Νόμος 4555/18

Ν4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 133/Α/2018), 19-07-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού

 

Κεφάλαιο Β: Κατηγορίες Δήμων

 

Άρθρο 2: Κατηγορίες Δήμων

Άρθρο 3: Ορεινοί δήμοι

 

Κεφάλαιο Γ: Δημοτικές Αρχές - Εκλογική διαδικασία - Εκλογικό σύστημα

 

Τμήμα Α: Δημοτικές Αρχές

 

Άρθρο 4: Συγκρότηση δήμων - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 5: Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Β: Εκλογική διαδικασία - Εκλογικό σύστημα

 

Άρθρο 6: Διάρκεια δημοτικής περιόδου - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 9: Εκλογικοί κατάλογοι - Αντικατάσταση του άρθρου 12 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 10: Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 11: Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Αντικατάσταση του άρθρου 14 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 12: Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών - Αντικατάσταση του άρθρου 15 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 13: Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων - Αντικατάσταση του άρθρου 17 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 14: Υποψηφιότητες - κατάρτιση συνδυασμών - Αντικατάσταση του άρθρου 18 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 15: Κατάργηση του άρθρου 19 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 16: Εκλογές κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων

Άρθρο 17: Εκλογές κοινοτήτων έως 300 κατοίκων

Άρθρο 18: Ένωση κοινότητας σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων

Άρθρο 19: Ανακήρυξη - Κοινοποίηση υποψηφιοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 20 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 20: Αντικατάσταση υποψηφίων - Αντικατάσταση του άρθρου 21 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 21: Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων - Αντικατάσταση του άρθρου 22 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 22: Πρόγραμμα εκλογής - Αντικατάσταση του άρθρου 23 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 23: Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Άρθρο 24: Περιεχόμενο ψηφοδελτίων - Αντικατάσταση του άρθρου 26 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 25: Σταυροί προτίμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 27 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 26: Άκυρα ψηφοδέλτια - Αντικατάσταση του άρθρου 28 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 27: Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας - Αντικατάσταση του άρθρου 29 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 28: Εκλογικό σύστημα - Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 29: Επανάληψη ψηφοφορίας - Αντικατάσταση του άρθρου 33 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 30: Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια - Αντικατάσταση του άρθρου 34 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 31: Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 32: Κατάργηση του άρθρου 36 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 33: Κατανομή εδρών συμβούλων κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 34: Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των 300 κατοίκων

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Κατάργηση του άρθρου 39 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 37: Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 38: Κατάργηση του άρθρου 41 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 39: Επικύρωση εκλογής - Αντικατάσταση του άρθρου 44 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 41: Παραίτηση αιρετών - Αντικατάσταση του άρθρου 54 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 42: Αντικατάσταση - Αναπλήρωση μελών - Αντικατάσταση του άρθρου 55 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 43: Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων - Αντικατάσταση του άρθρου 56 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Γ

 

Άρθρο 44: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ

 

Κεφάλαιο Δ: Περιφερειακές αρχές - Εκλογική διαδικασία - Εκλογικό σύστημα

 

Τμήμα Α: Περιφερειακές αρχές

 

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 113 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Β: Εκλογική διαδικασία - Εκλογικό σύστημα

 

Άρθρο 46: Διάρκεια περιφερειακής περιόδου - Αντικατάσταση του άρθρου 114 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 47: Κατάργηση του άρθρου 115 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 48: Εκλογικό δικαίωμα - Αντικατάσταση του άρθρου 116 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 49: Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 50: Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Αντικατάσταση του άρθρου 117 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 51: Υποψηφιότητες - Συνδυασμοί - Αντικατάσταση του άρθρου 120 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 52: Κατάργηση του άρθρου 121 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 53: Περιεχόμενο ψηφοδελτίων στις περιφερειακές εκλογές - Αντικατάσταση του άρθρου 129 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 54: Σταυροί προτίμησης

