιτύπου Μητρώων Αρρένων των δήμων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

β. Οι εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας.

 

γ. Η οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων και η επικύρωση του ετήσιου μητρώου Αρρένων.

 

δ. Η εξέταση των ενστάσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί Μητρώων Αρρένων.

 

8. Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης μελετών γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 24 του νόμου 2539/1997 γίνεται από τους δήμους ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

9. Η παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων Στέγης Λιμενεργάτη, καθώς και γραφείων κεφαλαίου αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις.

 

10. Η παραχώρηση χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις.

 

11. Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων για διαχείριση και εκμετάλλευση.

 

12. Η έγκριση της παραχώρησης από το φορέα Διοίκησης λιμένα, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, της χρήσης χώρων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Λιμένα.

 

13. Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού.

 

14. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά προγράμματα μελετών (Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων) και πολεοδομικών μελετών.

 

15. Η έγκριση πολεοδομικών μελετών σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), όταν υπάρχει φορέας Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών .

 

16. Η έκδοση αποφάσεων, επί ενστάσεων κατά πράξεων αναλογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

17. Η έγκριση πράξεων τακτοποίησης και πράξεων αναλογισμού, εφόσον δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 17 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

18. Η κύρωση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 18 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

19. Η έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, σε οικοδομικό τετράγωνο επί του Βασικού Οδικού Δικτύου των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως αυτό καθορίστηκε με τις υπ' αριθμούς 62556/5073/1990 (ΦΕΚ 701/Δ/1990) και 62555/5072/1990 (ΦΕΚ 561/Δ/1990) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν σε ζώνη 500 m από την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. Ramsar) ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει. Για τις τροποποιήσεις της παρούσας τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει.

 

20. Η μέριμνα για τη σύνταξη οριζοντιογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος αποτύπωσης του υδατορέματος που βρίσκεται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο και η έκδοση απόφασης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών.

 

21. Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών δασικών προγραμμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η μελέτη θεμάτων δασικής ανάπτυξης.

 

22. Ο συντονισμός και η εποπτεία της σύνταξης των πάσης φύσεως δασικών προγραμμάτων σε επίπεδο νομού, καθώς και η εποπτεία εκτέλεσης τούτων.

 

23. Η κατάρτιση μελετών δασοτεχνικών έργων διαπεριφερειακού επιπέδου.

 

24. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των μελετών για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα.

 

25. Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων και της αντιχειμαρρικής προστασίας και η μέριμνα για την κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων περιφερειακού επιπέδου.

 

26. Η εισήγηση για τη Σύσταση ή κατάργηση σταθμών δασοπροστασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 7 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).

 

27. Η συγκρότηση, στελέχωση και εφοδιασμός με τα αναγκαία μέσα και εφόδια και η λειτουργία του περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρκαγιών σε συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών. Ο έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της περιφέρειας, η συντήρηση και η επισκευή του σε συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών. Η συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων και τη συνδρομή αυτών σε επιχειρήσεις εκτός περιφέρειας.

 

28. Η μελέτη των προβλημάτων και ο συντονισμός του έργου της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών.

 

29. Ο συντονισμός της διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων δασικών προϊόντων.

 

30. Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των δημοσίων δασοπονιών. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των μελετών διαχείρισης και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής.

 

31. Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας. Η μέριμνα κατανομής του μηχανικού εξοπλισμού στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και η παρακολούθηση της αξιοποίησης αυτού.

 

32. Η παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας γενικότερα.

 

33. Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης των δασικών βοσκοτόπων.

 

34. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, πινακοποίηση και τήρηση των απολογιστικών στοιχείων των δασικών προγραμμάτων

 

35. Η διάκριση και κατάταξη σε κατηγορίες οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 

36. Ο έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού.

 

37. Η διαχείριση Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 5167/1932 (ΦΕΚ 64/Α/1932) και του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1254/1949 (ΦΕΚ 288/Α/1949).

 

38. Οι αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), εξακολουθούν να ασκούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και μετά την 30-06-2012. Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2643/1998 μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010, δηλαδή μετά την 01-01-2011, είναι νόμιμες και ισχυρές. Οι αρμοδιότητες σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 2643/1998 που ασκούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σε αυτό..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 38 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

39. Η άσκηση παραλλήλως με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2656/1953 (ΦΕΚ 299/Α/1953) όπως ισχύει και ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στην εγγραφή ανέργων, στην ανανέωση κάρτας ανεργίας μη επιδοτούμενων ανέργων και στον έλεγχο ανεργίας επιδοτούμενων ανέργων δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 39 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

40. Επιδότηση κόστους εργασίας επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α/1988), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) και των κατ' εξουσιοδότηση τους κανονιστικών ρυθμίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 40 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

41. Η επιδότηση για πρόσθετη μαθητική, σπουδαστική και φοιτητική άδεια εργαζομένων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 33930/1983 (ΦΕΚ 444/Β/1983) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 41 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

42. Η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 30317/1986 ((ΦΕΚ 116/Β/1986) κοινή υπουργική απόφαση [Α]) όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 42 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

43. Η επιδότηση επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών για απασχόληση πτυχιούχων σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985), καθώς και με το άρθρο 59 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 43 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

44. Η χορήγηση ειδικού επιδόματος σε αποφυλακισμένους κατά το άρθρο 38 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 44 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

45. Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998) και της σχετικής νομοθεσίας.

