Νόμος 4186/13 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ.i. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014 και 2014 - 2015 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

 

ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015 - 2016 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

iii. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015 - 2016 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4087/2012 (ΦΕΚ 196/Α/2012) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήμους όπου εφαρμόζεται το σχετικό πρόγραμμα ή μέσω των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε φορείς που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.