Άρθρο 55: Άκυρα ψηφοδέλτια - Αντικατάσταση του άρθρου 130 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 56: Εκλογικό σύστημα - Κατανομή εδρών περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 138 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 57: Επανάληψη της ψηφοφορίας - Αντικατάσταση του άρθρου 139 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 58: Κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια - Αντικατάσταση του άρθρου 140 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 141 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 60: Τροποποίηση του άρθρου 142 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 61: Κατάργηση του άρθρου 143 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 62: Τροποποίηση του άρθρου 146 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 154 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 155 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 65: Παραίτηση αιρετών - Αντικατάσταση του άρθρου 156 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 66: Τροποποίηση του άρθρου 158 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Γ

 

Άρθρο 67: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ

 

Κεφάλαιο Ε: Σύστημα διακυβέρνησης δήμων - κοινοτήτων

 

Τμήμα Α: Σύστημα Διοίκησης δήμων

 

Άρθρο 68: Αντιδήμαρχοι - Αντικατάσταση του άρθρου 59 και τροποποίηση του άρθρου 207 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 69: Εκλογή νέου δημάρχου - Αντικατάσταση του άρθρου 60 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 70: Τροποποίηση του άρθρου 62 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 71: Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 64 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 72: Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση του άρθρου 65 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 73: Δημοτικές παρατάξεις - Αντικατάσταση του άρθρου 66 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 74: Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 75: Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 70 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 76: Συγκρότηση - Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Αντικατάσταση του άρθρου 74 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 77: Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Αντικατάσταση του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 78: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 79: Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Β: Διοίκηση κοινοτήτων

 

Άρθρο 80: Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 79 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 81: Πρόεδρος κοινότητας με πληθυσμό έως και 300 κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 80 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 82: Αρμοδιότητες προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 81 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 83: Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και 300 κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 82 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 84: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 83 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 85: Δημοσίευση - εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων

Άρθρο 86: Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 84 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 87: Συνέλευση κατοίκων κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 85 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 88: Υλοποίηση αποφάσεων προέδρου ή συμβουλίου κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 87 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 89: Σύγκληση του συμβουλίου κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 88 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 90: Λειτουργία συμβουλίου κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 89 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Γ: Διατάξεις για τη συγκρότηση διοικήσεων νομικών προσώπων των δήμων

 

Άρθρο 91: Συγκρότηση διοικήσεων νομικών προσώπων των δήμων

 

Τμήμα Δ

 

Άρθρο 92: Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Ε

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Σύστημα διακυβέρνησης Περιφερειών

 

Άρθρο 93: Αντιπεριφερειάρχες - Αντικατάσταση του άρθρου 160 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 94: Αναπλήρωση - Αντικατάσταση περιφερειάρχη - Αντικατάσταση του άρθρου 161 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 95: Εκλογή νέου περιφερειάρχη σε περίπτωση κένωσης της θέσης - Αντικατάσταση του άρθρου 162 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 96: Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 164 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 97: Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 98: Συγκρότηση - Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 165 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 99: Παραίτηση μελών του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 166 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 100: Σύγκληση περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 167 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 101: Λειτουργία - Παρατάξεις περιφερειακού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 168 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 102: Τροποποίηση του άρθρου 169 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 103: Οικονομική επιτροπή - Αντικατάσταση του άρθρου 175 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 104: Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - Αντικατάσταση του άρθρου 177 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 105: Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης - Αντικατάσταση του άρθρου 178 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Γ: Διατάξεις για τη συγκρότηση της Διοίκησης νομικών προσώπων των περιφερειών

 

Άρθρο 106: Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση της διοίκησης των νομικών προσώπων των περιφερειών

Άρθρο 107: Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΣΤ

 

