Νόμος 3905/10 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των περιφερειών που ιδρύθηκαν με το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λήγει την 31-12-2010, με εξαίρεση τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημόσιων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων και Ελέγχου Συντήρησης Έργων και των υποκείμενων οργανικών τους μονάδων των περιφερειών, των οποίων η θητεία λήγει την 30-06-2011.

 

β) Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Περιφερειάρχης ορίζουν προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31-12-2010. Κριτήριο για τον ορισμό αποτελεί ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων αυτών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Όσοι εκ των ανωτέρω ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και δεν τους ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα, στους μεν προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων στους δε προϊσταμένους Διευθύνσεων καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων. Η άσκηση των καθηκόντων της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί την 31-12-2011.

 

γ) Τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ολοκληρώνουν τις επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων με τη διαδικασία και τα κριτήρια του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) το αργότερο μέχρι 31-12-2011.

 

δ) Η διαδικασία και τα κριτήρια του νόμου 3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 45 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

2.α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.}

 

β) Μέχρι τη συγκρότηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και τέσσερις συμβούλους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού οριζόμενους από αυτόν.

 

3. α) Οι αρμοδιότητες υπ' αριθμόν 10, 22 και 24 της παραγράφου 3Β, οι υπ' αριθμόν 5 και 7 της παραγράφου 5 και υπ' αριθμόν 37 της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 ασκούνται από 01-07-2011. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία εξακολουθούν να ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων περιφερειών.

 

β) Η υπ' αριθμόν 40 αρμοδιότητα της παραγράφου II, ΣΤ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) απαλείφεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10)στ' του άρθρου 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

4. Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που τις διέπει μέχρι 30-06-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 142 του νόμου 3852/2010 μετά τη λέξη Αιγαίου προστίθεται η φράση Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας.

 

6. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση 6.4 στοιχείο δ' του νόμου 3852/2010 η λέξη Λευκασίου αντικαθίσταται από τη λέξη Κλείτορος.

 

7.α) Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες εδρεύουν στον Πειραιά είναι δυνατή, κατόπιν αιτήσεως, η μετάταξη ή η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος.

 

Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος οργάνου, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται.

 

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσιοποίηση σχετικής προκήρυξης, στην οποία καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής.

 

β) Μέχρι τη στελέχωση των υπηρεσιών της παραγράφου 1, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ορίζονται οι αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες, όπως προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της, προς άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.