 

46. Η αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και η έκδοση της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 33165/2006 (ΦΕΚ 780/Β/2006), όπως ισχύει.

 

III. Οι Αρμοδιότητες του τομέα Α' (Προγραμματισμού - Ανάπτυξης) υπ' αριθμόν 1 έως και 31, του υποτομέα Διαχείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ' (Φυσικών πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας) και οι Αρμοδιότητες του τομέα ΣΤ' (Έργων - Χωροταξίας- Περιβάλλοντος) υπ' αριθμόν 1 έως 12 του άρθρου 186 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 30-06-2011.

 

Μέχρι 31-12-2011 εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις όσες εκ των αρμοδιοτήτων του υποτομέα της Αλιείας ασκούνταν από τις κρατικές περιφέρειες και με το άρθρο 186 του παρόντος απονέμονται στις περιφέρειες.

 

Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 44 της παραγράφου ΙΙ Β Τομέας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας, υποπαράγραφος γ' Υποτομέας Κτηνοτροφίας, του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31-12-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος III τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

IV.a. Η διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, όπως ειδικότερα ρυθμίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 8, εδάφιο γ' του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) εξακολουθεί να διενεργείται από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων αυτών από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β. Αρμόδιος για τη συγκρότηση της Επιτροπής, που γνωμοδοτεί για την άρση της απαγόρευσης κτήσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί παραμεθορίων περιοχών (άρθρο 26 παράγραφος 1 περίπτωση β' νόμος 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/190)) είναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει αυτής.

 

V.a. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με δασικά έργα, μελέτες και παροχή συναφών υπηρεσιών.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδικό θέμα σχετικό με χωροταξικές, πολεοδομικές μελέτες και υπηρεσίες στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

VI.α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτίζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

β. Στον Οργανισμό καθορίζονται, ιδίως:

 

i. Οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωση τους (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελείς Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία).

 

ii. Ο τίτλος, οι Αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας.

 

iii. Οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού.

 

iv. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

ν. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και

 

vi. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος VI τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010).

 

VII. Τα Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων καταργούνται. Ο εξοπλισμός τους περιέρχεται στον οικείο δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού, το δε προσωπικό τους μετατάσσεται στον ανωτέρω δήμο, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 258 του παρόντος.

 

Προκειμένου για την καταργούμενη Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της κρατικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο εξοπλισμός της περιέρχεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην οποία μετατάσσεται και το προσωπικό της, κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 256 του παρόντος.

 

VIII. 1. Τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, πλην του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, καταργούνται, ως αποκεντρωμένες μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, από 01-01-2011.

 

2. α. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, που κατείχε σε αυτά οργανικές θέσεις μετατάσσεται, αυτοδικαίως, στην έδρα των οικείων, κατά τόπο, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και καταλαμβάνει αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σε υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου αυτοτελούς τμήματος που συνιστάται με τον παρόντα νόμο. Η μονάδα αυτή υπάγεται απευθείας, στον Γενικό Γραμματέα και έχει, ως αποκλειστική αρμοδιότητα, την εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την ανωτέρω μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Το μόνιμο προσωπικό των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, που κατείχε σε αυτά προσωποπαγείς θέσεις, δύναται να μετατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων, η οποία υποβάλλεται μέχρι 31-12-2010. Σε αντίθετη περίπτωση μετατάσσεται, αυτοδικαίως, στην έδρα των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

 

γ. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων, που μετατάσσονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, αντιστοιχούν προς εκείνα που ασκούσαν στα καταργηθέντα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, οι δε πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβαναν εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες. Το ανωτέρω προσωπικό, διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 17 του νόμου 3513/2006.

 

δ. Οι Αποσπάσεις των υπαλλήλων στα καταργούμενα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης λήγουν, αυτοδικαίως, από 01-07-2010 και οι υπάλληλοι επανέρχονται στις οργανικές θέσεις, που κατείχαν στους φορείς από τους οποίους είχαν αποσπασθεί.

 

ε. Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ταυτίζεται με εκείνη των υφιστάμενων κρατικών περιφερειών, η μετάταξη που προβλέπεται από το εδάφιο α' της παρούσης, μπορεί να γίνει στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της κρατικής περιφέρειας της έδρας του νομού, όπου υπηρετούσε το προσωπικό των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται μέχρι 30-09-2010. Η μετάταξη γίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-12-2010. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες. Το ανωτέρω προσωπικό, διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 17 του νόμου 3513/2006. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που ελάμβαναν ως υπάλληλοι των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ σε σχέση με το μισθολογικό καθεστώς του φορέα μετάταξης τους, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η μισθοδοσία των μετατασσόμενων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

στ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω αυτοτελούς τμήματος, της συνεργασίας του με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και της αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.

 

IX. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος και προεδρεύει, από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Το συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεριμνά για το συντονισμό των περιφερειών και των δήμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.