Κεφάλαιο Ζ' Εποπτεία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Τμήμα Α: Γενικές αρχές και όργανα κρατικής εποπτείας επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 108: Αρχές - Έκταση - Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας - Αντικατάσταση του άρθρου 214 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 109: Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 215 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 110: Επόπτης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 216 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 111: Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 217 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 112: Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 218 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 113: Υπηρεσιακές μεταβολές - Πειθαρχικός έλεγχος - Αντικατάσταση του άρθρου 220 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 114: Συμβούλιο Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 223 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 115: Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Συμπλήρωση του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Β: Έλεγχος Νομιμότητας των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 116: Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 117: Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 226 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 118: Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας - Αντικατάσταση του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 119: Αναστολή εκτέλεσης - Αντικατάσταση του άρθρου 228 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 120: Επιτόπιοι έλεγχοι - Αντικατάσταση άρθρου 229 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 121: Δημοσίευση αποφάσεων Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 230 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 122: Ετήσια Έκθεση - Συμπλήρωση του νόμου 3852/2010

Άρθρο 123: Υποχρέωση συμμόρφωσης - Αντικατάσταση του άρθρου 231 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Γ: Ευθύνη - Πειθαρχικός έλεγχος των προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 124: Αστική ευθύνη - Αντικατάσταση του άρθρου 232 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 125: Πειθαρχική ευθύνη - Αντικατάσταση του άρθρου 233 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 126: Πειθαρχική διαδικασία - Αντικατάσταση του άρθρου 234 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 127: Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από συνοπτική διαδικασία - Συμπλήρωση του νόμου 3852/2010

Άρθρο 128: Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης - Αντικατάσταση του άρθρου 236 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 129: Διοικητικά μέτρα - Αργία - Συμπλήρωση του νόμου 3852/2010

Άρθρο 130: Παύση - Αντικατάσταση του άρθρου 237 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 131: Αντικατάσταση του άρθρου 238 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 132: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ

 

Κεφάλαιο Η: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής στην τοπική αυτοδιοίκηση - Δημοτικό και περιφερειακό δημοψήφισμα

 

Άρθρο 133: Αντικείμενο του δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος

Άρθρο 134: Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος

Άρθρο 135: Περιορισμοί στη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος

Άρθρο 136: Διαδικασία προκήρυξης του δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος - Ερώτημα

Άρθρο 137: Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας απόφασης περί διενέργειας δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος

Άρθρο 138: Ψηφοφορία - Δικαίωμα εκλέγειν

Άρθρο 139: Δημόσιος διάλογος

Άρθρο 140: Προεκλογική περίοδος - Χρηματοδότηση και δαπάνες των μετεχόντων στο δημοψήφισμα

Άρθρο 141: Κανόνες οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας εκλογικών δαπανών

Άρθρο 142: Δημόσια προβολή - Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου Δημοσκοπήσεις

Άρθρο 143: Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

Άρθρο 144: Αντιπρόσωποι και έφοροι δικαστικής αρχής Εφορευτικές επιτροπές

Άρθρο 145: Εκλογικά τμήματα - Καταστήματα ψηφοφορίας

Άρθρο 146: Ψηφοδέλτια

Άρθρο 147: Τρόπος ψηφοφορίας

Άρθρο 148: Διαλογή των ψήφων - Επικρατούσα απάντηση

Άρθρο 149: Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Άρθρο 150: Έλεγχος του κύρους του δημοψηφίσματος και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

Άρθρο 151: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η

 

Κεφάλαιο Θ: Δημοτική και περιφερειακή διαμεσολάβηση

 

Τμήμα Α: Γενικές αρχές δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης - Όργανα

 

Άρθρο 152: Αντικείμενο της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης

Άρθρο 153: Γενικές αρχές που διέπουν την τοπική και περιφερειακή διαμεσολάβηση

Άρθρο 154: Όργανα δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης

 

Τμήμα Β: Προσόντα - Εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας δημοτικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών

 

Άρθρο 155: Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 156: Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 157: Ευθύνη του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 158: Αντιμισθία

 

Τμήμα Γ: Επιλογή δημοτικού και περιφερειακού διαμεσολαβητή - θητεία

 

