Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/06

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006: Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 280/Α/2006), 28-12-2006.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1232/1982 Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4352/1964 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 22/Α/1982),

 

2. των άρθρων 15 παράγραφος 2 περίπτωση γ' και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

3. του άρθρου 11 παράγραφος 2 του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999),

 

4. την ανάγκη περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών,

 

5. τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Άρθρο 2: Κατ' εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί και σύναψη συμβάσεων έργου

Άρθρο 3: Διαδικασία

Άρθρο 4: Εξαιρέσεις από την αναστολή

Άρθρο 5: Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

 

Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-12-2006

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.