Νόμος 3838/10 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διάθεση ποσοστού επί του παραβόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης μεταφέρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Έσοδα από παράβολα αιτήσεων πολιτογράφησης υπέρ Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού. Το προϊόν του λογαριασμού αυτού κατανέμεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ποσό αυτό, καθώς επίσης και το ποσό που εισπράττεται από τον οικείο δήμο για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέματα εφαρμογής του παρόντος νόμου. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, καθορίζεται και η σχετική διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6)γ του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

2. Ποσοστό 50% επί των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα, διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που χειρίζονται θέματα Ιθαγένειας και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις μονάδες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται για την αντιμετώπιση δαπανών που γίνονται για την κάλυψη σχετικών αναγκών των προαναφερθεισών υπηρεσιών και περιλαμβάνουν, ιδίως, αναβάθμιση του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, επιμορφωτικά σεμινάρια του προσωπικού, έρευνα και εκδόσεις σχετικά με την Ιθαγένεια, εποχιακό προσωπικό ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3812/2009 και της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.