Νόμος 4555/18 - Άρθρο 132

Άρθρο 132: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 221 και 222 του νόμου 3852/2010, η παράγραφος 10 περίπτωση ι)ζ' του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το προεδρικό διάταγμα 134/2010 (ΦΕΚ 227/Α/2010).

 

3. Οι προκηρύξεις για την πρώτη επιλογή των Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών εντός 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι διαδικασίες πρόσληψης αυτών ολοκληρώνονται εντός 3 μηνών από την έκδοση των προκηρύξεων.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 235 του νόμου 3852/2010 εφαρμόζονται για πράξεις που τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όπου στα άρθρα 128, 129 και 130 του παρόντος αναφέρεται Επόπτης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.