Άρθρο 159: Θητεία του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 160: Διαδικασία επιλογής του Δημοτικού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 161: Διαδικασία επιλογής του Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 162: Παύση Διαμεσολαβητή

 

Τμήμα Δ: Αρμοδιότητες δημοτικού και περιφερειακού διαμεσολαβητή

 

Άρθρο 163: Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Άρθρο 164: Επιμέρους αρμοδιότητες - Τρόπος επίλυσης υποθέσεων

Άρθρο 165: Σχέσεις του Διαμεσολαβητή με τους πολίτες

Άρθρο 166: Σχέσεις του Διαμεσολαβητή με τις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες

 

Τμήμα Ε: Οργανωτική συγκρότηση - Διοικητική υποστήριξη του έργου του δημοτικού και περιφερειακού διαμεσολαβητή

 

Άρθρο 167: Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Διαμεσολαβητή

Άρθρο 168: Αυτοτελές Γραφείο Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

 

Τμήμα ΣΤ: Εθνικό συμβούλιο τοπικών διαμεσολαβητών

 

Άρθρο 169: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διαμεσολαβητών

Άρθρο 170: Αρμοδιότητες

Άρθρο 171: Συγκρότηση και λειτουργία

 

Τμήμα Ζ: Σχέσεις του δημοτικού και του περιφερειακού διαμεσολαβητή με άλλα όργανα και φορείς διαμεσολάβησης και ελέγχου

 

Άρθρο 172: Γενικές αρχές

Άρθρο 173: Σχέσεις με το Συνήγορο του Πολίτη

Άρθρο 174: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ

 

Κεφάλαιο Ι: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Τμήμα Α: Επιχειρησιακός προγραμματισμός

 

Άρθρο 175: Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων - Τροποποίηση άρθρου 266 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 176: Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα Ετήσια Προγράμματα Δράσης Περιφερειών - Τροποποίηση άρθρου 268 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 176Α: Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 177: Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου

 

Τμήμα Β: Διευκόλυνση της εκτέλεσης έργων από τους Δήμου - Διεύρυνση της δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης - Υπηρεσίες δόμησης δήμων

 

Άρθρο 178: Υποστήριξη των Δήμων από τη ΜΟΔ

Άρθρο 179: Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 180: Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

Άρθρο 181: Υπηρεσία Δόμησης

 

Τμήμα Γ: Νέα πεδία αναπτυξιακής δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης - Νομικά πρόσωπα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 182: Επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σε νομικά πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα

Άρθρο 183: Συμμετοχή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών

Άρθρο 184: Σύσταση δημοτικών μονομετοχικών ανώνυμων εταιρειών λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών μικρών νησιωτικών δήμων

 

Τμήμα Δ: Διατάξεις για την οικονομική λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Ανταποδοτικά τέλη - Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι - Προϋπολογισμός - Δανειακές συμβάσεις - Διατάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα σχετικά με την οικονομική διαχείριση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού

 

Άρθρο 185: Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών

Άρθρο 186: Κριτήρια κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)

Άρθρο 187: Τροποποίηση άρθρου 259 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 188: Τροποποίηση άρθρου 260 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 189: Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων

Άρθρο 190: Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών

Άρθρο 191: Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμων - Τροποποίηση άρθρου 208 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 192: Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών

Άρθρο 193: Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 194: Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 195: Σύσταση Επιτροπής για την εκπόνηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής σε δημοτικές εκτάσεις

Άρθρο 196: Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων Παραχώρηση χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 197: Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013

Άρθρο 198: Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 199: Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 200: Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης

Άρθρο 201: Εκθέσεις του Παρατηρητηρίου

Άρθρο 202: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Άρθρο 203: Διατάκτης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 204: Ρυθμίσεις σχετικές με την εκκαθάριση δαπανών - Εντολή πληρωμών στους δήμους

Άρθρο 205: Προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 206: Διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων

