Νόμος 3833/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009). Για το ίδιο έτος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι τομείς:

 

α) υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου για προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και λοιπό θεραπευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και αποθεραπευμένων πρώην τοξικομανών, ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το προσωπικό στελέχωσης των κλάδων νοσηλευτικού, ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού της ιατρικής υπηρεσίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β) παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό,

 

γ) ασφάλειας, προκειμένου για ένστολο προσωπικό, καθώς και

 

δ) ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β' έως και ι)α', ι)γ' έως και ι)η' και στην περίπτωση κ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), το άρθρο 47 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), την παράγραφο 18 του άρθρου 47 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010)

 

2. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31-12-2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β' εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31-12-2012.

 

3. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 01-01-2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), σε φορείς του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων κατά το άρθρο 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), σε φορείς όπου δεν υφίστανται εκκρεμείς διορισμοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά για αυτούς, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν έχουν διοριστεί με βάση τον πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Στη νέα προκήρυξη, οι ανωτέρω επιτυχόντες δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

 

Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων.

 

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που εκδόθηκε μετά την 01-01-2009. Με τη νέα προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων.

 

Επιτυχόντες, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρούσας, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και συμμετέχοντες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31-12-2015, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παραγράφου 17 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

4. Για το διορισμό των επιτυχόντων των παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3528/2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.