Άρθρο 207: Πάγια προκαταβολή δήμων

Άρθρο 208: Δανεισμός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας

Άρθρο 209: Καταργούμενες διατάξεις

 

Τμήμα Ε

 

Άρθρο 210: Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Σχεδιασμός και οργάνωση της διαδικασίας ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων και διαδικασιών τοπικής αυτοδιοίκησης αποκεντρωμένων διοικήσεων κεντρικής διοίκησης

 

Άρθρο 211: Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα ανακαθορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων και διαδικασιών κεντρικής διοίκησης αποκεντρωμένων διοικήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 212: Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Λοιπές διατάξεις σχετικές με την τοπική αυτοδιοίκηση

 

Τμήμα Α: Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 213: Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες στους δήμους

Άρθρο 214: Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες στις περιφέρειες

Άρθρο 215

Άρθρο 216: Αναπλήρωση Εκτελεστικού Γραμματέα - Τροποποίηση του άρθρου 242 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 217: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού Περιφερειών - Αντικατάσταση του άρθρου 244 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 218: Δικηγόροι Περιφερειών

Άρθρο 219: Προϊστάμενοι - τοποθετήσεις - μετακινήσεις υπαλλήλων των Περιφερειών - Αντικατάσταση του άρθρου 245 του νόμου 3852/2010

 

Τμήμα Β: Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 220: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων σχετικών με τη λύση επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 221: Τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση 7 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Άρθρο 222: Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α/1975)

Άρθρο 223: Τροποποίηση του άρθρου 99 του νόμου 4483/2017

Άρθρο 224: Αστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας

 

Άρθρο 225: Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας

Άρθρο 226: Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά

Άρθρο 226Α

Άρθρο 227: Αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 228: Αρμοδιότητες των δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 229: Όργανα διοίκησης Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 230: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 231: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 232: Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 233: Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 234: Λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 235: Αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά θέματα διοίκησης

Άρθρο 236: Όργανα διοίκησης, διοίκηση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 237: Τιμολογιακή πολιτική - πόροι

Άρθρο 238: Οικονομική διοίκηση και διαχείριση

Άρθρο 239: Εισφορές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και διαδικασίες είσπραξης

Άρθρο 240: Εποπτεία επί των αποφάσεων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 241: Οργανωτική διάρθρωση και κανονισμός προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 242: Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 243: Αντισταθμιστικό όφελος

Άρθρο 244: Πειθαρχικό αδίκημα

Άρθρο 245: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 246: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 247: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Τρίτο: Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση

 

Άρθρο 248: Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών - Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση

 

Μέρος Τέταρτο: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 249: Θέματα ληξιαρχικών πράξεων

Άρθρο 250: Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών

Άρθρο 251: Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 4932/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 441/Β/2017)

Άρθρο 252: Τροποποίηση του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 2196/1994

Άρθρο 253: Κατάργηση Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας

Άρθρο 254: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 255

Άρθρο 256: Επιτροπή για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων

Άρθρο 257: Προσθήκη άρθρου 67Α στο νόμο 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011)

Άρθρο 258

Άρθρο 259: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013)

Άρθρο 260

Άρθρο 261

Άρθρο 262

Άρθρο 263: Ειδικοί Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Άρθρο 264

Άρθρο 265: Τροποποιήσεις του νόμου 4256/2014 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 917/1979

Άρθρο 266: Τροποποιήσεις του νόμου 4211/2013

Άρθρο 267: Πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου

Άρθρο 268: Ρυθμίσεις δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 269: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 270: Ρυθμίσεις για τις τετράτροχες μοτοσικλέτες και το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων

Άρθρο 271

Άρθρο 272

Άρθρο 273

Άρθρο 274

Άρθρο 275

Άρθρο 276

Άρθρο 277

Άρθρο 278

Άρθρο 279

Άρθρο 280

Άρθρο 281

Άρθρο 282

Άρθρο 283: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-07-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.